Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Педагогические науки / Коррекционная педагогика


Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / В.І. Грицюк; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив рухливих ігор на розвиток дитячого організму розумово відсталих школярів. Доведено, що на відміну від нормально розвинутих, аномальні діти потребують серйозного вдосконалення мотиваційної, інтелектуальної, зокрема, рухової сфер у зв'язку з наявними у їх статусі незворотними хворобливими процесами, що призводить до зниження навчально-корекційних потенцій розвитку. Особливо сприятливими для таких кумулятивних педагогічних впливів є молодший шкільний вік. На підставі результатів даних досліджень розроблено модель уроків фізичного виховання, загальноосвітнього циклу, позакласних та позашкільних заходів з активним використанням ігрової діяльності розумово відсталих школярів як засобу розвитку та соціалізації за умов сучасного суспільства.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / К.В. Рейда; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 21 с.: табл. — укp.

Аннотация: Подано визначення поняття "готовність", її складові, критерії та рівні сформованості за різних умов навчання учнів (констатуючий та формуючий експеримент). Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено, що готовність учнів до майбутньої праці зумовлюється особливостями психічного розвитку та організацією їх професійно-трудового навчання. Зазначено, що розширення дидактичних функцій праці (навчальних, виховних, розвиваючих), інтеграція позакласної та позашкільної роботи трудової спрямованості у систему професійно-трудового навчання, наближення навчальної праці до умов реального виробничого процесу, включення до трудового процесу учнів ділових, ігрових, проблемних і виробничих ситуацій забезпечує більш високий рівень сформованості їх професійної та особистісної готовності.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / В.В. Ерніязова; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретико-експериментального дослідження проблеми виховання дітей з нейротичними ускладненнями. Вивчено психолого-педагогічні умови забезпечення корекційно-виховного впливу на учнів початкових класів загальноосвітньої школи у процесі позакласної виховної роботи. З'ясовано суть нейротизму як ускладнення розвитку дитини. Визначено та вивчено структурні компоненти чинників його виникнення у дитини (біологічний та мікросоціальний - сімейний і шкільний), а також зумовлені ними прояви нейротизму. Розроблено систему корекційно-виховної роботи з молодшими школярами, спрямовану на усунення у них нейротичних проявів та становлення соціально значущих якостей. Доведено ефективність її використання.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Людмила Олександрівна Куненко; Інститут дефектології АПН України. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / О.М. Зінов'єв; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено характер порушень функцій спинного мозку в шийному відділі хребта учнів-інвалідів старшої групи. Розроблено корекційно-спрямовану систему оптимального відновлення, розвитку та компенсації рухових дій, фізичних якостей, психічної та нервово-м'язової працездатності, формування позитивної дидактико-реабілітаційної мотивації в процесі спеціальних занять. За результатами експерименту визначено низькі показники фізичного розвитку рухових здібностей, м'язової працездатності, моторно-вісцеральної регуляції, соціально-побутових рухових навичок і вмінь. Проведено поетапну корекційно-реабілітаційну роботу впродовж трьох періодів (раннього, пізнього та резидуального). За результатами експериментального навчання відбулися відчутні позитивні зміни за всіма критеріями та показниками в учнів-інвалідів експериментальної групи на відміну від контрольної, в якій показники залишались досить низькими.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / І.В. Дмитрієва; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Подано цілісну психологічну характеристику особливостей художнього сприймання учнями старших та середніх класів допоміжної школи творів живопису різних жанрів (зокрема, виявлено своєрідність емоційно-особистісного ставлення розумово відсталих підлітків до образотворчого мистецтва, визначено показники, критерії та рівні розвитку в них художнього сприймання). Зазначено найбільш вагомі у корекційному відношенні педагогічні умови активізації інтелектуальної діяльності та емоційної сфери розумово відсталих підлітків у процесі художньо-естетичного виховання на уроках образотворчого мистецтва та у позакласній роботі (поетапне формування художнього сприймання; використання спеціальних корекційних прийомів педагогічного управління пізнавальною діяльністю учнів). Удосконалено критерії відбору творів живопису для роботи з учнями 5 - 6-х класів допоміжної школи, а також теорію корекційної спрямованості навчально-виховного процесу допоміжної школи на основі особистісного підходу до розумово відсталих учнів, формування в них вищих психічних функцій, забезпечення єдності їх інтелектуального та емоційного розвитку.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / О.В. Чеботарьова; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито особливості психофізичного розвитку дітей з дитячим церебральним паралічем (ДЦП) на початковому етапі навчання, що суттєво впливають на ефективність організації навчального процесу. Досліджено фізичний і психомоторний розвиток, психологічну зорієнтованість, формування навчально значущих функцій і пізнавальних можливостей у дітей з ДЦП. Вперше розроблено корекційну методику спеціальної організації індивідуального навчання молодших школярів з ДЦП, використання якої сприяє розвитку в учнів рухової сфери, сенсорних функцій, розширює й уточнює уявлення про навколишнє середовища, активізує пізнавальну діяльність та коригує мовленнєвий і емоційно-особистісний розвиток. Удосконалено освітньо-реабілітаційний процес навчання дітей з ДЦП на підставі доцільного структурування змісту індивідуальної програми з основних освітніх галузей, використання адекватних психофізичним можливостям учнів методів, прийомів, засобів і видів роботи для системного навчання. Розроблено своєрідну структуру уроку, виявлено та проаналізовано складові взаємодії у системі учень - учитель - батьки. Конкретизовано організаційно-педагогічні умови індивідуального навчання, які враховують збережені функціональні системи дитини, забезпечують психолого-педагогічну підтримку особистісного розвитку та початкової освіти учня з ДЦП за умов сім'ї.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Т.В. Пічугіна; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему диференційованого вивчення, попередження та корекції вад писемного мовлення в учнів початкових класів зі слабким зором. З використанням нейропсихологічного та психолінгвістичного підходів досліджено стан невербальних форм психічних процесів у таких учнів початкових класів: зорово-просторові уявлення, зорову пам'ять, увагу та контроль, оптико-моторну координацію. Виявлено особливості впливу міжпівкульних зв'язків на формування просторового сприймання і просторових уявлень. Визначено психологічні механізми порушень даних психічних процесів, залежність темпів становлення процесів письма від ступеня їх сформованості. На підставі аналізу й узагальнення отриманих результатів розроблено систему спеціальної підготовки дітей зі слабким зором до навчання в школі, яка передбачає ранню діагностику, корекцію та розвиток психічних функцій, що забезпечили засвоєння шкільних знань і полегшили процес опанування письма.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / В.А. Козлова; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено складові вивчення усного та писемного мовлення, показники та критерії стану вербальних і невербальних процесів, розроблено методику їх дослідження. Виявлено особливості прояву розладів усного мовлення та письма за умов білінгвізму. З метою комплексного попереджувально-корекційного навчання двомовних учнів запропоновано спеціальний підбір методичних засобів і прийомів поетапного формування системи унормованих вимовних, лексико-семантичних, граматичних, орфографічних навичок з чітким розмежуванням елементів мовних систем двох споріднених мов у межах програмованих вимог.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Л.І. Бартєнєва; Ін-т дефектології АПН України. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі діагностики та корекції вад мовленнєвого розвитку дітей з нерізко вираженим загальним недорозвитком мовлення (НЗНМ) 7-го року життя у зв'язку з підготовкою їх до оволодіння нормами орфографії. Аналіз науково-теоретичної літератури свідчить, що засвоєння дитиною морфологічного принципу письма забезпечується сформованістю так званої орфографічної навички - складного психологічного утворення, що є сукупністю автоматизованих компонентів орфографічних дій. Формування складових орфографічної навички передбачає певний рівень володіння дітьми усіма системами, а також діями та операціями з мовними знаками на мимовільному та довільному рівнях. Аналіз відповідної літератури дозволив встановити, що окремі передумови, які зумовлюють формування орфографічної навички можуть бути сформованими вже в дошкільному віці. На основі спеціально розробленої методики дослідження мовленнєвого розвитку дитини старшого дошкільного віку було проведено порівняльне експериментальне дослідження дітей з нормою розвитку та НЗНМ, визначено стан їх готовності до засвоєння норм орфографії. З урахуванням виявлених вад розроблено адекватний структурі дефекту зміст корекційно-розвивального та попереджувального навчання дітей з НЗНМ.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Олена Валеріївна Мартинчук; Інститут спеціальної педагогіки АПН України. — К., 2006.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / С.А. Холодов; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему формування навичок ходьби у дітей дошкільного віку зі спастичними формами дитячого церебрального паралічу (ДЦП). Обгрунтовано й експериментально доведено ефективність методики диференційованої поетапної корекції порушень ходьби в процесі її формування в дітей дошкільного віку зі спастичними формами ДЦП, нездатних до самостійного пересування. Визначено особливості та рівні сформованості навичок ходьби у дошкільників з ДЦП. Встановлено, що організація корекційно-педагогічного процесу, спрямованого на формування локомоторних функцій у дітей з ДЦП, є поетапною структурою, яка включає такі елементи: зниження патологічного м'язового тонусу та впливу тонічних рефлексів, корекцію патологічної пози та деформації кінцівок, розвиток рухових передумов, що лежать в основі зазначеної локомоції, формування структурних компонентів ходьби.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / Л.М. Руденко; Ін-т спец. педагогіки АПН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уточнено сутність поняття "медична компетентність", "медичні знання" щодо корекційно-реабілітаційної освіти, визначено та обгрунтовано систему медичної підготовки майбутнього педагога-дефектолога, розроблено критеріально-рівневу характеристику медичної готовності майбутнього корекційного педагога. Обгрунтовано модель медичної підготовки, яка складається з проектно-методологічного, організаційно-змістового та технологічного блоку й реалізується в три етапи: адаптаційно-професійний, локально-професійний та системно-професійний. Експертна оцінка розробленої системи формування медичних знань педагога-дефектолога показала доцільність її впровадження у практику підготовки цих фахівців, що було підтверджено підвищенням всіх компонентів підготовки корекційного педагога.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.03 / В.О. Кондратенко; Ін-т дефектології АПН України. — К., 1999. — 23 с. — укp.

Аннотация: Дослідження, проведені у спецшколах України, засвідчили бідність активного словника слабочуючих учнів на дієслівно-префіксальні слова. Доведено принципову можливість впливу методично правильно підготовлених словотворчих вправ на збагачення словника слабочуючих учнів лексичними одиницями із похідною основою. При розробці методичних позицій було використано відомі у вітчизняній методиці викладання рідної мови висновки про реальні можливості мовленнєвого розвитку слабочуючих учнів у процесі утворення структурно-семантичного підходу до вивчення складу слова і словотворення, які досі не були реалізовані в спецпрактиці вивчення рідної мови в школі для слабочуючих дітей.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины