Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Филологические науки / Переводоведение


Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / А.В. Пермінова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Виявлено особливості відтворення семантики сенсоризмів у ході перекладу англомовної поезії українською мовою на підставі контрастивного аналізу конве- та дивергентних рис їх семантичної структури у системах сучасних англійської та української мов. За допомогою застосування елементів статистичного аналізу лексичної семантики встановлено коефіцієнт відповідності (конвергентності) семантем сенсорних домінант і визначено зв'язок між дивергентністю мовних систем і трансформаціями у перекладі. Розкрито особливості передачі авторської мовної картини світу у структурі цільових текстів та визначено вплив перекладацького континууму англійських сенсоризмів у віршових переклада.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / А.А. Білас; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблематику відтворення словотвірних, семантичних і функціональних особливостей арготизмів в українських перекладах французької художньої прози. Узагальнено та класифіковано критерії ідентифікації одиниць французького арго. Підтверджено положення, що "арго" є національно маркованим терміном французької лінгвістики. Проаналізовано французьке арго як лінгвокультурний бар'єр, розкрито лінгвостилістичні та словотвірні особливості аргонізмів і динаміку їх статусу у контексті перекладу. Розглянуто українських сленг і просторіччя як можливі перекладацькі відповідники французького арго. Обгрунтовано стратегію і тактику перекладу арготичної лексики. Охарактеризовано основні способи і прийому відтворення структурної й етнокультурної специфіки арготичних лексем. Досліджено способи та засоби перекладу соціальних різновидів французького арго, показано специфіку передачі експресивного, полісемантичного, образного (лексичного й фразеологічного) навантаження арготизмів.

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.16 / А.Г. Гудманян; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 40 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу оригінальної та перекладної художньо-белетристичної та науково-публіцистичної літератури проведено повне системне дослідження фонографічної структури чужомовних власних назв (англійських і німецьких особових імен, прізвищ та географічних назв), а також їх асиміляції українською мовою в рамках загальної теорії перекладу та лексичного запозичення. Виявлено та докладно проаналізовано графічні відповідники фонемного складу англійських онімів, графемні сполучення німецьких назв, а також варіанти їх української передачі. Запропоновано два проекти передачі англійських і німецьких власних назв графічними засобами української мови, які передбачають правопис усіх проаналізованих варіантів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Н.І. Кушина; Нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розроблено концепцію етномовного компонента народної казки як етномовної й перекладознавчої категорії, визначено його складові. Встановлено умови його адекватного (неадекватного) відтворення та прагматичної адаптації в англомовних перекладах, зокрема, в зачинах і кінцівках. Проведено аналіз способів відтворення етносемантики реалій, назв казкових предметів і персонажів, словесних образів, інтимізуючих звертань та інших структурно-конотативних, емоційно-експресивних і римотворчих етномікрокомпонентів українських народних казок.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Ю.П. Чала; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено прийоми відтворення культурно-маркованих знаків Вікторіанської доби у Великій Британії за перекладу прозових і драматичних творів англійських письменників українською мовою. Показові концепти історичної доби, які визначають специфіку конкретного соціуму, особливості його матеріальної культури, виражаються у художніх творах за допомогою культурно-маркованих знаків. "Культурно-маркований знак" є поняттям, ширшим за обсягом, ніж поняття "реалія", вони знаходяться у позиції взаємодоповнення. Для передачі "асоціативного шлейфу" культурно-маркованих знаків за перекладу художнього твору, який відображає Вікторіанську добу, доцільно застосовувати прийоми, що відтворюють референтне ядро знаку та його ціннісний і образний компоненти. Оптимальними для цього визначено прийоми: внутрішньотекстові пояснення / додавання, генералізацію, конкретизацію та віднайдення контекстуального відповідника.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.П. Рихло; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено відтворення мовно-стилістичних особливостей творів Едгара Аллана По українською мовою. Простежено історію українських перекладів Е.По, досліджено особливості відображення творчої спадщини письменника українською літературною полісистемою періоду XIX - XX ст., що знайшли свій вияв у літературно-критичному осягненні та в художній практиці. Комплексно проаналізовано українські переклади віршованої та прозової спадщини Е.По, визначено їх метричні, ритмічні, фонетичні, граматичні, лексичні, образні та змістовні риси. Значну увагу приділено найбільш відомим поезіям Е.По, представленим кількома українськими варіантами. Переклади критично осмислено як факти українського літературного процесу, виявлено їх історико-літературну та художню значимість.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Б.М. Колодій; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасні прийоми перекладу найуживаніших українських часток англійською та французькою мовами. Визначено, що функціональна семантика аналізованих українських часток у більшості випадків відтворена в перекладі цільовими мовами належним чином, але внаслідок застосування варіантних відповідників українських часток у перекладі англійською та французькою мовами в окремих випадках з'являються семи, нехарактерні для даних часток в оригіналі, що призовдить до неповного перекладу та необхідності використання додаткової інформації, відсутньої в оригіналі. Виявлено узуальні та суб'єктивні причини вибору перекладних відповідників досліджуваних українських часток. Проаналізовано специфіку відтворення в перекладі цільовими мовами такої характеристики українських часток, як виокремлення певного елемента та комунікативного типу та ступеня емоційного забарвлення речення, в якому вжито частку. Здійснено контрастивне дослідження прийомів перекладу українських часток і встановлено причини застосування схожих і відмінних способів перекладу аналізованих часток цільовими мовами.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / С.Є. Перепльотчикова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено ідіостиль відомого грецького письменника Нікоса Казандзакіса та його відтворення в українських перекладах трьох романів митця. Вперше ідіостиль письменика розглянуто як систему індивідуальних концептів, яка виражена засобами певної мови і бере початок в національних мовних та концептуальних картинах світу. Обгрунтовано недоцільність синонімізації відповідників одиниць першотвору в перекладі внаслідок порушення асоціативних та значеннєвих зв'язків між одиницями мовної авторської та національної картин світу. Розкрито етнокультурну наповненість, значущість кожної одиниці поетичного ідіолекту та ідіостилю Н.Кізандзакіса. Визначено релевантні для його творів компоненти тексту, відтворення яких сприяє продукуванню повноцінного перекладу. Зазначено, що дане дослідження є першою в українській елліністиці спробою комплексно описати мовно-стилістичні оособливості прозового грецького художнього тексту та проаналізувати можливі труднощі перекладацького характеру.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.О. Мушніна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено граматичні особливості науково-технічного та художнього перекладів. Порівняно основні прийоми та способи відтворення вибраних граматичних явищ у цих видах перекладу. Виявлено дивергентні та конвергентні риси у використанні прийомів і способів під час перекладу науково-технічних та художніх текстів. Зіставлено якісні та кількісні характеристики використання прийомів та способів відтворення досліджуваних граматичних явищ у науково-технічному та художньому перекладі. Виокремлено прийоми передачі в перекладі граматичних явищ, характерних лише для одного з порівнюваних видів перекладу.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / М.О. Кур'янова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено класифікацію граматичних труднощів перекладу науково-технічної літератури. Вперше в українському перекладознавстві здійснено достатньо повний аналіз трасформацій різних видів граматичних конструкцій та морфологічних елементів під час перекладу німецьких науково-технічних текстів українською мовою. Розкрито спільні та відмінні риси підмов науки та техніки німецької та української мов за умов урахування розмовного стилю. Розкрито проблему знаходження українських відповідників граматичних конструкцій та морфологічних елементів, притаманних німецькій підмові науки та техніки. Систематизовано прийоми перекладу даних граматичних явищ.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / З.Г. Коцюба; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості, тенденції та проблеми відтворення експресивності номінативних речень (НР) у перекладах англійською та українською мовами. Вперше з використанням широкого фактичного матеріалу здійснено багатоаспектний контрастивний аналіз структури, семантики та стилістики речень досліджуваного типу англійської та української мов. Всебічне дослідження НР дозволило здійснити перекладознавчий аналіз речень цього типу, розробити критерії адекватного перекладу художніх текстів, що містять НР. Охарактеризовано способи та контекстуальні можливості відтворення НР української мови в англомовних перекладах українською. Виділено типи семантичних трансформацій, які простежуються у разі відтворення НР. Висвітлено особливості збереження ритмомелодики уривків з НР. З'ясовано можливості використання НР як компенсаційного засобу в художньому перекладі. Розглянуто загальнотеоретичні питання синтаксису - проблеми ідентифікації НР та відмежовування НР від омонімічних структур.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / У.В. Головач; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено образні елементи поетичного тексту, які відображають фонетичні, просодичні, граматичні та лексичні особливості мовного матеріалу, з якого твориться словесний образ. Доведено, що розуміння взаємовідношення різних образотворчих критеріїв у структурі поетичного твору, виявлення на їх підставі функціонально значимих компонентів специфіки національної форми та встановлення їх ієрархічної залежності дало змогу розробити концепцію етномовного компонента у структурі словесних образів поетичного тексту, а також дійти певних висновків щодо засобів відтворення етномовної специфіки словесних образів на усіх рівнях мовної ієрархії. Встановлено, що застосування методів лінгвістичного аналізу для теоретичного вивчення перекладу допомогло визначити комунікативну сутність мови через опис її функціонування за умов міжмовної комунікації.

Источник: Автореф. дис.... канд. філол. наук: 10.02.16 / Н.А. Куконіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретичні засади для укладання та практичної реалізації словника мови перекладу/перекладача у вигляді диференціального тлумачного словника стилістично забарвленої лексики перекладу "Гамлета" Л.Гребінкою. На основі принципів закономірних відповідників і перекладацьких трансформацій запропоновано систему порівняння лексичних, граматичних і стилістичних характеристик перекладів і першотвору. Встановлено міру формальної точності відтворення перекладачами лексичного й стилістичного багатства оригіналу, подібність і розбіжність словників першотвору й перекладів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / І.В. Ковальська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досіджено особливості відтворення семантики кольоропозначень під час перекладу художнього тексту на матеріалі творів української та англомовної художньої літератури та інших перекладів. Визначено специфіку семантичної структури української та англійських кольороназв, що функціонують у художньому тексті як предметно-логічні означення, компоненти словесних образів і фразеологічних одиниць. З'ясовано основні методи цілісного відтворення семантики кольоропозначень засобами цільової мови, а саме: калькування, використання еквівалентної кольороназви, гіпоніму або гіпероніму, відповідника з відмінним семним колірним конкретизатором та вилучення колірної лексеми з компенсацією її семантики за допомогою неколірних відповідників.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / І.Є. Шаргай; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню комунікативно-прагматичних ознак французького ділового листа (ДЛ) в оригіналі та перекладі. Запропоновано членування тексту листа на п'ять комунікативних блоків. Описано інформативну структуру тексту. Відзначено її визначальну роль для ЖСД (жанрово-стилістичної домінанти). Виявлено типологію збігів та відмінностей у використанні мовних засобів у текстах оригіналу та перекладу.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / С.П. Запольських; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості репрезентації та передачі концепту "козацтво" в історичному дискурсі засобами англійської мови та встановлено закономірності його відтворення у перекладах. Проаналізовано жанрово-стилістичні особливості та складові елементи історичного дискурсу, які впливають на специфіку вербалізації концептів. Відзначено, що інтертекстуальність історичного дискурсу ускладнює виявлення його комунікативно-мовленнєвої модальності та є однією з причин вживання у текстах слів з різних стилістичних прошарків. Обгрунтовано необхідність класифікації елементів дискрусу на ядрові та периферійні, що уможливлює застосування таких стратегій їх передачі, як "форенізація", як засіб збереження "чужих" мовленнєвих елементів та "адаптація", спрямована на їх пристосування до норм цільової мови. Запропоновано методику перекладацького аналізу концепту "козацтво", яка передбачає окреслення поняттєвого поля та класифікацію репрезентативних елементів, а також виділення мікрополів, інтерпретацію їх компонентів і виявлення потенційних труднощів перекладу. Обгрунтовано необхідність узгодження семантики елементів концепту в контекстах гіпотекстового, текстового та гіпертекстового рівнів. Проаналізовано прийоми відтворення репрезентативних елементів англійською мовою. Відзначено, що у більшості випадків концепт "козацтво" в історичному дискурсі передано належним чином, однак в окремих випадках помилковий вибір стратегії, неузгодження семантики відповідника у хронотопному або характерологічному контекстах є причиною його неадекватної перевербалізації.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / Р.В. Поворознюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено лінгвокультурологічні особливості перекладу протокольних промов у американо-українській площині. Проведено всебічний аналіз протокольного дискурсу. Створено класифікацію лінгвокультурологічних особливостей за явищами мови та видами трансформацій, які здійснюються в процесі перекладу. Поширеність конкретних видів перекладацьких трансформацій доведено статистично. Уперше розглянуто способи відтворення функцій та значення дискурсних маркерів та етноспецифічних компонентів цільовою мовою.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / О.А. Шаблій; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / В.Р. Савчин; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження творчості М.Лукаша у контексті українського художнього перекладу. Показано внесок перекладацької діяльності митця у розвиток вітчизняної культури, проаналізовано динаміку публікацій його перекладів і науково-критичних матеріалів про нього, визначено особливості рецепції творчості поета в Україні та світі. Визначено теоретичні засади перекладацької концепції М.Лукаша. Здійснено порівняльний лінгвостилістичний і перекладознавчий аналіз текстів оригіналів і перекладів М.Лукаша на просодійному, лексичному, граматичному, фразеологічному та стилістичному рівнях та виявлено особливості перекладацького стилю поета, зокрема, визначено новаторство його творчого методу. З'ясовано, що перекладацьку конепцію М.Лукаша спрямовано на забезпечення цілісності української культурної полісистеми та повноцінне функціонування української мови. Показано, що М.Лукаш проводив цілеспрямований відбір мовних засобів з орієнтацією на жанрово-стилістичні особливості оригіналу, надавав перевагу призабутим, рідковживаним, розмовним формам і фольклорним ресурсам, водночас розкривав потенційні можливості української мови, її високу дериваційну спроможність, органічну здатність до слово- та фразотворення, багатої синонімії. Доведено, що новаторською рисою перекладацького методу М.Лукаша є введення яскраво виражених елементів переспіву у структуру власне перекладу.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.16 / А.О. Савенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено функціонування фразеології в художніх творах Н.Казандзакіса та С.Міривіліса, а також способи її відтворення у перекладі зі збереженням художньої значущості, притаманної фразеологічним одиницям оригіналу. Проаналізовано вплив особливостей формування фразеологічного міжрівня новогрецької мови на додаткову маркованість одиниць ознаками книжності та розмовності, витоки якої перебувають в явищі диплоглосії. Визначено вплив даної маркованості на функціонування фразеологізмів у художньому творі, зокрема на текстоформативну та текстопороджувальну функції, відтворення яких за допомогою фразеологічних та нефразеологічних аналогів у перекладі формує його герменевтичну цілісність та художню адекватність. Вивчено явище фразеологічної компенсації контексту. Проаналізовано шляхи контекстуальної, оказіональної фразеологізації на базі новогрецьких прецедентних одиниць. Виявлено, що в даних текстах оказіональні фразеологізми утворюються на основі прецедентних імен та ситуацій. Розглянуто прецедентну цитату як фразеоматизм та способи збереження в перекладі її інтертекстуальності.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины