Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Филологические науки / Сравнительное литературоведение


Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / І.В. Девдюк; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена аналізові особливостей творчої рецепції П. Кулішем набутків англійського письменства як цілісного процесу. Увага зосереджена на таких формах засвоєння іншомовної літератури, як переклад, критична інтерпретація, мистецьке використання образів, тем, мотивів. Встановлено художнє, пізнавальне та історичне значення діяльності Куліша як критика та популяризатора англійської літератури в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Ю.Р. Матасова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українському та зарубіжному літературознавстві здійснено архетипове порівняльно-типологічне дослідження романістики Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича. Виявлено специфіку функціонування у текстах романів американського та українського письменників архетипового шару як цілісної системи, що великою мірою визначає характер текстів. На базі теоретико-методологічної концепції текстуального аналізу, що грунтується на теоріях К.-Г.Юнга, Г.Башляра, М.Еліадзе, Н.Фрая, Дж.Кембелла, К.-П.Естес, Р.Жірара, Л.Фідлера, Є.Мелетинського, В.Топорова, М.Євзліна, С.Пригодія, Н.Зборовської, виведено типологію архетипів першостихій (архетипу Землі, і, зокрема, архетипів Матері-Землі, Каміння, Скелі, Домівки, Лабіринту, Вогню, Води), першообразів несвідомого (базових архетипів Матері, Анімусу й Аніми), демонічної міфологеми жінки-відьми, централізуючого архетипу Самості у його пов'язаності з архетипом Провідника та міфологемою героїчних пошуків, а також архетипових рис комплексу Homo Ludens у долях більшості героїв. Розкрито імплікацію тих культурологічних, національно та індивідуально маркованих чинників, що визначають характер архетипового шару романів Ф.С.Фіцджеральда та В.Домонтовича.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Я.В. Галкіна; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджуються моделі переживання естетської абсолютизації прекрасного російським та європейським культурним середовищем на різних історичних етапах. Автор аналізує творчі системи О.Уайльда та І.Северяніна як підсумкові в історичному функціонуванні естетської ідеї, виокремлює їх суттєві характеристики.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / М.В. Брацка; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено дискурс козацтва в поезії маловідомих представників "української школи" польського романтизму, яка є інтегральною складовою культурної парадигми українсько-польського пограниччя. "Українську школу" розглянуто у взаємозв'зку з літературою, історією, фольклором українського народу. Відзначено, що ідейно-естетичним центром творів поетів цієї школи є образ козака, надзвичайно популярний і поширений у польській літературі першої половини XIX ст. внаслідок екстраполяції європейських романтичних тенденцій звернення до історизму та фольклоризму. Розглянуто численні втілення образу козака у поетичних творах польських романтиків "української школи" у порівняльно-типологічному аспекті. З'ясовано, що топіка козацтва акумулює усе різноманіття топічних парадигм (свободи, кохання, поразки, помсти, смерті) і характеризується амбівалентністю зображення. Вивчено ментальні уявлення поетів даної школи про козацтво. Етнічні стереотипи (козака-українця, поляка, татарина, єврея), що мають місце в поезії "української школи", висвітлено у взаємному контексті та на підставі опозиції "свій" - "чужий". Встановлено, що особливої важливості у літературі пограниччя набуває категорія "іншого".

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н.П. Бідненко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Досліджено специфіку перекладу драми, літературний текст якої розглянуто у функціональному та комунікативному аспектах у системі "автор - художня дійсність - твір - реципієнт", зважаючи на особистість перекладача і процес трансформації художнього тексту засобами іноземної мови. Визначено фактори, що впливають на процес перекладу драматичних творів, а також закономірності, що виникають за даних умов. Теоретичне дослідження підтверджено аналізом українських та російських варіантів перекладів драми Б.Шоу "Учень диявола". Дослідження виконано на стику порівняльного літературознавства та теорії перекладу. Здійснено спробу синтезувати літературознавчі та перекладознавчі ідеї систематизувати специфіку перекладу драматичного тексту.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н.А. Кірносова; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано парадигму паломницьких творів нового типу ("література вимислу"), згрупованих відповідно до акцентованої в них проблематики, розкрито вплив цієї проблематики на поетологічні особливості текстів. На підставі релігійного та психологічного контекстів виявлено типологічні сходження в паломницькій прозі віддалених літератур. Підкреслено невипадковість актуалізації мотиву паломництва саме на межі середньовіччя та Нового часу, коли активно переглядалася роль національного компоненту в формуванні світосприйняття людини на Заході і Сході. Визначено характерні для культур Заходу і Сходу в XVI - XVIII ст. тенденції у ставленні до природи, суспільства і традиції. Проаналізовано відображені в паломницьких творах жанрові та стильові тенденції доби бароко в Європі та епохи Мін в Китаї. Значну увагу приділено засобам представлення в літературі нової концепції людини, часу та простору, присутності автора. Підкреслено значну роль паломницької прози в літературах передновочасної доби.

Источник: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.05 / С.С. Сакура; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше в повному обсязі проаналізовано діяльність Жуковського як перекладача англійських романтиків, істотно розширено уявлення про творчу історію окремих перекладів (балад, романтичних поем), а також їх місце і роль у російській літературі. На прикладі перекладів з Р.Сауті, Д.Байрона, В.Скотта, Т.Мура показано системний характер змін і доповнень, внесених у перекладені тексти, що дозволило значно доповнити уявлення про творчий метод поета та обгрунтувати правомірність розгляду його переказів серед оригінальних творів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Т.М. Івашина; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Визначено магістральні тенденції розвитку феномену літературної донжуаніани. Розглянуто функціональні парадигми та найвагоміші історичні модифікації даного образу, а також основні типи трансформаційно-адаптаційних процесів у разі входження даного традиційного матеріалу до іншочасового, інокультурного (інонаціонального), іноавторського контексту. Висвітлено шляхи формування жанрової системи літературної донжуаніани та розглянуто явище перекодування образу легендарного героя в процесі його історичної еволюції.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н.А. Городнюк; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано творчість В.Шевчука у контексті сучасної "прози культури", і, зокрема, її необарокового напрямку, що дозволяє найбільш плідно виявити та охарактеризувати специфіку його художньої прози. Зазначено, що об'єктом спеціального дослідження постають окремі семіотичні утворення - знаки культури - образи, що набувають у письменника знакових характеристик у межах необарокової парадигми: слово, книга, сад, бібліотека, околиця. Виявлено художні кореляти основних необарокових знаків культури В. Шевчука, розглянуто їх генезу та специфіку на грунті українського Бароко у порівнянні з західними версіями Х.Л.Борхеса, У.Еко, М.Павича.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Т.С. Шевчук; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено рецепцію та інтерпретацію естетичного дискурсу поезії французького символізму в ранніх творах Д.С.Мережковського. Проаналізовано естетичні концепції французьких символістів, в яких визначено поняття символу, обгрунтовано методи ідеалістичної художньої творчості. Висвітлено ставлення Д.Мережковського до "нової поезії" Франції, розглянуто його рецепцію естетичного дискурсу французького символізму: запропоновано систематизацію типологій архетипного значення в творчості іншомовних поетів кінця XIX ст. З'ясовано типологічні збіги та контактно-генетичні зв'язки творчості Д.Мережковського з поезією раннього французького символізму.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О.В. Сидоренко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено порівняльний аналіз жанрів міської "низової" літератури комічного спрямування високого Середньовіччя та Відродження, зокрема французьких фабліо, німецьких шванків та англійських джестів. Прослідковано передумови становлення даного різновиду літератури, а також його жанрову генеалогію. Досліджено типологічні збіги та відмінності на тематологічному, генологічному, жанрологічному рівнях. Виявлено спільні тематичні детермінанти, а також національно детерміновані мотиви і топоси, проаналізовано такі провідні жанротворчі атрибути, як структура та семантика заголовків, сюжетні алгоритми, композиція. З'ясовано природу сміхового поля досліджуваних жанрових моделей, виокремлено її провідні конституенти та механізми творення комічного ефекту. Визначено характер кореляції жанрової ідеології розглянутих національних моделей з інтелектуально-духовними запитами та естетичними смаками її потенційної читацької аудиторії.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / В.В. Орехов; НАН України; Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено актуальні проблеми імагології. Обгрунтовано гіпотезу про міфопоетичну природу літературної рецепції інонаціональних держав і народів. Вивчено питання сприйняття й осмислення російської дійсності у французькій літературі першої половини ХІХ ст. на матеріалі індивідуально-художніх зразків вирішення "російської" теми, описів, узагальнюючих розмірковувань, зауважень та окремих згадок про Росію в творчості А.Ансло, О.Бальзака, П.-Ж.Беранже, В.Гюго, О.Дюма, П.Жюльвекюра, А. де Кюстіна, П.Меріме, Ж. де Сталь, Стендаля та інших авторів. З'ясовано, що літературна рецепція Росії у французькій літературі першої половини ХІХ ст. реалізована відповідно до міфопоетичних моделей, скоригованих особливостями актуальної історичної ситуації, морально-етичними й естетичними реаліями та індивідуальними авторськими інтерпретаціями.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О.Б. Тетеріна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше розглянуто переклад як наукову проблему в українському літературознавстві XIX - початку XX ст. Підкреслено важливе значення перекладознавчої думки на всіх етапах розвитку національної літератури (становлення, формування, ствердження та поступу в світовому контексті). Відзначено позитивний вплив великого обсягу перекладознавчого матеріалу (від окремих висловлювань, рецензій, статей до грунтовних праць) на відображення основних етапів літературної критики та подальший світовий розвиток національної літератури. Досліджено еволюцію перекладознавчої думки та встановлено загальнолітературний характер художнього перекладу як літературного зразка, засобу формування естетичного смаку, розвитку мови, джерела ідейно-тематичного, жанрово-стильового збагачення української літератури, її оновлення та модернізації, стимулу для оригінальної творчості (на прикладі літературної діяльності Р.Гонорського, М.Максимовича, П.Гулак-Артемовського, Л.Боровиковського, Є.Гребінки, М.Костомарова, П.Куліша, М.Драгоманова, О.Потебні, І.Франка та Лесі Українки). Обгрунтовано суттєве значення перекладу у формуванні концепції національної літератури, спрямованої на розвиток власних традицій і збагачення їх світовим здобутками. Відзначено функціональність перекладознавчої думки в розвитку літертурознавства, що сприяло поглибленню розуміння завдань та перспектив загального літературного процесу та індивідуальної творчості митця. Встановлено значення перекладу як органічної частини літературознавства.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Н.В. Авраменко; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено та систематизовано дані про творчу діяльність українських і англо-американських символістів, особливості розвитку символізму в Україні. Досліджено у зіставленні лірику поетів символістів на тематичному, образотворчому та міфопоетичному рівнях, розкрито особливості символістського моделювання дійсності. Висвітлено засоби текстуального вияву символістського дискурсу, особливості його функціонування в українській, англійській, американській літературах. Проаналізовано міфологеми, міфологічні сюжети, образи, мотиви в ліриці українських та англо-американських символістів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Е.Д. Циховська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: З використанням архівних матеріалів, відомих і малодоступних джерел системно досліджено творчість Є.Маланюка як модель міжкультурної художньої комунікації, зокрема, у порівняльно-типологічних зв'язках з українською та польською літературами. Висвітлено питання атрибуції польських перекладів вірша "Warszawa" Є.Маланюка. Проаналізовано вплив його історіософської концепції на творчість Ю.Лободовського, функціонування "еллінського комплексу" на тлі інших моделей культури (російського скіфства, польського сарматизму). Вивчено "польську" спадщину Є.Маланюка і "варшавську" Ю.Тувіма, з'ясовано схожість і відмінність ідейно-тематичного, сюжетно-композиційного: жанрово-стилістичного рівнів поезії Є.Маланюка у порівнянні з творчістю Ю.Тувіма, Ю.Лободовського. Розглянуто рецепцію творчості Є.Маланюка в українсько-польській періодиці, установлено особливості архетипу міста Варшави у Є.Маланюка, Ю.Тувіма та Є.Стемповського.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Л.Б. Лавринович; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості дискурсу літературного постмодернізму в національних літературах - українській, російській та польській на рівні образної структури художнього твору. Розмежовано основні онтологічні параметри постмодерного персонажа досліджено екзистенційний вимір героя (твори Т.Конвіцького, Л.Петрушевської та О.Забужко). Описано в порівняльному аспекті способи постмодерного вирішення проблеми норми/маргінальності людського буття і поетичні засоби цього вирішення (В.Єрофеєв, Ю.Іздрик, Є.Пільх). Проведено типологізацію випадків ентропії образу-персонажа в окремих творах з метою визначення головної поетикальної проблеми постмодернізму - цілісності образу (А.Бітов, П.Гуелле, Ю.Андрохович). Особливу увагу приділено класифікації типології постмодерного персонажа в історико-літературній перспективі відповідно до типу творчості митця.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / О.О. Мушкудіані; Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено типологію українського та грузинського романтизму; проведено комплексний аналіз способів вираження авторської свідомості-чуттєвості в поезії О. Чавчавадзе, Г. Орбеліані, В. Орбеліані, Н. Бараташвілі, Л. Боровиковського, М. Костомарова, В. Забіли, М. Петренка, М. Шашкевича, Т. Шевченка та ін. Розглянуто художні візії історичного минулого, діалог із природою, естетику духовності інтимної лірики українських і грузинських романтиків. Окремі розділи присвячено розгляду художньої спадщини Т. Шевченка та Н. Бараташвілі в інтертексті світового романтизму, а також рецепції творчості грузинських романтиків українськими інтерпретаторами.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Г.П. П'ятакова; Терноп. держ. пед. ун-т ім. В.Гнатюка. — Т., 2001. — 24 с. — укp.

Аннотация: Досліджено прозу М.Чулкова у контексті романного жанру. Простежено особливості форм генетично-контактних зв'язків (запозичення, наслідування, адаптації, алюзії, пародії), що мають місце у романах М.Чулкова "Пересмішник" та "Пригожа кухарка". Вивчено прозу М.Чулкова на рівні синхронії у разі зіставлення з творами М.Попова, В.Лєвшина, В.Карамзіна. Розкрито значення прози М.Чулкова у формуванні "низового" роману. Усвідомлено та оцінено місце літературної спадщини письменника в історіко-літературному процесі. Простежено особливості впливу романів М.Чулкова на прозу XIX століття (М.Карамзіна, В.Наріжного, О.Пушкіна, М.Гоголя, М.Салтикова-Щедріна, М.Лескова, І.Нечуй-Левицького) у процесі виявлення спільних тем, мотивів, образів, композиційних структур у творах.

Источник: Автореф. дис... д-ра філол. наук: 10.01.05 / В.А. Зарва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 38 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українському літературознавстві здійснено компаративне дослідження розвитку російської та української прози 1860 - 1880-х рр. в аспекті функціонування просвітницьких тенденцій. Запропоновано оригінальну теоретичну філософсько-естетичну концепцію взаємодії людини та середовища у творах письменників. Розроблено нову порівняльно-типологічну класифікацію просвітницького героя у російській та українській прозі зазначеного періоду. Уперше в українському літературознавстві проаналізовано жанрові та стильові особливості просвітницького роману виховання у російській і українській прозі 1860 - 1880 рр.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.05 / Марія Мирославівна Шимчишин; Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. — К., 2000.

Аннотация:


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины