Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Педагогические науки / Общая педагогика и история педагогики


Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Г.А. Полякова; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості управління навчальним процесом у загальноосвітньому комплексі. На основі антропосоціального, синергетичного, особистісно-орієнтованого, кваліметричного наукових підходів і концепції спрямованої самоорганізації визначено сутність, специфіку функцій та структури, основні характеристики адаптивного управління навчальним процесом за умов даного комплексу. Теоретично обгрунтовано та розроблено інтегративну модель адаптивного управління даним процесом, яка є оптимальним засобом спрямування, організації та координації педагогічної діяльності у різних підрозділах навчального закладу зі складною структурою. Доведено, що дана модель забезпечує безперервність освіти, наступність та якість навчального процесу, саморозвиток і самореалізацію його учасників. Розкрито складові та механізм технології реалізації інтегративної моделі на основі базового стандарту педагогічної діяльності у процесі адаптивного управління навчальним процесом за умов загальноосвітнього комплексу. Розроблено рекомендації щодо впровадження у практику даної моделі та технології для забезпечення наступності та якості даного процесу у заданому напрямку розвитку навчального закладу з врахуванням власних прагнень і мотивів його учасників.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.М. Ельбрехт; Центр. ін-т післядиплом. пед. освіти АПН України. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Здійснено системний аналіз діяльності загальноосвітнього закладу як об'єкта управління, зокрема школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу. Визначено характеристики адаптивного управління навчальним процесом за умов школи, його особливості, специфіку функцій, структури, технології реалізації. Наведено теоретично обгрунтовану й експериментально перевірену модель адаптивного управління навчальним процесом основної школи з поглибленим вивченням предметів гуманітарного циклу, яка містить три основні взаємопов'язані компоненти: змістовий, структурний, технологічний. Показано позитивний вплив упровадженої моделі на процеси взаємоузгодження діяльності, самоорганізації, саморозвитку, оновлення змісту навчального процесу. Розроблено рекомендації щодо підготовки керівників шкіл цього типу до адаптивного управління.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.Е. Краснопольський; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему активізації навчально-пізнавальної діяльності учнів засобами комп'ютерної техніки на уроках англійської мови. Доведено, що рівень активізації навчально-пізнавальної діяльності значно підвищується за умов використання комп'ютера. Активізація навчально-пізнавальної діяльності засобами комп'ютерної техніки на уроках іноземної мови досягається за рахунок полісенсорного подання навчального матеріалу, динамічного унаочнення, підвищення мотивації, посилення пізнавального інтересу в навчальній діяльності, урахування індивідуальних психофізіологічних характеристик учня, різноманітності інформації та форм роботи, наявності зворотного зв'язку, адаптивності.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Уюнтена; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 22 с. — укp.

Аннотация: Визначено історичні етапи розвитку загальноосвітньої середньої школи в Китаї, проаналізовано освітню політику Комуністичної партії Китаю у різні періоди діяльності. Надано характеристику основних напрямів і суті реформ середньої освіти в сучасному Китаї, визначено провідні тенденції та перспективи розвитку загальної середньої освіти у даній країні. Порівняно процеси реформування загальноосвітньої школи в КНР і Україні з метою визначення якісних змін у кожній з країн.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.О. Туляков; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Суми, 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: У дисертації доведена спорідненість світоглядних основ античних сковородинівських педагогичних ідей, охарактеризовано процес творчого опрацювання Г.С. Сковородою античних епістолярних та драматургічних методів виховання, калокагатії, сократівського діалогу, психагогії. У дисертації розробляється елліно-сковородинівська концепція освіти.

Источник: Автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.01 / І.П. Аносов; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2004. — 46 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-концептуальні засади антропологізму як чинника гуманізації освіти. На підставі аналізу характерних ознак антропологізму в контексті генези загальної педагогіки та її історії конкретизовано його місце у педагогічних принципах. Встановлено вплив даного чинника на цілеспрямованість педагогічного процесу, вибір його змісту, засобів і форм навчання та виховання у конкретній педагогічній системі, шляхів реалізації диференційованого й індивідуального підходів у педагогічному процесі. Визначено особливості сучасного антропологізму, висвітлено його культурологічні та соціально-психологічні аспекти, проаналізовано педагогічний досвід застосування антропологічного підходу в гуманістично орієнтованих інноваціях, встановлено принципи та критерії реалізації педагогічного антропологізму в процесі підготовки майбутнього вчителя.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.В. Герман; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу літературно-педагогічної спадщини П.А.Грабовського, М.М.Коцюбинського, Лесі Українки та І.Я.Франка розкрито соціальну та історико-педагогічну сутність проблем безпеки життєдіяльності людини. Охарактеризовано негативні явища в соціально-політичній та економічній сферах суспільного розвитку, що є загрозою для життя та здоров'я людини, особливо для підростаючого покоління, які мали місце на межі ХІХ та ХХ ст. та проявилися в сучасному суспільстві. Висвітлено основні форми та методи навчально-виховної роботи у навчальних закладах освіти, використання яких за певних педагогічних умов сприятиме поглибленій обізнаності майбутніх вчителів з поглядами українських просвітителів, осмисленості ними соціальної та історико-педагогічної сутності проблем безпеки життєдіяльності людини та формуванню у них умінь і навичок урізноманітнювати відповідну навчально-виховну роботу з школярами.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Я.І. Журецький; Ін-т пробл. виховання АПН України. — К., 1998. — 25 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням формування української національної культури учнівської молоді. Запропоновано концептуальну модель взаємодії сім'ї і школи, пріоритетною метою якої є прилучення до української національної культури старшокласників, насамперед, у специфічних умовах Південного регіону України. Встановлено, що ефективність названої взаємодії залежить насамперед від того, якою мірою всі учасники виховного процесу є творчими співавторами в кожній формі діяльності. Основні результати дослідження знайшли впровадження в практику роботи загальноосвітніх навчально-виховних закладів південних областей України. Широкого використання у будь-яких регіонах можуть набути застосовані в праці показники, критерії, індикатори, весь комплекс науково-методичного забезпечення моделі.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Т.М. Кривошея; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2003. — 22 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано психолого-педагогічні передумови взаємозв'язку розумової та естетичної діяльності, визначено рівні та критерії продуктивності розумової діяльності учнів початкових класів та розгортання їх естетичної реакції у межах розумової діяльності, виділено педагогічні умови та розроблено модель реалізації взаємозв'язку розумової та естетичної діяльності, експериментально перевірено шляхи реалізації даного взаємозв'язку у навчально-виховному процесі школи I ступеня. Описано способи діагностики кореляційної залежності результатів розумової та естетичної діяльності учнів початкових класів.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Л.В. Маляр; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено специфіку вивчення творчості класиків української та зарубіжної літератур у школах Закарпаття другої половини XIX - першої половини XX ст. Розглянуто особливості розвитку шкільництва та гуманітарної освіти у контексті соціально-історичних і культурологічних обставин. Розкрито зміст шкільних курсів з літератури, принципи й мотивацію залучення творів красного письменництва до навчальних підручників і програм, розглянуто форми їх вивчення. Висвітлено внесок українських педагогів і культурно-освітніх діячів в організацію навчально-виховного процесу на національних засадах та популяризацію у краї кращих здобутків світової літератури. Обгрунтовано значення виявленого у процесі дослідження фактичного матеріалу для сучасної освітньо-виховної теорії та практики. Установлено, що вивчення української та зарубіжної літератур сприяє формуванню в школярів національної самосвідомості та загальнолюдських цінностей.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / В.Є. Виноградова-Бондаренко; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проведено історико-педагогічний аналіз причин безпритульності та бездоглядності, їх вплив на фізичний і психічний стан дітей, а також досліджено їх соціальне становище. Розкрито динаміку організації боротьби з безпритульністю, зміст, форми, методи навчально-виховної роботи у закладах охорони дитинства. Зроблено порівняльний аналіз причин та характеру дитячої безпритульності у 20-х і 90-х рр. ХХ ст. Наведено рекомендації щодо поліпшення роботи з безпритульними у дитбудинках, а також профілактичні дії у боротьбі з безпритульністю.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.Д. Чурікова-Кушнір; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів як невід'ємну частину процесу виховання особистості. Визначено теоретичні засади виховання вокально-інтонаційної культури. Розглянуто потенційні можливості навчального процесу та навчального матеріалу. Розроблено модель вокально-інтонаційної культури, розкрито її зміст, структуру, основні компоненти. Висвітлено комплексну педагогічну систему, яка включає завдання, програму та методику виховання вокально-інтонаційної культури молодших школярів у процесі роботи над музичним образом.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.О. Красовська; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми виховання громадянської самосвідомості старшокласників засобами символіки народного мистецтва України. Актуальність її дослідження зумовлена необхідністю створення нової системи громадянського виховання учнівської молоді, заснованої на ідеї розвитку самосвідомості особистості у незалежній державі. Визначено основні етапи розвитку ідеї громадянського виховання в Україні; обгрунтовано структуру громадянської самосвідомості старшокласників та особливості педагогічного впливу національних та загальнолюдських цінностей, відображених в символіці українського народного мистецтва, на її становлення. Запропоновано науково обгрунтовані та експериментально перевірені основні ланки нової технології виховання громадянської самосвідомості старшокласників засобами символіки народного мистецтва України.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С.К. Стефанюк; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 1998. — 17 с. — укp.

Аннотация: У дисертації висвітлюються основні філософсько-педагогічні погляди на виховання гуманності, розглядаються засоби його здійснення, умови творчого використання у школі етнопедагогічної вітчизняної спадщини. Важлива увага приділяється також розумінню духовно-емоційної сфери і творчо-оцінкового середовища, в якому відбувається гуманне виховання підлітка. Встановлено, що засоби української обрядовості є нетрадиційними формами гуманного виховання підлітків.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / І.О. Кучинська; Ін-т педагогіки АПН України. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано і розкрито духовний досвід творчої спадщини великого українця, богослова і педагога І.І.Огієнка. На базі архівних матеріалів показано світоглядну позицію вченого стосовно духовної сутності особистості. Розкрито теоретичне обгрунтування духовних принципів виховання. Визначено мету та розроблено зміст духовності у вихованні. Проаналізовано шляхи та засоби виховання духовних цінностей дітей та молоді; розуміння І.Огієнком комплексності духовного виховання особистості; форми та методи забезпечення комплексного підходу до виховання молоді; засоби розвитку духовної свідомості особистості.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / С.Я. Черніков; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено процес становлення та розвитку уявлень про суть, шляхи та засоби виховання духовності особистості вчителя у творчій спадщині видатних вітчизняних діячів педагогіки та культури наприкінці XIX - на початку XX ст. На підставі аналізу філософської та історико-педагогічної літератури визначено теоретичні засади виховання духовно зрілої особистості учителя. Проаналізовано витоки та передумови становлення проблеми формування духовності особистості вчителя, визначено пріоритетні тенденції та чинники, що вплинули на можливість та стан її розв'язання. Виявлено вагомі протиріччя на шляху запровадження продуктивних наукових ідей у практику професійної педагогічної освіти. Розкрито суть духовності особистості вчителя у виховних системах зазначеного часу, виявлено провідні закономірності, шляхи та засоби виховання духовності особистості вчителя, охарактеризовано певні особливості їх реалізації у контексті професійної підготовки вчителя. Окреслено можливості впровадження та творчого використання прогресивних ідей минулого у сучасній вищій педагогічній освіті.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / О.Ю. Ільченко; Харк. нац. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проведено теоретичний аналіз і систематизовано провідні ідеї виховання дітей-безпритульників. Вивчено та узагальнено досвід виховної роботи колонії ім. В.Короленка та колонії ім.М.Горького, а також державних структур - Ради захисту дітей, комісій допомоги дітям та таких громадських організацій як "Ліга порятунку дітей", "Друзі дітей". Проаналізовано особливості виховання безпритульних дітей у даний період. Охарактеризовано основні етапи виховного процесу: I етап (друга половина 1918 р. - літо 1921 р.) - первинної допомоги "дітям війни" та всім нужденним дітям та підліткам, II етап (літо 1921 р. - кінець 1923 р.) - становлення профілактичної та виховної роботи серед "дітей голоду", III етап (початок 1924 р. - перша половина 1929 р.) - перевиховання "дітей непу", виховання "пролетарської дитини", IV етап (друга половина 1929 р. - 1939 р.) - загальної освіти та професійної орієнтації "дітей голодомору" та "дітей репресій". Визначено напрями виховання соціально не захищених дітей та підлітків (пріоритетні - трудове, суспільно-політичне, атеїстичне, патріотичне, а також розумове, моральне, естетичне, фізичне виховання). Встановлено провідні тенденції виховання дітей-безпритульників, зокрема, спрямованість на виховання людини нового соціалістичного типу, ідеологізації та політизації змісту освітньо-виховної роботи, розвитку дитячого самоврядування. Обгрунтовано можливості розвитку прогресивних тенденцій виховної роботи з дітьми-безпритульниками досліджуваного періоду. Розроблено елективні спецкурси, а також науково-методичні рекомендації для педагогів і соціальних працівників з питань ліквідації явища безпритульності за сучасних умов.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Н.В. Дупак; Інститут педагогіки АПН України. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / М.Д. Маріо; Харк. держ. пед. ун-т ім. Г.С.Сковороди. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше здійснено цілісний науковий аналіз процесу виховання молоді засобами православної духовної музики в закладах освіти України кінця ХІХ - початку ХХ ст. як соціально-педагогічного феномену. Обгрунтовано основні його етапи: 1884 - 1889 рр. - пропедевтичний, 1889 - 1908 рр. - становлення, 1908 - 1914 - активного розвитку, 1914 - 1917 рр. - завершальний. Охарактеризовано моральну, естетичну та громадсько-патріотичну виховну сутність православної духовної музики. Встановлено та класифіковано провідні тенденції (сутнісно-розвивальні, змістовно-процесуальні, актуально-визначальні). Виявлено основні чинники (методи, форми, види діяльності, умови) виховання молоді у церковнопарафіяльних школах, гімназіях, учительських семінаріях, народних та єпархіальних училищах. Доведено позитивний вплив українських духовних піснеспівів на етнопедагогіку, національно-культурні виховні традиції, українську та російську музично-педагогічні культури.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 13.00.01 / Р.В. Зозуляк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі вивчення широкої джерельної бази вперше проаналізовано вплив української дитячої літератури на формування моральних якостей молодших школярів Галичини 1900 - 1939 рр. Досліджено особливості морального виховання дітей молодшого шкільного віку. Висвітлено внесок української педагогічної думки досліджуваного періоду у розробку виховних концепцій на основі використання ідей правди та добра як базових принципів формування моральних якостей молодших школярів. Проведено контент-аналіз змісту букварів і читанок початкової школи Галичини 1900 - 1939 рр., виявлено провідні тенденції еволюції виховного змісту дитячих творів та їх дидактичний потенціал. Обгрунтовано можливості використання дитячих творів українських письменників Галичини досліджуваного періоду у процесі морального виховання учнів сучасної загальноосвітньої школи I ступеня.


[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины