Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Педагогические науки / Теория и методика профессионального образования


Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.В. Зданевич; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2003. — 22 с. — укp.

Аннотация: Подано узагальнюючу історико-педагогічну та теоретичну характеристику становлення, розвитку проблеми адаптації в психолого-педагогічній літературі. Визначено та проаналізовано базові поняття дослідження, особливості організації навчального процесу та специфічні ознаки осіб, що навчаються за умов педагогічного училища. Розроблено та теоретично обгрунтовано модель системного дослідження процесу адаптації студентів нового прийому до умов життєдіяльності, експериментально доведено ефективність її використання з метою діагностики особливостей перебігу адаптаційного періоду. На підставі результатів діагностичного дослідження представлено психолого-педагогічну програму роботи з першокурсниками та доведено позитивний вплив формуючого експерименту на перебіг процесу адаптації студентів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Н.П. Шапошнікова; Криворіз. держ. пед. ун-т. — Кривий Ріг, 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розкрито сутність і специфіку реалізації засобів педагогічного менеджменту професійно-технічного училища щодо організації процесу навчальної, соціальної та професійної адаптації учнів. Визначено зміст та особливості основних етапів професійної підготовки національних робітничих кадрів. Уточнено сутність і цільові установки їх професійно-технічної освіти за сучасних умов розвитку суспільства. Конкретизовано специфіку та визначено співвідношення понять "управління", "керівництво" та "менеджмент" в освіті. Теоретично обгрунтовано сутність професійно-технічного училища як соціально-педагогічної системи з виробничими ознаками суб'єкта ринкових відносин та об'єкта педагогічного менеджменту. Експериментально доведено доцільність та ефективність впровадження в практику навчально-виховного процесу сучасного професійно-технічного училища засобів педагогічного менеджменту.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.В. Картавих; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто педагогічні умови та аксеологічні засади удосконалення загальної культури особистості з використанням джерел вітчизняної та світової культури. Описано педагогічні принципи, розроблено методи і форми підвищення загальної культури студентів вищого технічного навчального закладу. Висвітлено нові технології набуття гуманітарних знань.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.Є. Олексюк; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Уперше обгрунтовано та розроблено концептуальні засади інтеграції знань з матеріалознавства у професійній підготовці майбутніх фахівців швейного виробництва з урахуванням сучасних тенденцій у науці, освіті й виробництві, дидактичну модель навчального предмета "Матеріалознавство швейного виробництва", що визначає структуру та компонентний склад навчального матеріалу, модель інтеграції знань з матеріалознавства з урахуванням професійних вимог до фахівців сучасного швейного виробництва, структурно-навчального процесу. Уточнено рівні реалізації дидактичної інтеграції матеріалозавства та навчальних предметів природничо-наукового циклу, що характеризують ступінь змін інтеграційного змісту та обумовлюються інтеграцією змістового й процесуального компонентів навчання. Розвинуто методи та форми організації навчання учнів ПТНЗ швейного профілю на інтеграційній основі.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.М. Буренко; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2005. — 22 с.: табл. — укp.

Аннотация: Проаналізовано стан проблеми професійної перепідготовки вчителя гуманітарного профілю в системі післядипломної педагогічної освіти в її історичному розвитку. Розкрито суть понять "післядипломна освіта", "освіта дорослих", "неперервна професійна освіта", "перепідготовка", "андрагогічний підхід". Установлено особливості організації навчального процесу на факультетах післядипломної освіти, проаналізовано процес формування мотиваційної готовності вчителя гуманітраного профілю до професійної перепідготовки. Обгрунтовано методику вдосконалення навчального процесу на факультетах післядипломної освіти, визначено пріоритетні напрями співпраці та взаємодії викладачів і студентів. Досліджено й експериментально перевірено вплив найефективніших методів і форм роботи у розвитку професійних умінь даних учителів. Розроблено та науково обгрунтовано методичні рекомендації для викладачів вищих навчальних закладів щодо удосконалення організаційних форм навчання вчителів даного профілю у процесі професійної перепідготовки.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.І. Зязюн; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розкрито проблему професійного удосконалення та самоудосконалення особистості засобами культури та мистецтв у системі освіти Франції. Зазначено, що даний процес визначає континіумне поняття "артистичне виховання". Доведено, що артистичне виховання засобами мистецтва, через позитивні естетичні почуття, розвиває здібності до творчої експресії та відчуття творчості, сприяє розквіту особистої незалежності та індивідуальності учня, урівноважує розумові та почуттєві можливості учнів, культивує способи мислення та дії, стає необхідним для уміння орієнтуватися та поводитися у сучасному суспільстві. Встановлено, що поступи у даному вихованні стають визначальними у міждисциплінарних зв'язках, акцентують увагу на численних формах і символах, що є ключем до багатьох знань і дій, одержаних у школі.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.В. Волошинова; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше визначено місце аудіовізуальних мистецтв у вітчизняній практиці професійної мовної підготовки студентів вищих навчальних закладів. Розроблено та теоретично обгрунтовано модель використання їх художньо-естетичного, виховного, інформаційного та освітнього потенціалу в системі підготовки студентів-міжнародників. Запропоновано концепцію авторських телевізійних програм. Значну увагу приділено методичному забезпеченню застосування дидактичних і автентичних аудіовізуальних документів у процесі професійної мовної підготовки. Розвинуто принцип наочності як ефективного засобу навчання мови для спеціальних цілей, зокрема у професійній діяльності дипломатів. Досліджено питання вдосконалення процесу аналітичного спілкування студентів з екраном як професійної якості майбутнього фахівця в сфері міжнародних відносин.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.В. Книш; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості валеологічної освіти і виховання студентів у вищих закладах освіти та дітей у дитячих дошкільних закладах, спосіб життя та стан їх здоров'я як об'єктивний показник використання валеологічних знань, а також мікросоціальні умови виховання дітей в сім'ї, психологічні особливості, працездатність і ступінь шкільної зрілості дітей як основу ефективності дошкільного виховання. Теоретично обгрунтовано й експериментально апробовано програму валеологічного навчання та виховання студентів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.І. Міхеєнко; Південноукр. держ. пед. ун-т (м. Одеса) ім. К.Д.Ушинського. — О., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано суть поняття "валеологічна підготовка фахівців з фізичної реабілітації". Визначено критерії та показники, охарактеризовано рівні валеологічної підготовки майбутніх фахівців з фізичної реабілітації. Конкретизовано специфіку цієї підготовки, виявлено організаційні та навчально-виховні аспекти, що визначають її ефективність. Розроблено спецкурс "Основи індивідуального здоров'я людини", зміст якого відповідає специфічним особливостям сфери діяльності фахівців оздоровчої галузі. Обгрунтовано й експериментально апробовано зміст і методику їх професійної валеологічної підготовки.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / М.В. Артюшина; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням організації групової навчальної діяльності студентів з метою підвищення ефективності процесу навчання у вищій школі. Розкрито сутність поняття "групова навчальна діяльність", обгрунтовано та експериментально перевірено показники і критерії результативності індивідуальної та групової навчальної діяльності студентів. Виявлено тенденції соціально-психологічного структурування академічних студентських груп. Доведено, що індивідуально-психологічні особливості та позиції студентів у структурі групи впливають на результати навчальної діяльності. Визначено взаємозв'язок між соціально-психологічними і дидактичними умовами групової навчальної діяльності, обгрунтовано та еспериментально підтверджено шляхи використання даного взаємозв'язку з метою підвищення результативності навчальної діяльності студентів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.І. Комишан; Луган. нац. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості використання модульної системи навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ). Розвинуто теоретичні засади вивчення змісту діяльності курсантів. Запропоновано нове розв'язання проблеми рейтингування курсантів ВВНЗ, яке передбачає створення моделі та рейтинг-моделі діяльності курсанта та на їх базі розробку методики визначення освітнього рейтингу курсантів ВВНЗ за умов модульної системи навчання, експериментально перевірено її вплив на підвищення рівня успішності курсантів. Розроблено підхід до тлумачення понятійно-термінологічного апарату проблеми дослідження. На базі розробленої методики з використанням програмного продукту Delphi створено інформаційно-розрахункову систему "КУРСАНТ-Е", яка дозволяє оперативно та якісно обробляти дані. Доведено, що за використання розробленої методики створюються більш сприятливі умови для особистісного зростання кожного курсанта, яке має впливати на формування необхідного рівня його готовності до майбутньої військово-професійної діяльності завдяки позитивним змінам якості рівня знань, умінь і навичок.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / А.В. Таньшина; Ін-т вищ. освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено та узагальнено специфіку підготовки висококваліфікованих спеціалістів у наукових школах Національного наукового центру "Харківський фізико-технічний інститут" і Харківського національного університету ім. В.Н. Каразіна, яка сприяє якісному оновленню українських наукових кадрів. Здійснено дослідження життя та наукової діяльності всесвітньо відомих засновників харківських фізичних шкіл у контексті аналізу специфіки професійного становлення лідера наукової школи. Розроблено пізнавальну концепцію використання фізико-історичних матеріалів про вітчизняні наукові школи в підготовці майбутніх фізиків. Запропонована концепція на сучасному етапі розбудови національної освіти допомагає виплекати в учнів природне почуття національної гордості за визначні наукові досягнення вітчизняних учених, повернути історичну пам'ять про всесвітньо відомі наукові надбання українського народу, сформувати громадянську позицію та світогляд майбутнього творця Української держави.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / В.В. Зонь; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему виховання вольових якостей у курсантів вищих військових навчальних закладів. Розглянуто історичні, теоретичні та практичні аспекти проблеми, сучасну зарубіжну та вітчизняну практику виховання вольових якостей майбутніх офіцерів. Розроблено систему виховання вольових якостей у курсантів, ефективність якої перевірено в ході експерименту. Обгрунтовано основні підходи щодо релізації принципу диференціації та індивідуалізації процесу виховання вольових якостей курсантів. Функціонування та розвиток такої системи базується на гуманістичній парадигмі військового виховання, провідною ідеєю якої є суб'єктність курсанта у виховному процесі.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.М. Тогочинський; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельниц., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання виховання моральних орієнтацій у майбутніх офіцерів внутрішніх військ засобами авторської самодіяльної пісні. Проведено психолого-педагогічний аналіз проблеми, уточнено уявлення щодо сутності даних орієнтацій у контексті вікової та професійної специфіки. Обгрунтовано основні педагогічні умови їх формування у курсантів, які наведені у вигляді моделі. Розроблено систему діагностичних методів, необхідних для врахування динаміки розвитку моральних орієнтацій, визначено критерії, відповідно з якими діагностувалась ціннісно-смислова сфера курсантів. Запропоновано та експериментально апробовано модель формування даних орієнтацій, яка відображає динаміку розвитку курсантів від самооцінки своїх особистісних якостей до презентації власних смислів розуміння моральних орієнтацій, імпліцитно присутніх в авторській пісні. Встановлено, що дана модель організації та методичного забезпечення процесу формування моральних орієнтацій курсантів технологічно удосконалює практику виховної діяльності у навчально-виховному процесі ВВНЗ системи МВС.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Т.К. Ісаєнко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено, науково обгрунтовано та апробовано організаційно-функціональну модель виховання моральної культури курсантів у контексті цілісної педагогічної діяльності вищих військових закладів освіти (ВВЗО). У теоретичному та емпіричному аспектах доведено педагогічну доцільність та ефективність використання об'єктивних (зовнішніх) умов виховання й самовиховання моральної культури курсантів (охарактеризовано чинники конструювання військово-педагогічного виховання середовища, виявлено специфіку втілення у військово-педагогічну діяльність основних положень Кодексу честі офіцерського корпусу, висвітлено шляхи використання національно-культурних традицій і вітчизняного бойового досвіду, виявлено основні чинники забезпечення суб'єкт-суб'єктних відносин у аспекті співробітництва та співтворчості). З'ясовано внутрішні (суб'єктивні) умови когнітивного, емоційно-вольового, поведінкового спрямування. Створено й експериментально перевірено науково-методичну систему засобів забезпечення виховання моральної культури у цілісній військово-педагогічній діяльності ВВЗО. Запропоновано особистісно й професійно орієнтовану цільову програму виховання моральної культури майбутніх офіцерів у контексті гуманістичної парадигми виховання.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / О.І. Пруднікова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми впровадження до системи підготовки майбутніх викладачів з класу фортепіано системи заходів щодо розвитку вмінь педагогічного спілкування. З'ясовано, що успішність роботи за вказаним фахом прямо пропорційно залежить від якості розвитку вмінь педагогічного спілкування. Дидактично обгрунтувано можливості та шляхи впровадження до системи підготовки студентів музичних училищ теоретико-експериментальної програми підготовки, яка грунтується на глибокому вивченні педагогічної діяльності видатних музикантів-педагогів та класичних педагогічних технологіях. Показано взаємозв'язок між рівнем сформованості у педагога здатності до емпатії та особливостями розгортання ним комунікативної взаємодії, а також між розвитком у нього саморефлексії та особливостями педагогічного спілкування. Розроблено й апробовано методику, спрямовану на розвиток вмінь педагогічного спілкування, що відповідає принципам суб'єкт-суб'єктної організації даного процесу. Визначено основні принципи та підходи до організації професійної підготовки студентів музичних училищ, спрямованої на актуалізацію та формування їх професійної готовності до оволодіння мистецтвом виконання через провідну роль слова.

Источник: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / М.І. Нещадим; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 56 с. — укp.

Аннотация: Відтворено генезис військової освіти (ВО) в Україні за 1991 - 2001 рр., на підставі аналізу конкретно-історичних передумов визначено її етапи, проаналізовано та систематизовано загальні риси розвитку та становлення. Обгрунтовано сучасну систему військової освіти (СВО) на засадах гуманістичної філософії освіти з урахуванням позитивного вітчизнянного та зарубіжного досвіду. Визначено її структуру та теоретико-методологічні засади оптимального функціонування. Проаналізовано досвід підготовки офіцерських кадрів декількох розвинутих країн світу. Розкрито та удосконалено зміст базових категорій та понять підготовки військових фахівців відповідно до гуманістичної парадигми ВО. Досліджено особливості управління ВО, наведено практичні підходи до управлінського забезпечення ефективності функціонування СВО, а також перспективи його подальшого розвитку. Здійснено методологію функціонального моделювання та стратегічного планування розвитку СВО.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Я.Б. Зорій; Вінниц. держ. пед. ун-т ім. М.Коцюбинського. — Вінниця, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості військово-патріотичної підготовки студентів цивільних вищих навчальних закладів України у процесі їх військового навчання та виховання. Охарактеризовано структуру військово-патріотичної підготовки, визначено критерії та рівні сформованості патріотичної свідомості майбутніх офіцерів запасу. Обгрунтовано педагогічні умови, що забезпечують ефективність військово-патріотичної підготовки студентів та розроблено комплексну технологію її реалізації. Запропоновано заходи щодо удосконалення педагогічного керівництва військово-патріотичною підготовкою майбутніх офіцерів запасу та розроблено методичні рекомендації щодо підвищення ефективності та якості даного процесу у цивільних і військових вищих навчальних закладах.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / Л.О. Бобко; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретико-методологічні засади (суть, зміст, форми, методи, засоби, особливості) гуманістичного виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю у позанавчальній діяльності. Проведено системний аналіз християнсько-педагогічних, соціально-педагогічних, наукових антропологічних концепцій гуманістичного виховання на різних етапах суспільно-економічного й політичного розвитку, уточнено й обгрунтовано поняття "гуманізм", "гуманність", запропоновано авторську дефініцію "гуманістичного виховання". Розроблено теоретичну модель системи гуманістичного виховання студентів вищих навчальних закладів фінансово-економічного профілю, визначено її структурні елементи: соціальний, особистісний, змістовий, функціонально-процесуальний, управлінський. Розглянуто особливості діяльності фахівця фінансово-економічного профілю, проаналізовано стан організації гуманістичного виховання й педагогічні умови його поліпшення. Охарактеризовано основні напрями, форми, методи, засоби гуманістичного виховання студентів, досліджено роль і місце самовиховання у процесі становлення й розвитку особистості. Проаналізовано складові гуманістичної свідомості, діяльності, а також гуманістичних відносин у системі "студент - студент", "студент - викладач", "викладач - студент".

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.04 / І.А. Новак; Нац. акад. Прикордон. військ України ім. Б.Хмельницького. — Хмельницький, 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему вдосконалення підготовки працівників оперативно-розшукових органів (ОРО) Прикордонних військ України (ПВУ) у процесі навчання у вищих військових навчальних закладах (ВВНЗ). Проаналізовано теоретичні аспекти моделювання підготовки оперативно-розшукового складу ПВУ, висвітлено сучасний стан проблеми у психолого-педагогічній і спеціальній літературі та практиці ВВНЗ, визначено основні підходи до створення моделі підготовки фахівців ОРО. На базі змодельованих характеристик особистості спеціаліста і його діяльності створено дидактичну модель навчально-виховного процесу, яка сприяє підвищенню готовності курсантів до здійснення оперативно-розшукової діяльності. Обгрунтовано принципи та етапи її застосування, висвітлено підходи до реалізації системних характеристик моделі у практиці навчання.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины