Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Географические науки / Географическая картография


Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / А.М. Байназаров; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: На базі аналізу та узагальнення існуючих напрямків тематичного картографування адміністративних областей екологічної спрямованості визначено суть, призначення та напрямки обласного атласного еколого-природоохоронного картографування, виявлено основні його проблеми та вказано шляхи їх усунення. З застосуванням створених структурно-логічних моделей об'єкту дослідження - інтегративної геосистеми "суспільство - природа" розроблено зміст еколого-природоохоронного атласу Харківської області та обгрунтовано його структуру, математичні елементи, визначено шляхи використання в управлінській діяльності та навчальному процесі. За результатами експериментів створено регіональні еколого-природоохоронні картографічні твори (серії стінних обласних та районних карт, а також районний атлас).

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Д.О. Тарангул; НАН України. Ін-т географії. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено етапи, періоди розвитку аерокосмічного знімання та аерокосмоструктурного, космофотогеологічного картографувань території України. Розроблено теоретичні та методичні аспекти великомасштабного аерокосмічного картографування (ВАКК) локальних пасток видобутку вуглеводнів. Запропоновано технологічну блок-схему методики робіт щодо складання геологічної серії великомасштабних тематичних карт нафтогазоносних територій з використанням аерокосмічної інформації. Детально розглянуто метод комплексної тематичної інтерпретації результатів ВАКК і геолого-геофізичних матеріалів для прогнозування нафтогазоперспективних об'єктів. Вперше виявлено та закартографовано на основі сумісної інтерпретації результатів даних дистанційного зондування Землі та геолого-геофізичних досліджень у межах центральної частини Дніпровсько-Донецької западини аерокосмогеологічні об'єкти різного порядку та ступеня перспективності. Наведено методику складання картосхем геоіндикаційного та структурного дешифрувань, що стали об'єктивною основою для структурно-геологічної інтерпретації. Обгрунтовано наукові основи визначення системи умовних знаків для геоіндикаційних карт.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Алі Махмуд Хасан Фаргал; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: На основі аналізу географічних особливостей території Йорданії та динаміки їх змін запропоновано використовувати геоінформаційні технології для вирішення цілого ряду прикладних задач географії та картографії. Розроблено загальну схему геоінформаційного картографування як засобу вивчення, аналізу та зображення об'єкта у вигляді бази картографічних даних і бази географічних матеріалів з наступним представленням отриманих відомостей для багатофункціонального користувача. Створено та реалізовано технологію оновлення картографічних матеріалів Йорданії з використанням космічних знімків і сучасних технологічних та програмних засобів, які є основою геоінформаційних технологій. Застосовано концепцію геоінформаційних технологій для створення інформаційно-довідкової туристичної геоінформаційної системи, вперше запропоновано таку систему для всієї території Йорданії.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / С.М. Білокриницький; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито теоретичні та науково-методичні основи комплексного картографічного розмежування земель, наведено основні вимоги щодо точності топогеодезичного і картографічного вивчення у процесі створення земельного кадастру. Висвітлено історію і сучасний стан картографо-геодезичного забезпечення території Буковини. Описано методику оцінки можливості створення топографічних карт і планів різного масштабу за існуючою розрідженою геодезичною мережею. Проведено підрахунок добудови геодезичної мережі на територію Буковини до вимог нормативних документів. Обчислено кошторисну вартість топогеодезичних і картографічних досліджень, а також трудовитрати при проведенні землевпорядних робіт на території регіону для уявлення загальної їх вартості та порівняння. Проаналізовано організаційні заходи картографо-геодезичного забезпечення земельно-кадастрових робіт на Буковині. Визначено шляхи вирішення організаційних проблем геодезичного та картографічного забезпечення земельно-кадастрових робіт.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Т.М. Курач; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено шляхи і методи створення динамічних картографічних моделей проблемно-практичної орієнтації з широкими можливостями оперативної електронної обробки та поновлення інформації. Запропоновано систему показників, ступені їх комплексування та серії карт динаміки різних типів. Визначено критерії, тематику, структуру та шляхи картографування, а також модифіковано способи картографування стосовно відображення динаміки явищ. Наведено методику картографування динаміки соціально-економічних явищ. Зазначено, що апробація її теоретико-методичних положень дозволила одержати ряд оригінальних, раніше відсутніх в Україні карт, що надало можливість проаналізувати динаміку населення другої половини ХХ ст. в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Д.О. Ляшенко; НАН України. Ін-т географії. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням проблемно-орієнтованого картографування людського розвитку (процесу зміни природних і соціально-економічних чинників, а також стану життєдіяльності населення). Розроблено оригінальну методику картографічного відображення чинників людського розвитку за допомогою геоінформаційних технологій. Встановлено, що оптимальним підходом у картографічному дослідженні проблеми є оперативне геоінформаційне картографування. Запропоновано систему показників, що найбільш повно характеризують умови людського розвитку, картографічну методику створення серії карт "Людський розвиток в Україні". Наведено приклади їх створення.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / С.В. Тітова; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розвинуто поняття "радіоекологічна ситуація", "радіаційний фактор", "радіоекологічний моніторинг". Визначено етапи здійснення радіоекологічного моніторингу та можливості їх картографічного забезпечення. Розроблено методичні засади картографічного методу дослідження радіоекологічної ситуації, що склалася внаслідок величезної техногенної катастрофи. Охарактеризовано радіоекологічну ситуацію в Поліському районі, яку подано у розробленому атласі цього району. Запропоновано підходи до використання комп'ютерних технологій у створенні систем моніторингових карт.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Н.О. Полякова; НАН України. Ін-т географії. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання картографування міських підземних комунікацій великого міста з метою створення спеціалізованої геоінформаційної системи (ГІС). Визначено властивості ГІС як інформаційної моделі великого територіально-технологічного об'єкта й обгрунтовано методику її створення. На прикладі АК "Київенерго" показано особливості функціонування географічної інформаційної системи великого енергетичного об'єднання. Встановлено її призначення, охарактеризовано складові частини та комплекс програмного забезпечення. Подано основні види інформації, необхідної для функціонування ГІС і запропоновано програми для її опрацювання. Розглянуто особливості інтеграції інформаційних даних. Створено методику перспективного та поточного (щорічного) планування заходів щодо забезпечення функціонування ГІС. Розглянуто організаційно-технічні питання впровадження окремих підсистем ГІС. Визначено масштаби електронних карт Києва, які є базовими для роботи в сердовищі ГІС, і розроблено систему відповідних умовних картогрфічних знаків. Описано методику створення електронної карти електричних і теплових мереж міста.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Л.М. Даценко; НАН України. Ін-т географії. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання розробки теоретико-методичних основ еколого-географічного картографування з використанням сучасних технічних засобів та ГІС-технологій (на прикладі Київщини), створення автоматизованої картографічної інформаційної системи з можливістю картографічного відображення екологічної ситуації. Розроблено методику класифікації, збирання, упорядкування, періодичного оновлення та аналізу різнорідних за формою та змістом даних відповідно до створеної структури формування геоінформаційної бази даних, а також методику створення технологічної схеми автоматизованої картографо-інформаційної системи для екологічних досліджень та апробовано її на прикладі еколого-географічних досліджень грунтів Київщини. За результатами картографічного модельного експерименту розроблено карти поширення зон найбільшого ризику та можливих зон накопичення забруднюючих елементів та їх сполук.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / В.Є. Любченко; НАН України. Ін-т географії. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено суть процесів старіння й оновлення карт. Сформульовано ознаки явища старіння, введено поняття умовної одиниці старіння, обгрунтовано методику (способи) його оцінки, зокрема на прикладі соціально-економічних карт. Розкрито зміст основних понять щодо процесу оновлення карт, запропоновано методичну схему практичного оновлення конкретної карти. Показано значення процесу оновлення як важливого механізму у процесі удосконалення картографічної діяльності. Визначено роль базових карт в оновленні тематичних. Обгрунтовано й апробовано методику застосування ГІС-технологій в оновленні соціально-економічних карт.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / В.В. Молочко; Ін-т географії НАН України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати розробки теоретичних і методичних положень зі створення комплексного навчального атласу світу. Визначено концепцію географічного атласу для вчителів, яка базується на загальних положеннях атласного картографування, досвіді створення творів навчального призначення, нормативно-методичних документах. Сформульовано ієрархічну трирівневу систему принципів розробки та укладання цього атласу, охарактеризовано інформаційні джерела, які покладені в основу його концепції. Проаналізовано зміст сучасних навчальних атласів, створених у країнах СНД та за кордоном, навчальні програми з географії. Обгрунтовано необхідність проведення маркетингових досліджень з метою удосконалення змісту майбутнього картографічного твору. Розглянуто питання його структури та змісту на основі побудови структурнографічної моделі. Розроблено програму атласу, викладено методи та прийоми створення тематичних карт та умовних знаків до них. Окреслено можливості застосування системи комп'ютерної картографії у створенні атласу, запропоновано оптимальну схему підготовки його до видання.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / А.Ю. Гордєєв; НАН України. Ін-т географії. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено періодизацію історії картографування Чорного та Азовського морів. Удосконалено методику визначення потреб суспільства у морських картах (на основі маркетингових досліджень), засновуючись на їх специфіці, а також на основі вивчення зарубіжного досвіду. Вперше розроблено моделі сучасної системи морських навігаційних карт і передачі інформації від виробника до споживача та сформульовано основні вимоги до їх змісту. Обгрунтовано наукові основи визначення системи умовних знаків для морських навігаційних карт, що видаються в Україні, а також розглянуто принципи та методи їх розробки. Проведено експериментальні роботи з конструювання окремих умовних знаків. Значну увагу приділено принципам та методиці формування картографічної бази даних, організованої за принципом комірок та масштабних рядів. Розроблено та впроваджено у виробництво методичну схему створення морських навігаційних карт на основі існуючих комп'ютерних технологій.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Ю.І. Прасул; НАН України. Ін-т географії. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено наукові засади системного картографування регіонів України для потреб туризму, визначено його суть, напрямки та особливості. Обгрунтовано принципи створення системи картографічних творів, їх перелік та зміст. Запропоновано поняття "картографічний твір для потреб туризму", "туристичний атлас", "регіональне системне картографування для потреб туризму". Удосконалено класифікацію туризму та туристичних картографічних творів. Досліджено історію, проаналізовано стан і тенденції туристичного картографування в Україні. Обгрунтовано структуру, зміст та методику створення туристичних планів, карт, серій карт та атласів. Експериментально визначено можливості укладання картографічних творів з використанням графічних редакторів, геоінформаційних систем та мультимедійних технологій.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.12 / Т.В. Дудун; НАН України. Ін-т географії. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто стан генофонду населення як об'єкт картографічних досліджень і створено проблемно-орієнтований понятійно-термінологічний апарат картографування. Розроблено теоретико-методичну концепцію створення карт порушення генофонду населення з використанням системного підходу та структурно-графічного моделювання. Створено структурно-графічні моделі, що розвивають уявлення про чинники, які негативно впливають на стан генофонду населення, його загально-теоретичну поліструктурну модель як складову системи "суспільство - природа". Визначено напрями застосування цих моделей у процесі картографування стану генофонду населення. Обгрунтовано принципи та підходи до даного картуграфування, принципи та загальну методику створення карт для атласу стану генофонду населення України, його структуру, призначення, функціональні особливості, можливості використання в ньому різних форм надання інформації. Визначено вимоги до джерел відповідної інформації. Уперше в Україні розроблено та створено три групи тематичних карт порушень генофонду населення, призначених для оцінки його стану. Визначено рівні упорядкування інформаційної бази картографування стану генофонду населення на базі комп'ютерної техніки та геоінформаційних технологій і форми втілення інформації в поліграфічному й електронному вигляді.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины