Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Географические науки / Биогеография и география грунтов


Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / М.І. Пшевлоцький; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено агротехнічні зміни сірих і темно-сірих опідзолених грунтів Сокальського пасма під впливом інтенсивного сільськогосподарського використання. Встановлено, що антропогенна діяльність спричинила трансформацію елементарних грунтоутворювальних процесів, визначила їх швидкість і спрямованість, зумовила виникнення нових, невластивих цілинним грунтам режимів. З'ясовано, що в грунтах Сокальського пасма домінуючим є природно-антропогенний або культурний процес грунтоутворення, який обумовлює спрямованість та інтенсивність елементарних грунтових процесів, режими та властивості освоєних грунтів, характер їх використання. Обгрунтовано тезу про те, що інтенсивне сільськогосподарське використання грунтів Сокальського пасма призвело до активізації водної ерозії та розвитку ряду деградаційних процесів. Наведено рекомендації щодо оптимізації використання грунтів і шляхи регулювання деяких негативних процесів.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.05 / А.І. Кривульченко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 31 с.: рис. — укp.

Аннотация: Започатковано формування ландшафтно-галогеохімічної концепції, згідно з якою водорозчинні солі є невід'ємною динамічною складовою різнорівневих ландшафтних комплексів з ландшафтно інтегруючою, диференціюючою та діагностуючою функціями солей. На базі розробленої систематики ландшафтних комплексів дослідженої території здійснено ландшафтно диференційований педогалогеохімічний аналіз регіону, показано наявність прояву ландшафтно-педогалогеохімічної широтної зональності, схилової мікрозональності та різноманіття, а також содопрояву та домінування в шарі 0 - 1 м незасолених та перехідних типів засоленості. Визначальним трендом у характері засоленості грунто-підгрунтя регіону є розсолення, подекуди - процеси динамічної рівноваги та вторинного засолення.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / Г.С. Підвальна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано накопичення гуматів кальцію в ілювіальних горизонтах вважати однією з основних діагностичних ознак опідзолених грунтів. Визначено залежність гумусового стану даних грунтів від їх морфологічних, фізичних і фізико-хімічних властивостей. Вперше в опідзолених грунтах Пасмового Побужжя вивчено оптичні властивості гумінових кислот (ГК). Встановлено, що найвищі показники оптичної щільності ГК пов'язані з підвищеним вмістом гуматів кальцію. "Вільні" ГК відзначаються найнижчими оптичними щільностями. Виявлено, що сільськогосподарське освоєння опідзолених грунтів Пасмового Побужжя призвело до незначного зниження вмісту гумусу, збільшення валового азоту, гуматності гумусу та вмісту гуматів кальцію, до зменшення диференціації грунтових профілів за якісним складом гумусу, кращої структурованості молекул. Вивчено динаміку вмісту гумусу в грунтах даного регіону за 40 років. Виявлено географо-генетичні особливості гумусового стану грунтів. Складено картосхеми вмісту гумусу в шарі 0 - 20 см. Розроблено класифікацію грунтів за рівнями показників вмісту гумусу в грунтах Пасмового Побужжя.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / О.Г. Телегуз; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено географо-генетичні особливості трансформації грунтів у процесі будівництва та експлуатації магістральних трубопроводів (МТ). Визначено кількісні й якісні показники техногенної трансформації грунтів (ТТГ), а також ступінь ТТГ досліджуваної території. Запропоновано методику вивчення грунтів уздовж лінійних споруд, зокрема, метод трансект і ключових ділянок. Використано шкалу Манселла як діагностичний показник для визначення ступення ТТГ. Вдосконалено класифікацію техногенно порушених грунтів (ТПГ) трас МТ і новозбудованих. Проведено бонітетну оцінку ТПГ. Наведено методику визначення втрат сільськогосподарського виробництва в процесі будівництва МТ, вивчено властивості техногенно непорушених і модифікованих грунтів і техноземів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / О.І. Єргіна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Уперше на основі грунтово-хронологічних досліджень надано кількісну оцінку зміни властивостей різновікових грунтів у часі: встановлено темп зміни потужності гумусового горизонту, масштаби трансформації морфології профілю, фізичних і фізико-хімічних властивостей. Проведено математичне моделювання зміни потужності та швидкості формування гумусного горизонту, запасів гумусу у часі для грунтів Криму. З'ясовано, що гідротермічні відмінності за умов грунтоутворення на схилах і плакорах добре описуються величиною енергетичних затрат. Доведено, що після розрахункової формули показниками, що характеризують мікрокліматичні особливості грунтоутворення на схилах, її можна використовувати для розрахунку швидкості утворення гумусового горизонту (допустимих норм ерозії) на схилах різного нахилу та експозиції для грунтів різного ступеня змитості. Запропоновано таблично-графічний алгоритм визначення величин допустимих норм ерозії з урахуванням природно-зональних чинників та особливостей землекористування на території Кримського півострова, який дозволяє вирішити проблему протиерозійного облаштування агроландшафтів Криму.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / В.І. Тригуб; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано географо-генетичні особливості вмісту та розподілу фтору у південних чорноземах. Досліджено вплив хімічних меліорантів, а також викидів промислових підприємств на вміст фтору у системі "грунт - рослини" на прикладі Одеського суперфосфатного заводу. Установлено географічні закономіності природного поширення й антропогенного накопичення фтору у південних чорноземах зрошуваних і незрошуваних, у грунтових і поверхневих водах північно-західного Причорномор'я. Виявлено, що зрошення та внесення фосфагіпсу призводить до накопичення фтору у грунтах, рослинах, грунтових водах. Визначено локальний характер фторного забруднення грунтів промисловими викидами, обумовлений генетичними особливостями грунтів і типами сільськогосподарського використання земель. Розроблено методику визначення активного фтору в соку рослин, за допомогою якої вперше проаналізовано особливості накопичення рухового фтору в рослинах залежно від агроекологічних особливостей грунтів.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.05 / В.І. Михайлюк; Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2002. — 33 с. — укp.

Аннотация: З використанням системного підходу, поєднання концепцій елементарних грунтових процесів (ЕГП) та еволюції грунтів з ландшафтно-геохімічним аналізом грунтоутворення визначено механізми і географічні особливості функціонування ландшафтно-геохімічних і ЕГП, розроблено модель заплавного грунтоутворення, профільно-генетичну класифікацію заплавних грунтів та еколого-агромеліоративну класифікацію заплавних земель. Запропоновано критерії діагностики грунтів і лабільних грунтових тіл на підставі поняття "грунтова часова катена", розкрито особливості екології, генези і географії грунтів, їх будови, складу, властивостей, режимів. За результатами багаторічного моніторингу агроекологічного стану грунтів проаналізовано динаміку ЕГП і характер зміни властивостей грунтів, зумовлених їх осушенням і зрошенням, розроблено критерії доцільності використання заплавних земель.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / В.А. Сич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено просторово-часові закономірності та масштаби деградації грунтів і антропогенного забруднення земель Задністров'я України. Розроблено й обгрунтовано методику грунтово-екологічної експертизи земель різного використання, а також критерії оцінки ступеня деградації грунтів та їх антропогенного забруднення за бальною системою. Запропоновано автоматизовану картографічну інформаційну систему з метою виявлення, оцінки та організації моніторингу кризових зон. Апробовано методику грунтово-екологічної експертизи на основній ділянці дослідженого регіону з використанням технологій, яких передбачає географічна інформаційна система. На підставі інтеграційної оцінки деградації виявлено незадовільний стан незрошуваних земель щодо забруднення грунтів, а щодо зрошуваних - відзначено їх кризовий стан. З'ясовано, що домінуючими типами деградації є фізична (землеробська), агровиснаження та осолонцювання.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / А.А. Кирильчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено динаміку елементарних грунтоутворюючих процесів та обумовлених характером і напрямком їх розвитку змін морфологічної будови, складу, властивостей і родючості дерново-карбонатних грунтів (рендзин), які тривалий період використовуються у сільськогосподарському виробництві за умов інтенсивного земелеробства. Об'єктом досліджень є модальні дерево-карбонатні грунти, сформовані на базі продуктів елювіогенези крейдяного мергелю у межах Підподільського та Радехівського природних районів Малого Полісся. З'ясовано, що під впливом інтенсивного сільськогосподарського освоєння відбувається трансформація елементарних грунтоутворюючих процесів, визначено їх швидкість і напрям, спостережено появу негативних тенденцій у динаміці основних грунтових властивостей та режимів. За результатами досліджень встановлено, що в освоєних дерново-карбонатних грунтах (рендзинах) домінуючими є наступні елементарні грунтоутворюючі процеси: дерново-акумулятивний, процес розчинення та вилуговування карбонатів як один із наслідків внутрішньогрунтового вивітрювання, процеси обезкарбоначування, декальцинації, гумосонакопичення, а також дезагрегації грунтової маси, який полягає в обезструктурюванні орного та підорного горизонтів, а також процес ущільнення грунтового профілю. Визначені напрямок і характер розвитку елементарних грунтоутворючих процесів в освоєнні дерново-карбонатних грунтів призводять до зміни їх морфогенетичних та агровиробничих властивостей, впливають на родючість і продуктивність даних грунтів. Наведено рекомендації щодо оптимізації використання досліджуваних грунтів, а також шляхи деяких негативних процесів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / Б.В. Сенчина; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено ландшафтно-екологічні аспекти фітоценогенезу. Вперше отримано характеристики абіотичних і ценотичних чинників середовища для популяцій 25 видів аркто-альпійських рослин. Оцінено їх інтегральний вплив. Обгрунтовано біогеографічні засади відновлення та охорони аркто-альпійських видів. Запропоновано оптимальні охоронно-господарські режими у різних функціональних зонах природоохоронних об'єктів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / М.З. Гамкало; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано новий методологічний підхід щодо оцінки кислотної буферності кислих грунтів з урахуванням її актуальної та потенційної форм. Розглянуто роль трофічного підкиснення у генезі кислотності буроземів. Встановлено, що досліджувані буроземи характеризуються аномально низькою, дуже низькою та низькою буферністю до кислотного навантаження та високою - до лужного. Проаналізовано географічну закономірність змін ПКБ з огляду на вертикальну поясність. Визначено, що головними чинниками, які впливають на формування ПКБ у профілі буроземів, є високий вміст кислого фульватного гумусу, рухомого Al і низький вміст Ca. Елювій-делювій карпатського флішу з переважанням пісковиків і меншим вмістом рухомого Al характеризується більшою ПКБ, а ніж за наявності аргілітів та алевролітів. Вперше ідентифіковано буферні системи кислих систем буроземів за участю рухомого Al, обмінного Ca та гумусу. Наведено картосхему ПКБ грунтів території Чорногірського масиву Карпатського біосферного заповідника та Карпатського природного національного парку.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / Т.С. Ямелинець; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Встановлено напрям та інтенсивність змін морфогенетичних, фізичних, фізико-хімічних властивостей сірих лісових грунтів західного лісостепу України різного ступеня їх деградації. Створено новий метод оцінки ступеня еродованості за забарвленням орних горизонтів грунту з використанням шкали Манселла (Munsell Soil Color Charts). У процесі вивчення ерозійної деградації досліджуваних грунтів застосовано методи ГІС-аналізу, розроблено та протестовано програмний ГІС-модуль для оцінки потенційних ерозійних втрат грунтової маси, запропоновано методику його використання для визначення можливої небезпеки виникнення ерозії території за геоморфологічним фактором.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / О.Ф. Гелевера; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виявлено основні природні чинники, які впливають на формування лучних біогеоценозів Українських Карпат. Встановлено закономірності зміни лучних біогеоценозів (їх продуктивності та видового складу) від фізико-хімічних властивостей грунтів. Розглянуто зміну травостану гірських лук залежно від висоти над рівнем моря. Досліджено вплив вапнування на фізико-хімічні властивості грунтів, а також доз і складу кальцієвмісних сполук у процесі внесення на поверхню грунту на видовий склад і продуктивність травостану лук. Наведено методику вирощування рослин у водних культурах на вегетаційних пластинах з метою нівелювання буферних властивостей поживних розчинів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / О.В. Гаськевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структуру грунтового покриву (СГП) Гологоро-Кременецького горбогір'я на різних рівнях його організації, зокрема розглянуто грунтові ареали та мікрокатени - найпростіші одиниці СГП, а також комбінації грунтів, сформовані на основі їх поєднання на певних територіях. Встановлено фактори формування СГП досліджуваного регіону та відзначено найбільш суттєвий вплив на даний процес геологогеоморфологічних та гідро-геологічних умов. Проаналізовано зміст та характерні особливості геометричної будови елементарних грунтових ареалів (ЕГА) та мікрокатену. Розраховано середню площу, коефіцієнти розчленування ареалів окремих типів грунтів, оцінено їх мінливість. Встановлено, що середні площі та коефіцієнти розчленування ЕГА залежать від ступеня еродованості грунтів. Виявлено, що зі збільшенням рівня еродованості середні площі ареалів зменшуються, а коефіцієнти розчленування зростають. Для грунтових комбінацій Гологоро-Кременецького горбогір'я, серед яких переважають варіації та поєднання, обчислено показники складності, контрастності та неоднорідності грунтового покриву. Відзначено вагомий вплив ерозійних процесів на формування даних показників. Показано, що активізація сільськогосподарського використання земель протягом тривалого періоду зумовила інтенсифікацію ерозійних процесів, що позначилося на структурі грунтового покриву Гологоро-Кременецького горбогір'я. Зокрема, встановлено зменшення сумарних та середніх площ ареалів нееродованих грунтів, збільшення ступеня їх мінливості, а також коефіцієнтів складності, контрастності та неоднорідності грунтованого покриву (ГП). Виявлено, що на досліджуваній території переважають крупноблокові напівконтрастні грунтові комбінації. Відзначено, що за умов подальшого інтенсивного розвитку ерозії матиме місце тенденція до зростання частки роздрібнених контрастних грунтових комбінацій.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.05 / Б.П. Свидницький; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню змін умов грунтотворення під впливом зрошення та змін водо-сольового режиму, фізико-хімічних і фізичних властивостей чорноземів південних зрошуваних в умовах помірної східноєвропейської (ІЗС) та холодної західно-сибірської (АЗС) грунтовно-кліматичних фацій. Зміни властивостей чорноземів зрошуваних з 1940 р. вивчались на АЗС (Алтайський край, Росія), а зрошуваних з 1957 р. на ІЗС (Миколаївська обл., Україна). Виявлено напрямки сучасних процесів грунтотворення. Встановлено параметри змін гідрогеологічних і мікрокліматичних показників, вторинного засолення, осолонцювання, обезсолення, фізико-хімічних та фізичних властивостей чорноземів, а також їх продуктивності. Вивчені закономірності цих змін, їх швидкості і терміни встановлення квазірівноважного стану. Досліджено діагностичні ознаки вторинно-засолених чорноземів та розроблені методи їх картографування.



Меню
Реклама



2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины