Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Географические науки / Экономическая и социальная география


Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Н.В. Страчкова; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 22 с. — укp.

Аннотация: З використанням геомаркетингового підходу наведено оцінку конкуреннтних позицій АР Крим на ринку рекреаційних послуг (РРП). На підставі узагальнення результатів геомаркетингових досліджень суспільної географії проаналізовано методичні підходи та прийоми дослідження територіальних ринків, виявлено можливості їх використання для специфічного типу РРП. Проведено порівняльний аналіз конкурентних позицій території за умов РРП з обгрунтуванням програми, системи оціночних показників за групами параметрів та їх модифікацій на різних територіальних рівнях. Створено шкали бальної оцінки показників з метою картографічного представлення результатів у вигляді багатокутників конкурентоспроможності. На підставі узагальнення даних соціологічного опитування серед рекреантів, які проживають за межами Криму, а також організаторів відпочинку в даному регіоні виявлено географію попиту, споживчі переваги та ступінь задоволення відпочинком на півострові. Наведено оцінку конкурентних позицій АР Крим на міжнародному, національному та регіональному рівнях, обгрунтовано стратегічні напрями посилення конкурентоспроможності АР Крим за умов РРП.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Т.Ю. Лужанська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 16 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто територіальні особливості розвитку аграрного сектора економіки за умов переходу до ринкових відносин. Обгрунтовано суть сільськогосподарських підприємств, критерії їх виробничо-територіальної типізації. Проаналізовано роль і значення основних чинників, які впливають на формування виробничо-територіальних типів сільськогосподарських підприємств регіону. Досліджено типи сільськогосподарських підприємств як форми територіальної організації сільськогосподарського виробництва. За допомогою методів оптимального програмування (економіко-математичної оптимізації) розроблено методику вивчення виробничо-територіальних типів даних підприємств. Запропоновано основні шляхи вдосконалення їх територіальної організації в різних природничо-економічних зонах Закарпаття.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Є.О. Маруняк; НАН України. Ін-т географії. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито суть категорії "глобалізація", розвинуто її суспільно-географічні аспекти. Виявлено особливості функціонування міжнародних організацій. Розроблено методику дослідження процесів глобалізації, апробація якої на прикладі України та її регіонів дозволила одержати результати за напрямками: аналіз суспільно-географічних чинників входження України до світової економіки; виявлення особливостей географічної структури її зовнішньоекономічного потоку в аспекті угруповань країн світу, а також векторів регіональної інтеграції; дослідження регіональної специфіки прояву процесів глобалізації з подальшим обгрунтуванням рейтингу регіонів України за інтенсивністю цих процесів; розгляд основних напрямів трансформації структури окремих галузей господарства регіону внаслідок впливу процесів глобалізації.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / В.С. Грицевич; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вивченню математико-географічних закономірностей впливу середовища життєдіяльності трудових ресурсів регіону на їх відтворювальний потенціал для покращання ознак відтворення шляхом оптимізації середовища. Розроблено та застосовано нові підходи до вивчення соціально-економічних потенціалів у територіальних суспільних системах, і, зокрема, відтворювального потенціалу трудових ресурсів обласного регіону. Побудовано математичні моделі, що описують системні зв'язки в регіональній системі відтворення трудових ресурсів. Запропоновано алгоритм оцінки інтегрального відтворювального потенціалу. На основі моделей сформульовано і розв'язано задачі оптимізації середовища життєдіяльності, а також вироблено практичні рекомендації.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / М.Д. Заячук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто основні географо-екологічні аспекти у функціонуванні сільськогосподарського виробництва за умов становлення ринкових відносин в господарському комплексі країни, чинники формування аграрно-ресурсного потенціалу, екологічні аспекти його використання. Досліджено організаційно-структурну географію сільськогосподарського виробництва на прикладі території Чернівеччини, вивчено вплив різноукладних типів господарств (колективних, особистих підсобних господарств населення, фермерських) на формування агроекологічного потенціалу обласного регіону, досліджено взаємозв'язок рослинництва, тваринництва та сучасної екологічної ситуації. Виявлено наслідки сільськогосподарської діяльності та вплив екологічних чинників на якість і конкурентноспроможність продукції.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О.М. Кузьміна; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Поглиблено теоретико-методологічні положення щодо географічного вивчення зовнішньоекономічних зв'язків на мезорегіональному рівні (на прикладі Автономної Республіки Крим). Удосконалено механізм визначення територіальної структури системи зовнішньоекономічних зв'язків мезорегіону. Визначено зовнішньоекономічні чинники впливу на трансформацію господарських функцій мезорегіону. Уперше розроблено типологію центрів і районів локалізації зовнішньоекономічних зв'язків мезорегіону, що дає змогу виявити загальну стратегію до зміни його господарського комплексу під впливом зовнішньоекономічної діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / М.М. Блага; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Поглиблено теоретичні основи вивчення рекреаційно-ресурсного потенціалу (РРП) території та розроблено фактори географічних відмінностей в його використанні. Виявлено показники факторів та їх значення, які зумовлюють різну ефективність використання РРП території. Досліджено компонентну, функціональну та територіальну структури використання потенційних можливостей рекреаційних ресурсів гірсько-приморських територій Криму. Розроблено принципи та основні напрямки оптимізації використання РРП території.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Д.С. Мальчикова; Одес. нац. ун-т ім. І.Мечникова. — О., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано напрямки розширення та доповнення сучасної методологічної бази землеоцінювальних робіт: проведення кадастрового районування на агроландшафтній основі та перехід від агровиробничих груп грунтів як об'єктів кадастрової оцінки до сільськогосподарських типів земель. Обгрунтовано полікритеріальну систему показників кадастрової оцінки сільськогосподарських земель на противагу існуючому монокритеріальному підходу з метою повнішого урахування регіональних і локальних особливостей та умов ведення сільськогосподарського виробництва.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Андрій Степанович Ковальчук; Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. — Л., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / В.В. Яворська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано методику систематизації та класифікації геодемографічного процесу (ГДП) та розроблено основні теоретико-концептуальні засади категорії "геодемографічний процес". Запропоновано систему показників, параметрів та методи їх застосування у разі виділення типів ГДП, здійснено типізацію ГДП у регіоні Українського Причорномор'я (УП). Розроблено методику аналізу територіальної диференціації ГДП і геодемографічного районування (часткового та інтегрального) геодемографічної ситуації та геодемографічного процесу, уперше для даного регіону здійснено інтегральне геодемографічне районування. Розкрито основні закономірності та виявлено особливості формування сучасної геодемографічної ситуації в регіоні УП у взаємозв'язку з різними чинниками соціального, економічного, розселенського, етнонаціонального, екологічного характеру.

Источник: Автореф. дис. д-ра геогр. наук: 11.00.02 / О.О. Любіцева; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2003. — 29 с.: рис. — укp.

Аннотация: Конкретизовано сутність географії туризму як географічної науки з вивчення геопросторової організації туристичного процесу як взаємодії ринків різного масштабу, видів та типів. Визначено специфіку формування територіальних туристичних ринків та розкрито механізм їх функціонування. Виявлено та сформульовано закономірності функціонування та геопросторової організації туристичного процесу. Розроблено методику сполученого структурно-процесуального регіонального аналізу туристичних ринків різного ієрархічного рівня. Обгрунтовано та запропоновано типологію національних туристичних ринків і моделі розвитку індустрії туризму. Запропоновано модель геопросторової організації глобального туристичного ринку, обгрунтовану результатами макрорегіонального аналізу туристичного процесу, визначено його структуру та тенденції розвитку. Описано та реалізовано методику країноцентричного аналізу туристичного процесу. Розроблено методику країноцентричного аналізу конкурентних позицій національного туристичного ринку України на субрегіональному центрально-європейському ринку. Визначено за авторською методикою конкурентні позиції українського національного ринку туристичних послуг у субрегіоні, що дозволило запропонувати шляхи посилення конкурентних позицій країни на центрально-європейському туристичному ринку.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Р.Р. Абкадиров; НАН України. Ін-т географії. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено визначення геотопонімічної системи, сформульовано її особливості, відмінні від інших типів суспільно-географічних систем. Розкрито механізм взаємодії геотопонімічної системи з процесом господарського освоєння територій. Здійснено спеціалізоване геотопонімічне районування території Криму за оригінальною авторською методикою. Обгрунтовано геотопонімічну індикацію господарсько-культурних типів освоєння територій.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Н.І. Прицюк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості формування та сучасний стан демогеографічної ситуації регіону, обгрунтовано її внутрішньорегіональні відмінності, вивчено найактуальніші проблеми й обгрунтовано шляхи їх розв'язання. Проаналізовано просторові особливості сучасних демографічних втрат. Досліджено вплив історичного, природного та соціально-економічного чинників у просторовому та часовому вимірах. З'ясовано головні тенденції демографічних процесів і виявлено особливості формування сучасної демогеографічної ситуації регіону. Проведено комплексний аналіз демогеографічної ситуації та картографічно відображено її внутрішньорегіональні особливості. Здійснено комплексне районування демогеографічної ситуації пограниччя згідно з регіональними особливостями географічного положення, соціально-економічного та демогеографічного розвитку.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О.Р. Перхач; Львів. держ. ун-т ім. І.Франка. — Л., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Досліджено систему понять і категорій демогеографії, поглиблено погляди на їх зміст і співвідношення. Розглянуто структуру демогеографії населення, її зв'язки з іншими науками. Розкрито вплив факторів на компонентну та територіальну структуру населення регіону. Проведено історико-географічний аналіз населення Львівщини. У результаті комплексного аналізу сучасних демогеографічних процесів області в умовах депопуляції населення виявлено і картографовано їх територіальні особливості. Розроблено дефініцію категорії "демогеографічний район". Здійснено демогеографічне районування регіону. Дано прогноз кількості населення Львівської області та його окремих структурних компонентів. Визначені основні проблеми демогеографії області.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / В.Г. Дубін; НАН України. Ін-т географії. — К., 2000. — 22 с. — укp.

Аннотация: На підставі еколого-географічного та екоеволюційного підходів розглянуто ліси країни як компонент ноосфери та природну складову лісовиробничого комплексу (соціосфери). Поглиблено теоретико-методологічні та розроблено методичні основи еколого-географічного дослідження проблем сталого використання і відтворення лісу. Здійснено еколого-географічний аналіз еволюції лісокористування в Україні, використання і відтворення лісу за сучасних умов та розкрито науково-прикладні проблеми лісокористування. Розроблено типізацію і класифікацію ноосферних функцій лісів, класифікацію лісів країни за напрямами та режимом господарського використання. Обгрунтовано напрями її впровадження у практику в контексті сталого розвитку України.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О.П. Грець; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 1999. — 21 с. — укp.

Аннотация: У дисертаційній роботі систематизовані, узагальнені та поглиблені теоретико-методологічні положення еколого-соціально-економічної експертизи території. Запропонована математична модель еколого-соціально-економічної експертизи території. Обгрунтовано підбір системи ознак, що характеризують еколого-соціально-економічну обстановку території. Виявлені проблеми, тенденції та шляхи реструктуризації розвитку конкретної території - Великий Севастополь.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / О.П. Садовник; НАН України. Ін-т географії. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню проблем життєдіяльності населення Тернопільського обласного суспільно-територіального комплексу. Вона містить економіко-географічний аналіз, теоретико-методичні основи оцінки рівня розвитку, результати дослідження основних компонентів системи життєдіяльності населення і виявлені територіальні відмінності їх розвитку. Це дало змогу виділити основні форми територіальної організації та провести їх типізацію, обгрунтувати напрямки удосконалення територіальної організації Тернопільської обласної системи життєдіяльності населення.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.02 / С.А. Лісовський; НАН України. Ін-т географії. — К., 2004. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні засади збалансованого розвитку (ЗР) регіонів різних ієрархічних рівнів, запропоновано методику економіко-географічного дослідження проблем переходу до ЗР окремої країни. Розроблено систему показників, що характеризують економіко-географічні аспекти екологічної безпеки, проведено порівняльний аналіз регіонів України за станом екологічної безпеки. Розглянуто зовнішні та внутрішні фактори, що визначають передумови ЗР України та її регіонів. Розроблено систему індикаторів та інтегральний економіко-географічний показник збалансованості розвитку, з використанням якого досліджено сучасні рівні збалансованості розвитку країн і територій світу та України як складової світового співтовариства. Визначено регіональні відмінності у рівнях збалансованості розвитку у межах території України. Розроблено рекомендації щодо системи заходів, спрямованих на забезпечення переходу країни до ЗР.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / І.Є. Журба; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено та поглиблено теоретико-методологічні положення раціонального природокористування, здійснено економіко-географічну оцінку природно-ресурсного потенціалу (ПРП) і проаналізовано стан його використання у різних галузях господарства на прикладі Хмельниччини. Розглянуто основні чинники раціонального природокористування в регіоні за умов становлення ринкових відносин, його екологічні аспекти. Вивчено компонентно-функціональну та територіально-функціональну структури ПРП, досліджено особливості використання кожного з видів ресурсів (земельних, лісових, водних, мінеральних, рекреаційних) у регіоні. Здійснено просторову диференціацію ПРП області. Виявлено природно-ресурсні райони, які відрізняються між собою за структурою ПРП і ресурсозабезпеченістю. Запропоновано шляхи подальшої екологізації суспільного виробництва та збереження довкілля у регіоні за умов реформування економіки.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.02 / Є.А. Хан; Одес. держ. ун-т ім. І.І.Мечнікова. — О., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: У роботі розвивається новий для української науки напрямок - електоральна географія. Розглянуті методичні підходи і досягнення західних, радянських, російських і українських вчених. Побудована модель електоральної географії України, у якій подані як традиційні, так і нові наукові напрями. Розроблено методику регіонального електорально-географічного аналізу, яка апробована на прикладі Автономної Республіки Крим. За підсумками дослідження побудована електорально-географічна модель регіону, що описує механізм його політичної організації.


[0] [1] [2] [3] [4]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины