Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Филологические науки / Славянские языки


Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / С.І. Георгієва; Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні НАН України. — К., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Вивчено діалектну систему болгарської зорянської говірки, проаналізовано особливості її функціонування. Досліджено і визначено походження і актуальну діалектну належність даної говірки. Наведено типологічний аналіз фонетико-фонологічної, морфологічної та лексичної систем у болгарському переселенському діалекті мішаного типу в зіставленні з болгарським діалектним континуумом метрополії, болгарською літературною мовою, а також з діалектами і літературними мовами слов'янських народів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / Л.Є. Петровська; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано процес мовної концептуалізації невербальної поведінки людини. На підставі результатів дослідження одиниць фразеосистеми сучасної болгарської мови з'ясовано особливості номінації невербальних одиниць, встановлено основні розряди фразеологізмів, похідних від невербальних засобів спілкування, зокрема кінем (жестових і мімічних рухів, елементів візуальної поведінки), визначено характер їх семантичної організації, виявлено специфіку процесів фразеологізації та інтерсеміотичного зв'язку вербальних і невербальних одиниць, розглянуто їх функціонування. В результаті аналізу особливостей номінації невербальних засобів комунікації виявлено, що найбільш розповсюдженим способом репрезентації елементів невербальної поведінки є стійкі мовні звороти. Встановлено, що причиною їх частого використання є семіотична подібність кінеми як фразеологічного явища у невербальній мові та мовного фразеологізму. Запропоновано систематизацію корпусу фразеологічних одиниць, що експлікують функціональні властивості кінем як невербальних стереотипів, властивих національній культурі.

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 / Т.Б. Лукінова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 35 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему походження та розвитку на слов'янському грунті назв числа й кількості, що за сучасних умов становлять окрему частину мови - числівники. Існуюча система числівників складалась в слов'янських мовах протягом тривалого часу. Давність походження окремих її ланок різна. Чимало елементів даної системи з'явилось у дописемний період. Порівняльно-історичне дослідження дає змогу реконструювати найдавнішу (праслов'янську) динамічну систему назв числа й кількості.

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 / В.О. Колесник; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 44 с. — укp.

Аннотация: Вперше досліджено визначальні риси граматичної структури болгарських переселенських говірок в Україні шляхом вивчення їх динаміки внаслідок дії внутрішньомовних і позамовних факторів. Встановлено, що функціонування болгарських говірок понад два століття в оточенні інших слов'янських мов з типологічно відмінною граматичною структурою у відриві від діалектного континууму метрополії зумовило трансформацію таких власне балканських рис, як артикль, енклітичні форми займенників, посесивний датив, редуплікація, балканський кондиціонал, аналітичний спосіб творення вищого ступеня порівняння, майбутнього часу дієслів, да-конструкції. Відзначено більш послідовне функціонування архаїчних рис у діалектичному мовленні у порівнянні з літературною мовою та суттєві зміни і дебалканізацію говірок. Виявлено посилення даних процесів у 1950 - 1960 рр. з появою нового покоління з видозміненим мовним мисленням. Досліджено зміни категорії дейксису та втрату просторових артиклів. Відзначено сталість клішованої форми та відсутність подальшого розвитку артикля у досліджуваних говірках та його посилене вживання при власних іменах. Дебалканізацію з різним ступенем інтенсивності виявлено в різних підсистемах переселенських говірок. Доведено, що найбільш суттєвими є зміни серед лексичних балканізмів, а в граматичній структурі - в артиклевій системі та поступове заміщення загальних форм відмінковими.

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 ; 10.02.01 / С.М. Медвідь; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2000. — 36 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемам еволюції антропонімійної системи. Вперше в українській і слов'янській ономастиці комплексно досліджено історію антропонімоформул слов'ян, здійснено реконструкцію праслов'янської системи власних назв особи, проаналізовано мотиви, механізми і хронологію трансформації однолексемної антропосистеми в систему антропонімоформул. Дослідження виконано на основі 60-тисячної картотеки власних назв офіційно-ділового стилю, що репрезентують усі слов'янські мови, які мають нині статус національних: української, російської, білоруської, сербської, хорватської, болгарської, македонської, словенської, польської, чеської та словацької. Встановлено причини формування дво- та трилексемних офіційних антропонімоформул в окремих слов'янських мовах. Досліджено вплив екстралінгвальних факторів (традицій, релігії, держави, віку, статі, моди тощо) на вибір формули іменування особи.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / В.С. Червоножка; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено явище енантіосемії, спостережене у процесі розвитку протилежних значень у семантичній структурі мовної одиниці. Визначено, що енантіосемія становить окрему категорію у лексико-семантичній системі мови. Встановлено спільне та відмінне з суміжними лексико-семантичними явищами - антонімією, омонімією, полісемією, конверсією. Визначено основні причини появи протилежних значень у семантичних структурах болгарських енантіосемів. Розроблено семантичну класифікацію енантіосемічних слів і фразеологізмів сучасної болгарської мови, а також проаналізовано їх синтагматичні, парадигматичні та епідигматичні характеристики. Доведено, що за синтагматичними особливостями енантіосемія не відрізняється від полісемії та омонімії, а за парадигматичними та епідигматичними - наближається до антонімії. Запропоновано спосіб подання енантіосемів у лексикографічній практиці.

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 / Е.П. Стоянова; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українській славістиці представлено комплексний етномовний і соціолінгвістичний аналіз писемного дискурсу болгарського острівного ідіому, який функціонує в Україні протягом XIX - XX ст. Теоретично обгрунтовано варіативність лексичного рівня стосовно материкової етномовної системи, чинників перебування за межами материкового мовного масиву. Системно досліджено закономірності філіації до рівня комунікативно розвиненої, стилістично диференційованої та ієрархічно стратифікованої комунікативної субсистеми, що реалізується останнім часом у взаємодії з національною мовою та співіснує зі спорідненими інонаціональними мовами. Установлено, що нормування місцево острівного койнезованого ідіому імпліцитно чи експліцитно залежить від офіційних мовних норм у державі-донорі, а також - від соціолінгвістичної ситуації, що існує у державі-реципієнті. З'ясовано роль соціального субстрату у спрямуванні цього процесу до регіональних або матеріальних норм. Виявлено головні чинники затримання варіативних лексичних норм з метою врахування особливостей, збереження та подальшого розвитку острівного етнічного ідіому.

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.02.03 / Тетяна Олександрівна Черниш; НАН України; Інститут української мови. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / О.Р. Чмир; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено семантичні мотивації, які є основою у слов'янській правовій лексиці, а також шляхи концептуалізації правових понять у старослов'яській та давньоруській мовах. Визначено кілька сематичних комплексів, з використанням яких формувалися правові уявлення. Описано шляхи концептуалізації права у даних мовах. Установлено, що особливості відображення правових понять у середньовічній мовній картині світу значною мірою визначалися мотиваціями, взаємопов'язаними з синкретичними міфологічними уявленнями.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / А.В. Моклиця; Ін-т укр. мови НАН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено властивості та специфіку функціонування мовних домінант (МД) в індивідуальних художніх стилях польських модерністів К.Тетмаєра, С.Млодоженця, В.Гомборовича. Запропоновано концепцію МД, на підставі якої розглянуто деякі аспекти лінгвостилістичного аналізу, зокрема, ієрархії мовних елементів, семантичну місткість стилістичних засобів, природу формування конотативних значень, зв'язки вербальних і невербальних компонентів тексту. Установлено, що МД є основою естетичної цілісності та важливим інтегральним чинником художнього тексту, визначає параметри стилю як монолітарного утворення та системи чітких взаємозв'язків. Проаналізовано ідею, що актуалізація МД пролягає через ряд чинників, основними з яких є властивості та функції конкретного комунікату (художній текст) і авторська настанова, яка охоплює позавербальні аспекти становлення тексту.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / Л.Т. Буднікова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості словотворення агентивних та атрибутивних назв осіб сучасної словацької літературної мови. Описано механізм їх творення, встановлено продуктивність відповідних словотвірних засобів, способів, типів, моделей, твірних основ, словотворчих формантів. Визначено основні закономірності та тенденції у використанні засобів і способів творення особових назв у сучасній словацькій літературній мові.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / Л.М. Бондарчук; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто загальну систему весільних обрядодій та окремих мірополів специфічних ритуалів польського весілля. Охарактеризовано принципи структурування обрядових парадигм, акцентовано увагу на семантичному та формальному їх вираженні. Здійснено граматичну класифікацію весільних номінацій та розглянуто граматичну, семантичну та дериваційну специфіку реалізації обрядових парадигм та їх підсистем. Подано стимологічні коментарі до окремих затемнених весільних обрядових одиниць польської мови.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / О.М. Лазаренко; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу фонетичної, морфологічної та лексичної системи творів архієпіскопа Чернігівського та Новгород-Сіверського Лазаря Барановича досліджено особливості розвитку польської мови в Україні у XVII ст. Встановлено, що в результаті польсько-українських мовних контактів поза етнічними межами Речі Посполитої на території України виник особливий варіант польської мови, так званий периферійний діалект (polszczyzna kresowa), який використовували польські переселенці та представники українського суспільства. Виявлено найсуттєвіші фонетичні, морфологічні, лексичні та стилістичні ознаки польської мови, що функціонувала в Україні у зазначений період. Досліджено особливості польської мови, що виникли під впливом української, рідної для Лазаря Барановича, та їх відображення в його польськомовній спадщині. Здійснено порівняльний аналіз досліджуваного діалекту з іншими варіантами функціонування польської мови, зокрема великопольського та малопольського діалектів, на базі яких сформувалась сучасна польська літературна мова.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / В.Є. Федонюк; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2001. — 22 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано моделі, за якими створено речення, що зазнають парцеляції в чеській мові, доповнено й уточнено критерії ідентифікації парцельованих конструкцій у тексті, принципи опису засобів їх організацій. Розглянуто історію вивчення парцеляції в чеському мовознавстві, визначено природу та суть парцеляції як одиниці експресивного синтаксису, запропоновано критерії розмежування парцеляції та інших явищ експресивного синтаксису, описано семантико-інтонаційні особливості парцельованих одиниць, виявлено залежність реченнєвих моделей від вакантної та дублюючої позицій парцельованого елемента, від позиції речення, яке зазнає парцеляції в межах складної структури.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / А.М. Кравчук; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням семантики власної назви в складі фразеологізму та проблемі співвідношення національного й інтернаціонального в ономастичній фразеології. Встановлено, що ономастичний компонент фразеологічної одиниці зберігає семантичні зв'язки з відповідним онімом у мові й мовленні і завдяки цьому мотивує значення фразеологізму. Семантична вага власної назви в загальному фразеологічному значенні залежить від специфіки її ономастичного розряду й від ступеня ідіоматичності фразеологізму. Національні й інтернаціональні ознаки фразеологізмів на обов'язково зумовлені характером ономастичного компонента. Фразеологічні одиниці з міжнародними власними назвами біблійного й античного походження можуть відзначатися національними особливостями, а звороти з національно забарвленими онімами, накладаючись на спільні для багатьох мов структурно-семантичні моделі, мають інтернаціональні ознаки.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / І.А. Аскерова; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено синхронно-діахронічне дослідження семантичних мікрополів трьох базових емоційних складників внутрішнього світу людини - радості, смутку і страху у польській мові. Наведено теоретико-методологічні засади дослідження лексики на позначення ефективної сфери особистості. Визначено семантико-структурні особливості конституентів зазначених мікрополів, з'ясовано їх межі, склад і місце у загальному семантичному полі назв емоцій у даній мові. Установлено ядро та периферійні зони. Змодельовано шкалу інтенсивності їх компонентів. Розкрито словотвірний потенціал. Проаналізовано особливості мовної концептуалізації назв емоцій. Відтворено моделі семантичного розвитку дослідженої групи лексики. Установлено закономірності її формального та смислового розвитку на широкому діахронічному тлі впродовж XIII - XX ст., виявлено закріплені у мові народні знання та уявлення про внутрішній світ людини.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / С.Л. Адаменко; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: У роботі вперше в слов'янському мовознавстві визначаються етапи розвитку серболужицької нормативної ботанічної номенклатури, досліджуються її генетичні, лексико-семантичні, словотворчі особливості. З'ясовано, що формування цієї групи лексики відбувалося протягом ХІХ-ХХ ст. З точки зору генезису нормативна ботанічна номенклатура є неоднорідною. В її складі виділяється спільнослов'янська лексика, власне серболужицькі фітоніми й запозичення зі слов'янських і неслов'янських мов. В основі найменувань, що зберігають зв'язок із початковим принципом номінації, знаходяться кваліфікативні ознаки, які відображають властивості та якості реалії, а також релятивні ознаки, які вказують на зв'язок рослини з іншими предметами або явищами. У рамках ботанічної номенклатури розрізняється три типи лексико-семантичних відношень, а саме: синонімія, полісемія, омонімія. Словотворча структура нормативних назв визначається існуванням трьох типів фітонімів: простих, складних і складених найменувань (двочленних).

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / Н.Л. Щербина; НАН України. Ін-т мовознав. ім. О.О.Потебні. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено системне дослідження можливостей та умов реалізації явища синтаксичної синонімії на матеріалі простих, ускладнених дієприкметниковими і дієприслівниковими зворотами речень та складнопідрядних конструкцій у сучасній сербській мові. Проаналізовано функціональні особливості та внутрішньоструктурні семантико-синтаксичні співвідношення досліджуваних конструкцій; комплексно описано основні семантико-синтаксичні типи напівпредикативних синтаксичних зворотів і встановлено закономірності їх синонімії з підрядними синтаксемами у поліпредикативних реченнях.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / О.С. Баранівська; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито теоретичні аспекти складнопідрядних речень з підрядними означальними в сучасній польській мові, проаналізовано особливості цього типу речень і сполучні засоби, їх первинні функції та еволюцію в процесі функціонування. Наведено класифікацію складнопідрядних речень на підставі формальних, структурних і семантичних ознак, визначено основні структурно-семантичні та формально-граматичні особливості цього типу речень, уточнено відмінності між окремими підтипами підрядних означальних речень. Доведено, що в польській мові складнопідрядні речення з підрядними означальними і прості речення з відокремленими дієприкметниковими зворотами є функціонально-семантичними еквівалентами, однак цей процес взаємопереходу чи трансформації залежить від стилю і граматичних особливостей, в якому функціонує ця синтаксична одиниця. На матеріалі оригінальних і перекладних текстів (польських джерел українською мовою) виявлено спільні та відмінні характеристики підрядних означальних речень в обох мовах. Зазначено, що, не враховуючи спільне походження (беручи до уваги розвиток структури складного речення в слов'янських мовах), граматична природа підрядних означальних речень польської та української мов не завжди є однаковою, що простежується за порівняльного аналізу (на грунті двох мов).

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.02.03 / Л.Р. Осташ; НАН України. Ін-т укр. мови. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано чеські сучасні офіційні варіанти власних особвих імен слов'янського походження, а також ті слов'янські автохтонні імена, які наявні у чеських прізвищах. Визначено їх місце у сучасному чеському антропоніміконі, досліджено структуру, семантику, етимології, способи словотвору. На підставі аналізу виділено 85 основ у чеських іменах-композитах і 85 основ колишніх імен-композитів у чеських прізвищах. Досліджено шляхи виникнення, асортимент одноосновних імен, їх словотвір. Під час розгляду морфологічного способу здійснено комплексну характеристику суфіксів. Проаналізовано слов'янські автохтонні імена відапелятивного походження у чеських прізвищах.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины