Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Географические науки / Гидрология суши, водные ресурсы, гидрохимия


Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / О.М. Галущенко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено балансовій оцінці водних ресурсів річкових водозборів басейну Дніпра за окремі сезони, холодні і теплі півріччя багаторічного періоду і характерні за стоком гідрологічні роки. Визначено природний стік. Запропонована модель водного балансу у вигляді ув'язаних карт розподілу атмосферних опадів, сумарного стоку та випаровування. Проводиться співставлення заборів, скидів води і безповоротного водокористування з середнім стоком і стоком за маловодні роки. Виділено 47 водозборів, в межах яких середній стік і стік за маловодні роки змінився більше ніж на 10-20% . Пропонуєтся підхід до вивчення впливу дифузійних джерел забруднення на кількісні і якісні характеристики елементів водного балансу.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / С.Д. Кузніченко; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Уперше здійснено комплексний аналіз і встановлено взаємозв'язки між основними складовими гідрологічного та гідрохімічного режимів системи озер Кугурлуй - Ялпуг. На підставі матеріалів інтегрованого моніторнигу Tacis-2001 визначено та кількісно оцінено ступінь просторової неоднорідності полів мінералізації за акваторією озер. Запропоновано математичну модель функціонування водойми Кугурлуй-Ялпуг, на базі якої здійснено генерацію часового ходу мінералізації у ньому за період 1963 - 2001 рр. Визначено межові величини мінералізації у межах озер за існуючої системи водообміну між ними та р.Дунай. Здійснено сценарне моделювання водно-сольового режиму озер стосовно заданих показників мінералізації з метою використання його результатів за умов експлуатації водойми. Запропоновано комп'ютерний модуль, який дозволяє здійснювати оптимізацію умов водообміну за заданими показниками мінералізації у системі озер Кугурлуй - Ялпуг у вегетаційний період.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Ю.С. Ющенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Аннотация: Виявлено й описано однорідність процесів самоорганізації та морфогенезу русел за різних умов. Введено поняття "геострумінь" та "геоструменеве руслоформування", з використанням яких розкрито інваріантні закономірності розвитку русел. Проаналізовано головні фактори та прояви їх генезису й еволюції, генеральні кількісні закономірності. Здійснено геогідроморфологічний аналіз складної системи факторів, що впливають на самоформування алювіальних русел річок, головних кількісних співвідношень. Виведено основне рівняння процесів даного роду. Запропоновано й обгрунтовано їх геогідроморфологічну класифікацію. Описано її верхні рівні-класи та підкласи русел. Виділено класи: крупноалювіальних русел (5 підкласів), піщаних алювіальних русел ( 3 підкласи) та супіщаних алювіальних русел (2 підкласи). Запропоновано схему виділення типів як типологічно-таксономічних одиниць у межах підкласів. Установлено геогідроморфологічні закономірності самоформування русел, застосовані до вивчення основних річок Карпато-Подільського регіону України. Вивчено руслоформування за гірських, напівгірських та рівнинних умов даної території. Наведено приклади відображення розповсюдження категорії русел, однорідних ділянок та умов їх розвитку. Описано основні проблеми антропогенного впливу на русла річок регіону.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / Б.В. Кіндюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 30 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретичні засади гідролого-топологічного аналізу річкових систем з виділенням ієрархії їх основних компонентів. Розраховано числові значення порядків для основних річок регіону, а також чотирьох топологічних параметрів (коефіцієнтів біфуркації, довжин, площ водозборів, ухилів). Запропоновано п'яту закономірність будови річкових систем у вигляді залежності кутів злиття водотоків від рівня ієрархії. Розроблено систему фонових показників річкових басейнів, на основі якої виконано районування території. Запропоновано новий варіант формул для розрахунку швидкості добігання хвиль зливових паводків. Встановлено пропущені значення стокових характеристик, надано рекомендації щодо відновлення роботи частини закритих раніше гідрологічних постів. Внесено зміни в схему операторних формул Є.Д.Гопченка для розрахунку максимальних модулів зливового стоку. Досліджено тенденції зміни водності на малих річках регіону. Зроблено висновок щодо настання фази підвищеної водності на більшій частині території Українських Карпат.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / М.Р. Забокрицька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: На прикладі Західного Бугу розроблено та реалізовано методичну схему комплексу гідрохімічних досліджень басейну транскордонної річки. Вивчено закономірності формування хімічного складу води, гідрохімічного режиму р. Західний Буг та її приток за фізико-хімічними показниками води, головними іонами, мікроелементами, біогенними речовинами та специфічними забруднювальними речовинами. Уперше оцінено винос хімічних речовин з української та польської частин басейну даної ріки. Одержано характеристики середньорічного та сезонного розподілу стоку розчинених хімічних речовин з водами Західного Бугу. Досліджено особливості часової та просторової динаміки якості річкових вод зазначеного басейну за трьома блоками гідрохімічних показників: сольовим складом води, її еколого-санітарними показниками та специфічними речовинами води токсичної дії. Виявлено характер і ступінь забрудненості річкових вод басейну.

Источник: Автореф. дис... канд. географ. наук: 11.00.07 / Л.Б. Коваленко; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі натурних даних розроблено методику дослідження коливань полів швидкості та каламутності у широкому діапазоні періодів, а також встановлено причини даних коливань. Виявлено динамічні та кінематичні умови транспорту наносів на ділянках річки з русловиправними спорудами та русловими кар'єрами. Досліджено особливості гідрохімічного режиму на ділянках річки з активними інженерними спорудами та вплив мулових відкладень на якість води нижнього Дністра (на ділянці Одеського водозабору).

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / В.Й. Мельник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Геогр. ф-т. — Рівне, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості екологічного нормування якості води річок Рівненщини. Проаналізовано існуючі підходи до оцінки стану поверхневих вод. Здійснено екологічну оцінку якості річкової води сучасного періоду та у перспективі. Встановлено оптимальні та допустимі екологічні нормативи якості води річок регіону. Запропоновано компенсаційні заходи щодо досягнення встановлених оптимальних екологічних нормативів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / С.В. Степанян; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено виявленню закономірностей гідрологічних та гідрохімічних характеристик басейну р. Сів. Донець, їх ролі у формуванні сучасного стану басейну, системі оцінки цього стану на основі сучасних гідрологічних і гідрохімічних характеристик.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Н.В. Бабельчус; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано методику розрахунку характеристик весняного стоку у басейні р.Нямунас. У процесі побудови розрахункової схеми використано теоретичну модель А.М.Бефані (в модифікації Є.Д.Гопченка), визначену як формулу сталої інтенсивності. На відміну від дещо формального підходу до застосування у розрахункових схемах сталої інтенсивності редукційних кривих опадів у запропонованій методиці введено поняття редукційних кривих середньої інтенсивності припливу води зі схилів до руслової мережі. Для реалізації розрахункової схеми використано методи математичної статистики, числового визначення деяких невідомих і фактично невимірюваних параметрів (коефіцієнтів русло-заплавного регулювання, розрахункової тривалості припливу води зі схилів до руслової мережі), а також географічне узагальнення (максимальних запасів води у снігу до початку весняного водопілля, тривалості припливу води зі схилів до руслової мережі та коефіцієнтів стоку за період весняного водопілля).

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / О.В. Краснова; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: За результатами досліджень сучасного стану проблеми щодо максимального стоку та перевірних розрахунків показано, що застосування закономірностей стосовно середніх і великих річок для невеликих водозборів може суттєво впливати на точність визначення їх максимальних витрат води. Встановлено, що формування дощових паводків у Закарпатті обумовлено не окремими, навіть інтенсивними, зливами, а багатодобовими опадами з великою їх кількістю за дощові періоди та коефіцієнтами стоку, які за умов досить значної зволоженості досягають одиниці.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Ж.Р. Шакірзанова; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано процеси формування весняної повені та розроблено метод довгострокового просторового прогнозу максимальних витрат води. Здійснено районування території південно-західної частини лісової зони за умовами формування весняного водопілля. На базі розробленої схеми районування обгрунтовано прогнозні залежності максимальних модулів від величин максимальних запасів води у сніговому покриві та з урахуванням основних факторів весняної повені. Запропоновано прогнозну схему для обчислення максимальних витрат, зумовлених повінню на річках, а також методику для переходу від прогнозних значень модульних коефіцієнтів до максимальних витрат води весняної повені на річках.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.07 / В.М. Самойленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 32 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано методологію та застосовано стохастичну екогідрологію як новий науковий напрям у сфері гідрорадіоекологічних досліджень постчорнобильського періду. Предметом напряму є стохастичне (математичне) моделювання динаміки та стійкості водойм і річкових басейнів як складних поліфункціональних систем, що підпадають під багатофакторні природні та техногенні впливи, за вивченими закономірностями їх власних параметричних збурень. Розроблено й апробовано за умов найбільш радіоактивно забруднених територій Полісся та півночі Лісостепу України комплекс методів і методик стосовно оцінки, прогнозу, районування та обмеження ймовірних негативних наслідків для здоров'я населення, яке користується місцевими природними ресурсами водних об'єктів і водозборів, а також стабілізації стану останніх шляхом еколого-економічної оптимізації ресурсокористування й інших заходів з екологічної безпеки на основі сучасних моніторингових мереж.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Адаму Махаман Мустафа; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вирішено завдання розрахунків гідрографів та ймовірних витрат паводків для річок сахельської зони республіки Нігер на базі просторової моделі типу "опади - стік", параметри якої оптимізувалися за даними виміряних опадів і витрат на річках басейну Середнього Нігеру. Статистична обробка рядів пікових витрат, обчислених за змодельованими опадами і виміряними витратами, довела задовільну збіжність їх кривих забезпеченості у межах амплітуди виміряних витрат. Ефект використання моделі виявлено під час обчислення витрат рідкої повторюваності. Модель запропоновано для розрахунків паводків на басейнах річок сахельської зони Республіки Нігер. Розроблений метод обчислень і подовження рядів паводкових витрат на просторовій моделі можна використовувати у практичних розрахунках імовірних паводкових витрат на річках регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Хоанг Тхі Лан Ань; Одес. держ. екол. ун-т. — О., 2005. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Здійснено подальший розвиток теоретичних цілей А.М.Бефані (1958 р., 1981 р.), Н.Ф.Бефані (1977 р.) і Є.Д.Гопченка (1999 р.) стосовно обгрунтування науково-методичної бази для нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок. Обгрунтовано варіант операторної формули максимального стоку, запропонованої Є.Д.Гопченком, за певних теоретичних умов. Уперше установлено максимальні моделі схилового припливу під час весняного водопілля для дослідженої території. На підставі матеріалів спостережень визначено коефіцієнт нерівномірності схилового припливу води до руслової мережі. З використанням коефіцієнтів перевищення миттєвих витрат води понад їх середньодобових значень здійснено перевірку його стійкості. У межах формули А.М.Бефані та за методом об'ємного типу завдяки оберненим розрахункам встановлено для території Приазов'я тривалість припливу поталих вод до руслової мережі. Установлено числові значення трансформаційних коефіцієнтів максимального стоку (розпластування та русло-заплавного регулювання).

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / М.Є. Романчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: З застосуванням моделі руслових ізохрон обгрунтовано науково-методичну базу для нормування розрахункових характеристик максимального стоку річок. Уперше на єдиній методичній базі здійснено поєднання формул операторного типу, межової інтенсивності та найбільш відомих редукційних структур. На підставі результатів спостережень гідрометеорологічної мережі, що розміщується на території півдня України, виявлено недоліки в області можливого використання розрахункових структур. Зокрема, показано, що під час нормування характеристик максимального стоку весняного водопілля на півдні України відомі формули редукційного типу не спроможні забезпечити необхідну точність.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / Т.О. Казанкова; Одес. гідрометеорол. ін-т. — О., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано нову розрахункову схему для визначення характеристик максимального паводкового стоку річок Причорномор'я. Науково-методичною базою послужила теорія руслових ізохрон. На її підставі побудовано єдину методику для всього діапазону водозбірних площ. Досліджено особливості відображення редукції максимальних модулів стоку під час збільшення розмірів річок, виявлено роль русло-заплавного регулювання у трансформації паводкових хвиль за різноманітних графіків припливу води зі схилів до руслової мережі, обгрунтовано методичні підходи щодо узагальнення за територією стокоформувальних опадів і характеристик максимальних витрат води. На прикладі річок Причорномор'я та Приазов'я показано реалізацію запропонованої методики без додаткових доробок.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / С.Д. Аксьом; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Геогр. ф-т. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив карсту в міоценових гіпсо-ангідритових відкладах на хімічний склад природних вод у Західному регіоні України. Вивчено інтенсивність розчинення гіпсоангідритових порід. Висвітлено закономірності та величину інтенсивності розчинення сульфатних порід за різних умов взаємодії води з породою. Створено комп'ютерну базу гідрохімічної та карстологічної інформації "Гіпсовий карст Західної України". Проаналізовано різнопланову карстологічну, гідролого-гідрохімічну та гідроекологічну інформацію, наведено результати аналізу. Оцінено вплив сульфатного карсту на водний стік та стік хімічних речовин річок верхньої частини басейну р.Дністер.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / І.М. Ромась; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Геогр. ф-т. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності часового та просторового розподілу гідролого-гідрохімічних характеристик мінімального стоку річок басейну Дніпра. Проаналізоано матеріали Центральної геофізичної обсерваторії Гідромету України та внесено до інформаційної бази дані спостережень на 42-х річках (понад 60-ти пунктів) з тривалістю за витратами 30 - 75 років та хімічним складом - 25 - 60 років. З використанням методу апроксимації емпіричних кривих розподілу витрат теоретичними кривими оброблено близько тисячі стокових рядів. На базі геоінформаційної системи MapInfo побудовано картосхеми модулів мінімального стоку та хімічного складу води. Виявлено загальні тенденції у формуванні середньомісячних і мінімальних середньодобових витрат води різної забезпеченості та деякі відмінності, характерні для окремих річок, обумовлені взаємодією комплексу фізико-географічних, гідрогеологічних та антропогенних чинників. Встановлено, що у літньо-осінню та зимову межені за менших витрат зростає вміст головних іонів і мінералізація води, а за останні десятиріччя помітних змін зазнав хімічний тип річкових вод, зокрема на Поліссі. Виділено групи водозаборів і розрахункових залежностей, які свідчать, що мінімальні модулі стоку збільшуються з глибиною врізу русел річок. За гідролого-гідрохімічними показниками мінімального стоку проведено районування території басейну Дніпра у межах України.

Источник: Автореф. дис... канд. географ. наук: 11.00.07 / С.М. Курило; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.07 / М.В. Яцюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Геогр. ф-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено фактори і закономірності формування гідрохімічного режиму, його зміни у просторово-часових координатах. Встановлено зв'язки якісних характеристик поверхневих вод басейну Самари з режимом господарської діяльності. Оцінено якість поверхневих вод басейну Самари (1994 - 1998 рр.) та проведено прогнозування її на найближчу перспективу. Запропоновано нові методичні підходи до гідрохімічних досліджень у басейні середньої річки, що знаходиться в промислово насиченому (екологічно напруженому) регіоні. Вперше комплексно проаналізовано природні та антропогенні фактори, що впливають на формування гідрохімічного режиму в басейні Самари. Досліджено вміст головних іонів та основних забруднюючих речовин у річкових водах у межах басейну. Вивчено особливості просторово-часової динаміки розподілу забруднюючих речовин у басейні Самари, проведено його прогнозування. Вперше розраховано гідрохімічний баланс басейну Самари з визначенням усіх його складових на базі створеної моделі. Розроблено високочутливу модель оперативного та довгострокового прогнозування з урахуванням головних природних та антропогенних факторів, що впливають на формування гідрохімічного режиму.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины