Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Филологические науки / Сравнительно-историческое и типологическое языковедение


Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Андрій Анатолійович Пузік; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / М.Р. Ковтанюк; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено лексико-семантичні групи та семантичні поля міцності англійської та французької мов. Послідовно розглянуто тришаровий комплекс значення (концепт - поняття - лексико-семантичний варіант) у межах теорії когнітивно-семантичного континууму, запозичення як процес і наслідок міжмовних контактів. Запропоновано варіант процедури зіставлення лексико-семантичних угрупувань і семантичних полів міцності на основі компонентного та статистичного аналізу, який дозволив визначити загальні та диференційні ознаки мікросистем і лексико-семантичні зв'язки між досліджуваними словами в англійській та французькій мовах. На підставі використання частотних характеристик прикметників за творами письменників англійської (американської) та французької літератури другої половини XX ст. зіставлено синтагматичні та парадигматичні відношення, сполучуваність досліджуваних прикметників з підкласами іменників. На підставі об'єктивних даних математичної статистики зіставлено семантичні поля міцності англійської та французької мов, що суттєво уточнює існуючі дані щодо семантики лексичних одиниць і понятійного рівня обох мов.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / В.А. Ригованова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: На базі сучасної української та англійської мов здійснено зіставно-типологічний аналіз функціонально-семантичної категорії авторизації. Визначено кваліфікаційні та класифікаційні ознаки категорії авторизації. Простежено парадигматичні зв'язки досліджуваної категорії в системі категорій української та англійської мов. Висвітлено етапи редукції структурно-семантичних компонентів авторизації за урахування специфічних ознак варіативності зредукованих елементів в українській та англійській мовах. Встановлено ядерні, напівпериферійні, спектрально-периферійні зони категорії авторизації в порівнюваних мовах. Визначено спільні та відмінні ознаки функціонування структурно-семантичних компонентів авторизації в порівнюваних мовах. Проаналізовано її багаторівневі вияви в українській та англійській мовах. Встановлено семантичну типологію категорійних значень. Здійснено детальний аналіз синкретичних виявів категорійних значень у досліджуваних мовах.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Л.В. Боброва; Донец. держ. ун-т. — Донецьк, 2000. — 22 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено контрастивному аналізу ізоморфізмів та аломорфізмів в описах (мовних інтерпретаціях) стандартних референтних сутуацій на матеріалі сучасної англійської, української та російської мов у межах "другого рівня перекладацької еквівалентності". Визначено ряд рис інтерпретаційного компонента значень англомовних висловлювань у зіставленні з україно- та російськомовними. Ітерпретаційний компонент розглянуто з погляду мовленнєвомовної ментальності, яка базується на взаємодії універсальних та ідіоетнічних чинників, що формуються мовною картиною світу за допомогою "інформаційних фільтрів". Доведено, що у зіставлюваних мовах діють селективний і фокусовий інформаційні фільтри. Точно та конкретно виділено ряд чинників, що визначають розбіжності у різномовних описах стандартних референтних ситуацій. Проведене дослідження виявило компарабельність нових констант контрастивно-типологічних вимірів для англійської та російської мов, а також специфіку організації комунікативно-прагматичної та семантико-рольової сторін англо-, україно- та російськомовних висловлювань.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.С. Бондаренко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено спробу комплексного зіставного дослідження лексико-семантичної структури концептів "чоловік" і "жінка" та виявлення специфіки гендерно маркованої лексики в українській та англійській мовах. Визначено принципи структурування та представлено лексико-семантичне поле "Назви осіб чоловічої/жіночої статі" у досліджених мовах. Виявлено спільне та відмінне щодо "картування" (семантико-ідеографічної репрезентації) гендерномаркованої лексики у порівнюваних мовах та установлено кількісне наповнення кожної зі структурних одиниць - лексико-семантичних груп і мікрополів, що є кладниками виділеного лексико-семантичного поля. З'ясовано типи лексико-семантичних відношень лексичних одиниць на позначення осіб чоловічої/жіночої статі. З'ясовано особливості гендерно маркованої лексики на рівні полісемічних слів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.С. Скубашевська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано лексичні та фразеологічні одиниці античного походження в англійській та українській мовах. Лексичними одиницями античного походження є власні імена античних міфологічних, літературних та історичних осіб, географічні назви античності, що перейшли до розряду загальних (АІ) і античні поняття (АП), що позначають реалії та явища античності, які отримали узагальнені значення. Фразеологізми античного походження містять у своєму складі античні імена і поняття. Подано докладний структурний аналіз лексем, виявлено найбільш продутивні типи АІ і АП в англійській і українській мовах, розглянуто основні шляхи словотворення похідних і складних АІ і АП. Аналіз словотворчого потенціалу дав можливість змоделювати словотворчі гнізда з вершинами АІ і АП, здійснити порівняльний аналіз сумарних гнізд для англійської та української мов. Виявлення семантичних особливостей лексем становить аналіз семантичної деривації первинних значень непохідних АІ і АП, а також дослідження семантичної структури похідних і складних АІ і АП у порівнюваних мовах. Об'єктом багатоаспектного аналізу є фразеологічні одиниці античного походження. Їх зіставлення в англійській і українській мовах проведено в структурному і семантичному плані. Наведено функціонально-стилістичну класифікацію даних одниць.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / А.Р. Кероп'ян; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Зроблено порівняльний аналіз лексико-семантичної структури російських та англійських дієслів мовлення. Виділено елементарні одиниці значення (семи) дієслів мовлення за допомогою компонентного аналізу та здійснено їх класифікацію. Дієслова мовлення поділяються на три класи: нейтральні (ядерні, наприклад, говорить, произносить), дескриптивні (які характеризують зовнішній аспект мовлення, тобто особливості артикуляції, наприклад, заикаться, шепелявить) та конкретизуючі (що описують внутрішні аспекти мовних актів, одним з найважливіших є комунікативна мета того, хто говорить), до складу яких входять дієслова спілкування (беседовать), повідомлення (сообщать), волевиявлення (приказывать), емоційного впливу (ругать) і мовного етикету (приветствовать). Структуру значення цих дієслів вивчено комплексно з урахуванням особливостей граматичної будови кожної з мов. Проаналізовано та порівняно семантику категорій граматичного виду, перехідності, зворотності, та засоби передачі в обох мовах кількісно-часових значень. У російській та англійській мовах зазначена лексико-семантична група є численним класом. Більшість сем характерні для обох мов, можуть відрізнятися лише варіанти їх комбінування.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / І.Е. Подолян; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням семантичної відповідності слів, які в різних мовах мають єдиний понятійний компонент. Методом вільного асоціативного експерименту, в якому взяли участь представники України, США й Німеччини, було визначено універсальні й національно-специфічні ознаки семантики 50 загальновживаних українських, англійських і німецьких фітонімів-корелятів. За допомогою лексикографічних, фольклорних і країнознавчих джерел було досліджено мовні й етнокультурні передумови фонової семантики назв рослин. Окрему увагу приділено зіставленню фітонімів-корелятів на базі їх символічних конотацій, виявлених в асоціативному експерименті та перевірених на предмет їх усталеності в поетичних творах XX ст. За результатами аналізу асоціативної поведінки учасників експерименту та їх уявлень щодо рослин зроблено висновки про особливості мовних картин світу українців, американців і німців.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Л.В. Дробаха; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: За допомогою компонентного аналізу виявлено спільні та розбіжні семантичні ознаки у назвах птахів української та німецької мов. Зазначено, що у ході зіставлення слів за параметром їх семантичної маркованості важливим є урахування компонента семантичної структури семеми - відтінку значення. Встановлено розбіжності між семантичним обсягом і змістом предметно-логічного компонента лексичних значень слів. На підставі результатів аналізу типів семантичних відношень лексичних одиниць виявлено їх різноманітну картину, особливо у випадках часткового збігу. За засобом і джерелом номінації визначено відповідники з коренями ідентичного та різноманітного значення, проведено аналіз внутрішньої форми слів. Серед словотвірних способів у ході зіставлення виявлено найхарактерніші для кожної мови. Дослідження формування метафоричних значень слів проведено у двох напрямках: аналіз переносних значень, що називають певні предмети, явища дійсності та оцінних значень слів. Зіставлення прислів'їв із назвами птахів розкрило образне світобачення у даних мовах, а дослідження семантики назв птахів - специфіку мовних картин світу українців і німців.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.В. Петрова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено літературні і публіцистичні псевдоніми німецької та української мов. Досліджено 7 105 німецьких і 5 201 одиниць українських самоназв шляхом їх аналізу за принципом, мотивом і способом номінації як параметрами зіставлення. Розкрито специфіку антропонімної категорії псевдоніма у порівнюваних мовах, визначено його функції, досліджено риси псевдонімної номінації як особливого виду назвотворення. Визначено основні принципи й проаналізовано мотиви номінації, які діють у системі німецьких і українських самоназв з урахуванням їх характеристичного змісту й реалій, ознак і відношень, що могли відобразитися у самоіменуванні. Досліджено способи й засоби творення псевдонімів у двох мовах. Визначено спільні й відмінні риси псевдонімної номінації для німецької й української мов, зумовлені дією специфічних екстра- й інтралінгвальних чинників.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / М.А. Беднаж; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено польсько-українську міжмовну омонімію на синхронно-типологічному та частково діахронічному зрізах з погляду плану вираження та змісту номінативних одиниць, запропоновано її комплексний аналіз у генетичному, словотвірному, структурно-семантичному планах. Виокремлено два типи міжмовних омонімів - гетерогенні та гомогенні, кожен з яких має семантичну специфіку залежно від співвідношення з аналогічним явищем полісемії та омонімії в рамках однієї мови, ступеня сигніфікативних розбіжностей корелятів, синонімічних, антонімічних, таксонімічних зв'язків лексико-семантичного варіанта (ЛСВ), їх кількісно-якісного набору, зокрема обсягу, сфери уживання, стилістичного статусу, особливостей сполучуваності тощо. Запропонований підхід дав змогу, з одного боку, простежити шляхи семантичного розвитку генетично споріднених слів (динаміка ЛСВ у процесі втрат одних і набуття інших значень, їх звуження, розширення тощо) та з'ясувати ступінь інтерференції в межах кожної з досліджуваних груп міжмовних омонімів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Г.А. Чанишева; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано дві групи посесивних дієслів (ПД), що позначають власне володіння та придбання (інхоативних ПД). Посесивними є дієслова, у семантиці яких позначено майнові відносини. Подано системний аналіз ПД в англійській і німецькій мовах, що включає розгляд процесу взаємодії їх семантичної та словотвірної структур. Компонентний аналіз значень дозволив виділити різні види семантичної інформації, що міститься в глибинній структурі ПД, яка, з одного боку, сприяє поширенню ознак дії, що позначається, та її учасників, а з іншого боку - конкретизує дієслівні значення, визначає та обмежує у певних випадках вид контексту, у якому можуть бути використані дані вербативи. Структурно-морфологічний аналіз ПД дав можливість виділити їх словотвірні особливості та визначити семантичну й морфологічну природу елементів, що беруть участь у дієслівному словотворенні в зазанченних мовах. Змодельовано формули тлумачення ПД, яке здійснювалось за допомогою трансформаційного аналізу значень.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.Ч. Кшановський; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено схожі та семантичні ознаки у структурах лексичних значень зіставлюваних просторово-кількісних прикметників, які можуть складати основу зіставно-типологічного опису української та перської мов з іншими мовами. Результати проведеного номінативного тесту та лінгвістичного інтерв'ю з носіями української та перської мов дозволяють стверджувати, що українська мова менше, ніж перська залежить від позиції спостерігача. Розбіжності в значеннях слів у кожній з мікрогруп прикметників української та перської мов визначаються факторами: вибором семантичних мікрокомпонентів у зв'язку з виділенням будь-яких аспектів у сигніфікативному макрокомпоненті лексичного значення прикметників; виокремленням мікрокомпонентів у межах емпіричного макрокомпонента лексичного значення прикметників, тобто відмінним членуванням семантичної осі "об'єктів"; вибірковою сполучуваністю мікрокомпонентів сигніфікативного та емпіричного макрокомпонентів лексичного значення досліджуваних лексем. Доведено наявність в українській та перській мовах типологічно суттєвих ознак стосовно позначення ними просторово-кількісних характеристик об'єктів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Н.М. Кислицина; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: У контрастивному аспекті досліджено лексико-семантичні підгрупи загальнооцінних позитивних прикметників (ЗПП) у російській, англійській та українській мовах як фрагмент мовної картини світу (частина цілого, ієрархічно організованого системного утворення). Запропоновано формалізовану метамову - ієрархію сем - як основу для проведення синхронно-порівняльних досліджень, як tetrium comparationis. Внаслідок вивчення семантики ЗПП виявлено типологічні закономірності та наведено типологічну характеристику фрагментів мовної картини світу в російській, українській та англійських мовах.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / М.В. Мирончук; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито сутність поняття ситуації розташування й охарактеризовано її компоненти. Проаналізовано семантичний, морфологічний і синтаксичний рівні дистрибуції дієслів розташування з семантикою приєдання та включення. На підставі одержаних результатів виявлено семантичний потенціал досліджуваних одиниць. Наведено системний опис семантики дієслів розташування в англійській, німецькій та українській мовах. Здійснено класифікацію зазначених лексичних одиниць за наявністю описових і відносних сем.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.В. Материнська; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження семантики найменувань частин тіла (НЧТ) в англійській, німецькій, українській та російській мовах. Встановлено високий рівень полісемічності та частотності вживання аналізованих одиниць, виявлено спільність їх походження та велике соціо-когнітивне значення для людини. Здійснено комплексне вивчення семантичного потенціалу НЧТ на синхронічному та діахронічному рівнях, у стандартній літературній мові, у слензі та у галузі термінології. Встановлено кореляції між полісемією та лексичною стійкістю лексем, їх частотністю, розвитком первинних і вторинних значень, виявлено певні особливості когнітивних процесів у різних народів. Визначено типи походження та розповсюдження НЧТ, а також семантичних змін під час утворення прямих та переносних значень НЧТ. Досліджено рівень полісемічності НЧТ у стандартній мові, слензі та галузі термінології.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.М. Пащенко; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості формування східнослов'янської ботанічної номенклатури. Розглянуто східнослов'янські назви рослин як результат семантичних змін у структурі праіндоєвропейських та праслов'янських основ. Встановлено лексико-семантичні групи аналізованих основ і визначено шляхи формування на їх базі українських, російських та білоруських назв рослин. Визначено спільні мотивуючі динамічні моделі семантичних перетворень праіндоєвропейських праформ на різних етапах їх розвитку. Розроблено методику етимологічного аналізу динамічних процесів у семантичній структурі праіндоєвропейських основ (коренів) і виявлено їх кореляцію через праслов'янську мову із семантикою східнослов'янських назв рослин. Проаналізовано основний масив східнослов'янських фітонімів-запозичень індоєвропейського, а також неіндоєвропейського походження. Доведено, що семантичні модифікації, як і в інших групах східнослов'янських фітонімів, відбуваються за певними динамічними мотивуючими моделями та також супроводжуються низкою специфічних семантичних модифікацій, властивих передусім окремим лексико-семантичним групам фітонімічної лексики.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Г.Г. Дрінко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено порівняльний аналіз синтаксичних, лексичних, стилістичних і прагматичних особливостей спонукальних конструкцій в англійській та українській мовах. Запропоновано класифікацію засобів вираження спонукання у даних мовах, згідно з якою виділено моно- та поліфункціональні засоби вираження спонукання. Значну увагу приділено недостатньо дослідженим, поліфункціональним засобам вираження спонукання (спонукальним конструкціям з перформативними дієсловами, дієсловами у формі дійсного, умовного способу та конструкціям з неособовими формами дієслова). Завдяки здійсненому аналізу спонукальних конструкцій з урахуванням виконання дії виявлено ізоморфні риси у зіставлених мовах, подібність у якісному та кількісному складі можливих моделей конструкцій, що спонукають другу та третю особу до дії. Зауважено, що диференційні ознаки виявляються у соціативних конструкціях. Шляхом міжмовного зіставлення проаналізовано мовленнєві акти, у яких вживаються спонукальні конструкції: директиви та менасиви. Як прагматичні типи директивів виділено три групи мовленнєвих актів: прескриптиви, реквестиви, сугестиви. Групу менасивних мовленнєвих актів складають застереження та погроза. У досліджених мовленнєвих актах спонукання експлікується не тільки за допомогою імперативних конструкцій, найбільш універсального та спеціалізованого способу вираження спонукання, але й поліфункціональних конструкцій.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / Галина Георгіївна Морєва; Донецький національний ун-т. — Донецьк, 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.17 / О.В. Клименко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто значення неозначеного суб'єкта-діяча (НСД) на матеріалі особових займенників we, you, they в англійській мові та відповідних українських займенників ми, ти, ви, вони, а також їх нульових форм. Під НСД мається на увазі неозначена особа або група осіб, що виступають на семантичному рівні носіями непасивної предикативної ознаки. Наведено детальний аналіз семантичної структури НСД, що грунтується на виявленні його мовного статусу у висловленні (мовець, слухаючий, не учасник комунікації), а також на визначенні його кількісних (одиничний діяч, обмежена чи необмежена група діячів) і якісних (стать, вік, професія, національність) характеристик. Аналіз семантичної структури НСД виконано на основі розробленої в межах дослідження методики ідентифікації НСД за допомогою конкретизаторів - мовних одиниць, які входять до речення, що виражає окрему ситуацію з НСД, і сприяють, завдяки своїй мовній природі, проясненню його кількісних та якісних характеристик. Описано методику ідентифікації НСД, конкретизатори з урахуванням різних параметрів: їх морфологічної природи, способу прояснення характеру НСД, семантичної розмаїтості. Виявлено ізоморфні риси, що характеризують НСД у зіставлюваних мовах і полягають у подібності транспозиційних зрушень у значенні займенників - засобів вираження НСД, актуальності методики і засобів ідентифікації НСД, вираженого розглянутими займенниками, продуктивності типів НСД для відповідних займенників. Риси подібності, демонстровані зіставлюваними мовами, пояснено спільністю біологічної та психофізіологічної основи мов. Диференційні ознаки, що характеризують НСД у зіставлюваних мовах, виявлено в розходженні якісного складу типів НСД для окремих відповідних займенників, продуктивності визначених типів конкретизаторів НСД. Риси розходження обумовлені граматичною специфікою зіставлюваних мов, а також соціокультурними фактами.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины