Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Географические науки / Конструктивная география и рациональное использование природных ресурсов


Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Т.М. Безверхнюк; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто теоретико-математичну модель картографування та районування агроландшафтних систем локального і регіонального рівнів. Автоматизоване агроландшафтне районування базується на поєднанні методів традиційного картографічного аналізу, алгоритмів автоматичного районування й аналітичних можливостей сучасних геоінформаційних систем (ГІС). Вибір і створення базової ландшафтної основи складає центральну задачу в системі автоматизованого агроландшафтного районування.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Г.С. Хаєцький; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано історичні етапи формування та розвитку антропогенних аквальних і водно-болотних ландшафтних комплексів Поділля, удосконалено та доповнено теоретико-методологічні засади їх дослідження. Розглянуто структуру та складено класифікацію аквальних, водно-болотних антропогенних ландшафтів та їх аналогів, проведено районування великих антропогенних ландшафтів. Виявлено специфіку функціонування парадинамічних взаємозв'язків між водними та суміжними ландшафтами, встановлено закономірності формування та розвитку водно-болотних екотонів. Спрогнозовано динамічні зміни у взаємодії аквальних антропогенних ландшафтних комплексів з суміжними територіями. Визначено перспективи розвитку й обгрунтовано основні напрями оптимізації та можливості рекреаційного освоєння аквальних і водно-болотних антропогенних ландшафтних комплексів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / І.Б. Койнова; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: В дисертації проаналізовано різні види антропогенних навантажень на ландшафтні системи західної частини Волинського Полісся та отримані результати, що вказують на масштаби та глибину антропогенної трансформації. Удосконалена методика визначення інтегрального антропогенного навантаження на ландшафтні системи, за допомогою якої встановлена ступінь трансформованості ландшафтів. Проведено районування території щодо гостроти екологічної ситуації, на основі якого зроблені рекомендації для зменшення антропогенного впливу на ландшафтні системи та для впровадження на території регіону екополітики.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.11 / В.І. Вишневський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 35 с. — укp.

Аннотация: Здійснено класифікацію чинників антропогенного впливу на річки. Оцінено здатність річок реагувати на антропогенний вплив. Досліджено зміни метеореологічних величин, які найбільше впливають на стан річок. Показано вплив кліматичних змін на середній річний стік води та його внутрішньорічний розподіл. Подано характеристику галузей господарського комплексу України, що найбільше впливають на стан річок. Визначено вплив антропогенної діяльності на стік найбільших річок та визначено стік, який би спостерігався за відсутності господарської діяльності. Здійснено районування території України за особливостями використання річок. Визначено вплив зарегулювання стоку на режим річок і гідроекологічну ситуацію. Розроблено параметри екологічних попусків з Дністровського водосховища. Установлено закономірності стоку завислих і тягнених наносів, а також вплив антропогенного чинника. Оцінено зміни, які сталися в результаті антропогенного впливу на температуру води, льодовий режим і гідрохімічні характеристики. Визначено очікуваний та ймовірний вплив на річки споруджуваних енергетичних об'єктів. Уточнено метод розрахунку внутрішньорічного розподілу стоку. Здійснено оцінювання ймовірного нафтового забруднення водних об'єктів у разі аварії на трубопровідному транспорті.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / І.Я. Мисковець; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання аналізу та оцінки різних видів антропогенних навантажень на басейни малих річок. Розроблено інтегральні індекси оцінки антропогенних змін у басейнах, які дають можливість встановити ступінь трансформації природного їх середовища. Проведено районування даних басейнів Волині щодо їх екологічного стану для розробки заходів, які сприятимуть покращанню їх довкілля. Удосконалено формулу сталої інтенсивності дощового стоку СНиП 2.01.14-83 із врахуванням зазначених змін у басейнах малих річок, що впливають на процес формування в них паводкового стоку. Запропоновано алгоритм і програму розрахунку дощового стоку на ЕОМ.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.11 / Г.І. Денисик; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 32 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням теорії, історико-географічному аналізу, районуванню і оптимізації антропогенних ландшафтів. Обгрунтована періодизація історії комплексних природничих досліджень природи території Правобережної України, становлення на їх основі антропогенного ландшафтознавства. Проведена класифікація антропогенних ландшафтів, досліджена їх структура, взаємозв'язки, зональні типи і регіональні структури. Складена схема природно-господарського районування, зроблено прогноз розвитку і розглянуті можливості оптимізації антропогенних ландшафтів Правобережної України на наступні 10-15 років.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О.В. Федунь; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: У дисертації досліджується бальнеоресурсний потенціал Передкарпаття, сучасний рівень його використання та резерви подальшого освоєння. Автором удосконалене гідрогеологічне районування регіону дослідження, проведена класифікація гідрогеологічних районів за ступенем перспективності розвитку санаторно-курортної підгалузі рекреації. Розглядаються проблеми охорони, збереження та раціонального використання ресурсів лікувальних мінеральних вод і пелоїдів (грязей) Передкарпаття, рекомендується їх вирішення в контексті світової програми збалансованого екорозвитку.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Ха Хуєн Фонг; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено теоретико-методологічні та методичні положення водогосподарського районування. Висвітлено можливості його використання для раціоналізації водокористування та охорони водних ресурсів на прикладі районів Північного В'єтнаму. Водогосподарське районування, яке є новим видом районування, де узагальнено головні положення фізико-географічного й економічного районувань, що може розглядатись як природно-економічне. Виділено 13 водогосподарських районів на території Північного В'єтнаму, згрупованих у 4 класи згідно з умовами формування, структурою водогосподарських комплексів, а також ступеня забезпеченості галузей народного господарства водними ресурсами. Розроблено рекомендації щодо раціоналізації водокористування в окремих районах Північного В'єтнаму відповідно до умов природного водозабезпечення, балансу водоспоживання та якісного стану водних ресурсів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Михайло Володимирович Цепенда; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О.Є. Афанасьєв; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні та методичні засади здійснення комплексного географічного вивчення топонімії території України. Встановлено вимоги до збирання топонімічнї інформації, розглянуто особливості зберігання інформації про загальнодержавані топонімічні територіальні системи традиційними методами та засобами ГІС-технологій. Обгрунтовано концепцію хорологічності та просторової континуальності топонімічної системи України, розроблено схему топонімо-географічного дослідження території загальнодержавного та регіонального рівнів. Розроблено концептуальні засади збирання, систематизації, зберігання й оновлення топонімічної інформації й її втілення на топонімічних картах. Виявлено територіальні топонімічні системи, які утворюються у межах природних та антропогенних територіальних комплексів, визначено їх придатність до вивчення методами географічної науки. Удосконалено теорію топонімічного районування, виділено чинники топонімічної диференціації території держави. Створено топонімічні бази та банки даних території України, а також електронні топонімічні інформаційні системи.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О.І. Личак; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено систему теоретико-методологічних положень і методичних прийомів оцінки екологічних ситуацій на географічній основі з апробацією їх на прикладі геосистем Криму, висвітлено поняття "екологічна ситуація". Відзначено, що в основі оцінки екологічних ситуацій на рівні регіонів і мікрорегіонів знаходиться поняття територіальної геоекологічної норми. Розкрито закономірності ландшафтної структури як основи для визначення операційних територіальних одиниць, необхідних для збору первинної інформації, її просторової і часової інтерполяції й екстраполяції. Доведено необхідність сполучення абсолютних і відносних шкал оцінювання, обліку просторової і тимчасової структури геосистем як екологічної характеристики. Визначено методичні розходження, необхідні під час оцінки ситуації на територіях, що виконують різне функціональне призначення: селитебне, рекреаційне, сільськогосподарське, заповідне тощо.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О.І. Цуркан; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретико-методологічні засади оцінки геоекологічної адаптивності (ГА) господарської та природної підсистем у контексті природно-господарських територіальних систем (ПГТС) на прикладі приморської території басейну Григорівського лиману. Розроблено методику напівавтоматизованої системи оцінки геоекологічної адаптивності ПГТС, в основу якої покладено ГА ПГТС за компонентною структурою ландшафту, яка полягає у врахуванні ступеня відповідності властивостей компонентів і структури ландшафту існуючим у даному регіоні видам природокористування. Показано, що на даній території побудовано електронні карти, зокрема, генетико-морфологічної структури ландшафту, господарської підсистеми та природно-господарських територіальних систем. Наведено рекомендації з підвищення ступеня ГА ПГТС за умов різноманіття форм господарювання.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / В.П. Воровка; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Викладено методологічні основи оптимізації екоінфраструктури. Узагальнено існуючі дослідження інфраструктури та місце в них екоінфраструктури. Запропоновано розглядати екоінфраструктуру як окремий, особливий тип інфраструктурних систем. Зроблено оцінку сучасного стану екоінфраструктури у межах Запорізької області. Виявлено залежність стану території від рівня розвитку її інфраструктури. На підставі викладеної методики оптимізовано складові частини екоінфраструктури Запорізької області - центрів біологічного та ландшафтного різноманіття, екокоридорів, буферних зон, екотехнічних розв'язок. Висвітлено ряд проблемних ситуацій просторового та законодавчого характеру.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Л.В. Міщенко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено стан сучасної екологічної ситуації на території Прут-Дністровського межиріччя (Покуття). Встановлено, що техногенне забруднення важкими металами та нафтопродуктами даного регіону накопичувалось протягом довготривалої дії транскордонних, регіональних і локальних переносів забруднюючих речовин від різних за своїм походженням джерел викидів. Доведено, що в досліджуваному районі радіонуклідне забруднення на відміну від забруднення важкими металами та нафтопродуктами не має зв'язку з просторовим розподілом ландшафтних одиниць локального рівня, а залежить від домінуючого напрямку вітрів, що розносили радіаційний пил від Чорнобильської катастрофи. Розроблено алгоритм екологічного аудиту - визначення сучасної екологічної ситуації на базі комп'ютерного аналізу просторового розподілу усіх можливих забруднювачів довкілля (важких металів, надлишку отрутохімікатів та мінеральних добрив, нафтопродуктів, радіонуклідів в усіх компонентах ландшафтів (геологічному середовищі, грунтовому та рослинному покривах, водному середовищі та атмосферному повітрі) з врахуванням геофізичних полів та особливостей рельєфу, що впливає на розподіл полютантів. Вперше з використанням ПЕОМ визначено кількісні кореляційні залежності захворюваності населення від різних екологічних чинників та типу забруднення, які проявились до Чорнобильської катастрофи та після неї. Розвинуто методику проведення екологічного моніторингу та створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних та прогнозно-керуючих систем екологічної безпеки детального масштабу (1 : 50 000), тобто на рівні території адміністративного району.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О.В. Побігун; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано методику проведення регіонального геоекологічного моніторингу на прикладі Карпатського регіону України. Досліджено стан сучасної екологічної ситуації на територіях Івано-Франківської, Львівської, Чернівецької та Закарпатської областей. Створено комп'ютерну систему регіонального геоекологічного моніторингу, побудовано геохімічні покомпонентні карти дослідженого регіону за екологічним станом приповерхневого шару атмосферного повітря, грунтових вод і грунтів, оцінено природно-техногенні екосистеми за цими компонентами. Здійснено геоекологічне районування територій з урахуванням типу екологічних ситуацій.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / В.М. Триснюк; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Установлено, що просторовий розподіл техногенного забруднення важкими металами та нафтопродуктами залежить від морфологічної структури ландшафтних одиниць не тільки регіонального, а й локального рівнів. Показано, що забруднення рівнинних ландшафтів Західного Поділля накопичувались протягом довготривалої дії регіональних і локальних переносів забруднюючих речовин від різних джерел викидів. Доведено, що хімічне забруднення має зв'язок з просторовим розподілом ландшафтних одиниць, а також залежить від домінуючого напрямку вітрів і розширення джерел викидів. Розроблено методику геоекологічного моніторингу для адміністративного району - визначення сучасної екологічної ситуації на основі комп'ютерного аналізу просторового розподілу всіх можливих забруднюючих факторів довкілля в усіх компонентах ландшафтів. Уперше з використанням ПЕОМ визначено кількісні геохімічні коефіцієнти та показники, що дало змогу виявити фон елементів у компонентах ландшафтів. Удосконалено та розвинуто методику проведення геоекологічного моніторингу та створення комп'ютерних інформаційно-аналітичних і прогнозно-керуючих систем екологічної безпеки детального масштабу.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Л.І. Довгаль; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено геоекологічні засади мінімізації впливу мінералізованих вод техноакваландшафту на природні аквальні ландшафти на прикладі басейну р. Самара. Наведено порівняльну характеристку існуючих геотехнологій з охорони поверхневих вод від забруднення мінеральними солями у разі їх відведення. Вивчено особливості просторово-часової динаміки гідрологічного та гідрохімічного режимів акваландшафтів даної річки. Розроблено критеріальну шкалу сольового навантаження на біотичну складову акваландшафту. Виявлено, що мінералізація води в межах 3,1 - 3,5 г/л є зоною дуже небезпечною стосовно якісних та кількісних змін живої складової природних акваландшафтів. Доведено, що мінімізація впливу техноакваландшафту є складним багатоступеневим завданням, розв'язання якого доцільно здійснювати поетапно: I етап - природничо-географічний; II - хіміко-технічний. Шляхом обмеження завдання розроблено перший географо-природничий етап. Доведено, що в межах географічної науки зменшення впливу антропогенно-природного утворення можливо шляхом утворення регулювання об'ємів випуску мінералізованих вод в межі природного акваландшафту відповідно з особливостями його гідролого-гідрохімічного режиму.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Г.О. Сорокіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження унікальних геосайтів Луганської області, визначено їх наукову цінність як еталонів природних явищ і об'єктів пізнавальної діяльності. Охарактеризовано екологічний стан і розроблено класифікацію геосайтів Луганського регіону за ознаками, що впливають на ступінь їх збереження. З використанням методу системного аналізу та порівняльної оцінки виділено 93 геосайти, для кожного з яких визначено природоохоронний статус. Обгрунтовано напрями використання геосайтів, висвітлено теоретико-методичні аспекти їх дослідження як об'єктів наукового туризму. Запропоновано маршрути 27-ми екскурсій і визначено рівні розвитку наукового та пізнавального туризму в регіоні. Проаналізовано несприятливий вплив природних та антропогенних факторів на стан пам'яток. Виділено три категорії геосайтів, для кожної з яких запропоновано відповідний режим охорони. Розроблено основні напрями збереження геосайтів Луганської області та заходи щодо їх популяризації. Обгрунтовано доцільність створення єдиної структури з нагляду за геосайтами. Запропоновано градацію описаних заповідних об'єктів за ступенем їх вразливості та розроблено напрями охорони.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / Ю.В. Буц; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему динаміки забруднення ландшафтів важкими металами під впливом техногенного навантаження, зокрема, сільськогосподарського освоєння. Виявлено ступінь забруднення грунтів важкими металами відносно цілинного типового чорнозему "Михайлівської цілини". Визначено інтенсивність біологічного поглинання важких металів цілинним різнотрав'ям, лісовою та культурною рослинністю. З'ясовано основні закономірності динаміки вмісту важких металів у грунтах і рослинах заповідних ПТК та їх антропогенних модифікаціях. Встановлено, що сільськогосподарський вплив на ландшафти сприяє підвищенню показників динамічності вмісту важких металів у компонентах ПТК. Виявлено можливість вмісту важких металів у складі комплексних неорганічних сполук, визначених за допомогою елементного та рентгенофазового аналізів, їх сезонну динаміку у різних грунтах лісостепових вододільних ПТК.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.11 / О.Л. Аніщенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Встановлено закономірності та зроблено оцінку розповсюдження важких металів і радіонуклів у грунтах, підземних водах, агро- і дикорослих культурах у районі впливу накопичувачів радіоактивних відходів уранодобувної та уранозбагачувальної промисловості. Розроблено математичну модель забруднення підземних вод поблизу хвостосховищ радіоактивних відходів, яка дозволяє визначати і прогнозувати пріоритетні механізми та напрямки поширення забруднення. Обгрунтовано основні принципи організації локальної системи комплексного геоекологічного моніторингу навколишнього середовища у районі впливу накопичувачів радіоактивних відходів уранодобувної та уранозбагачувальної промисловості, визначено структуру та функції основних підсистем моніторингу. На підставі аналізу просторового розподілу забруднювачів з урахуванням ландшафтної структури території запропоновано розміщення пунктів моніторингових спостережень.


[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины