Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Филологические науки / Романские языки


Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Н.В. Шемякіна; Київ. держ. лінгв. ун-т. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено комплексному вивченню конструкцій авторської репрезентації: слів автора, вставних речень суб'єктивної та об'єктивної модальності, вставлених речень у дискурсі сучасної французької преси. За результатами дослідження визначено найбільш суттєві риси основних структурних типів речень авторської репрезентації, їх прагматичні характеристики (типи адресації, роль адресанта й адресата), описано вживання паралінгвістичних невербальних засобів для передачі додаткової змістової інформації, інформативні характеристики, особливості актуального членування, стилістичні характеристики аналізованих речень.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / М.О. Вишнивецька; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше альтернативні питальні речення французької мови розглянуто в аспекті теорії інтегративної прагматики та рольової поліфонії, характерні тільки для аналізованих конструкцій. Досліджено структурні, семантичні та прагматичні особливості альтернативних питань у даній мові. Побудовано інваріантні мовні моделі та описано конкретні мовленнєві реалізації зазначеного типу речень.

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.05 / М.М. Попович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 35 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано лінгвістичну сутність категорії детермінованість/недетермінованість іменника в мовленні. Проведено діахронічне дослідження для визначення шляхів зародження наукового інтересу до способів актуалізації іменника в мовленні та пов'язаних з цим явищем модифікацій його значень, а також становлення наукової проблематики категорії означеності /неозначеності іменника. Мовну природу явища детермінованості/недетермінованості проаналізовано з використанням синхронії. Встановлено, що семіологічні способи актуалізації іменника в мовленні тісно корелюють з процесом вираження ними категорійних значень детермінованості/недетермінованості, які за своїм змістом можуть бути кількісними або якісними. На цій підставі надано нове тлумачення понятійної структури дослідженої категорії.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Н.Г. Філоненко; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено дієслівні синтаксичні конструкції текстів роману "La Peste" і повісті "La Chute" французького письменника-екзистенціаліста А.Камю. Виявлено особливості функціонування найтиповіших дієслівних синтаксичних конструкцій у прозовому тексті. Вивчено напрями реалізації інтенцій у дієслівних синтаксичних конструкціях з урахуванням їх лексичного наповнення. Запропоновано класифікацію конструкцій за формальними показниками, на підставі якої здійснено їх кількісну характеристику у текстах названих творів. На підставі синтаксичних конструкцій, з урахуванням їх лексичного наповнення розглянуто основні філософські ідеї в їх онтогенезі залежно від жанру твору та періоду життя письменника. Вивчено функціональні, структурні та семантичні особливості синтаксичних конструкцій у текстах аналізованих творів, з використанням синтаксисних конструкцій розкрито неоднорідний характер вираження базових ідей творів А.Камю. Кількісно проаналізовано дієслівні конструкції з боку вираження авторської ідеї, виявлено типові конструкції, в яких втілюється ідея твору.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / О.О. Павлюк; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно проаналізовано найменування негативних якостей людини у французькій мові шляхом дослідження категоризації цих якостей, відображеної в мові та мовленні. Зазначено, що здійснений семантичний аналіз назв негативних моральних якостей людини та дослідження вербалізованих ними концептів дали змогу відтворити відповідний фрагмент французької мовної картини світу.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / О.В. Мерзлікіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено комунікативно-прагматичний аспект функціонування прислів'їв у творах М.Сервантеса. Досліджено прийоми використання прислів'їв в узуальній формі, висвітлено типологію їх трансформацій. Прислів'я розглянуто як прагматично марковані одиниці, які мають широкий діапазон виражальних можливостей, що дозволяє ефективно використовувати їх з прагматичною метою. Релевантною ознакою прислів'я є наявність конотативного компонента, що містить оцінну інформацію, спроможну надати йому експресивності. У ряді випадків додаткової виразності досягнуто завдяки використанню різних прийомів оказіональної трансформації, що призводить до виникнення прагматичного ефекту. Аналіз виникнення цього ефекту передбачає дослідження умов актуалізації лінгвістичних властивостей прислів'їв у комунікативному акті. Вісвітлено необхідність визначення відповідної комунікативної ситуації. Обгрунтовано, що невідповідність трансформованого прислів'я його узуальній формі, вживаній у художніх текстах, створює прагматичний ефект.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / М.С. Власенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено процес створення цілісності та зв'язності іспанського законодавчого тексту на комунікативно-прагматичному рівні та визначено позамовні фактори, що впливають на відбір законодавцем мовних засобів для створення законодавчого документа. Проаналізовано структурну, семантичну та композиційну організацію іспанських законодавчих документів з урахуванням таких прагматичних складників, як адресант (відправник), адресат (отримувач), комунікативно-прагматична ситуація, контекст, пресупозиції та комуніктивно-прагматична настанова. Різновиди іспанських писемних законодавчих документів розглянуто за ієрархічною послідовністю - від Конституції (основного закону), адресатом якої є узагальнений отримувач-неспеціаліст, до постанов і декретів, де коло адресатів обмежене вузькими спеціалістами певної правової галузі. Виявлено повну залежність відбору мовних засобів адресантом від різновиду законодавчого документа.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / С.П. Коновець; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено комунікативно-прагматичний аспект фразеологічних одиниць (ФО) в мові іспанської періодичної преси, розглянуто їх інформаційно-комунікативний потенціал та специфіку функціонування в різних публіцистичних структурах. Розкрито національно-культурні аспекти фразеологізмів, визначено їх роль в масовій комунікації. Описано основні функції ФО в текстових варіантах газет, проаналізовано їх можливості у створенні специфічної газетної образності й експресивності, включення їх у процес аргументації та соціальної орієнтації.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / І.Г. Лісова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Охарактеризовано темпоральний план речення та тексту, який в цілому створюється синтезом граматичних, лексичних засобів та екстралінгвістичних чинників. Останніми у даному стилі виступають комунікативна сфера, прагматична настанова та функції тексту. Розглянуто граматичні часи дієслова у їх первинних і вторинних функціях, як центральну ланку часового плану висловлення. Визначено типи текстів і мовленнєві ситуації, у яких домінують значення актуальної, позачасової, гіпотетичної або реальної дії. Часовий план речення вивчено як результат взаємодії дієслівних часів з лексичними одниницями темпоральної та нетемпоральної семантики, з урахуванням їх синтаксичної організації.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / М.Д. Гулей; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано новий комплексний підхід до вивчення лексико-граматичних особливостей та композиційної структури французької президентської політичної промови. На підставі останніх досягнень лінгвістики тексту, загальної теорії дискурсу, теорії комунікативних відносин, прагматики й теорії аргументації політичну промову визначено як тип політичної комунікації. На базі методу прагматичної інтерпретації текстів та дослідження лексичних дефініцій здійснено лінгвостилістичний аналіз текстів промов Президентів Франції Шарля де Голля і Жака Ширака, виявлено основні закономірності їх композиційної структури - трихотомічної схеми, яка складається з вступного, основного та заключного комунікативних блоків. В антропоцентричному аспекті детально охарактеризовано аргументацію як чинник комунікативно-прагматичної спрямованості політичної промови та встановлено її значущість для впливу на аудиторію слухачів. За таксономічним принципом класифіковано лексико-граматичні засоби у текстах політичних промов, встановлено їх типологію та роль у створенні моделі комунікативної ситуації.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / О.А. Стародубцева; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Комплексно проаналізовано кінетичну лексику художнього твору та її форми безпосередньо в художньому тексті. З'ясовано основні характеристики художньої кінетичної системи та визначено особливості її функціонування у французькому романі XX ст. Визначено головні функції кінем і кінетичних комплексів у художньому тексті, запропоновано класифікацію смислових типів художніх кінем. Виділено основні структури будови художніх кінетичних одиниць і кінетичних комплексів. Показано функціонування кінем у романах французьких письменників XX ст. Зроблено висновок, що кінетична лексика є важливим показником індивідуально-авторського стилю письменника. Виявлено загальну тенденцію поступового переходу індивідуальних кінетичних одиниць, властивих певному стилю письменника певної епохи, до групи нормативно-типових кінем.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / О.О. Дорош; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено французьку мовну особистість автора-жінки на матеріалі романів М.Дюрас. Вивчено гендерну специфіку мовної особистості в її когнітивних і комунікативних проявах. Досліджено метафоричні утворення романів М.Дюрас та виявлено тенденцію до чуттєвого сприйняття навколишнього світу, що проявляється в образному представленні емоційних станів через "тілесні" засоби, використані М.Дюрас для відображення всієї гами емоційного життя людини. За цього самі емоційні стани описані як бінарні опозиції. Виявлено, що жіночій вербальній поведінці не властива авторитарність. Ця тенденція простежується в оповідній організації художнього тексту М.Дюрас, зокрема, у застосуванні письменницею об'єктивованого типу оповідача, а також у специфіці діалогічної поведінки персонажів жіночої статі. З'ясовано, що у міжгендерному спілкуванні жіночим персонажам притаманний збалансований тип комунікативної поведінки на противагу чоловікам, які прагнуть домінувати у спілкуванні та здебільшого належать до вольового комунікативного типу.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / В.І. Охріменко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто лінгвокогнітивний та прагматичний потенціал аргументації, прагматику у тісному взаємозв'язку з іншими семіотичними складниками: семантикою та синтактикою, а прагматичний аспект - у взаємозв'язку з риторичним, соціальним, аксіологічним, психологічним, когнітивним. Запропоновано побудову рекламних текстів (РТ-прототипу) за сигматичною, семантичною та прагматичною координатами, які дають у сумі синтаксичну. Здійснено екстраполяцію зазначених координат і компоненти персуазивної модальності та етапи глобальної каузації. Визначено в синергетично-синкретичній моделі іспаномовного прототипного РТ аргументаційних прийомів та посилань. Розглянуто концептуальний простір прототипних іспаномовних РТ як фрейм із сукупністю аргументаційних прийомів й посилань.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / А.Ю. Рудковська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено лінгвопоетичні особливості французьких готичних новел XVII - XIX ст., які мають прояв у специфіці реалізації глобальних текстових категорій, що обумовлюють композиційно-архітектонічну структуру творів, а також їх граматико-морфологічні, лексико-семантичні та риторико-стилістичні особливості. Французька готична новела є наративним текстом особливого типу зі стійкою ускладненою композиційною структурою, яка обумовлюється домінантною роллю художньої події, структурні компоненти якої - передподія, власне готична подія та постподія - зумовлюють особливості кожного з композиційних рівнів: змістового (власне композиційного), формально-змістового (рівня композиційно-мовленнєвих форм), формального (архітектонічного) й образного, а також особливості лінгвостилістичної організації. Прототипна модель французької готичної новели впродовж XIX ст. існує у трьох провідних жанрових формах - романтично-афектованій, орієнтальній і психологічній.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Н.А. Мостова; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виявлено лінгвостилістичні маркери реалізації подвійного статусу драматургічного тексту шляхом встановлення структурно-семантичних характеристик даного типу тексту, виявлено особливості функціонування лінгвостилістичних засобів у створенні художнього образу в авторському та персонажному сегментах. З урахуванням подвійного статусу об'ємне-прагматичного членування тексту розроблено комплексну методику дослідження драматургічного тексту. Виділено п'ять функціональних типів ремарок, охарактеризовано систему персонажів, встановлено лейтмотив образу, текстотворні, визначено фактори трилогії та особливості стилістичної манери драматурга.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Р.В. Хвощевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено теоретичний статус і практичні чинникі ситуацій натяків (Allussion) у сучасній французькій мові. Доведено, що натяк відображає стратегію небуквального спілкування, визначальними ознаками якої є прагматична вмотивованість і форми мовленнєвої реалізації. Введено нові наукові поняття та терміни (комунікативного ризику, алюзивного сигналу, ілокутива, тесту на алюзивність), запропоновано визначення дослідженого явища в термінах прагматичного виміру комунікації, висвітлено його роль та функції в дискурсі. Визначено зв'язок між натягом та ілокутивною спрямованістю висловлювання, проаналізовано семантичні типи, складено перелік дієслів натякання. На матеріалі конкретних дискурсів проаналізовано залучення мовного повтору як засабу реалізації алюзивних стратегій, описано продутивну модель нетривіального модифікованого повтору. Наведено розрізнення натягів і риторичних прийомів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / К.П. Єсипович; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано семантичну організацію тексту французької народної казки. Виявлено концептуальну структуру змісту образу "Чарівного", якого вітворено за допомогою сукупності мовних засобів. Наведено комплексний підхід до вивчення казкового образу у світлі когнітивної поетики. Запропоновано думку, що образ "Чарівного" є концептуальним метаобразом, реконструкція якого здійснюється за методом художнього метаопису. Структура такого метаобразу втілена у когнітивній моделі, що має ієрархічну структуру ЦІЛЕ - ЧАСТИНА. Зміст дослідженого образу вивчено у таксономічному й аксіологічному аспектах, що зумовило тенденцію визначення прототипових чарівних персонажів та встановлення закономірності розподілу їх статичних і динамічних характеристик. Розглянуто прогнозувальну функцію казки, яка реалізується шляхом накладання картини чарівного та реального світів. Здійснено аналіз мовних засобів, які вербалізують базові концепти казкової картини світу. Визначено метаобразну функцію тропів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Ю.І. Кузнєцова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні шляхи формування будівельної термінології. Вивчено дериваційні процеси, характерні для французьких будівельних термінів, описано їх семантику. Визначено, що в утворенні будівельної термінології беруть участь усі дериваційні процеси, властиві для загальнонаціональної мови. Проаналізовано широкий спектр словотвірних моделей та встановлено, що основними засобами утворення французьких будівельних термінів є синтаксична деривація та суфіксація.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / Інна Василівна Тарасюк; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.05 / О.О. Курченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Науково обгрунтовано положення, що дієслова-зв'язки SER та ESTAR в іспанській та ESSERE і STARE в італійській мовах у будь-який спосіб категоризують світ і визначають місце поняття ознаки у мовній картині світу відповідно до репрезентації цього світу у людській свідомості. Встановлено причини визначення SER і ESTAR та ESSERE і STARE як категорій людського мислення, значущих для носіїв іспанської та італійської мов. Доведено, що в обох досліджуваних мовах дієслова-зв'язки, похідні від латинських ESSE і STARE, у складі складеного іменного присудка з іменною частиною - прикметником, утворюють систему класифікаторів прикметників, тобто зв'язок прикметника та дієслова-зв'язки є взаємоспрямованим, а дієслова-класифікатори впливають на семантику прикметника. З'ясовано структури свідомості носіїв іспанської та носіїв італійської мов, з якими пов'язані дієслова, похідні від латинських ESSE та STARE, вжиті в якості дієслів-зв'язок з прикметниками. Порівняно між собою ті складові мовних картин світу носіїв іспанської та італійської мов, що асоційовані з вживанням даних дієслів з прикметниками.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины