Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Географические науки / Геоморфология и палеогеография


Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Т.І. Ткаченко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концепцію аналізу рельєфу та сучасного морфогенезу, базуючись на екологогеоморфологічних засадах як науковій базі розв'язання регіональних проблем природоохоронної діяльності. Здійснено оцінку чинників формування рельєфу території центральної частини Придніпровської височини та встановлено, що головним є господарська діяльність, яка зумовила значну антропогенну трансформацію рельєфу. Кількісно оцінено роль антропогенних впливів на рельєф. Розроблено класифікацію основних видів господарської діяльності. Виявлено взаємозв'язок чинників формування рельєфу та складників природних умов, які суттєво впливають на еколого-геоморфологічний стан дослідженої території. Здійснено морфологічну інтерпретацію флювіальної мережі (виявлено головні напрямки латеральної міграції речовинних мас у процесі морфогенезу), на підставі аналізу щільності флювіальної мережі встановлено локальні відмінності у вияві морфогенезу. Створено великомасштабну геоморфологічну карту ключової ділянки дослідженої території, яка відображає напрямки потоків речовини та антропогенної трансформації рельєфу. Проаналізовано співвідношення вершинної та базисної поверхонь і встановлено тенденції розвитку даної території, сформульовано поняття "природно-антропогенної геоморфологічної системи" території, функціонування якої зумовлене впливом природних і антропогенних чинників та супроводжується відповідними еколого-геоморфологічними змінами життєвого середовища людини. Визначено критерії, виділено таксони та здійснено геоморофологічне районування дослідженої теориторії з метою розв'язання прикладних геоекологічних проблем.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / О.В. Колтун; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: На базі теоретичних засад антропогенної геоморфології та суміжних дисциплін, даних фондових, літературних джерел і власних польових досліджень, за допомогою запропонованої методики в історичному, аналітичному, синтетичному та прогностичному аспектах встановлено особливості антропогенної трансформації рельєфу міста Хмельницького. Розкрито значення досліджень антропогенної трансформації рельєфу міст серед напрямів і галузей геоморфологічної науки. Розроблено методику дослідження антропогенної трансформації рельєфу міст. Встановлено історичні закономірності та соціально-економічні передумови появи природно-антропогенних й антропогенних форм рельєфу, розвитку геоморфологічних процесів. З врахуванням рельєфотвірних чинників проаналізовано, типізовано та класифіковано спектр природних, природно-антропогенних, антропогенних форм рельєфу, рельєфотвірних процесів і відкладів, виявлено закономірності їх поширення на території Хмельницького. Визначено ступінь і характер антропогенної трансформації рельєфу Хмельницького на підставі комплекса синтетичних показників. Зроблено прогнозування подальшої антропогенної трансформації рельєфу Хмельницького. Надано рекомендації щодо використання одержаних результатів у дослідженнях інших великих міст.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Н.М. Погорільчук; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концептуальні підходи до вивчення організації басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем. Розроблено методику їх дослідження з урахуванням геолого-геоморфологічних та палеогеоморфологічних умов пінічного та центрального Волино-Поділля. Складено спеціальні карти та розрізи басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем території дослідження. Проаналізовано будову, структуру, функціональну та еволюційну динаміку, зовнішні та внутрішні чинники розвитку, загальні та індивідуальні риси басейнових палеогеоморфологічних морфолітосистем даного регіону. Наведено рекомендації щодо прогнозу родовищ різних видів корисних копалин території, а також поширення техногенних забруднень в районах експлуатації Рівненської та Хмельницької атомних електростанцій.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Л.В. Ковальська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вперше детально охарактеризовано геоморфологію сульфатного карсту Прут-Дністерського межиріччя. На підставі вивчення умов і чинників формування та розвитку карстового рельєфу, а також морфометричних і морфографічних особливостей поверхневих підземних карстових форм складено оригінальні схеми класифікації карстових утворень. Встановлено причини та закономірності виникнення, поширення та розвитку сульфатного карсту. Деталізовано карстологічну регіоналізацію території межиріччя, встановлено ступінь її закарстованості. Визначено й охарактеризовано основі епохи сульфатного карстоутворення. З урахуванням морфологічних особливостей карстових утворень розроблено вікові класифікації поверхневих і підземних форм. Вперше виявлено вплив сейсмічних процесів на формування та розвиток карстових утворень. Визначено основні тенденції зміни карстового рельєфу під впливом природних і антропогенних чинників, наведено оцінку геоекологічного стану карстових районів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / М.Я. Симоновська; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлені причини виникнення та закономірності розвитку лінійних ерозійних форм, виявлені особливості поширення ярів різного віку і морфології в басейні Дністра на основі порівняльного аналізу різновікових (1925, 1955, 1985 рр.), топографічних карт (М 1:100000, 1:25000), дешифрування аерофотознімків, напівстаціонарних досліджень і розрахунків потенціалу лінійного росту ярів. На основі проведених досліджень оцінений сучасний стан яркових форм і виявлені основні тенденції зміни яружної мережі під впливом як природних, так і антропогенних чинників. Запропоновані рекомендації щодо протиерозійної організації території, раціонального використання земель, підвищення їх родючості.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Н.Ф. Габчак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено принципову схему та алгоритм регіональних еколого-геоморфологічних досліджень з урахуванням морфометричних та морфологічних особливостей рельєфу, спектра сучасних геоморфологічних процесів та антропогенних чинників диференційовано для гірської та рівнинної частини території Закарпатської області. За допомгою ArcMap створено інформаційну систему, що відображає еколого-геоморфологічний стан геоморфосфери басейнових та адміністративно-територіальних систем Закарпатської області. Побудовано серію морфометричних карт (горизонтального та вертикального розчленування рельєфу, крутизни та морфології схилів, структурних ліній рельєфу), а також схем поширення та спектра сучасних геоморфологічних процесів на різних часових зрізах. Розроблено картосхеми основних видів господарської діяльності людини. Проведено бальну оцінку впливу морфометричних параметрів рельєфу, поширення та прояву сучасних геоморфологічних процесів та антропогенних чинників на еколого-геоморфологічний стан басейнових та адміністративно-територіальних систем гірської та рівнинної частини Закарпатської області. Проаналізовано масштаби змін рельєфу під впливом природокористування, поселенського та транспортного навантаження. Здійснено комплексну еколого-геоморфологічну оцінку стану досліджуваних систем, побудовано схеми районування території за складністю рельєфу, величиною геоморфологічного ризику та інтегрального показника геоекологічної напруги. Запропоновано комплекс заходів, спрямованих на покращення еколого-геоморфологічного стану території Закарпатської області.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / М.А. Петровська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: З'ясовано особливості генези, історії розвитку, динаміки та тенденції трансформації геоморфосфери та взаємопов'язаних з нею компонентів довкілля в межах Розточчя та території, яка з ним межує, здійснено їх історико-географічний та еколого-геоморфологічний аналіз, подано кількісну оцінку сучасного стану, визначено напругу еколого-геоморофологічної та еколого-географічної ситуації на рівні таксонів геоморфологічного районування та землекористування найнижчого рангу, з'ясовано особливості впливу екологічних ситуацій на життєдіяльність людини, обгрунтовано оптимізаційні заходи для забезпечення регулювання розвитку небезпечних процесів, оптимізації природокористування та зниження екологічної напруги в регіоні.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Л.П. Курганевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концепцію еколого-геоморфологічного аналізу рельєфу флювіальної генези. Подано просторово-часову оцінку складності структури флювіальних систем верхньої частини басейну Західного бугу і масштабів трансформаційних процесів, що відбуваються у них. Розроблено морфологічну типізацію русел, визначено особливості їх переформування. Проаналізовано вплив різних компонентів і чинників довкілля на екологічний стан річкової системи. Оцінено напругу екологічної ситуації у межах басейнових комплексів - еколого-геоморфологічних районів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Ю.О. Кисельов; Луган. держ. пед. ун-т ім. Т.Шевченка. — Луганськ, 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вперше для східної частини України як регіону з надзвичайною порушеністю геоморфосфери, що впливає на життя та здоров'я населення, здійснено регіональний еколого-геоморфологічний аналіз. Необхідність його проведення зумовлена даними про ступінь ураженості геоморфосфери негативними природними чинниками (особливо ерозією) та рівнем антропогенно-техногенного навантаження на земну поверхню, викликаного головним чином, вуглевидобувною діяльністю. Удосконалено методику регіонального еколого-геоморфологічного аналізу, зокрема, розроблено засіб визначення шару підземної техногенної денудації. Визначено рівень впливу природних чинників та антропогенно-техногенного навантаження на геоморфосферу та її елементи, обчислено інтегровані показники еколого-геоморфологічної небезпеки регіону, складено серію картосхем. Виконано еколого-геоморфологічне районування досліджуваної території, обгрунтовано напрямки оптимізації природокористування та складено схему заходів щодо поліпшення еколого-геоморфологічної ситуації в регіоні.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / А.В. Михнович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання моделювання розвитку флювіальних процесів у верхній частині стоку Дністра за допомогою геоінформаційних технологій. Розкрито наукові засади застосування геоінформаційних систем під час еколого-геоморфологічного аналізу річкових та басейнових систем. Визначено параметри режиму функціонування рік верхнього Дністра - стоку наносів та води, розвитку ерозійно-акумулятивних процесів. Описано систему заходів щодо оптимізації режиму функціонування річкових та басейнових систем і регулювання розвитку небезпечних гідрогеоморфологічних процесів.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.04 / Б.О. Вахрушев; НАН України. Ін-т географії. — К., 2004. — 38 с. — укp.

Аннотация: Уперше за єдиною методикою систематизовано дані та проведено карстово-геоморфологічні дослідження у великому регіоні - Кримсько-Кавказькій карстовій країні, що дало змогу встановити регіональні відмінності карстогенезу в її межах. Обгрунтовано сучасне уявлення про геоморфологію карсту як вчення про карстовий морфогенез, що має власне об'єкт дослідження, предмет, методи вивчення та визначено місце у системі наукових напрямів геоморфології. Розроблено теоретичні засади та проведено карстолого-геоморфологічне районування Кримсько-Кавказької карстової країни, визначено парагенетичні параметри їх взаємодії, розроблено відповідні класифікацію карстових форм, типологію даного рельєфу, систематизовано четвертинні відклади карстових масивів. Запропоновано та застосовано в карстових дослідженнях ліхенометричний, палеосейсмокарстологічний і порівняльно-картографічний методи, введено новий розрахунковий показник - об'ємний модуль конденсаційного стоку. За результатами теоретичних розрахунків виявлено основні гідрохімічні ситуації карстового геоморфогенезу, обгрунтовано шляхи та методи геоморфологічних кореляцій, застосування вікових датувань рельєфу в карстових областях, виявлено основні еволюційні етапи та періоди розвитку карсту регіону. Удосконалено методики гідрологічних, гідрогеологічних і водобалансових вишукувань. Для окремих досліджених районів Криму та Кавказу розраховано водний баланс, показник конденсаційного стоку, величини хімічної (карстової) денудації. Розроблено "Типове положення про карстово-спелеологічні національні природні парки".

Источник: Автореф. дис... д-ра географ. наук: 11.00.04 / С.Ю. Бортник; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 32 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вперше описано систему різнорангових (планетарних, трансконтинентальних та регіональних) морфоструктур центрального типу (МЦТ). Обгрунтовано принцип ландшафтно-геоструктурної конформності як основу регіональних досліджень МЦТ. Розкрито механізм прояву МЦТ на земній поверхні на підставі вивчення взаємодії ендогенної та екзогенної складових геоморфогенезу, а також висвітлено особливості прояву конкретних МЦТ у просторовому розподілі компонентів природного середовища та їх параметрів: гідромережі, грунтового та рослинного покривів, геолого-геофізичних характеристик тощо.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Р.Я. Дмитрук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі використання фауни молюсків відтворено природні (кліматичні, ландшафтні) умови верхньоплейстоценового лісонагромадження території Волино-Поділля. На підставі проведеного аналізу доведено, що для досліджуваного проміжку часу, включаючи епохи інтерстадіалів, сформувались малакоценози, домінуючими у складі яких були убіквісти та холодолюбні (аркто-бореально-альпійські) форми.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / О.В. Волік; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено аналіз морфогенетичних особливостей травертинів Поділля, з'ясовано палеогеографічні умови їх утворення й обгрунтовано шляхи раціонального використання та охорони. Висвітлено теоретичні засади вивчення травертинів як специфічних континентальних карбонатних відкладів та історію їх дослідження. Проаналізовано вплив геологічних, хімічних і фізичних чинників та живих організмів на процеси утворення травертинів. Досліджено викопну флору та малакофауну, розглянуто закономірності поширення, структуру, текстуру, морфологію та сучасний стан травертинів, наведено їх характеристику як природно-територіальних комплексів та з'ясовано особливості сучасного травертиноутворення на Поділлі.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Л.В. Теодорович; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: За результатами комплексних досліджень охарактеризовано особливості палеоліту Північного Поділля, його тривалість, періодизацію, встановлено етапи заселення даного регіону. Розглянуто параметри та динаміку природних умов палеоліту Північного Поділля, зокрема, клімату, рельєфу, рослинності, тваринного світу, ландшафтів. Проведено кореляцію культурних палеолітичних шарів з основними горизонтами лесів та викопних грунтів. Встановлено співвідношення та тривалість періодів палеоліту з періодами плейстоцену та голоцену. Досліджено геоморфологічні процеси, що відбувалися під час розселення на Північному Поділлі палеолітичних людей, а також процеси, що призвели до руйнування культурних горизонтів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / О.В. Ковтонюк; НАН України. Ін-т географії. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження Кіровоградської морфоструктури центрального типу (КМЦТ). Удосконалено методику просторово-геоструктурного аналізу регіональних морфоструктур центрального типу (МЦТ). Охарактеризовано радіально-концентричну латеральну будову КМЦТ, сформовану дугово-концентричним та лінійними фактурними елементами. Встановлено значення КМЦТ у системі різнорангових МЦТ території України. Виявлено просторові, часові, динамічні та речовинно-генетичні характеристики КМЦТ та її фактурних елементів.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.04 / Н.П. Герасименко; НАН України. Ін-т географії. — К., 2004. — 40 с. — укp.

Аннотация: Уперше виконано реконструкції структури зональних ландшафтів території України за короткоперіодичними таксонами палеографічної етапності: підетапами, стадіями, підстадіями плейстоценових етапів і фазами розвитку голоценових ландшафтів. Розглянуто схему поділу палеографічних етапів четвертинного періоду території України на мезо- та мікроетапи розвитку ландшафтів. Складено картосхеми зональної структури ландшафтів за таксонами етапності. Обгрунтовано палеоландшафтні критерії виділення таксонів мезо- та мікроетапності та відповідних різнорангових стратонів. Визначено палеографічні пам'ятки та індикатори зональних палеоландшафтних одиниць. Розроблено модель реконструкції короткоперіодичної етапності змін зональних ландшафтів. Запропоновано критерії визначення еталонних розрізів для дослідження ландшафтних сукцесій палеографічного етапу. Удосконалено методологічні підходи та прийоми палеоландшафтознавчого синтезу літолого-педологічних і палінологічних даних з урахуванням відомостей про давній рельєф і літогенну основу ландшафтів. Наведено класифікацію зональних ландшафтів четвертинного періоду території України. Удосконалено критерії відносення давніх природно-територіальних комплексів до систем, підсистем, типів, підтипів і надрядів палеоландшафтів. Установлено закономірності розвитку зональних ландшафтів протягом теплих періодів року. Визначено індивідуальні риси ландшафтних сукцесій та їх типологічних ознак на палеографічних етапах. Розроблено графічні моделі змін зональних інваріантів плейстоценових і голоценових ландшафтів у межах сучасних природних зон України. На підставі відмін палеоландшафних сукцесій запропоновано варіант кореляції природних подій плейстоцену та голоцену на території України й лісових регіонів Східної та Західної Європи. Виявлено закономірності змін зональної структури ландшафтів території України протягом палеографічних етапів та визначено її індивідуальні риси на мезо- та мікроетапах.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Т.С. Павловська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Проведено еколого-геоморфологічне дослідження флювіальної басейнової системи Горині. Розроблено схему даного дослідження, алгоритми аналізу її структури та функціонування. Надано оцінку сучасному та ретроспективному станам структури річкової системи Горині та її підсистемам, масштабам трансформаційних процесів, що відбуваються в них. За спрямуванням та інтенсивністю структурних змін здійснено районування даного басейну. Виявлено просторово-часові особливості стоку води і наносів, горизонтальних і вертикальних деформацій, установлено взаємозв'язки цих процесів. Визначено основні тенденції зміни функціонування досліджуваної флювіальної системи. Оцінено вплив різних компонентів і чинників довкілля на геокологічний стан річкової системи. На підставі одержаних результатів обгрунтовано систему заходів стосовно оптимізації режиму функціонування та геоекологічної ситуації у річковій і басейновій системі Горині.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.04 / Р.М. Гнатюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Охарактеризовано будову структурно (субстратно) зумовленого рельєфу Південного Розточчя та прилеглої території, визначено його генетичні особливості. На підставі детального вивчення структурного рельєфу (СР) морфоструктурних та морфотектонічних досліджень оцінено рельєфотвірне значення активної та пасивної тектоніки, приповерхневих складчастих і розломно-блокових дислокацій, розломів і тріщинних структур. Розкрито роль пластової структури в формуванні східчастої ярусності рельєфу. Розроблено генетичну класифікацію елементів СР, застосовану для впорядкованого формування їх назв, здійснено їх середньо- та великомасштабне картографування. Запропоновано рангову класифікацію геоморфологічних рівнів, обумовлених пластовою будовою геологічного субстрату. Розглянуто можливості окремих видів і методів спеціалізованих морфотектонічних досліджень, проаналізовано їх прикладне значення.

Источник: Автореф. дис...д-ра географ. наук: 11.00.04 / Г.В. Вихованець; НАН України. Ін-т географії. — К., 2004. — 35 с. — укp.

Аннотация: Розроблено часткову теорію еолового морфогенезу в береговій зоні морів та океанів. Встановлено закономірності впливу окремих факторів еолового рельєфоутворення та їх взаємодії в різних широтах та регіонах узбережжя морів і океанів. Еоловий морфогенез розглянуто у тісному зв'язку з гідрогенними процесами прибережно-морського рельєфоутворення. Досліджено прояв еолового морфогенезу за умов глобальних змін клімату, які обумовлюють коливання рівня Світового океану. Виявлено провідні тенденції еолового морфогенезу. Розроблено теоретичні положення та моделі розвитку берегових дюн з урахуваннням запасів наносів у береговій зоні, напрямку вектора вітрової енергії та сучасної динаміки берегової лінії. Розроблено теоретичні положення про довжину розбігу вітропіщаного потоку, еолову диференціацію наносів за фаціальних умов берегової зони Світового океану та коефіцієнти еолового скиду, натиску вітропіщаного потоку, розпорошення вітрового потоку. Встановлено морфологічні та генетичні особливості та відмінності ландшафтної структури на акумулятивних формах берегової зони, а також вплив на них еолових форм і процесів. Визначено реальні швидкості росту та формування берегового еолового рельєфу. Систематизовано та вивчено матеріали, на підставі яких обгрунтовано науково-теоретичні положення про географічну зональність еолових процесів у береговій зоні Світового океану. Розроблено динамічну класифікацію акумулятивного рельєфу прибережно-морської генези, яка враховує особливості еолового морфогенезу та динамічні принципи даних класифікацій.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины