Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Географические науки / Физическая география, геофизика и геохимия ландшафтов


Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Я.П. Скрипник; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Поглиблено теоретичні та методичні засади агроландшафтного аналізу. Розглянуто чинники агроланшдафтогенезу на базі запропонованої моделі взаємозв'язків п'ятивимірної агроландшафтної системи. Показано роль вчення про агроландшафти для вирішення питань оптимізації сільськогосподарського природокористування. На підставі складеної картосхеми розкрито особливості просторової організації агроландшафтних систем Чернівецької області. Проведено систематизацію та класифікацію агроландшафтних систем, а також агроландшафтне районування теритоорії дослідження. Запропоновано рекомендації щодо оптимізації агроландшафтних систем регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Т.В. Бобра; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано ландшафтні межі Південно-Східного Криму як специфічний тип геосистем. Виявлено їх ознаки, властивості, внутрішню структуру, морфометричні та морфологічні особливості. Складено розгорнуту класифікацію ландшафтних меж, використану як інструмент під час вивчення геосистем даного типу. Розроблено й апробовано підхід (комбіноване використання польових ландшафтних досліджень, дешифрування аерофотознімків і ГІС-технологій), за допомогою якого виявлено та картографовано граничні геосистеми, і який грунтується на кількісно визначеному ступені однорідності-неоднорідності ландшафтних виділів. Висвітлено пограничні ландшафтні ефекти та інформаційно-польову структуру досліджуваної території на топологічному та хорологічному рівнях. Визначено основні напрямки використання знань про ландшафтні межі для вирішення геоекологічних завдань.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / В.Ф. Сірик; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2000. — 24 с. — укp.

Аннотация: Вперше на прикладі темно-каштанових грунтів Криму експериментально визначено вертикальну динаміку кількісного та якісного складу солей, міграцію гумусу і NPK у зв'язку зі зрошенням їх водами різної мінералізації. Встановлено об'єми дренажно-скидних вод і причини її формування на зрошуваних землях Кримського Присивашшя. Наведено методику геохімічного вивчення міграції речовин під впливом зрошення ландшафтів у Кримському Присивашші, з використанням якої з'ясовано сезонну динаміку вмісту солей в грунтах. Виділено головні закономірності міграції солей в горизонтальному напрямі. На підставі послідовного, часового вивчення горизонтальної міграції солей виділено ландшафтно-геохімічні райони території досліджень. Запропоновано комплекс заходів щодо оптимізації природокористування в Кримському Присивашші.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / В.І. Біланюк; НАН України. Ін-т географії. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено механізм взаємодії гірських ландшафтних структур із магістральними трубопроводами. В результаті запропоновано карти поширення шкідливих природно-географічних процесів та стійкості природних комплексів. На цій основі розроблені ландшафтно-екологічні підходи до оптимізації антропогенно-порушених територій Карпатського регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / О.В. Моргоч; НАН України. Ін-т географії. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виконано аналіз ландшафтних відмінностей та орографічних особливостей Українських Карпат, умов кліматотворення в горах і передгір'ях, взаємодії орографічного та кліматичного чинників ландшафтогенезу. Виявлено орокліматогенні та мезокліматичні властивості ландшафтних комплексів регіону на базі статистичного аналізу режимних характеристик елементів клімату, мінливості метеоелементів, розподілу теплобалансових параметрів. Розроблено методичні засади ландшафтознавчого вивчення гірського клімату, уточнено сутність понять "мезоклімат" і "місцевий клімат". Запропоновано схему районування Українських Карпат за мезокліматичними ознаками.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.01 / Ю.Г. Тютюнник; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 34 с. — укp.

Аннотация: Розроблено принципи та методи екогеохімічного вивчення ландшафтів у зонах інтенсивного техногенезу. На підставі концепції біосоціального та техногенних ландшафтних компонентів досліджено урбанізовані ландшафти. Наведено класифікацію міських ландшафтів. Розкрито основні причини і чинники формування геохімічних полів під впливом процесів техногенезу та повітряного масопереносу. Висвітлено геохімічну спеціалізацію міських ландшафтів різних типів. Розглянуто метод кількісного планшетного моніторингу забруднення атмосфери та поверхневих вод (р.Дніпро) важкими металами (Fe, Mn, Zn, Cu, Pb, Ni, Cd, Co), застосований для вивчення та картографування атмогеохімічних полів важких металів у містах України. За допомогою біогеохімічних методів моніторингу проведено геохімічну реконструкцію атмосферного забруднення важкими металами ландшафтів України в період ХІХ - ХХ ст. Надано оцінку радіоактивного забруднення підземних вод і грунтів у зонах техногенезу Чорнобильської зони відчуження.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / О.В. Ільїна; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено еколого-географічний аналіз болотних геокомплексів Волинської області. З'ясовано їх сучасний екологічний стан і закономірності просторового розподілу. Досліджено просторово-часову динаміку та наведено оцінку природних ресурсів болотних геокомплексів регіону. Обгрунтовано напрямки раціонального використання, планування, моніторингу та організації ефективної охорони ландшатів. На підставі результатів комплексних географічних досліджень та аналізу багаторічних даних охарактеризовано сучасний стан, особливості динаміки та закономірності трансформації болотних геокомплексів за умов антропогенного впливу, здійснено їх кількісну та якісну оцінку. Створено Довідник боліт, заболочених ділянок та торфовищ, укладено серію тематичних карт. Виявлено внутрішньотипову та просторову диференціацію боліт та явище повторного заболочування. Науково обгрунтовано пропозиції щодо раціонального використання, збереження, реабілітації та охорони болотних ландшафтів.

Источник: Автореф. дис... канд. географ. наук: 11.00.01 / В.Б. Присакар; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретико-методичні основи еколого-геохімічного аналізу й оцінки поселенських ландшафтів Чернівецької області (наукові підходи, базові поняття). Вивчено ландшафтну структуру, геохімічні особливості природних компонентів і комплексів, населених пунктів та окремих районів. Проведено типологію поселенських геосистем за ландшафтно-геохімічними властивостями. Здійснено поселенсько-геохімічне районування, надано геохімічну характеристику й еколого-геохімічну оцінку даних геосистем. Встановлено динаміку зміни еколого-геохімічної ситуації. Складено серію тематичних карт.

Источник: Автореф. дис... д-ра геогр. наук: 11.00.01 / А.В. Мельник; НАН України. Ін-т географії. — К., 2000. — 39 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано наукові основи еколого-ландшафтознавчого аналізу гірських регіонів. Запропоновано методику ландшафтознавчих досліджень екологічних проблем гірських і передгірських територій. З'ясовано закономірності просторово-часової ландшафтної організації Українських Карпат. Встановлено характер антропогенних навантажень та особливості сучасної екологічної ситуації диференційовано за типологічними ландшафтними комплексами та регіональними ландшафтними одиницями, визначено шляхи поліпшення екологічних умов у регіоні.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Ж.І. Бучко; Чернів. нац. ун-т ім. Ю.Федьковича. — Чернівці, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретико-методичні засади виявлення естетичної цінності ландшафтів як складової рекреаційного та гуманістичного ресурсного потенціалу території або акваторії. Виявлено критерії естетичної цінності ландшафтів і ландшафтоутворювальних складових. Проаналізовано різні підходи до оцінювання естетичних якостей ландшафтів і запропоновано методику естетичного оцінювання краєвиду. Здійснено дослідження різноманітності ландшафтної структури території Буковини та розроблено картосхему хорологічного різноманіття ландшафтів з диференціацією ступеня різноманіття. Проведено узгоджений аналіз між ступенем різноманіття ландшафтів та естетичною цінністю краєвидів.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Наталія Петрівна Веприк; Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці, 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Д.Д. Гурова; НАН України. Ін-т географії. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зміни ландшафтів під впливом сільськогосподарського природокористування на території Запоріжжя наприкінці ХVІІІ - початку ХХ ст. Розкрито зміст історичних, природних і соціально-економічних чинників сільськогосподарського природокористування, виконано порівняння його систем щодо різних етносів регіону, досліджено їх вплив на ландшафтні комплекси Запоріжжя. З позиції синергетики наведено методологію системного аналізу історичних змін ландшафтних комплексів сільськогосподарського регіону, а також статистичний метод побудови гістограм і критеріїв стиску кількісних оцінок ерозійних ландшафтних комплексів. Обгрунтовано застосування раціональних історичних спадків етнокультури з метою оптимізації сільськогосподарського використання ландшафтних комплексів за сучасних умов.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / С.І. Пясецька; НАН України. Ін-т географії. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексний аналіз природно-гідрокліматичних умов Кримських гір зимою та у перехідні сезони року. Визначено гідрометеорологічні показники, що характеризують природні особливості геокомплексів західної частини Кримських гір у холодний період року. Досліджено особливості їх просторово-часового розподілу та встановлено кількісну залежність від висоти місцевості. Складено відповідні карти розподілу гідрометеорологічних показників на території регіону. Встановлено тенденцію до зменшення кількості опадів у холодний період року за останні десятиріччя. Проаналізовано сучасні прояви небезпечних екзогенних процесів у регіоні, встановлено їх стабілізацію у холодний період року. Досліджено просторово-часовий розподіл поля хмар нижнього ярусу над Кримськими горами. Запропоновано сценарії можливих наслідків робіт, спрямованих на збільшення кількості опадів, динаміку розвитку окремих геокомплексів у регіоні.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / А.О. Домаранський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено спробу пошуку шляхів оптимізації мережі природно-заповідного фонду, базуючись на концепції ландшафтного різноманіття (ЛР) (на прикладі Кіровоградської області): узагальнено та доповнено теоретичні положення про вияви різних аспектів значення ЛР для процесів і явищ ландшафтної оболонки. Розвинуто теоретичні засади методики та розроблено оригінальну систему показників параметричної метризації ЛР. Висвітлено шляхи застосування теоретичних положень концепції під час формування екомережі конкретного регіону. Для ряду територій Кіровоградщини складено серію крупномасштабних карт ландшафтів, здійснено аналіз та систематику геокомплексів рангу родів та видів ландшафтних урочищ, трирівневу кількісну оцінку ЛР регіону (фонових масивів, заповідних об'єктів і суміжних з ними ділянок). Виявлено та кількісно оцінено невідповідність сучасного стану мережі природно-заповідного фонду регіону досліджень вимогам проекту екомережі, окреслено ресурси для її виправлення.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / О.В. Савицька; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено теоретико-методологічні аспекти ландшафтно-екологічного аналізу (наукові підходи, принципи, базові поняття) та відповідну методику, використану під час досліджень ландшафтів зеленої зони Києва та Берліна. На основї даного аналізу зеленої зони Києва проведено її оптимізаційне ландшафтно-екологічне районування та картографування, розроблено основні пропозиції щодо удосконалення просторової організації та ландшафтно-функціональної структури. Запропоновано ряд напрямків і заходів стосовно формування зеленої зони столичного міста на засадах сталого розвитку.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / В.В. Харченко; Ін-т географії НАН України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено ландшафтознавче обгрунтування розв'язання локальних геоекологічних проблем. Розкрито суть наукового поняття "природно-економічний потенціал ландшафтних комплексів", запропоновано методику грошової оцінки природно-економічного потенціалу (ПЕП) ландшафтних комплексів (ЛК), розраховано лісо-, сільсько-, рекреаційно-, рибогосподарський і природоохоронний ПЕП ЛК Боярського природно-господарського підрайону. Подано великомасштабні карти ЛК даного регіону й оцінювальні карти ландшафтів, здійснено сутнісну інвентаризацію геоекологічних проблем регіону. Наведено рекомендації щодо раціонального використання, охорони та відтворення Боярських ландшафтів комплексів даного підрайону для вирішення геоекологічних проблем.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / І.В. Агаркова-Лях; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано визначення парагенетичного ландшафтного комплексу (ПГЛК) берегової зони моря та встановлено його ландшафтні межі. Охарактеризовано основні особливості даної зони моря як ПГЛК. Розроблено методику вивчення ПГЛК берегової зони моря, з використанням якої у береговій зоні чорноморського узбережжя Криму виділено п'ять типів ПГЛК, що відрізняються переважальною спрямованістю й інтенсивністю речовинних потоків між сполучуваними сушею та морем, подано їх фізико-географічну характеристику. Відповідно до виділених типів ПГЛК запропоновано заходи щодо раціонального природокористування у береговій зоні чорноморського узбережжя Криму.

Источник: Автореф. дис. канд. геогр. наук: 11.00.01 / В.М. Чехній; НАН України. Ін-т географії. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні чинники формування сезонних станів ландшафтів - гідрокліматичні, морфолітогенні, грунтово-рослинні, обгрунтовано закономірності їх прояву. Встановлено головні просторові і часові закономірності та деякі особливості ходу природних процесів у ландшафтах Київського Полісся та Середнього Побужжя протягом різних сезонних станів. Удосконалено методику вивчення сезонних станів ландшафтів (на прикладі зимових станів), зокрема розроблено методику виділення і великомасштабного картографування сезонних фаз (підсезонних станів ландшафтів) та методичні прийоми оцінювання здатності ландшафтів до снігонакопичення і промерзання грунту. Розглянуто окремі аспекти практичного використання результатів проведеного дослідження.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Я.І. Ющенко; НАН України. Ін-т географії. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблені принципи вивчення і якісного оцінювання здатності агроландшафтів до самоочищення. Викладена методика укладання середньомасштабної карти ландшафтно-геохімічних систем для вивчення здатності ландшафтних комплексів до самоочищення (на прикладі басейну р.Росі). Проаналізована просторова ландшафтно-геохімічна структура басейну р.Росі. Охарактеризовані фактори, що визначають здатність агроландшафтів басейну р.Росі до самоочищення. За сукупністю факторів виділені й проаналізовані ландшафтно-геохімічні райони басейну р.Росі для трьох груп процесів самоочищення. Проведено якісне оцінювання здатності агроландшафтів басейну р.Росі до самоочищення від пестицидів, свинцю, кадмію, міді та цинку.

Источник: Автореф. дис... канд. геогр. наук: 11.00.01 / Фадель Салех Хуссейн Альшевбі; Сімферопольський держ. ун-т ім. М.В.Фрунзе. — Сімф., 1998.

Аннотация:


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины