Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Педагогические науки / Теория и методика воспитания


Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Т.Г. Шаповалова; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему валеологічного виховання старших підлітків у позашкільних навчальних закладах еколого-натуралістичного профілю. Визначено концепцію особистісно-зорієнтованого підходу до виховання на основі валеологічного виховання старших підлітків. Вивчено теоретичні засади та практичний стан даної проблеми. Проаналізовано ефективність організаційно-педагогічних умов, змісту, форм та методів формування валеологічної культури. Описано особистісно зорієнтовану модель формування валеологічної культури старших підлітків.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Євгеній Володимирович Столітенко; Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / В.Ю. Кузьменко; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше визначено та науково обгрунтовано педагогічні умови виховання здорового способу життя старших підлітків засобами фізичної культури. Розроблено й теоретично обгрунтовано зміст, форми і методи виховання в учнів VIII - IX класів здорового способу життя в процесі фізкультурно-оздоровчої роботи. Уточнено критерії, показники і рівні сформованості здорового способу життя старших підлітків, встановлено взаємозв'язок здорового способу життя і занять фізичною культурою.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / І.М. Тадєєва; Терноп. нац. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено зміст поняття "гуманність" як інтегральної якості особистості, основними структурними компонентами якої є мотиваційно-ціннісні установки та сукупність відповідних знань і умінь. Встановлено критерії та рівні сформованості гуманних якостей учнів початкової школи. Обгрунтовано й експериментально апробовано педагогічні умови, що сприяють активізації даного напряму виховного процесу. Доведено позитивний вплив таких чинників, як посилення гуманістичної спрямованості викладання предметів гуманітарного циклу з метою осмислення гуманістичних понять, трансформації їх у погляди, переконання та звички на формування гуманних якостей молодших школярів. Обгрунтовано необхідність гармонізації змісту, форм і методів навчання з метою вивчення предметів гуманітарного циклу, виявлено їх виховний потенціал. Встановлено доцільність залучення учнів до гуманної діяльності з метою збагачення їх досвідом гуманістичної поведінки. Проаналізовано результати виховного впливу та його коректування в процесі формування гуманних якостей учнів початкових класів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / А.О. Артюшенко; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано інформативні методики та критерії оцінювання вольових якостей у молодших підлітків. Показано, що прояв даних якостей в учнів V - VII класів значною мірою залежить від рівня їх фізичної підготовленості та функціональної рухливості нервових процесів. Діти віком 10 та 13-ти років характеризуються відносно високим рівнем вольових проявів і більш значним приростом показників фізичних здібностей. Теоретично обгрунтовано та експериментально перевірено педагогічні засоби та методику виховання вольових якостей учнів у процесі розвитку основних фізичних здібностей - швидкості, сили, витривалості, швидкісно-силових якостей.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.Я. Андрійчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему дослідження виховання гуманності студентів медичного коледжу, розвитку їх позитивних загальнолюдських якостей, яка проходить складний шлях теоретичного переосмислення та удосконалення методичних рекомендацій. Висвітлено актуальність вирішення проблеми професійної підготовки студентів медичного коледжу, що реалізується через якісне формування їх гуманістичного світогляду та громадського становлення особистості, яке здійснюється у процесі навчально-пізнавальної діяльності, реалізацію самовиховання та врахування особливостей інтелектуального розвитку. Розкрито гуманістичні умови оптимізації процесу виховання гуманності у студентів медичного коледжу в процесі фахової підготовки, зокрема, формування гуманістичних знань, свідоме виконання правил поведінки, гуманного ставлення до оточуючих. Наведено критерії виховання гуманності бакалаврів: пізнавальний, емоційно-ціннісний та практично-діяльний, а також рівні їх патріотичного розвитку - внутрішня та зовнішня ситуативна вихованість. Розроблено методи навчально-пізнавальної діяльності, які забезпечують ефективне засвоєння гуманістичних знань, необхідних у процесі фахової підготовки.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / К.Г. Дорошенко; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: З позицій особистісно орієнтованого підходу розкрито суть і структуру гуманістичного ідеалу старших підлітків, науково обгрунтовано теоретико-прогностичну модель його виховання. Виявлено психолого-педагогічні умови, за яких забезпечується ефективність функціонування означеної моделі у виховному процесі. Розроблено методику діагностування проявів гуманістичного ідеалу старших підлітків за когнітивним, емоційно-мотиваційним і діяльнісним критеріями, а також особистісно орієнтовану технологію його виховання у позакласній діяльності та методичні рекомендації для класних керівників щодо її впровадження.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.А. Степанова; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано дослідженість проблеми виховання доброчесності в учнів VII - IX класів загальноосвітньої школи засобами нової української літератури у філософській, психолого-педагогічній, культурологічній та медичній літературі. Висвітлено сучасні підходи до виховання моральної доброчесної особистості, з'ясовано суть і особливості впливу нової української літератури на виховання доброчесності в учнів VII - IX класів загальноосвітньої школи. Обгрунтовано критерії, показники, визначено рівні (високий, середній , низький і змішаний) ефективності виховання доброчесності у цих учнів, а також теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено його дидактичну модель.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / В.О. Долженко; Східноукр. нац. ун-т ім. В.Даля. — Луганськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретико-методологічні аспекти виховання духовних цінностей у студентів вищих педагогічних навчальних закладів у полікультурному просторі. Розкрито сутність та наведено якісну характеристику категорій "цінність", "духовні цінності", "загальнолюдські та національні цінності", "взаємодія загальнолюдських і національних цінностей як відбиття взаємодії культур". Охарактеризовано культурологічні засади педагогічного знання. Визначено зміст та технології виховання духовних цінностей у процесі вивчення педагогічних дисциплін. Розроблено спецкурс "Загальнолюдські й національні цінності в підготовці майбутнього вчителя", а також науково-методичне забезпечення процесу виховання духовних цінностей у майбутніх учителів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н.В. Долгая; Херсон. держ. ун-т. — Херсон, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблему виховання старшокласників засобами молодіжної музичної субкультури (ММС). Розкрито суть понять духовності, виховання духовності старшокласників, проаналізовано структуру духовності особистості. Наведено критерії, показники та рівні духовної вихованості школярів, розроблено методику діагностики наявного рівня духовного розвитку учнів старших класів. З'ясовано історичні та соціальні передумови виникнення біт-музики як форми відображення субкультури молоді, описано її особливості та визначено характерні риси. Розглянуто виховні функції МСС як засіб духовного становлення учнів юнацького віку, виявлено педагогічні умови, що забезпечують результативність духовного виховання старшокласників засобами ММС.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Катерина Олександрівна Журба; Інститут проблем виховання АПН України. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / С.М. Замашна; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше методологічно концептуалізовано проблему виховання естетичного ставлення старшокласників до творів мистецтва української діаспори, залучено у навчально-виховний процес імена письменників З.Когут, Л.Палій, В.Чапленка, Г.Черінь, твори англомовних українських митців В.Барабаша, Б.Богдана, Х.Гнатів, Ю.Купченка, Г.Купченко-Фролік, В.Лисенко, літературна спадщина яких має суттєвий виховний вплив завдяки органічному синтезу традицій власної та європейської культури. Застосовано комплексний підхід до вивчення творів літератури української діаспори у поєднанні з іншими видами українського мистецтва, створеного за кордоном. Удосконалено систему естетичного виховання старшокласників.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Л.М. Михайлова; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему виховання естетичної культури старшокласників у межах інтегрованого курсу "Художня культура світу" з використанням культурологічного аналізу художніх творів. Основними аспектами культурологічного аналізу названо: культурно-історичний, діалогічний, визначення місця твору у світовому культурному просторі. Обгрунтовано критерії сформованості естетичної культури старшокласників (емоційний, інтелектуальний, мотиваційно-діяльнісний, комунікативний), їх показники та рівні вихованості естетичної культури. Запропоновано методику виховання естетичної культури старшокласників. Експериментально перевірено її можливості та доведено ефективність у вирішенні проблем естетичного виховання школярів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.Л. Чуланова; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено історико-логічний та теоретичний шляхи вирішення проблеми формування життєвих перспектив школярів на основі гуманістично-прагматичного підходу до виховання учнівської молоді. Виявлено потенційні можливості організованих форм соціокультурної діяльності учнівської молоді в позанавчальний час як засіб формування її життєвих перспектив. Науково обгрунтовано педагогічні засоби, які забезпечують ефективність формування життєвих перспектив старшокласників у позанавчальній діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / І.Л. Сіданіч; Ін-т проблем виховання АПН України. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано сутність і структуру поняття "культура взаємин" батьків і дітей молодшого шкільного віку, проаналізовано роль її виховання у процесі формування особистості учнів. Проаналізовано структурні компоненти культури взаємин батьків і дітей, розроблено критерії визначення її рівня. Обгрунтовано та апробовано психолого-педагогічні умови його підвищення у процесі спеціально організованої роботи з вчителями початкових класів, батьками і дітьми молодшого шкільного віку, впровадження форм і методів виховання культури їх взаємин відповідного змісту в сім'ї та школі.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / С.Ю. Бакуліна; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему виховання моральних почуттів молодших школярів засобами казок народів світу за умов загальноосвітньої школи. Здійснено аналіз філософських, психологічних і педагогічних досліджень, присвячених окремим аспектам даного процесу. Відзначено важливу роль моральних почуттів у формуванні сучасної особистості. Для діагностики вихованості моральних почуттів молодших школярів виділено 4 критерії: понятійний, емоційно-оцінний, емоційно-регулятивний, поведінковий, до кожного з них критеріїв розроблено показники. За результатами констатуючого експерименту визначено вихідні рівні вихованості моральних почуттів молодших школярів: високий, середній та низький. Кожний рівень характеризувався певними якісними ознаками, виявленими на підставі кількісних результатів. Науково обгрунтовано та практично апробовано педагогічну модель виховання моральних почуттів молодших школярів засобами казок народів світу. Педагогічну модель розроблено на основі визначених педагогічних умов: створення фону оптимізму, виявлення морального імпульсу казки й осмислення його динаміки, забезпечення рольового перевтілення школярів у казкових героїв. Розроблено дефініції понять "фон оптимізму", "моральний імпульс" і "ситуація ролі". Розкрито методи та прийоми реалізації виявлених педагогічних умов.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Р.О. Осипець; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі виховання національної самосвідомості майбутніх учителів як складного психічного утворення особистості у процесі опанування українською народнопісенною культурою. Наведено результати ретроспективного аналізу проблеми виховання національної самосвідомості у студентів педагогічних вузів. Обгрунтовано зміст і структуру поняття національної самосвідомості, засоби і особливості її виховання у майбутніх учителів музики. Визначено критерії діагностування розвитку даного поняття у студентів музично-педагогічного факультету педагогічного вузу. Встановлено, що виховання в них національної самосвідомості у навчально-виховному процесі має несистемний характер, що виявляється у недостатньому рівні сформованості особистості майбутнього вчителя з виразними національними характеристиками. Теоретично обгрунтовано можливості української народнопісенної культури у вихованні національної самосвідомості. Дослідно-експериментальним шляхом доведено, що інтенсивне опанування студентами цінностями української народнопісенної культури адекватно впливає на духовне зростання молоді, зокрема, на виховання у неї національної самосвідомості. Наведено методичні рекомендації щодо виховання національної самосвідомості студентів у процесі опанування українською народнопісенною культурою як першоосновою духовного зростання особистості.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Л.М. Білас; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему виховання національної самосвідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної мови. Здійснено теоретичний аналіз поняття "національна самосвідомість" на міждисциплінарному рівні наукового знання. Систематизовано сучасні підходи щодо тлумачення сутності понять "нація" та "самосвідомість" як базових категорій національної самосвідомості. Розроблено критерії, показники та рівні сформованості даної якості з урахуванням специфіки її вияву у таких сферах: інформаційно-когнітивній, емоційно-чуттєвій та рефлексивній. Вперше розроблено модель виховання національної самосвідомості старшокласників у процесі вивчення іноземної мови як систему взаємопов'язаних компонентів: когнітивного (змістовно-інформаційного), технологічного, соціально-педагогічного (виховного), аксіологічного (емоційно-ціннісного). Доведено, що впровадження запропонованої моделі сприяє підвищенню рівня національної самосвідомості учнів старшого шкільного віку. Сформовано комплекс вимог щодо добору українознавчого компонента змісту з іноземної мови. Удосконалено форми, методи навчання та виховання національної самосвідомості старшокласників.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / Н.В. Старовойтенко; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано й експериментально доведено структуру почуття гумору, основними складовими якої є інтелектуально-емоційний, мотиваційний і комунікативний компоненти та їх реалізація у системі моральних стосунків і моральної діяльності. Визначено засоби педагогічного впливу та умови виховання почуття гумору. Наведено результати експериментального дослідження виховання почуття гумору на підставі системного підходу.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.07 / О.М. Павелків; Ін-т проблем виховання АПН України. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вперше виявлено та обгрунтовано педагогічні умови виховання у старшокласників інтересу до підприємницької діяльності у процесі оволодіння економічним розрахунком. Визначено показники, критерії та рівні вихованості у старшокласників даного особистісного утворення. Запропоновано форми та методи організації навчально-практичної діяльності старшокласників, які дозволяють моделювати підприємницьку діяльність у єдності її мотиваційно-ціннісної та змістовно-операційної складових.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины