Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Педагогические науки / Социальная педагогика


Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Т.Г. Харченко; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження процесу соціалізації учнів французьких середніх шкіл. Визначено суть та напрямки взаємодії школи та соціального середовища у вихованні. Простежено генезис уявлень французьких філософів і педагогів щодо чинників формування особистості, а також ролі соціального середовища у формуванні особистості. Здійснено порівняльний аналіз сучасних теоретичних основ взаємодії школи та соціального середовища у Франції та в Україні. Виявлено основні напрямки, форми та методи взаємодії школи та соціального середовища у вихованні учнів у Франції. Простежено етапи становлення відносин між французькою середньою школою та сім'єю у справі виховання підлітків. Надано характеристику французької середньої школи як відкритої соціально-педагогічної системи, яка вступає у взаємодію з позакласними та позашкільними, а також громадськими організаціями та державою. Досліджено особливості соціалізації учнів французьких середніх шкіл засобами масової інформації. Визначено можливі шляхи використання позитивного французького досвіду взаємодії школи та соціального середовища в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / В.В. Рютін; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито сутність соціалізації військовослужбовців строкової служби в контексті соціально-педагогічного аналізу. Визначено фактори та особливості соціалізації військовослужбовців строкової служби. Досліджено функціонування соціально-педагогічних механізмів соціалізації у військовому середовищі. Показано вплив соціальних інститутів на процес соціалізації військовослужбовців строкової служби. Науково обгрунтовано й експериментально апробовано педагогічні умови соціалізації військовослужбовців строкової служби. Розроблено практичні рекомендації командирам і вихователям щодо впровадження запропонованих педагогічних умов соціалізації військовослужбовців строкової служби, які можна використовувати також у виховній роботі з військовослужбовцями-контрактниками.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / О.О. Вишневська; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 19 c. — укp.

Аннотация: На основі вивчення теретико-методологічних джерел, документів про нові заклади вищої освіти, досвіду підготовки менеджерів з метою можливості досягнення ними успіху й самореалізації у професійній діяльності досліджено, що в процесі соціалізації студенти переживають низку труднощів, які стають причиною незадоволення, зневіри, песимізму. З метою підготовки студентів до подолання перешкод розроблено наукову гіпотезу про те, що рівень соціалізації особистості буде підвищуватись, якщо в процесі навчально-виховної роботи за умов бізнес-коледжу озброювати студентів знаннями про місце й значення особистісної, загальної та ділової культури, формувати на їх основі відповідні вміння професійної та громадської діяльності, в ході якої відбувається саморегуляція і самореалізація особистості. Зазначено, що розглянута модель ділової культури студента бізнес-коледжу, педагогічні умови її формування в системі соціалізації особистості забезпечують необхідний рівень професіоналізму й готовності до соціалізації.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Г.І. Шутка; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичне узагальнення та нове вирішення проблеми розробки механізмів і організаційно-педагогічних умов вдосконалення фізичного стану дітей у літньому оздоровчому таборі. Визначено специфічні вимоги щодо організації та методики їх фізичного стану в таборі відпочинку як специфічному соціально-педагогічному середовищі. Обгрунтувано та створено експрес-методику розподілу дітей за групами для практичної роботи педагога з ними з метою позитивної зміни їх фізичного стану. Розроблено модель планування та оцінки заходів щодо покращання фізичного стану дитини як оптимальної передумови формування її здоров'я, а також апробовано оздоровчі програми для кожної групи дітей. Визначено соціально-педагогічні умови підвищення рівня фізичного стану та здоров'я шкільного віку.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / В.І. Ролінський; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання профілактики насильства щодо учнів-підлітків. Розроблено й експериментально апробовано соціально-педагогічні умови, форми та методи профілактики фізичного та психічного насильства щодо підлітків. Охарактеризовано вікові, гендерні та індивідуальні особливості прояву насильства у поведінці підлітків. Запропоновано методики дослідження сформованості відповідальної поведінки як засобу підвищення ефективності профілактичної роботи. Обгрунтовано необхідність удосконалення навчально-виховного процесу шляхом застосування комплексного підходу в процесі педагогічної діагностики та розширення соціального досвіду підлітків, а також формування життєвих навичок захисту своїх прав та інтересів у різних формах самоврядування. Встановлено доцільність реалізації потенціалу сімейного виховання у запобіганні випадкам та подоланні насильства щодо підлітків шляхом підвищення педагогічної культури батьків.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Г.Л. Корчова; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто актуальну проблему профілактики статевих девіацій старшокласників та формування сексуальної культури. Вперше з'ясовано зміст та соціально-педагогічну сутність поняття та теоретично обгрунтовано й експериментально перевірено структурно-логічну модель профілактики статевих девіацій та структурно-функціональну модель формування сексуальної культури, її критерії, показники та рівні сформованності у старшокласників. З'ясовано соціально-педагогічні умови, зміст, форми і методи профілактики статевих девіацій учнів старших класів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / М.Д. Нарійчук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено теоретичні засади формування самооцінки особистісних моральних рис студентської молоді. Розглянуто психологічні та соціально-педагогічні аспекти категорії "ціннісні орієнтації". Розкрито особливості формування самосвідомості в структурі особистості як передумови формування самооцінки особистісних моральних якостей. З метою виявлення рівня розвитку морально-ціннісних орієнтацій розроблено систему педагогічного діагностування, з використанням якої виявлено оптимальні соціально-педагогічні умови становлення самооцінки моральних якостей студентів; визначено шляхи підвищення ефективності становлення самооцінки даних якостей студентів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / О.П. Гданська; Київський держ. ун-т культури і мистецтва. — К., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.05 / Е.Г. Полатай; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процес формування культури мовлення студентів філологічних факультетів з метою їх соціалізації. Розроблено та науково обгрунтовано систему педагогічних умов, що забезпечує необхідний рівень культури мовлення студента та сприяє його адаптації. Експериментально перевірено виховні та розвиваючі можливості слова, процесу мови та мовлення. Розкрито сутність мовленнєвої культури студента-філолога та проаналізовано її вплив на соціальне довкілля та на самого носія, а саме: саморегуляцію, самопрезентацію, самовираження, самореалізацію. Запропоновано методику формування мовленнєвої культури студента, спрямовану на розвиток особистісних морально-інтелектуальних якостей, здатних розв'язати соціальні та професійні питання.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины