Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Юридические науки / Теория и история государства и права; история политических и правовых учений


Источник: Автореф. дис... д-ра юрид. наук: 12.00.01 / О.Г. Мурашин; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2001. — 34 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано характерні ознаки акта прямого народовладдя, його юридичні властивості, надано визначення цього поняття. Розглянуто принципи й особливості прямої правотоворчості. Надано визначення прямого правотворчого процесу, розглянуто основні, властиві йому стадії, зроблено висновок про функції традицій та звичаїв у прямому правотворчому процесі. Виявлено основні вимоги до ідеальної моделі акта прямого народовладдя. Досліджено варіанти впливу громадської думки, що міститься в актах прямого народовладдя, на суспільну діяльність. Належну увагу приділено системі та видам актів прямого народовладдя. Здійснено класифікацію зазначених актів за різними критеріями. Показано юридичну природу актів референдуму, виборів, відкликання, наказів виборців, петицій, актів прямого народовладдя місцевого рівня, локальних актів, підзаконних і правозастосовчих, дано їх визначення. Досліджено нормативні засади прийняття актів прямого народовладдя, а також організаційно-функціональні аспекти їх дії. З'ясовано роль цих актів у механізмі правового регулювання. Визначено умови забезпечення ефективності їх реалізації.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / І.М. Паньонко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено комплексному дослідженню апарату управління Запорізької Січі (середина XVI ст. - 1775 р.). Розкрито суть, особливості, історичне значення апарату управління Запорізької Січі та засади його створення і функціонування: принципи виборності, колегіальності, гласності, змінності, звітності органів апарату управління та участі всього запорізького козацтва у їх формуванні; встановлено систему судових органів та пояснено особливості її побудови і функціонування. Зроблено висновок: Запорізька Січ,яка не мала всіх ознак держави, була своєрідним державним утворенням.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Т.М. Федоренко; Київ. нац. ун-т ім.Т.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив християнства на формування давньоруського права епохи Київської Русі наприкінці Х - у 40-х рр. ХІІІ ст. Висвітлено правові явища, що сформувались під впливом християнства та соціальні механізми, які забезпечували даний вплив. З'ясовано шляхи становлення церковної системи права та розглянуто її взаємодію з світською системою права. Визначено етапи розвитку церковної юрисдикції та вплив християнства на правосвідомість і правову культуру Київської Русі.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / М.Г. Чорний; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано специфіку політико-правового дискурсу українського лібералізму як одного з головних напрямків соціально-правової ідеології, що вплинуло на становлення національної школи правознавства. Висвітлено визначальні моменти розвитку української ліберальної політико-правової думки, запропоновано періодизацію його етапів. Установлено та доведено генетичний взаємозв'язок розвитку вітчизняної політико-правової думки з розвитком континентальної версії лібералізму. Доведено вплив ліберальної ідеології на становлення української національної ідеї. Проаналізовано соціально-політичну практику ліберального руху в Україні та зроблено висновок щодо наявності трансформаційного характеру українського лібералізму, що визначається головною місією ліберальної ідеології: модернізувати суспільство, базуючись на відповідних соціальних змінах. На підставі аналізу історичного розвитку ліберальної ідеології доведено, що ідея української державності в XIX - XX ст. формувалась та реалізовувалась на практиці під впливом європейського лібералізму.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / С.К. Кондратюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано обставини зайняття території Західної України Червоною армією у вересні 1939 р. Визначено статус тимчасових органів влади - обласних та повітових управлінь і селянських комітетів. Висвітлено хід виборчої кампанії до Народних Зборів Західної України, описано процедуру їх проведення та прийняття рішень. Розглянуто методи, за допомогою яких у регіоні впроваджено радянську політичну систему тоталітаризму.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ю.О. Легеза; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено правовий статус, роль і значення відомчих засобів масової інформації у формуванні професійної правосвідомості працівників органів внутрішніх справ України. Здійснено послідовний та систематизований аналіз особливостей правового регулювання відомчих ЗМІ в інформаційному просторі України, а також теоретичних і практичних засобів впливу мас-медіа на правосвідомість співробітників ОВС за умов формування правової держави. Наведено класифікацію відомчих ЗМІ, досліджено форми, методи та способи їх впливу на правосвідомість співробітників ОВС. Встановлено роль і значення ЗМІ МВС України серед інших національних мас-медіа.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / І.Й. Магновський; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито питання становлення та розвитку ідеї гарантій прав і свобод людини у теоретико-правовій думці минулого України. Досліджено поняття та суть зазначених гарантій в юридичній науці. Висвітлено комплекс гарантій прав і свобод, а саме політичних, економічних, соціальних та юридичних у праві України. На підставі проведеного аналізу зроблено висновки стосовно становища цих гарантій на напрямки реформування та вдосконалення щодо їх впровадження у реальну дійсність.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.І. Возьний; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н.В. Філик; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Сформульовано визначення поняття "державно-правові засади громадянського суспільства" та обгрунтовано їх структуру. Згідно з виявленими критеріями вперше класифіковано державно-правові засади громадянського суспільства та виділено їх основні функції. Запропоновано періодизацію процесу становлення та розвитку ідеї громадянського суспільства у вітчизняній і зарубіжній філософській і політико-правовій думці. Досліджено еволюційні зміни у визначенні основних державно-правових принципів залежно від ступеня зрілості громадянського суспільства та проаналізовано стан правового забезпечення формування його основних інститутів. Виявлено недосконалість правового регулювання у сфері економічного розвитку, внаслідок якої неможливе утворення "середнього класу" як основи громадянського суспільства. Вперше здійснено класифікацію його інститутів. Обгрунтовано необхідність подальшого удосконалення конституційного законодавства як правової бази громадянського суспільства шляхом закріплення норм щодо поняття та визначення основних характеристик діяльності його інститутів та їх взаємодії з державними органами влади.

Источник: Автореф. дис. канд. юрид. наук: 12.00.01 / А.Я. Хитра; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено погляди гетьмана на суверенітет держави, соціальну функцію, форму держави, проблему примусу, законотворчості, що дало можливість визначити відношення П.Скоропадського до державно-правових явищ в контексті української та зарубіжної державно-правової думки. Запропоновано новий концептуальний підхід, з виокремленням трьох основних етапів формування, розвитку та еволюції державно-правових поглядів П.Скоропадського. Виявлено основні концептуальні положення державно-правових поглядів П.Скоропадського, визначальними серед яких є концепція інституційного суверенітету (суверенітету гетьмана), концепція трудової монархії та концепція охоронної системи, побудована на понятті необхідних обмежень прав людини, державному примусі та верховенстві закону. З'ясовано основні трансформації поглядів на державу П.Скоропадського, який пройшов шлях від прихильника автономії України у складі Росії до федерації з Росією, і до визнання історичної необхідності самостійної України. Розкрито роль і місце державно-правових поглядів П.Скоропадського у формуванні та реалізації ідей українського консерватизму та монархізму. Доповнено положення про взаємозалежність ідеології консерватизму і монархії як форми держави. Зроблено висновок, що у державотворчій діяльності П.Скоропадський реалізував перший етап становлення монархії, який можна в умовах української революції визначити як непослідовний авторитаризм. Вперше встановлено зв'язок поглядів П.Скоропадського з фундаментальними науковими засадами теорії правової держави. Досліджено і проаналізовано вихідні засади законотворчої діяльності як необхідної передумови формування правової держави, забезпечення верховенства закону.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Д.В. Велігодський; НАН України. Ін-т держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів історико-правового вивчення вперше введених до наукового обігу джерел розглянуто реформаторські тенденції Крайового уряду С.Крима, діяльність Раднаркому Кримської СРР та південноросійських владних структур протягом основних етапів громадянської війни наприкінці 1918 - в 1920 рр. Визначено сутність трьох моделей державності Криму: парламентської республіки з унітарною формою державного устрою та ліберально-демократичним типом державно-правового режиму С.Крима; територіальної автономії (Кримської СРР) з елементами тоталітарного режиму диктатури більшовицької партії; монархічної форми правління військово-авторитарного режиму А.Денікіна, доповнених ідеєю федеративного устрою та широким самоврядуванням у П.Врангеля. Теоретично обгрунтовано нову концепцію правового регулювання взаємовідносин між Крайовим урядом С.Крима та командуванням Добровольчої армії. Визначено спільні риси в законодавчій діяльності антибільшовицьких режимів, проаналізовано особливості їх використання державними апаратами законодавства Російської імперії. Досліджено основні етапи формування та функціонування державно-правового механізму Кримської СРР, зокрема проаналізовано нормативно-правове забезпечення організації та діяльності законодавчої, виконавчої та судової влади та наведено оцінку політичного режиму республіки.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Р.А. Колишко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: На основі досвіду державотворення багатьох держав, зокрема, Європейського Союзу, обгрунтовано необхідність оптимізації організації публічної влади із суспільним розвитком. Розглянуто децентралізацію публічної влади як основний чинник її оптимізації, складові цього процесу, його етапи, фази, стадії, основні принципи та тенденції розвитку. Обгрунтовано необхідність збереження балансу публічної влади під час її децентралізації за допомогою соціальних механізмів; виділення регіонального рівня публічної влади із закріпленням за його населенням статусу специфічної територіальної громади. Запропоновано шляхи вирішення актуальних проблем державотворення в Україні, серед яких оптимізація публічної влади займає пріоритетне місце.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / С.В. Місевич; Одес. нац. юрид. акад. — О., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено теоретико-правову специфіку джерел канонічного права східної християнської церкви як однієї з релігійних правових систем. Обгрунтовано зміст поняття джерел канонічного права як зовнішніх форм закріплення нормотворчої волі самостійного релігійного об'єднання. Проаналізовано специфіку джерел канонічного права відносно джерел світського права та інших релігійних правових систем. Розглянуто матеріальні та формальні види джерел канонічного права, юридичну доктрину та з'ясовано особливості їх систематизації.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Л.Т. Комзюк; Ун-т внутр. справ. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше в історико-правовій науці введено поняття "драгоманівська конституційно-правова концепція політичної самостійності України", комплексно проаналізовано її джерела, теоретичні засади, структуру і зміст основних положень, визначено місце цієї концепції в конституційно-правовій доктрині М.Драгоманова, показано вплив останньої на подальший розвиток теорії і практики українського конституціоналізму. Розкрито трактовку М.Драгомановим таких понять як конституціоналізм, федералізм, державна самостійність, право народу на самовизначення та ін.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / А.Й. Присяжнюк; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі правового аналізу конституційних актів, нереалізованих проектів конституції України, архівних документів досліджено розвиток конституційного будівництва в УНР у листопаді 1918 - на початку 1921 рр., а також вплив на нього різних об'єктивних і суб'єктивних факторів. Визначено, що конституційне будівництво в УНР було закономірним підсумком державотворення, відтворило у собі ті тенденції та особливості, які мали місце у процесі державотворення. Виявлено два етапи у конституційному будівництві доби Директорії, їх особливості, зміни у конституційному оформленні двох напрямків у процесі державотворення. Здійснено порівняльно-правовий аналіз проектів Конституції УНР і конституційних актів, виданих за часів Директорії.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Р.Е. Метельський; НАН України, Інститут держави і права ім. В.М.Корецького. — К., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Н.В. Стецюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Подано загальну характеристику еволюції змісту конституційних ідей та конституцій (XVIII - XX ст.). Висвітлено причини та обставини виникнення перших політичних та правових ідей і поглядів конституційного характеру в Україні, періодизацію їх розвитку. Детально розглянуто особливості розвитку конституціоналізму в українській політичній та правовій думці в період від середини XIX ст. до початку Першої світової війни. Проаналізовано теорію та практику конституціоналізму періоду УНР - ЗУНР, розвиток конституційних ідей у 1920 - 1940 рр. та спроби їх реалізації в практиці державотворення, а також розвиток конституційних ідей після Другої світової війни. Відзначено, що протягом всього XX ст. основу конституційних ідей в українській політичній та правовій думці складали положення про право українського народу на самовизначення та необхідність побудови суверенної, національної, демократичної української держави. Зроблено висновок, що українська конституційно-правова думка у своєму розвитку пройшла всі етапи, характерні для загального процесу еволюції змісту конституційних ідей та конституцій.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / Ф.А. Амєтка; Нац. ун-т внутр. справ. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: На базі нормативно-правових актів, архівних джерел та спеціальної літератури проаналізовано процес становлення та розвитку державності та права в Кримському ханстві у першій половині XV ст. - другій половині XVIII ст. Розглянуто правове положення Кримського улусу в складі Золотої Орди. Досліджено ступінь притаманності юридичних ознак державності Кримському ханству. Визначено, що за формою правління Кримське ханство - станово-представницька монархія, а за формою державного устрою - децентралізована унітарна держава. Розкрито особливості утворення та об'єм повноважень вищих органів державної влади (хана, калги, нуреддина, муфтія, візира та ін.). Розглянуто організацію системи судової влади, визначено порядок і принципи здійснення правосуддя, рівень підготовки суддів. Реконструйовано право Кримського ханства - на підставі ярликів кримських ханів, судових рішень, повідомлень сучасників розкрито основні джерела та систему мусульманського права ханіфітського толку в Кримському ханстві, особливості дії чингізидського торе. Роз'яснено поняття норми мусульманського права.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / О.М. Редькіна; Нац. акад. внутр. справ України. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Аннотация: Комплексно проаналізовано політико-правову ситуацію, що передувала приходу до влади генерала С.Сулькевича в червні 1918 р., на підставі чого зроблено висновки щодо політичної залежності його кабінету від командування військового контингенту кайзерівської Німеччини, розташованого на території Української Держави та в Криму. Висвітлено особливості процесу державного будівництва на Кримському півострові, зокрема, формування персонального складу Першого крайовього уряду за особливих історичних умов, становлення законодавчої системи, судової влади, адміністративних органів. Обгрунтовано, що за категоріями сучасної теоретико-правової науки визначальними для кримської державності червня - листопада 1918 р. були республіканська форма правління, унітарна форма устрою та авторитарний тип політичного режиму. Вивчено організаційну структуру кримського державного механізму в 1918 р. та доведено її близьку відповідність державно-правовим засадам колишньої Російської імперії. Досліджено нормативно-правові акти Кримського крайового уряду, що засвідчило широке використання його державним апаратом російського імперського законодавчого доробку. Виявлено основні прорахунки кабінету С.Сулькевича в сфері зовнішньої політики, що негативно вплинули на його функціонування та призвели у сфері міжнародних відносин до протистояння Криму з Українською Державою гетьмана П.Скоропадського, а також у галузі фінансово-економічної діяльності, що спричинили виникнення українсько-кримської митної війни та як наслідок - зниження рівня добробуту кримського населення. Установлено, що найоптимальнішим шляхом державного розвитку Криму був союз з Українською Державою на основі запропонованої нею широкої автономії. Не використання цього історичного шансу стало однією з причин падіння уряду С.Сулькевича і поширення громадянської війни у південно-західних регіонах колишньої Російської імперії.

Источник: Автореф. дис... канд. юрид. наук: 12.00.01 / В.В. Землянська; Нац. юрид. акад. України ім. Я.Мудрого. — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що суди та правоохоронні органи Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії в своїй діяльності деякий час керувалися законами колишньої Російської імперії та тимчасового уряду, зокрема, "Уставом Уголовного Судопроизводства" 1864 р., які поступово було зміцнено та доповнено урядами Української Народної Республіки та Української держави. Встановлено, що нормативно-правові акти Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії в галузі судочинства закріпили низку положень, відмінних від тих, що містилися у дореволюційному російському законодавстві, які стали принципово новими на той час: порядок формування судів, їх кількісний склад, відсутність присяжних засідателів під час судового розгляду справи та відмова законодавців від апеляційного оскарження вироку суду. Обгрунтовано положення, що важливою новацією закону Директорії "Про поступовання в штабних судах" є виділення порушення кримінальної справи в окрему стадію судочинства, яка згодом стала першою стадією в радянському та сучасному українському кримінальному процесі. Зазначено, що більшість нормативно-правових актів у галузі судочинства, прийнятих у періоди Центральної Ради, гетьманату Скоропадського та Директорії, не діяли внаслідок складної політичної ситуації в Україні та важких умов військового часу.


[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины