Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Филологические науки / Журналистика


Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О.Г. Германова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано українські та польські нормативно-правові акти у галузі авторського права (АП) і суміжних прав, особливості їх дотримання в різних кінцевих продуктах інформаційної діяльності (друкованих ЗМІ, телерадіоорганізаціях), зокрема в процесі розміщення журналістських матеріалів в Інтернеті. Розкрито методологічні аспекти захисту та дотримання АП на твори засобами масової інформації. Досліджено законодавчу базу функціонування АП в Україні у контексті повноти, досконалості, несуперечливості окремих норм і положень міжнародних угод. Обгрунтовано необхідність дотримання АП і суміжних прав в Інтернеті, описано основні механізми захисту журналістських метеріалів у глобальній інформаційній мережі. Обгрунтовано доцільність передбачення в українському законі про АП відповідних норм, проголошених у польському аналогу, що захищають працівників мас-медіа та інших дописувачів у частині результативності їх творчих зусиль.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Вікторія Едуардівна Шевченко; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Інститут журналістики. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / С.С. Петров; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження розвитку книговидання в Києві як значному економічному, політичному та національному центрі Східної України у другій половині XIX - на початку XX ст. Розглянуто процес становлення різних галузей друкарства та книговидання у місті від фактично мануфактурних підприємств, в яких використовувалася переважно ручна праця, до розвиненої системи виробництва з усіма властивими йому елементами: використанням найсучасніших технологічних засобів, конкуренцією, підвищенням рівня експлуатації робітників, розподілом та перерозподілом ринку, витісненням дрібного виробника. Значну увагу приділено дослідженню участі робітників-друкарів у визвольному русі. Встановлено суттєвий внесок у розвиток галузі книговидання її провідних діячів - видавців, друкарів, власників книгарень. З урахуванням суспільно-політичних умов досліджуваного періоду (політики російського самодержавства, спрямованої на знищення українського друкованого слова та репресій щодо національної культури) проаналізовано розвиток російськомовного й українськомовного книговидання. Досліджено роль українськомовної книги в підвищенні освітнього рівня населення, формуванні громадської думки та ствердженні суспільних політичних поглядів. Охарактеризовано основні види видань за цільовим призначенням і тематикою. Висвітлено історію створення та напрямки діяльності провідних київських видавництв.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О.О. Рясна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено видавничий, редакторський і науковий доробок М.Максимовича у контексті становлення та розвитку української справи та журналістики. Висвітлено погляди вченого щодо організації видавничої справи в Україні, принципи редакторської роботи у відборі та компонуванні матеріалу. Здійснено дослідження аспектів видання М.Максимовичем альманахів "Денница", "Кіевлянин", "Украинец". Значну увагу приділено аналізу редакторських набутків діяча під час підготовки до друку історико-археографічних видань І.Фундуклея, "Пам'ятники", а також періоду перебування на посаді головного редактора журналу "Русская беседа".

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Д.О. Олтаржевський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка; Ін-т журналістики. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Здійснено аналіз висвітлення екологічної тематики в сучасних загальнонаціональних українських друкованих засобах масової комунікації (ЗМІ) з урахуванням світового досвіду категоризації сучасних видів преси. Запропоновано розподіляти загальнополітичні друковані мас-медіа за спільними тенденціями у поданні проблематики довкілля на три умовні категорії: масову, якісну й офіційну пресу. Систематизовано форми висвітлення екологічної тематики залежно від комунікативних можливостей кожної категорії мас-медіа. Визначено проблематику, жанрові особливості та мовностилістичні прийоми висвітлення питань екології у сучасних українських ЗМІ. Проаналізовано форми та тенденції розгляду проблематики довкілля в Інтернет-виданнях.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Л.М. Вежель; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено становлення Гавриїла Костельника як українського громадсько-політичного діяча, активного захисника української греко-католицької церкви візантійського обряду, його вдавану причетність до Львівського псевдособору 1946 р. та підступне вбивство його органами НКВД у 1948 р. Досліджено журналістську діяльність теолога, пов'язану з виданням журналів "Нива" та "Божі сліди", на сторінках яких друкувалися його релігієзнавчі праці, що розвінчували намагання Риму латинізувати українську церкву, ігноруючи уніатські домовленості 1596 р. Зазначено, що теолог викривав імперські намагання ополячити та русифікувати західноукраїнське населення шляхом втягування його до лона ворогуючих сторін. Проаналізовано літературно-критичний набуток прото пресвітера, обнародований на сторінках часописів "Дзвони" й "Діло", що сприяли формуванню патріотизму та національної ідеї серед галицького простолюду.

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.08 / К.С. Серажим; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2003. — 32 с. — укp.

Аннотация: На підставі критичного огляду загальнонаукових і галузевих методологічно-теоретичних підходів щодо тлумачення та вивчення дискурсу розроблено основні методологічні та теоретичні засади аналізу дискурсу як явища сучасного комунікативного середовища. Досліджено природу та прагматико-семантичну організацію дискурсу - його архітектоніку, основні механізми та засоби породження і розгортання, а також дискурсні можливості мовної особистості та застосовувані нею головні комунікативні стратегії побудови дискурсу. На основі вивчення політичних текстів сучасної української періодики розкрито специфіку мовної репрезентації (лінгвістичні особливості та жанрові форми мовного втілення) політичного різновиду масовоінформаційного дискурсу України.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Г.Л. Рябоконь; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання щодо неориторичного підходу до аналізу дискурсу. Цей підхід, на відміну від адресат-орієнтованого, герменевтичного підходу, розвиває адресант-орієнтовані традиції, базуючись на яких є можливим моделювання стратегій/тактик побудови автором/-ами британського парламентського дискурсу, його плану змісту (семантики) та плану повідомлення (прагматики). Зауважено, що такий підхід дає змогу визначити, завдяки яким мовленнєво-мисленнєвим діям, а саме семантичним і прагмалінгвістичним стратегіям/тактикам побудови смислів дискурсу, використовуються закріплені за цими стратегіями/тактиками певні лексичні, лексико-синтаксичні й синтаксичні засоби конкретної мови. Водночас у відкритому політичному мас-медійному дискурсі, яким є інтернет-опублікований британський парламентський дискурс, семантичні та прагмалінгвістичні стратегії/тактики, вживані учасниками парламентських слухань для побудови їх повідомлень, є засобами безпосереднього комунікативного впливу на користувчів Інтернету. На підставі здійсненого аналізу встановлено закономірності вживання міжпропозиційних семантичних відношень, що утворюють реляційний каркас відповідних стратегій/тактик учасників британських парламентських дебатів. За результатами багатоаспектного комунікативного дослідження мовленнєвої діяльності учасників британського парламентського дискурсу одержано наукові дані про найсуттєвіші особливості реалізації комунікативної та когнітивної функції мови у британському парламентському дискурсі.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / В.І. Ільченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: На базі матеріалів українських, російських та англомовних засобів масової інформації (ЗМІ) показано, що актуалізація стилістичних можливостей онімії є одним з найпопулярніших засобів публіцистики. Розглянуто особливості творення соціальних конотацій власних назв у ЗМІ залежно від екстралінгвальних чинників. Проаналізовано прийоми актуалізації соціального складника у значенні реального імені, побудовані за різних способів тропеїчного вживання онімів, а також синтаксичних фігур. Досліджено особливості експресивного вживання імен у заголовкових комплексах та на рівні тексту.

Источник: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.08 / І.С. Герман; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексне дослідження запорізької преси 1920 - 1940 рр. як цілісної системи. Виявлено основні передумови виникнення україномовних газетних видань в регіоні, визначено соціокультурне підгрунтя формування специфічної типологічної моделі місцевої періодики, запропоновано поліматичну класифікацію системи запорізької преси 1920 - 1940 рр. Проаналізовано жанрово-стильову специфіку періодики регіону. Розглянуто жанрову парадигму газетних видань регіону та пояснено причини формування жорстко регламентованої жанрової домінанти тоталітарної преси. Враховуючи мовностилістичні особливості публіцистичних текстів, досліджено еволюційні трансформації жанрових різновидів нарису й репортажу, проаналізовано становлення сатирично-публіцистичних жанрів у місцевій пресі.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / А.М. Микитенко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вивчено публіцистику М.Хвильового, проаналізовано певні суперечливі питання у теорії журналістики. Досліджено естетичну концепцію письменника, здійснено всебічне дослідження засобів комічного та діалогізму в його творах на базі циклу "Камо градеши" та памфлету "Дві сили", а також системний аналіз нарисової творчості. Доведено, що різні види сміху та діалоги є не лише проявом емоцій, а несуть у памфлетах суттєве змістове навантаження. У нарисах М.Хвильовий вдається до натяків і зашифровування думок, виявлення яких дозволяє стверджувати, що публіцист розвивав критичний напрямок у пресі часів тоталітаризму.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Т.В. Смирнова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2003. — 24 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості рекламної комунікації, визначено когнітивні механізми створення, реалізації та фіксації рекламного іміджу. Розглянуто сучасні теорії комунікації та наявні теоретичні відомості про спонукальні мотиви, установки, стереотипи, менталітет, архетипи й міфи, властиві масовій свідомості. Досліджено механізми впливу реклами на реципієнтів. Показано, що структуру рекламного іміджу складають інформаційні, когнітивно-афективні та конативні елементи, які формують, відповідно, пізнавальний образ, образ-уявлення та образ-прогноз. Зазначено, що пізнавальний образ виконує функцію фільтрації інформації щодо характеристик об'єкта реклами з метою виділення його з великої кількості інших об'єктів; образ-уявлення фіксує відфільтровану інформацію та кодує її, замінюючи об'єкт реклами фіксованим уявленням про нього; зміну думки й поведінки реципієнта щодо об'єкта реклами досягають за допомогою різноманітних маніпулятивних технологій, які формують образ-прогноз. Проаналізовано особливості вживання метафор у рекламній комунікації, сучасні рекламні твори, побудовані за принципом "магії за аналогією". Порівняно основні властивості реклами й міфу, показано, що висока ефективність "рекламних міфів" досягається завдяки використанню в них механізмів, органічно властивих людській свідомості, архетипних структур. Висвітлено роль невербальних засобів фіксації рекламного іміджу, наведено класифікацію засобів невербальної комунікації, охарактеризовано вербальні та невербальні засоби привертання та фіксації мимовільної уваги.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О.О. Бєляков; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: На прикладі складових комунікації - преси і паблік рілейшнз, залучення досвіду України та Німеччини проведено порівняльний контент-аналіз провідних газет цих країн. Розглянуто екологічну складову національної політики та безпеки. Вперше в українському журналістикознавстві розроблено новий напрямок - екологічну журналістику та простежено її взаємозв'язок з екологічною політикою. Досліджено вітчизняну екологічну пресу. Обгрунтовано необхідність розвитку паблік рілейшнз для довкілля. Визначено механізми впливу українських та німецьких засобів масової інформації на екологічну діяльність держави. Викладено пропозиції стосовно поліпшення екологічної комунікації, вільного доступу до екологічної інформації та підвищення ролі екологічної політики.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Я.В. Прихода; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Здійснено системний аналіз концепту Європа в українському мовознавстві та журналістикознавстві. Вперше досліджено його когнітивно-лінгвістичні аспекти на підставі вивчення мовних засобів творення, виокремлених з наукових і газетно-публіцистичних текстів європейської тематики, а також колективного досвіду, зафіксованого в словникових статтях. Висвітлено еволюцію та зміст концепту Європа в українському науково-публіцистичному дискурсі, виявлено етапи його активного творення. Встановлено, що від середини XIX ст. до початку відновлення незалежності України процес формування даного концепту відбувався у межах контрастного поля Європа - Азія, Схід - Захід. Визначено основні напрямки його розвитку в роки української незалежності. Досліджено та охарактеризовано три періоди активації європейської тематики у вітчизняній пресі: 1991 - 1995, 1995 - 1998, 1998 - 2003 рр. Виявлено перспективотворчий потенціал концепту Європа та обгрунтовано конкретні напрями його реалізації в українському дискурсі. Праналізовано та узагальнено сучасне осмислення концепту Європа та простежено динаміку його функціонування у пресі та вітчизняному мовному просторі. З'ясовано семантичне поле й обгрунтовано закономірності мовотворчого процесу з використанням досліджуваного концепту. Визначено асоціативні межі метафоричного образу Європи та його аксіологічні ознаки. На матеріалі словників української мови виявлено динаміку лексеми й особливості вживання в сучасному мас-медійному просторі, виявлено її потужний словотвірний потенціал. Доведено, що концепт Європа як складова публічного дискурсу є засобом і свідченням національної інтерпретації світу та об'єктом ментальної географії.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / М.С. Гдакович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексне дослідження західноукраїнської літературної преси 1920 - 1930 рр., простежено роль літературних видань у розвитку культурного життя та національної літератури. Проаналізовано процес становлення та розвитку літературної періодики на Галичині, Закарпатті та Буковині, з'ясовано її роль у функціонуванні української національної системи, показано вплив даної періодики на розвиток національного та, зокрема, літературного життя. Розглянуто специфіку, ідейні та естетичні засади її функціонування.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Х.П. Дацишин; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості використання метафори у сучасному українському політичному дискурсі друкованих мас-медіа. Розглянуто її комунікативний, когнітивний і структурно-морфологічний аспекти. Здійснено аналіз окремих метафор як конструктивних та деструктивних компонентів дискурсу на комунікативному рівні, на когнітивному - виокремлено основні семантичні типи метафори та зроблено висновок про нові тенденції у формуванні мовної картини світу, а на стуруктурно-морфологічному рівні виявлено вплив морфологічної належності сигніфіката метафоричного компонента тексту на стійкість оцінки політичного явища або особистості. Встановлено особливості політичної метафори як окремого типу транспонованих висловів і з'ясовано її роль в індивідувальному мовленні журналістів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / Н.С. Заверющенко; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено журналістську діяльність М.Драгоманова "женевського" періоду. Зроблено системний аналіз газети "Вольное слово". Визначено зміст і проблематику драгоманівської публіцистики на сторінках газети. Уперше описано історію стосунків українського публіциста з російськими соціалістами різних напрямків у контексті полеміки з російськими нелегальними виданнями кінця 1870 - 1880-х рр. Розкрито важливу роль женевської газети "Вольное слово" як частини громадської місії М.Драгоманова за кордоном і вагомого чинника політизації української нації.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / В.В. Слінчук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. Ін-т журналістики. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення матеріалів друкованих мас-медіа досліджено зміст і структуру гендерних концептів. Детально проаналізовано різнопланові мовностилістичні засоби творення гендерних образів молоді. Комплексно досліджено вербальні когнітивні та емотивні складники гендерної репрезентації образів молоді. Розглянуто семантико-поняттєві моделі сучасних гендерних стереотипів. З'ясовано роль, розкрито змістову та експресивну вагомість заголовків журналістських матеріалів на гендерну тематику. Вперше проаналізовано мовну специфіку традиційних, актуалізованих і нових гендерних образів-стереотипів, які у мовленні збагачуються додатковими оцінно-семантичними рисами, що з'являються завдяки використанню різноманітних мовних засобів, які конкретизують і експресивно поглиблюють основні змістові компоненти. До наукового обігу введено результати аналізу текстових засобів друкованих мас-медіа на міжособистісну молодіжну тематику та виокремлено мовностилістичні чинники, що сприяють формуванню суспільної свідомості в сфері гендерних стосунків.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / О.А. Мітчук; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено системний аналіз входження неологізмів у мову засобів масової інформації Рівненщини кінця XX - початку XXI ст. Висвітлено основні тенденції в оновленні словникового складу медіалексики. Проаналізовано найпродуктивніші способи творення нових слів, що функціонують у мові мас-медіа на базі питомих та іншомовних коренів. Розглянуто закономірності словотвірної адаптації новітніх запозичень мови засобів масової комунікації. Узагальнено критерії оцінки уживання сленгізмів у мові засобів масової інформації Рівненщини.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.08 / І.А. Хоменко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено досвід української авізуальної драматургії тридцятих років ХХ ст. Переосмислено суперечливі положення теорії радіоп'єси, що спричинили конфронтацію різних наукових напрямків. Проаналізовано еволюцію радіодрами з позицій теорії масової комунікації та інженерії знань. Уперше розглянуто жанрову своєрідність радіоп'єс залежно від ступеня абстрагованості втілених у них моделей реальності, що дозволяє на теоретичному рівні зняти суперечність між "акустичною" та "поетичною" концепціями радіомистецтва.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины