Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Географические науки / Метеорология, климатология, агрометеорология


Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Б.В. Скорупський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено статистичні властивості багаторічних рядів динаміки середньообласної урожайності, показників умов зростання польових культур та їх посівних площ в областях та зонах України. Оцінено ступінь відповідності агрокліматичних умов у різних зонах України біологічним потребам рослин. Розроблено принцип розрахунку оптимального розміщення площ польових культур в областях України з використанням симплекс-методу лінійного програмування. Проведено багатоваріантний розрахунок оптимального розміщення польових культур в областях України. Обгрунтовано спосіб оцінки потенціалу агрокліматичних ресурсів у вигляді розв'язку задачі оптимізації розміщення польових культур на даній території. Виявлено географічні закономірності розподілу невикористаного резерву агрокліматичних ресурсів на території України.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Омар Фарід Мохамед; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблему встановлення впливу агрокліматичних умов на продуктивність овочевих культур: баклажанів, солодкого перцю, томатів в Україні. На основі концепції максимальної продуктивності адаптовано і модифіковано модель оцінки агрокліматичних ресурсів території, яка враховує біологічні особливості овочевих культур, виявлені закономірності формування агрокліматичних умов зростання та формування врожаю за різних агрокліматичних умов. Одержано кількісну оцінку впливу мінливості агрокліматичних характеристик на продуктивний процес рослин. За результатами оцінок агрокліматичних ресурсів продуктивності у областях, оцінок міри використання ресурсів, їх мінливості виділено агрокліматичні округи та райони. Запропоновано агрокліматичне районування території України стосовно вирощування теплолюбних плодових овочевих культур.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / О.А. Барсукова; Одес. держ. еколог. ун-т. — О., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Адаптовано та модифіковано базову модель оцінки агрокліматичних ресурсів А.М.Польового стосовно до культури ярого ячменю. Встановлено закономірності впливу агрокліматичних умов на динаміку формування стеблостою і приростів різних рівнів агроекологічної врожайності. Одержано кількісні оцінки агроекологічних категорій врожайності з врахуванням основних грунтово-кліматичних зон України. Наведено комплексну оцінку агрокліматичних ресурсів та запропоновано агрокліматичне районування території України щодо вирощування ярого ячменю.

Источник: Автореф. дис... д-ра географ. наук: 11.00.09 / В.С. Антоненко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано принципи побудови системи агрометеорологічного моніторингу посівів сільськогосподарських культур та її інформаційного забезпечення. Розглянуто засоби і методи вимірювань, функціонування стаціонарних аерокосмічних полігонів. Встановлено закономірності просторово-часової мінливості характеристик спектральної відбивної здатності посівів на різних рівнях просторової генералізації. Отримано градуювальні характеристики спектрофотометра для посівів та оцінено їх просторово-часову мінливість. Встановлено зв'язок радіаційних характеристик посівів у зоні фотосинтетично активної радіації із спектральними коефіцієнтами енергетичної яскравості посівів. Вивчено закономірності добового та вегетаційного формування поля радіаційної температури посівів залежно від параметрів рослинного покриву. Показано вплив оводненості рослин на їх спектральну відбивну здатність. Запропоновано комплекс методів прогнозування врожайності сільськогосподарських культур в Україні, що адаптують аерокосмічну інформацію.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / М.І. Кульбіда; Одес. держ. еколог. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Надано оцінку впливу можливих змін клімату на продуктивність озимої пшениці в Україні. Висвітлено тенденції та можливі сценарії зміни глобального клімату та клімату в Україні. Надано кількісну оцінку впливу агрометеорологічних умов на формування врожаю озимої пшениці та оцінку агрокліматичних ресурсів. Ідентифіковано параметри моделі формування озимої пшениці щодо грунтово-кліматичних умов України. Встановлено кількісні характеристики коливання урожайності та валових зборів зерна озимої пшениці за різноманітними сценаріями зміни клімату в Україні. Наведено рекомендації щодо зміни структури посівних площ озимої пшениці з урахуванням фактора зміни клімату України.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / А.Б. Семергей-Чумаченко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Вивчено процеси формування струминних течій нижніх рівнів (СТНР) над Україною за різних фізико-географічних і макроциркуляційних умов, а також взаємозв'язок низьких струменів і стихійних гідрометеорологічних явищ. Проаналізовано енергетичні характеристики тропосфери в період існування СТНР. Зроблено висновок стосовно екологічної небезпеки низьких струменів на прикладі дослідження зв'язку явища з інверсіями температури та слабким приземним вітром над регіоном, який постраждав від Чорнобильської катастрофи. На базі гіпотези про хвильову природу походження СТНР одержано гідродинамічні характеристики межового шару атмосфери. Запропоновано використання сплан-інтерполяції для моделювання вертикального профілю вітру за умов СТНР.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Т.І. Адаменко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено метод оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та урожайності кукурудзи за умов сучасного клімату з використанням моделі продуктивності посівів сільськогосподарських культур А.М.Польового. Модель адаптовано та модифіковано стосовно культури кукурудзи. Ідентифіковано параметри моделі для грунтово-кліматичних зон України з урахуванням біологічних особливостей сортів і гібридів кукурудзи різних груп стиглості. Наведено результати чисельних експериментів з моделлю, показано значущість різних строків сівби даної культури. Виявлено вплив різного рівня вологості грунту та сонячного світла на продуктивність посівів кукурудзи. Розглянуто динаміку процесів фотосинтезу за різного вологозабезпечення. Запропоновано метод оцінки агрометеорологічних умов формування продуктивності та прогнозу середньообласного врожаю кукурудзи в Україні в останні десятиріччя XX ст. Відзначено часові зрушення у розвитку природних процесів, зміну тривалості вегетаційного періоду. Досліджено можливість розширення ареалу її вирощування на зерно різних груп стиглості у взаємозв'язку з можливою зміною клімату.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / О.В. Волошина; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: З застосуванням сучасних методів контролю даних спостережень аерологічних станцій України розраховано статистичні параметри, кореляційні, взаємокореляційні та спектральні функції. Одержано кількісні параметри кореляційного зв'язку температур і геопотенціалу основних ізобаричних поверхонь, рівняння лінійної регресії для відновлення та розширення інформації. Проведено статистичне дослідження просторово-часової мінливості геопотенціалу за даними полів об'єктивного аналізу з метою розширення аерологічної інформації. Виділено спектр основних енергонесучих хвильових коливань, оцінено їх сумарну енергію та вклад у загальну енергію коливального процесу, застосовано та перевірено гідродинамічну модель відновлення синоптичних об'єктів за спектром їх частот.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / О.В. Корбан; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше отримані просторово-часові характеристики конвективних хмарних систем і виявлена роль мезоциклонів в утворенні небезпечних явищ погоди, установлений зв'язок поля вітру з динамічними процесами в конвективних хмарах. Розроблені гідродинамічна і поляризаційна моделі купчасто-дощових хмар, за допомогою яких ідентифіковані небезпечні явища погоди.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.09 / В.М. Хохлов; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 35 с. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методичні засади діагностування та прогнозування процесів, що відбуваються в глобальній кліматичній системі. Запропоновано використовувати енергетичні характеристики атмосфери, які відображають динаміку кліматотвірних процесів як один з комплексних показників стану кліматичної системи. На підставі результатів аналізу просторово-часових закономірностей розподілу різних видів енергії в атмосфері встановлено, що урахування прихованої теплоти конденсації у схемі на основі трансформованої Ейлерової середньої дозволяє більш точно фізично обгрунтувати процеси перетворення одного виду енергії в інший. Розроблено методику застосування вейвлет-розкладення для діагностування взаємодій всередині кліматичної системи. З використанням понять спільної інформації та причнинності Грангера та результатів вейвлет-аналізу встановлено закономірності нелінійної взаємодії між глобальними структурами телеконекції (Арктичним, Південним та Антарктичним коливанням) за умов змінного клімату. Розроблено енергобалансову модель клімату, яка грунтується на положеннях теорії катастроф і враховує цикли льодовикових періодів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / І.Г. Семенова; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1998. — 12 с. — укp.

Аннотация: Дисертаційна робота присвячена дослідженню "пірнаючих" циклонів, що впливають на погодні умови України. Запропонований комплексний метод ідентифікації цих циклонів з використанням макроциркуляційних, хвильових і гідродинамічних параметрів. Аналіз складових рівнянь балансу кінетичної енергії і вологовмісту дозволив виявити особливості фізичного міханізму розвитку "пірнаючих" циклонів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Тетяна Олександрівна Свердлик; Український науково- дослідний гідрометеорологічний ін-т. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / К.О. Приходько; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено побудові динамічної моделі формування продуктивності та якості врожаю топінамбуру. Досліджено вплив факторів навколишнього середовища на продуктивність та якість врожаю топінамбуру. На підставі багаторічних експериментальних даних побудована модель формування продуктивності топінамбуру "Клімат - врожай (топінамбур)", яка враховує особливості вегетативного та репродуктивного розвитку рослин і реалізується на основі багаторічних, кліматичних та агрометеорологічних показників. Динамічна модель формування продуктивності топінамбуру використана для встановлення просторового розподілення агроекологічних категорій та оцінок врожайності топінамбуру по областях України, а також для оцінки агрокліматичних ресурсів України стосовно вирощування цієї культури.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.М. Свідерська; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Змодельовано вплив чинників зовнішнього середовища на формування продуктивності культури картоплі, розвиток популяції колорадського жука та розвиток фітофтори в їх взаємозв'язку. Встановлено закономірності впливу агрометеорологічних умов на фотосинтетичну продуктивність картоплі. Визначено кількісні показники чинників зовнішнього середовища, що обумовлюють розвиток популяції шкідника та розвиток хвороби, кількісно оцінено зниження врожаю у взаємозв'язку з їх шкідливим впливом. Вивчено зниження продуктивності картоплі залежно від ушкодження сходів пізніми весняними приморозками.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Чан Куанг Дик; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Одержано кількісні характеристики турбулентно-циркулярного режиму нижнього шару атмосфери над територією Індокитаю з використанням методів математичного моделювання. Виконано адаптацію тривимірної нестаціонарної моделі до складних умов орографії досліджуваного регіону. З використанням даних стосовно швидкості вітру та стратифікації атмосфери розраховано перенос та розсіювання забруднювальних речовин. Наведено приклади розрахунку концентрації домішки поблизу промислових підприємств В'єтнаму.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Мохамед Саїд Мохамед Аль-Гухі; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше для Аравійського півострова розроблено й апробовано непряму методику розрахунку місячних величин сумарної радіації та тривалості сонячного сяйва. На підставі статистичної оцінки одержаних показників і наявних фактичних даних доведено доцільність використання нового методу розрахунку сумарної радіації за умов Аравійського півострова. Встановлено закони розподілу її добових величин на півострові та розраховано характеристики ймовірності, а також продуктивність і потужність геліоустановок. Під час розрахунку тривалості сонячного сяйва використано статистичний зв'язок її характеристик з хмарністю. На підставі одержаних кількісних показників радіаційного режиму надано рекомендації щодо вибору систем геліоустановок для найефективнішого використання геліоресурсів Аравійського півострова.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.Г. Бойченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено наукові основи сценаріїв можливих змін кліматичних умов України та повторюваності природних катастрофічних явищ і процесів на її території у близькому майбутньому (у XXI ст.). Досліджено особливості відносної трансформації кліматичних полів температур повітря та інтенсивності атмосферних опадів за останні 100 років на території України під впливом глобального потепління та характерні закономірності вікового ходу температурних аномалій Європи та повторюваності природних катастрофічних явищ і процесів на території України у останньому тисячолітті. Під час проведення дослідження використано матеріали інструментальних гідрометспостережень на метеостанціях України за останні 100 років, літописні свідчення про виникнення природних катастрофічних явищ і процесів на території України в останньому тисячолітті, результати опосередкованих оцінок аномалій приземної температури Європи в останньому тисячолітті та матеріали кліматичних палеореконструкцій для оптимуму голоцену та микулинського міжльодовиків'я.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.В. Ляхова; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню агрокліматичних ресурсів та їх районуванню на території України у зв'язку з продуктивністю винограду. Вперше кількісно оцінено просторово-часову мінливість виробничих урожаїв ягід винограду в межах Одеської області та інших регіонів. Запропоновано методи розрахунків показників радіаційно-світлових та теплових ресурсів і зроблене їх агрокліматичне районування на території України з урахуванням мікроклімату схилів. Запропоновані методи розрахунків показників морозонебезпечності взимку та зроблене їх комплексне агрокліматичне районування на території України з імовірнісною оцінкою й урахуванням мікроклімату складного рельєфу. Розглянута та адаптована до винограду фізико-статистична модель продуктивності, на її основі зроблено регіональну агрокліматичну оцінку урожаїв цієї культури різного виду й рівня в ареалі виробничого виноградарства.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / Н.В. Кирнасівська; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження щодо динаміки врожайності соняшнику з імовірною оцінкою. Запропоновано методи розрахунків біокліматичного потенціалу з наступним їх районуванням на території України за природного та оптимального зволоження. Розглянуто залежність показників теплових ресурсів орного шару грунту та режиму зволоження грунтів з послідуючим їх районуванням на території України, з врахуванням мікроклімату. Розроблено модель клімат - врожай, адаптовану до соняшника, за допомогою якої виконано агрокліматичну оцінку та районування врожаїв цієї культури різного виду та рівня на території України. Надано кількісну оцінку оліїстості насіння та виходу соняшникової олії (кг/га) залежно від агрокліматичних показників.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.09 / С.В. Амбросов; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розгляду проблем довготермінових та понаддовготермінових метеопрогнозів і їх інформаційному забезпеченню, включаючи використання рефракційних даних, даних про атмосферні радіохвилеводи. В теорії радіохвилеводів звернуто особливу увагу на процеси атмосферного вологообміну та збереження балансу кутового моменту, які визначають генезис вказаних хвилеводів і зв'язок з процесами спадкоємності форм циркуляції телеконекції. Впроваджено поняття сингулярності метеорологічних полів та законів збереження в умовах сингулярності. Розроблено нові математичні моделі балансу кутового моменту, генезису радіохвилеводів та спадкоємності типових форм атмосферної циркуляції,а також компактну модель макротурбулентності, яка забезпечує моделювання атмосферних процесів у низькочастотному режимі. Проведено чисельні експерименти з метою побудови макета для пізнавання форм циркуляції та їх спадкоємності з подальшим використанням у процесі відбору гомологів атмосферної циркуляції.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины