Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Филологические науки / Германские языки


Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.М. Гніздечко; Київ. нац. лінгвіст. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено комунікативно-прагматичні особливості англомовного наукового лінгвістичного дискурсу в аспекті авторизації як базового чинника його творення. Розкрито комунікативно-прагматичний, метакомукативний та оцінний компоненти семантичної структури категорії авторизації з метою встановлення риторичних норм англомовного наукового дискурсу для здійснення міжсуб'єктної мовленнєвої взаємодії з науковою спільнотою й інформативного впливу на адресата. На підставі аналізу досліджуваного матеріалу висвітлено визначальну роль автора англомовного наукового дискурсу, в якому епістемічна / модальна оцінка вірогідності реалізується за допомогою різнорівневих мовних засобів категорично / некатегорично-стверджувальної авторизації. Виявлено та доведено їх метакомунікативну природу. Розглянуто метадискурсивні вирази та встановлено способи реалізації мовленнєвих стратегій і тактик побудови англомовного наукового лінгвістичного дискурсу, що характеризують автора як авторитарну / неавторитарну мовну особистість. Запропоновано дискурсивні й інтерпретативні стратегії, спрямовані на здійснення кооперативної мовленнєвої взаємодії у сфері наукового спілкування.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / П.Г. Крючкова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні лінгвальні та позалінгвальні компоненти авторитарного дискурсу, проаналізовано комунікативні риси авторитарних особистостей, їх комунікативні стратегії та ідіолекти. Обгрунтовано, що основними критеріями авторитарності є особлива адресантно-адресатна конфігурація комунікативної ситуації, ілокутивна мета комуніканта здійснити авторитарний тиск чи домінувати у комунікації, порушення комунікативних максим, принципів кооперації та ввічливості, авторитетність. Досліджено мовну реалізацію авторитарної поведінки, ефективний і неефективний вплив авторитарного дискурсу.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.П. Карпчук; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено комунікативно-прагматичні характеристики категорії адресованості в офіційному та неофіційному дискурсах на матеріалі малих текстів, а саме: вступної статті законодавчого дискурсу та вступу науково-технічної статті (офіційний дискурс), а також анекдоту (неофіційний дискурс). Розкрито суть поняття "модель адресата" та її топологічні властивості, побудовано модель адресата офіційного і неофіційного дискурсів та власні моделі міжсуб'єктної інтеракції у межах офіційного та неофіційного дискурсів. Зазначено, що адресованість офіційного дискурсу субординованому інтелектуально-логічному адресатові-професіоналу/автоадресату, що є дорослою людиною, зумовлює добір адресантом продукційних і стилістичних стратегій, що реалізуються у домінуванні еспліцитно вираженої інформації, раціональної оцінки, побудові дискурсу за жорсткою композиційною моделлю. Адресованість неофіційного дискурсу "рівному" "загальнопрофесійному" емоційно-інтуїтивному/інтелектуально-логічному адресатові, що диференціюється за віком, іноді за статтю та національністю, визначає добір адресантом продукційних та стилістичних стратегій, що реалізуються у домінуванні імпліцитно вираженої інформації, емоційної оцінки, у побудові дискурсу за узуальною моделлю.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / М.Л. Крамаренко; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: За результатами дослідження встановлено, що комунікативно-прагматичною основою для реалізації оцінки у текстах побутової, науково-технічної, фінансової реклами, реклами у сфері шоу-бізнесу є психологічні пресупозиції, які співвідносяться з прагмарелевантними оцінними концептами рекламного повідомлення та детермінують його оцінний поняттєвий зміст. Виявлено та проаналізовано прагмарелевантні словотвірні, лексико-граматичні та синтаксичні оцінні засоби, а також стилістичні прийоми вираження оцінки у текстах англомовної комерційної реклами. Здійснено тематичну стратифікацію оцінних засобів залежно від прагмарелевантних оцінних концептів. З'ясовано типові позиції оцінки у структурно-композиційній моделі рекламного тексту. Розглянуто співвідношення вербальних оцінок і паралінгвістичних компонентів рекламного тексту.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.В. Слаба; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний аналіз економічної підсистеми сучасної німецької мови, в якій виокремлено англоамериканізми, охарактеризовано їх типи та визначено тематичні сфери, які вони обслуговують. Встановлено зміни у семантичній структурі англоамериканізмів-термінів в економічній підсистемі німецької мови та виявлено вплив англоамериканізмів на подальший розвиток досліджуваної лексики на лексичному та словотвірному рівнях. Визначено шляхи та закономірності проникнення англоамериканізмів у німецьку мову, механізм їх входження в спеціальну лексику та особливості їх адаптації в лексико-семантичній системі цієї мови. Англоамериканізми та їх деривати об'єднано у словотвірні гнізда з метою виявлення їх словотвірного потенціалу.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.В. Рудік; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено фоностилістичне дослідження усної англомовної проповіді, яку розглянуто як комунікативний мовленнєвий акт з урахуванням притаманних йому специфічних екстралінгвістичних і лінгвістичних особливостей. На підставі дослідження текстів проповідей на лексичному, синтаксичному та просодичному рівнях виявлено специфічні категорії тексту проповіді - категорію сакральності та категорію інтертекстуальності, а також визначено набір лінгвістичних засобів, які беруть участь у створенні текстів проповіді і у диференціації видів проповідей та їх структурних частин.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Н.Г. Наумова; Запоріз. нац. ун-т. — Запоріжжя, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше визначено роль і місце англомовного комерційного контракту в офіційно-діловому дискурсі. В аспекті когнітивно-дискурсивної парадигми знання встановлено закономірності конституювання комерційного контракту, з'ясовано його жанрово-мовленнєву специфіку та композиційно-структурну організацію. Вперше описано іллокутивно-інтенціональний алгоритм текстотипу "комерційний контракт" у вигляді білатерального комісиву, визначено когнітивно-семантичні джерела його формування, що базуються на специфічній, дискурсивно детермінованій концептосистемі. Вперше описано механізм вербального аранжування текстів англомовних комерційних контрактів з урахуванням системи лексичних, лексико-семантичних та граматичних засобів у їх взаємодії.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Г.М. Коваленко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження лексики моди в англійській мові XX - XXI ст. у когнітивному та традиційному лексикологічному аспектах з урахуванням екстралінгвістичних чинників, які вплинули на її формування, а також семіотичного характеру елементів сучасного вбрання. Визначено межі лексики моди й асоціативно-семантичні складники поняття feshion. Проаналізовано способи номінації та словотворення у межах лексики моди. Встановлено, що найбільш поширеними з них є афіксація, словоскладання, акроніми, внутрішня деривація, запозичення та утворення словосполучень. Розвиток лексики моди розглянуто у контексті соціокультурної еволюції. Особливу увагу приділено дослідженню когнітивних механізмів утворення нових лексичних одиниць. Вивчено засоби вербалізації темпоральності, новизни, оцінності та кольору як ключових факторів у сфері моди.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.Р. Зарума-Панських; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Лінгвостилістично вивчено англомовні тексти міжнародних договорів на лексико-семантичному та синтаксичному рівнях та у лексикографічній, когнітивній і функціональній площинах опису. З'ясовано характерні риси мови міжнародних документів. Виділено пласт лексики, використаної для укладання текстів міжнародних договорів. Описано лексичні одиниці, що сприяють реалізації теми домовленості, встановлено продуктивні структурні моделі синтагматичної дистрибуції. Визначено рекурентність виділених моделей. Розглянуто особливості семантики власних та запозичених з інших галузей термінологічних лексем і словосполучень. Проаналізовано визначальні дискурсні риси цих документів у їх частинах, зокрема когнітивне структурування основних положень міжнародних договорів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.І. Гутиряк; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасну англійську термінологію маркетингу і стратифікаційну та семантико-тематичну структури термінології, склад і структуру термінів маркетингу. Встановлено, що між семантичною продуктивністю і семантичною складністю термінів маркетингу та кількістю слів, основ, морфем, літер існує статистична залежність: із збільшенням семантичної продуктивності термінів їхня структурна складність і довжина зменшуються, а із збільшенням семантичної складності - збільшується.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / З.Б. Куделько; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено англійську терміносферу ринкових взаємин, синтаматичні та парадигматичні особливості. Розглянуто соціолінгвістичні аспекти термінології, проблеми нормалізації англійських термінів даної фахової субмови. На підставі описово-аналітичного, контрастивного, статистичного методів дослідження висвітлено питання термінопланування та нормалізації термінології, подано класифікацію мовних інтерференцій. Розглянуто явища синонімії, полісемії, омонімії, антонімії, словотворчі моделі термінологічних одиниць та проблеми інтернаціоналізації даної терміносистеми. Визначено статус терміна, проаналізовано лексичну спряженість термінів англійської, німецької та української мов даної терміносфери, а також висвітлено особливості прагматичної реалізації термінологічних одиниць та питання реферування фахових текстів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.М. Гумовська; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблеми сучасного термінознавства, процеси термінологічної міграції, зокрема, функціонування юридичної термінології в англійських економічних текстах (монографічних працях, навчально-методичній літературі, періодичних виданнях та документації). Досліджено генезис англійських юридичних термінів, які вживаються в економічному дискурсі, їх семантичну еволюцію та здійснено їх структурно-словотворчий аналіз. Висвітлено дериваційні моделі термінів-іменників, термінів-прикметників, термінів-дієслів та термінів-словосполучень. Вперше проаналізовано проблему функціонування юридичної термінології в економічному дискурсі, а також семантичного поля юридичної термінології в структурі економічних текстів. На підставі вивчення економічної літератури різних жанрів та використання лексикографічних економічних та юридичних джерел виявлено, що приблизно 73 % усіх юридичних термінів економічного дискурсу стали невід'ємною частиною економічної підмови в зв'язку з їх продуктивним використанням у галузі економічної діяльності та правовим статусом бізнес-операцій.

Источник: Автореф. дис... канд. мед. наук: 10.02.04 / М.В. Бєлозьоров; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексний лінгвістичний аналіз шляхів та способів поповнення економічного лексикону англійської мови залежно від макросоціальних економічних чинників. З'ясовано активність та виявлено взаємодію певних словотвірних способів і механізмів, проаналізовано формування нових, продуктивних у словнику сфери економіки дериваційних засобів, виділено напрямки функціональної мобільності лексичних одиниць, механізмів та видів семантичної деривації, вивчено структурні та семантичні особливості нової фразеології, шляхи її формування. Визначено роль соціально-економічних чинників розвитку словника сфери економіки, виділено основні соціофункціональні блоки економічної сфери, в яких сконцентровано значну кількість неологізмів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.В. Андрусяк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено англійські неологізми кінця XX ст. як складову мовної картини світу та виявлено особливості лінгвокреативної діяльності людини, вербальні механізми її адаптації до навколишньої дійсності. Здійснено спробу реконструювати одну з ділянок картини світу англомовного суспільства, провести класифікацію та описати ті його фрагменти, які з'явились в мові наприкінці минулого століття. На підставі когнітивного аналізу нової лексики трьох останніх десятиліть простежено специфіку формування світосприйняття носія англійської мови, яке склалося в результаті концептуалізації й категоризації ним навколишнього світу, що знайшло своє відображення в різносистемних та різноструктурних лінгвістичних одиницях. Розглянуто один з аспектів когнітивної категоризації - шляхи розвитку наявних у картині світу англомовного суспільства категорій - в тому вигляді, в якому вони реалізовані в поповненні англійської мови новими номінативними одиницями. Особливу увагу приділено опису номінативного та концептуального просторів неологічної картини світу (НКС) англомовного суспільства кінця XX ст., виявлено шляхи та способи номінації нових структурних типів знань. На підставі значного за обсягом мовного матеріалу (5483 неологізмів) показано, як відображається категоризація навколишньої дійсності в новій лексиці англійської мови і як може розглядатися ця лексика з когнітивної точки зору. В центрі її уваги знаходяться знання та досвід людини, тобто онтологічна (знання про світ) та аксіологічна (оцінка суб'єктом світу) картини світу в різних сферах діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / М.Ю. Бабенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено лексико-семантичну групу англійських прикметників волевиявлення з використанням антропоцентричного підходу до розробки мовної картини світу, на базі систематизації цієї групи лексики та виявлення принципів і особливостей її організації та функціонування. Виявлено статус і функціонування лексико-семантичної групи англійських прикметників з погляду семантики їх парадигматичних зв'язків, розглянуто взаємодію лінгвальних і екстралінгвальних факторів у формуванні лексичного значення одиниць групи, що досліджується. Розглянуто групи прикметників, утворених у процесі деривації одиниць з міжслівною та внутрішньослівною мотиваціями, описано макрокомпонентну структуру лексико-семантичного поля англійських прикметників волевиявлення. Проаналізовано умови реалізації даними прикметниками свого лексичного значення в структурі словосполучення. Досліджено особливості англійських прикметників, які мають функції арибута та предиката. Вивчено семантичні особливості образних значень та виявлено ступені образності прикметників волевиявлення.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / Т.А. Скуратовська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено комунікативний, прагматичний, риторичний, соціолінгвістичний аспекти американського судового дискурсу, який є усну, переважно спонтанною комунікацією. Встановлено позалінгвальні фактори, що впливають на аргументацію в американському судовому дискурсі та зумовлюють вербальне оформлення аргументів. Визначено основні аргументи в американському судовому дискурсі та здійснено детальний аналіз їх особливостей. Обговорено напрямки мовної реалізації найбільш поширених варіантів тактики та прийомів аргументації в американському судовому дискурсі. Уточнено аргументативні властивості риторичних прийомів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / С.І. Нешко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено конотативне значення афіксів англійської мови, висвітлено механізм формування нових співзначень кореневих основ, проаналізовано вплив конотативного співзначення на денотивне значення слова. Розглянуто емотивно-експресивний словотвір як одне з джерел поповнення словникового складу мови. Проведено конотативний аналіз словотворчих елементів англійської мови з подальшою розбивкою на дві основні групи - афіксів мовленнєвого та мовного типу. Досліджено конотативно-стилістичне забарвлення афіксів, виявлено їх вплив на декодування повідомлення у цілому. Шляхом зіставлення членів синонімичних рядів (словарних і афіксальних) у германських мовах розкрито етнокультурноспецифічну сутність значення лексичних одиниць англійської та німецької мов.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / О.М. Набока; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано функціонування бібліїзмів як фрагментів прецедентного тексту (Євангелія від Матвія), в мові та мовленні. Досліджено семантичні процеси, які супроводжують трансформацію біблійних протоодиниць (слів, словосполучень, фраз як елементів Євангельського тексту) у біблійні фразеологізми (БФ) англійської мови, та їх подальше мовленнєве використання в англомовному газетному тексті. Здійснено класифікування бібліїзмів за походженням і способом утворення, за ступенем ідентичності їх тлумачення у словниках, виявлено кореляцію між представленістю БФ у довідковій літературі та частотністю їх вживання в газетному тексті, встановлено основні закономірності в семантичній трансформації БФ залежно від варіативності трактувань біблеїзмів у довідковій літературі.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / І.Б. Дубровська; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уточнено статус і характер метафори в німецькій мові; досліджено її відношення до метонімії та символу, а також особливості функціонування в технологічній та художній літературі, пресі та мистецтвознавстві. Аналіз номінативних типів метафоричних одиниць здійснено на основі їх зовнішньої структури, семантики, джерела походження та функції у мові. Згідно з номінативним аспектом виділено групи метафоричних одиниць. Наголошено на тенденції до стягнення форм біблійно-християнських одиниць, утворених шляхом метафоризації.За характером метафоризації розглянуто різні групи метафоричних біблійно-християнських одиниць: антономазійні, фітонімічні, зоонімічні, соматичні, символічні. Метафоричні фразеологічні та параміологічні одиниці розподілено за семантичними групами.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.04 / С.Ф. Алексенко; Київ. нац. лінгв. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено структурні та функціональні ознаки просодичних підсистем, що зумовлюють варіативність інтонаційної моделі англійських висловлень-вибачень (ВВ). Встановлено соціокультурні контексти, які впливають на формування інтонаційної варіативності ВВ у мовленнєвій комунікації. На підставі дослідження експліцитних та імпліцитних мовленнєвих стратегій вибачення систематизовано функціональні та семантичні види англійських ВВ та здійснено їх класифікацію за ситуацією спілкування, прагматичною спрямованістю та ступенем емоційної насиченості, а також з урахуванням співвідношень соціальних статусів мовця та слухача. З'ясовано кореляцію функціональних і семантичних ознак ВВ з певними комплексами просодичних підсистем мовлення. Обгрунтовано та експериментально зафіксовано інваріантні ознаки, що формують просодію ВВ як одиницю інтонаційного рівня. Визначено варіанти просодичної ознаки інтонаційної моделі ВВ, які сприяють розрізненню їх функціональних і семантичних видів у офіційних і неофіційних ситуаціях спілкування.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины