Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Педагогические науки / Теория и методика обучения (из областей знаний)


Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.А. Лопатинська; Південноукр. держ. пед. ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості засвоєння дітьми старшого дошкільного віку дієслівного словотворення префіксального типу. Розроблено експериментальну технологію засвоєння префіксальних дієслів, що сприяє формуванню системності знань у старших дошкільників та охоплює такі компоненти: спостереження та сприймання семантичної ролі дієслів руху (дії, стану), виділення та узагальнення істотних ознак префіксів та їх узгодженість із прийменниками, перенесення словотвірної моделі дієслів руху на дієслова дії та стану, виконання вправ на закріплення, що передбачають включення одержаних знань у мовленнєву практику. Визначено та охарактеризовано рівні, стадії, педагогічні умови, тенденції та закономірності засвоєння префіксального словотворення дієслів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.С. Іваськів; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано можливість активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів у процесі систематичного та цілеспрямованого використання в навчальному процесі систем штучного інтелекту. Запропоновано науково обгрунтовану методику активізації навчально-пізнавальної діяльності на базі систем штучного інтелекту у процесі навчання інформатики, яка забезпечує ефективну навчально-пізнавальну діяльність учнів під час вивчення теоретичного матеріалу та розв'язування задач, сприяє розвитку творчого мислення, формуванню дослідницьких навичок. Встановлено, що активізація навчання учнів найбільш ефективна за умов належної організації самостійного вивчення матеріалу шляхом проведення бази знань за підручником, допоміжною літературою, інформаційними ресурсами мережі Internet. Розроблено методику вивчення в загальноосвітніх школах Internet-технологій на основі засобів експертних систем і систем розпізнавання мовлення.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / І.С. Голіяд; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано методичні засади підвищення ефективності навчальної діяльності на заняттях з креслення у вищій школі на змістовно-процесуальному та особистісному (з урахуванням індивідуальних можливостей у процесі самостійної роботи) рівнях. Виконано дидактичний аналіз навчально-методичного забезпечення навчального курсу та визначено підходи щодо удосконалення методики його викладання. Теоретично обгрунтовано й апробовано концентрично-ланцюжковий метод, що забезпечує активне систематичне та послідовне залучення студентів до навчальної діяльності на заняттях з креслення. Розроблено комплекс графічних завдань, що сприяють реалізації основних дидактичних принципів навчання, активізації навчальної діяльності студентів на заняттях та враховують специфіку фахової підготовки. Визначено критерії оцінювання рівнів сформованості графічних знань та практичних умінь, просторової уяви та просторового мислення. На підставі проведеного дослідження встановлено вплив сформованих у студентів графічних знань і вмінь на професійну підготовку майбутніх учителів трудового навчання.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / С.О. Семеріков; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано можливість активізації пізнавальної діяльності студентів у процесі вивчення числових методів із застосуванням об'єктно-орієнтованих бібліотек математичних, алгоритмічних і проблемних класів. Розроблено методику вивчення курсу "Числові методи" на фізико-математичних факультетах педагогічних і програмуючих спеціальностях технічних вузів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.В. Форостюк; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено наукові основи активізації навчальної діяльності. Проаналізовано нагромаджений досвід вирішення проблеми . Теоретично обгрунтовано перспективні шляхи його використання на уроках мови. Визначено психолого-педагогічні умови, необхідні для розвитку пізнавальної активності учнів. Запропоновано систему роботи, яка сприяла формуванню інтересу до уроків мови. Ефективність її обгрунтовано теоретично та підтверджено практично.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.В. Ващук; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості активізації пізнавальної діяльності учнів 5 - 7 класів загальноосвітньої школи на уроках трудового навчання за допомогою засобів нових інформаційних технологій (НІТ). Визначено й експериментально апробовано педагогічні умови розробки комп'ютерної навчальної програми, етапи її складання, шляхом організації діяльності учнів зазначеного віку у процесі самостійної роботи на уроках трудового навчання з використанням засобів НІТ.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / А.М. Сільвейстр; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методичну систему, яка активізує пізнавальну діяльність учнів на уроках вивчення нового навчального матеріалу з електродинаміки з застосуванням комп'ютера. Розглянуто технічний та методичний аспекти застосування ЕОМ для вивчення нового навчального матеріалу в загальноосвітній школі (ЗОШ). Апробовано методичну систему педагогічних програмних засобів і розробок, що реалізуються на базі ЕОМ під час вивчення нового матеріалу з фізики з розділу "Електродинаміка" в ЗОШ. Запропоновані методичні розробки стимулюють підвищення активізації пізнавальної діяльності учнів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / О.О. Деркач; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Теоретично проаналізовано наукову літературу з проблеми активізації пізнавальної діяльності молодших школярів, досліджено процес функціонування початкової ланки музичної освіти, виявлено специфіку початкового навчання гри на струнно-смичкових інструментах дітей 4 - 5-ти та 6 - 7-річного віку, обгрунтовано методичні засади та експериментально підтверджено доцільність та ефективність використання робочих зошитів з друкованою основою на початковому етапі навчання гри на даних інструментах, які відповідають вимогам сучасної освіти та є найзручнішою формою роботи для учнів у класі та вдома. На підставі проведеної дослідно-експериментальної роботи доведено, що активізація пізнавальної діяльності школярів на початковому етапі навчання гри на струнно-смичкових інструментах можлива за умови врахування вікових особливостей перебігу основних пізнавальних процесів; створення навчальних ситуацій, здатних викликати пізнавальний інтерес та позитивний емоційний відгук учнів; активізації мисленнєвої діяльності учнів шляхом використання серії нестандартних завдань та організації навчального процесу на базі творчої самореалізації дитини.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.М. Василенко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Грунтуючись на теоретичному узагальненні змісту вокального та методичного компонентів професійного становлення студентів, визначено сутність їх вокально-методичної підготовки та виявлено її компоненти: мотиваційно-цільовий, інформаційно-пізнавальний, операціонально-технологічний та рефлексивно-аналізуючий. Науково обгрунтовано та експериментально перевірено змістовно-структурну модель забезпечення взаємодії вокальної та методичної підготовки майбутніх спеціалістів, яка, реалізуючи сукупність педагогічних принципів, умов і технологічних засобів, концентрує пізнавальну та діяльнісно-творчу активність майбутніх учителів музики на вироблення особистісної зацікавленості процесом вокального навчання школярів, досягнення власної вокально-виконавської майстерності, засвоєння методичних концепцій вокального навчання та оволодіння практичними вміннями співацького розвитку учнів, розвиток здатності до адекватної самооцінки у вокально-методичній діяльності.

Источник: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / В.І. Статівка; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2006. — 40 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання формування вмінь текстотворення та текстосприйняття у аспекті їх взаємозв'язку під час розосередженої підготовки школярів до створення тексту. Запропоновано новий підхід, а саме - взаємозв'язане навчання видів мовленнєвої діяльності у процесі їх розвитку. Опрацьовано методичну систему формування вмінь текстотворення та текстосприйняття за умов зазначеної підготовки учнів I - IX класів шкіл з російською мовою навчання. Ефективність цієї системи обгрунтовано теоретично та підтверджено практично. Розроблено програму навчання російської мови для шкіл з даною мовою викладання.

Источник: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.02 / В.І. Бадер; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 36 с. — укp.

Аннотация: Вперше науково обгрунтовано систему навчання усного й писемного стилістично диференційованого зв'язного мовлення молодших школярів, яка відображає зміст і форми педагогічного впливу на процес формування культури усного та писемного мовлення з урахуванням екстралінгвістичних та інтралінгвістичних факторів. Розроблено методику навчання усного та писемного мовлення у функціонально-стилістичному аспекті: зміст, форми, методи та прийоми, систему вправ. Досліджено проблему формування умінь і навичок молодших школярів сприймати, розуміти та продукувати усні й писемні тексти. Запропоновано систему уроків розвитку усного і писемного зв'язного мовлення, доведено, що мовленнєві вміння та навички учнів формуються саме в процесі роботи над текстами усної та писемної форм мовлення.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Л.Г. Бондаренко; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості навчального процесу на уроках української літератури в старших класах загальноосвітньої школи. Науково обгрунтовано й експериментально перевірено методику опрацювання ліричних творів у взаємозв'язку з зарубіжною літературою. Визначено її сутність, яка полягає у використанні методів навчання і ефективних прийомів щодо залучення фактів генетично-контактних зв'язків і типологічних відповідностей під час розгляду вітчизняної ліричної поезії на уроках різних типів. Описано процес методичної підготовки до вивчення вірша, характер роботи з монографічного розгляду ліричного твору, поєднання оглядового й монографічного вивчення ліричної поезії з окремої теми. Наведено методику проведення підсумкового заняття, оглядового вивчення та уроків позакласного читання лірики.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.М. Варенко; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено критерії сформованості вмінь і навичок, а також рівні розробки християнських моральних цінностей у старшокласників під час вивчення ними життєпису певного українського письменника, аналізу художнього твору чи образу-персонажа та виконання інших навчальних завдань. Визначено психолого-педагогічні та методичні умови формування й удосконалення в учнів відповідних умінь. Розроблено й експериментально перевірено теоретично обгрунтовану систему експериментальних уроків, спрямованих на формування християнських моральних цінностей на уроках української літератури. Удосконалено відповідні уміння та навички у старшокласників засобами літератури на основі цілеспрямованих форм і методів роботи на уроці традиційного й інноваційного характеру. З'ясовано, що запропонована методика значно підвищує рівень сформованості морально-етичних цінностей у старшокласників, сприяє їх духовному розвитку як особистості. Відзначено, що така система дозволяє створити умови для гармонійного саморозвитку і самовдосконалення.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Снєгірьова; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто ефективні методи та прийоми роботи щодо формування в учнів міжпредметних умінь з літератури з поступовим збільшенням їх складності. Запропоновано методику, яка активізує розумову діяльність учнів, допомагає їм усвідомити зв'язок між шкільними літературними курсами та закономірності розвитку світового літературного процесу, сприяє формуванню гуманістичного світогляду школярів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Н.В. Федішова; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням удосконалення системи навчального фізичного експерименту, які розв'язуються комплексно з використанням автоматичних пристроїв і функціональних вузлів електронно-обчислювальної техніки (ЕОТ). Визначено оптимальний обсяг і зміст питань стосовно фізичних основ будови і дії ЕОТ, необхідних для формування в учнів цілісних уявлень. Запропоновано розроблені і виготовлені комплекти обладнання і дидактичні засоби, які забезпечують експериментальне відтворення політехнічного матеріалу даного напрямку. Розроблено підкомплект експериментальних задач та індивідуальних позаурочних завдань. Розкрито суть і потреби забезпечення технічним обладнанням проведення виховних заходів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.П. Матюшкіна; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано, розроблено й експериментально перевірено методику використання логічних схем-конспектів (ЛСК) на уроках зарубіжної літератури у 10 - 11-х класах загальноосвітньої школи. Розглянуто методологічні засади використання наочності нового типу в навчанні. Розкрито теоретичні основи систематизації, структурування та кодування навчального матеріалу за допомогою знаків-символів. Проаналізовано стан практичного вирішення досліджуваного питання у програмах, підручниках, навчальних посібниках, методичних розробках вчителів-філологів. Обгрунтовано актуальність проблеми застосування схематичної наочності на уроках зарубіжної літератури. Розроблено класифікацію логічних схем-конспектів і систему варіативного використання (ЛСК) на різних етапах вивчення художнього твору. Доведено доцільність використання ЛСК, робота з якими на уроці сприяє підвищенню ефективності вивчення зарубіжної літератури.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Ірина Миколаївна Бакаленко; Південноукраїнський держ. педагогічний ун-т ім. К.Д.Ушинського. — О., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.В. Голубець; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методику навчання студентів мовних спеціальностей граматичного аспекту продуктивних видів мовленнєвої діяльності японською мовою з використанням навчальних тестових завдань. Визначено основні труднощі, які виникають у процесі формування граматичних навичок продуктивних видів мовленнєвої діяльності японською мовою та спричиняють порушення граматичної норми системи японської мови. Теоретично обгрунтовано можливість та доцільність використання тестових завдань як навчальних вправ. Проведено класифікацію граматичних структур японської мови та виявлено граматичні конструкції, які є складними для засвоєння в україномовній аудиторії.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / Т.О. Яхнюк; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання підвищення ефективності процесу навчання соціокультурної лексики за допомогою фрагментів художніх відеофільмів. Теоретично обгрунтовано психолого-лінгвістичні та методичні передумови використання фрагментів художніх відеофільмів для навчання студентів мовних спеціальностей соціокультурної англійської лексики, виділено основні принципи лексико-орієнтованого відбору фрагментів, розроблено типологію кіноінформації за критеріями співвідношення аудитивної та візуальної інформації як мовленнєвого синтезу. Розроблену типологію покладено в основу комплексу вправ для навчання студентів соціокультурної лексики з опорою на фрагменти художніх відеофільмів, який грунтується на основних етапах навчання лексики: введенні та семантизації лексичних одиниць, формуванні лексичної навички на рівні словоформи, вільному словосполучення, фрази/речення, формуванні навички на рівні понадфразової єдності та вдосконаленні дій з лексичними одиницями.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.02 / В.С. Черній; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто ефективні методи та прийоми роботи стосовно виховання культури людських взаємин в учнів середнього шкільного віку. Встановлено, що пріоритетними є методи дискусійного характеру, виразного читання, творчих завдань. Відзначено, що запропонована методика істотно підвищує ефективність виховання культури людських взаємин в учнів. Визначено, що виховання культури людських взаємин в учнів V - VIII класів у процесі вивчення української літератури сприяє вдосконаленню навчального процесу, стимулює інтелектуальні процеси.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины