Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Юридические науки / Теория управления; административное право и процесс; финансовое право; информационное право


Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.Ф. Мота; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено поняття адміністративної відповідальності військовослужбовців, обставини, що виключають таку відповідальність, характеризовано адміністративні стягнення та порядок їх накладення на військовослужбовців. Проведено класифікацію та визначено адміністративні правопорушення, за вчинення яких військовослужбовці повинні нести відповідальність на загальних підставах. Охарактеризовано процесуальний порядок притягнення військовослужбовців до відповідальності. З'ясовано питання профілактики адміністративних деліктів серед військовослужбовців, значення заходів адміністративної відповідальності для їх попередження.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / І.Ф. Корж; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблемні теоретичні та прикладні аспекти вступу громадян на військову службу, їх просування та припинення військово-службових відносин. Висвітлено правовий зміст поняття військової служби, визначено основну мету її функціонування. Встановлено характерні особливості військової служби, виявлено відмінності від інших видів державної служби. Зроблено висновок про належність військової служби до особливого виду державної. Розглянуто істотні елементи правового статусу військовослужбовця як суб'єкта військово-службових відносин: права, обов'язки, обмеження, гарантії, пільги та проблеми їх реалізації. Проаналізовано військово-службові правовідносини, запропоновано класифікацію й обгрунтовано їх належність до адміністративно-правового виду. Досліджено підстави виникнення суспільних відносин між державою та громадянином України, пов'язаних з його вступом на військову службу, особливості механізму просування та припинення військово-службових відносин. Проаналізовано стан нормативних актів, що регулюють зазначені питання. Обгрунтовано недосконалість законодавчого забезпечення військово-службових відносин і запропоновано шляхи усунення виявлених недоліків. Визначено основні напрямки правового регулювання військово-службових відносин і наведено пропозиції щодо внесення відповідних законодавчих змін.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Г.М. Остапович; Ін-т законодавства Верх. Ради України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження формування та функціонування механізму державного контролю на ринку цінних паперів України. Розкрито його правову природу, основні принципи, розроблено класифікацію за різними критеріями. Наведено характеристику системи органів, що здійснюють державний контроль на ринку цінних паперів України. Показано роль його учасників і саморегулювальних організацій у даному процесі. Проаналізовано методи та форми державного контролю на ринку цінних паперів. Розглянуто заходи впливу, які застосовують до порушників законодавства про цінні папери. Досліджено проблеми встановлення адміністративної відповідальності учасників ринку цінних паперів. На підставі вивчення чинного законодавства України розроблено конкретні пропозиції щодо його удосконалення, зокрема у сфері регулювання відносин державного контролю на вітчизняному ринку цінних паперів.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / С.С. Тюрін; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання інституту дисциплінарної відповідальності військовослужбовців за умов переходу України до ринкових відносин і реформування армії. Визначено зміст поняття військової дисципліни у зарубіжній та вітчизняній юриспруденції. Проаналізовано соціальну ефективність дисциплінарної відповідальності військовослужбовців Збройних сил України (ЗСУ). Розглянуто роль і значення дисциплінарної відповідальності дотримання умов законності та правопорядку в ЗСУ, забезпечення прав, честі та гідності військовослужбовців. Сформульовано пропозиції щодо вдосконалення законодавства з дисциплінарної відповідальності військовослужбовців, наведено рекомендації щодо оптимізації порядку накладання дисциплінарних стягнень.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.В. Пушкар; Ін-т законодавства ВР України. — К., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання вдосконалення організаційно-правових засад охорони прав на сорти рослин. Проаналізовано чинне законодавство та наведено рекомендації щодо удосконалення нормативно-правової бази регулювання правовідносин у сфері інтелектуальної власності. Досліджено теоретико-правові засади охорони прав на сорти рослин, визначено місце Держсортслужби в інституті права інтелектуальної власності. Проаналізовано її повноваження під час здійснення державної реєстрації права інтелектуальної власності на сорти рослин як виду адміністративного провадження, визначено шляхи їх удосконалення. Наведено пропозиції щодо приведення законодавства України з даного питання у відповідність до вимог Європейського Союзу.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук.: 12.00.07 / В.О. Паламарчук; Держ. податк. адмін. України, Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2003. — 13 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний порівняльний аналіз законодавства України, Російської Федерації, США, Японії, Франції щодо проходження військової служби за контрактом, на підставі якого встановлено адміністративно-службові відносини між громадянином і державою. Надано характеристику та визначено зміст і умови контракту стосовно проходження військової служби у Збройних Силах України. Досліджено правовий статус командирів військових частин, які діють від імені Міністерства Оборони України та держави, а також роль кожного з них під час комплектування військових частин військовослужбовцями за контрактом. Обгрунтовано додаткові підстави, порядок укладення й припинення дії контракту, а також гарантії забезпечення прав суб'єктів правовідносин. Визначено та обгрунтовано напрями удосконалення механізму управління комплектуванням Збройних Сил України за контрактом, що передбачають впровадження узгодженого поетапного переходу з урахуванням окремих особливостей до комплектування військових частин на підставі контракту та плановою підготовкою навченого резерву. Наголошено на необхідності чіткої та конкретної системи гарантій з боку держави, які сприяли б формуванню високих морально-вольових якостей у військовослужбовців, боєздатності Збройних Сил України, спроможних за умов скорочення їх чисельності якісно виконувати поставлені завдання протягом певного часу. Удосконалено методологічне забезпечення механізму дії контракту у Збройних Силах України шляхом реформування та удосконалення структури місцевих органів військового управління (військових комісаріатів), а також створення дійової системи рекламування перспективності військової служби у Збройних Силах України за контрактом та формування системи підготовки до виконання військового обов'язку та накопичення людських ресурсів, які підлягають призову на військову службу під час мобілізації, з урахуванням перспектив розвитку Збройних Сил України.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / В.Ю. Щербатих; Акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання удосконалення організації функціонування системи державних правоохоронних органів України в Збройних Силах та інших військах, забезпечення результативного професійного адміністративного нагляду за законністю їх діяльності, а також питання організації боротьби зі злочинністю на територіях військових частин і серед війсковослужбовців у зв'язку з виконанням службових обов'язків шляхом створення та розбудови військової поліції України. Визначено поняття військової поліції України, запропоновано організаційні основи її створення та розбудови, розглянуто структуру та функції військової поліції. Запропоновано створити військову поліцію України під егідою Президента України, як міжгалузевий державний правоохоронний орган з головними напрямками діяльності: профілактичним, оперативно-розшуковим, адміністративним, слідчо-криміналістичним та пенітенціарним.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Н.І. Чудик-Білоусова; Нац. акад. держ. податк. служби України. — Ірпінь, 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено напрямки удосконалення правового регулювання матеріальної відповідальності військовослужбовців, яка розглядається як самостійний вид їх юридичної відповідальності. Описано два види матеріальної відповідальності - обмежену та повну. Визначено склад військового майнового правопорушення як підставу матеріальної відповідальності, порядок притягнення до неї, проведення службового розслідування, правового статусу посадової особи, яка його проводить, порядок відшкодування заподіяної шкоди, способи та механізми забезпечення законності у випадку притягнення військовослужбовців до матеріальної відповідальності. Наведено перелік обставин, які звільняють від притягнення до матеріальної відповідальності.

Источник: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.М. Цвєтков; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито суть поняття та порядку кошторисно-бюджетного фінансування, детально проаналізовано казначейську систему касового виконання державного бюджету та статистичні матеріали щодо фінансування видатків на утримання органів державного управління. Досліджено теоретичні та практичні проблеми, пов'язані з порядком здійснення фінансового контролю за використанням коштів державного бюджету в центральних органах виконавчої влади. Поглиблено зміст поняття "видатки бюджету", визначено суть поняття "фінансування видатків державного бюджету та місцевих бюджетів" та принципи бюджетних видатків в Бюджетному кодексі України. Науково обгрунтовано, що фінансування витрат на функціонування центральних органів виконавчої влади має проводитись виключно з Державного бюджету України. Показано позитивність переходу до казначейської системи виконання бюджетів. Доведено необхідність створення державної фінансової інформаційної системи при Державному казначействі України, доцільність якої підтверджується досвідом багатьох зарубіжних країн (Австралії, Бразилії, Великобританії, Іспанії, США, Франції та Японії). Сформульовано концептуальні положення щодо прийняття нових законодавчих актів, які визначають адміністративно-правовий статус центральних органів виконавчої влади в системі органів виконавчої влади. Внесено пропозиції щодо вдосконалення нормативно-правових актів, що регулюють порядок касового виконання державного бюджету за видатками на зазначені органи влади.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / О.В. Сударенко; Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького НАН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми правового регулювання фінансування (ПРФ) будівництва житла (БЖ) в Україні. Описано механізм ПРФ БЖ, розкрито суть поняття "фінансування будівництва житла". Показано, що в українській державі поряд з бюджетним фінансуванням БЖ з'явилися та одержали розвиток державне кредитування БЖ, банківське кредитування житла з компенсацією зобов'язань частково за рахунок бюджетних коштів (БК), які мають особливі ознаки за джерелом фінансування, змістом і порядком затвердження фінансових планів, правовим статусом установ, які здійснюють розпорядження БК.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / М.В. Харенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретичні та практичні аспекти правового регулювання виконання Державного бюджету України. Досліджено зміст правовідносин, що складаються під час виконання Державного бюджету. Запропоновано заходи щодо організації його виконання та висвітлено механізм касового виконання Державного бюджету в Україні. Проаналізовано процес мобілізації доходів держави до Державного бюджету, порядок санкціонування, розподілу та фінансування видатків. Наведено правові засади організації та здійснення контролю на стадії виконання Державного бюджету.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / А.М. Волощук; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано правові проблеми реалізації державного управління за умов становлення демократичного типу політичної системи. З використанням теоретико-методологічних підходів вивчено суть та зміст поняття державного управління, висвітлено специфіку трансформації його форм і методів за умов модернізації. Розроблено нові концептуальні підходи до організації державного управління під час реалізації державно-правової реформи. Удосконалено систему виконавчої влади. Розглянуто поняття державного управління у контексті реалізації основних функцій держави та їх правового забезпечення. Запропоновано шляхи вирішення актуальних проблем реформування державного управління в сучасній Україні, які дають змогу підвищити його ефективність як одного з основних чинників становлення України як соціальної та правової держави.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.07 / Василь Миколайович Руденко; Київський ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 1999.

Аннотация:Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины