Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Филологические науки / Литературоведение


Источник: Автореф. дис. канд. філол. наук: 10.01.01 / В.І. Зубань; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано твори "Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" з урахуванням інших текстів, що у 1920-х рр. в ситуації обговорення національної перспективи набули нових метажанрових ознак й утворили своєрідний інтелектуальний дискурс. Приділено особливу увагу ідейному аспекту створених В.Петровим образів Костомарова та Куліша з огляду на їх роль у процесі переоцінювання національного минулого та формування образу нової української дійсності. З'ясовано характер жанру творів "Аліна й Костомаров" та "Романи Куліша" шляхом їх зіставлення з інтелектуальними романами М.Хвильового, В.Підмогильного та М.Могилянського. Висвітлено основні прийоми трансформації біографічного матеріалу, використані автором для змалювання діячів національної історії в їх приватних проекціях. Окремо досліджено інтертекстуальні особливості цих творів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.Л. Левченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано моделі генерування тексту, представлені у гомілетиці Іоанікія Галятовського, а також використаних ним під час написання проповідей "Ключа розуміння". Представлено генезис теорії топіки, відтвореної Іоаникієм Галятовським в актуальній для риторичної культури бароко у цицеронівській інтерпретації. Досліджено виведені у "Ключі розуміння" способи компілювання топів, які запозичувались зі Святого Письма, лексикографічних пам'яток, збірок компілятивного характеру, авторитетних ораторських творів тощо. Сакральні тексти охарактеризовано як основне джерело топічного матеріалу, що подавався у вигляді імітації, переказу, екзегези та цитування.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.В. Лопушан; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено малу прозу Ореста Авдиковича як складову естетико-філософської еволюції західноукраїнської новелістики 90-х рр. XIX - 1900-х рр. XX століття. На рівні мікроаналізу досліджено проблематику та жанрово-стильову специфіку творчого доробку белетриста. Простежено вплив "старої" та "нової" генерації українського письменства на становлення творчого обличчя митця. Творчість письменника проаналізовано з позицій осмислення її належності до періоду передмодернізму та модернізму. Розкрито новаторство митця, наголошено на домінуванні екзистенціальної проблематики у його белетристиці. Досліджено жанрову своєрідність прози письменника, її зумовленість явищами психологізації, ліризації епіки, підвищення питомої ваги фрагментарних форм у загальному потоці літератури цієї доби. На основі різнобічного аналітико-синтетичного дослідження зроблено висновки про оригінальність індивідуальної стильової манери О.Авдиковича.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.В. Кривчикова; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто творчість представників празької школи з погляду творення ними нового "національного міфу", якому властиві еволюційні процеси, від активного пошуку національної ідентичності, міфологізації історії та етноландшафту, від створення міфу про власну націю до розкладу основних мотивів, деструкції, психологічної виснаженості, від національного месіанізму до етико-антропологічної домінанти. З використанням даного підходу віднайдено спільні мотиви й загальні тенденції творчості, які були об'єднуючим фактором поезії празької школи. Зроблено спробу комплексно проаналізувати світогляд і стилістику, витоки націоналізму та шляхів оновлення літератури. Виявлено закономірності розвитку національної літератури поза межами країни.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.І. Дяченко; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто окремі теоретичні питання історичного та пригодницького романів. Визначено вплив міфопоетичної свідомості, неусвідомленого відтворення міфологічних структур у романі. На основі дослідження жанрових, композиційних та хронотопних особливостей роману "Пригоди молодого лицаря" зроблено спробу осягнути внутрішню організацію його художньої структури, для якої характерні ознаки словесної та сюжетної гнучкості. За допомогою портрета - одного з найважливіших засобів художнього вислову - досліджено й проаналізовано образну систему роману "Пригоди молодого лицаря". Розкрито майстерність психологічного аналізу в ньому, визначено художню своєрідність авторського письма. Досліджено взаємозв'язок та особливості жанрового різновиду та поетичності мови роману. Встановлено, що "Пригоди молодого лицаря. Роман з козацьких часів" - історико-пригодницький роман з гармонійним поєднанням різних стильових ознак художнього письма, всебічним розкриттям характерів і психологічних станів.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / З.В. Савченко; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню процесу становлення та розвитку стилю "романтика вітаїзму" (активний романтизм) в українській прозі 20-30-x років та в еміграційній літературі 40-x років XX століття. Згідно з позицією автора, означений процес умовно диференціюється на чотири періоди: 1) становлення "романтики вітаїзму"; 2) активний романтизм періоду зрілості; 3) періоду занепаду активного романтизму; 4) активний романтизм "другої хвилі". Запропонований підхід підтверджено конкретним текстуальним аналізом з урахуванням стильових домінант кожного з означених періодів, впливу на функціонування стилю літературного середовища та виявів вітаїстичної концепції у творчості окремих письменників.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / С.С. Воїнов; НАН України. Ін-т л-ри ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано історичні зв'язки літопису "Слово о полку Ігоревім" з Новгород-Сіверщиною, літературні та культурні традиції регіону, мову видатної літературної пам'ятки. Уперше досліджено топонімічні паралелі до лексики "Слова о полку Ігоревім", що існують в даному регіоні. Виконано цілісний історіографічний аналіз перекладів, переспівів, досліджень, літературних ремінісценцій "Слова", створених літераторами Новгород-Сіверщини. На підставі аналізу характерних особливостей мови регіону та існуючих на її території топонімів зроблено висновок про новгород-сіверське походження "Слова о полку Ігоревім" і його автора, про значний внесок літераторів до вивчення та популяризації даної пам'ятки.

Источник: Автореф. дис.. канд. філол. наук: 10.01.01 / В.М. Явтушенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано видання "Твори" Ш.Дніпровського в 3-х томах. Визначено місце письменника в історії української літератури 1920-х рр. Особливу увагу приділено стильовій домінанті творів автора, доведено, що він є одним з найбільш послідовних представників українського імпресіонізму на завершальному етапі розвитку даного стилю в українській літературі. Кожен том "Творів" розглянуто як певну художню цілісність, цикл, описано стильову належність творів кожного циклу й основні циклотворчі мотиви. Том перший "Творів" кваліфіковано як психологічний імпресіонізм, том другий - реалістичний і том третій - натуралістичний.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.С. Бердник; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено розвиток теорії метатексту в парадигмі сучасних уявлень про діалогічну спрямованість будь-якого ( особливо мистецького) тексту як явища культури. Обгрунтовано поняття "домінантного коду" як позиції автора-митця, що детермінується певною ідеологією та його мистецького завдання, які визначають створення нової форми у ситуації метамнемонічного зв'язку між автором та реципієнтом як ціннісного ставлення до змісту естетичного об'єкта, який пізнається та співпереживається реципієнтом. Обгрунтовано поняття "метатексту" як віртуального тексту, створеного під час інтра- та інтертекстуального діалогу реципієнта з мистецьким текстом. Інтерпретовано "Історію Русів", в межах сучасних естетичних норм та як завершений мистецький словесний текст, розглянутого як метатекст.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Г.О. Попадинець; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Уперше розглянуто проблему автологічного слова в поезії І.Франка. Простежено взаємодію, взаємовідображення авто- і металогії, підкреслено новаторство автора в оновленні жанрів та стилю суто ліричної (оповідальної) та наративної поезії засобами автологізму. Проаналізовано автологічне письмо у збірці "З вершин і низин" в аспекті її різностилля, ліричний автологізм "Зів'ялого листя" та автологічну наповненість збірок "Мій Ізмарагд", "Із днів журби" і "Semper tiro" з їх філософічністю та "делікатним дидактизмом".

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Т.Л. Шептицька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Уперше здійснено систематичне та концептуальне дослідження антималоросійського дискурсу української літератури 1920 - початку 1930-х рр. З використанням матеріалу "Літературно-наукового вісника" запропоновано інтерпретацію однієї з провідних проблем тогогочасного українського письменства та публіцистики - проблеми малоросійства. Доведено, що антималоросійський дискурс творчості "вісниківців" сформувався під впливом суспільно-політичних чинників. Зроблено висновок, що основні мотиви й образи антималоросійської парадигми "вісниківців" історично та генетично взаємопов'язані з концепцією національної критики та самокритики.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Н.М. Тимощук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати комплексного дослідження української прози, присвяченої трагічним подіям голодомору, проаналізовано ідейно-естетичні тенденції в зображенні штучного голоду 1932 - 1933 рр. Системно осмислено пласт української епіки про голодомор у зв'язку з творами есхатологічного характеру української та зарубіжної літератури. Розглянуто специфіку авторського бачення цього вияву тоталітаризму, естетичні та етичні засади епічного відображення голодних років доби сталінізму.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. філол. наук: 10.01.01 / Н.М. Алексеєнко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано роль і місце біблійної герменевтики в українській бароковій прозі. Доведено, що українська література XVII - XVIII ст. мала релігійний характер, стиль художніх творів був обумовлений метафізичною та власне богословською проблематикою та християнською обрядовістю. Показано, що в літературі українського бароково та усієї Європи від часу Тридентського собору набула поширення чотирисенсова біблійна герменевтика, суть якої полягає у розрізненні буквального, відкритого, зрозумілого сенсу Святого Письма, й "темного", закритого, таємного. Прикладом застосування чотирисенсової біблейної герменевтики є творчість Іоаникія Галятовського. Трактати та діалоги Григорія Сковороди розглянуто в аспекті всезагальної алегорези. Схильність до буквального сенсу та заперечення сенсу алегоричного відображено в прозі Феофана Прокоповича.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.Ю. Ковальова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження бінарних колізій модернізму та авангардизму, з'ясовано їх спільну основу ("філософію життя") та відмінні характеристики на прикладі аналізу творчості Л.Українки, М.Семенка та Б.-І.Антонича. Осмислено специфіку неоромантизму, футуризму та сюрреалізму. Вперше здійснено спробу виявити іманентну сутність магістральних напрямів і відповідних стилів, подолано практику ототожнення даних понять та обгрунтовано шлях їх адекватного розуміння та інтерпретації, а також уважного прочитання текстів без накладання чужорідних схем. З'ясовано визначальні смислові характеристики модернізму та авангардизму, які полягають в актуалізації антитетичних принципів конструкції та деструкції, формуванні поетичного космосу та хаосу, що зумовлює відмінні завдання досліджуваних літературних систем. Виявлено відповідність неоромантичного стилю - модернізму, футуристичного - аванградизму, простежено здатність деяких стилів (зокрема, сюрреалізму) трансформуватися з одного напрямку в інший.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Е.Ю. Балла; Прикарпат. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франк., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: У контексті драматичних і науково-публіцистичних праць Василя Пачовського, на матеріалах розвитку раннього українського модернізму досліджено поетику ліричної творчості письменника. Проаналізовано збірки поета, розглянуто творчю еволюцію митця, а також фольклоризм як стильову домінанту ранньої лірики поета. Розглянуто його мариністику, виділено символістські та національно-патріотичні мотиви лірики "закарпатського" етапу творчості. Визначено рівень засвоєння та інтерпретації поетом фольклорного, легендарно-міфологічного та біблійного матеріалів, кращих творів української літератури та західноєвропейського символізму. Досліджено тему Закарпаття в творах письменника.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / О.А. Рарицький; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено характер розвитку й естетичну природу творчості поета, а також визначено проблематику його поезій та своєрідність художнього втілення у різних поетичних формах. Розглянуто витоки, філософський зміст та масштабність лірики митця. Значну увагу приділено особливостям його інтелектуалізму.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / І.І. Костікова; Харк. нац. ун-т ім. В.Каразіна. — Х., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано основні напрямки дослідження "Слова о полку Ігоревім" в Україні у 1970 - 1990-х роках. Розглянуто історію розвитку українського словознавства в XIX та першій половині XX ст. Докладно охарактеризовано діяльність дослідницьких груп у Києві, Сумах, Харкові, а також праці окремих дослідників інших регіонів. Зроблено висновок про значний внесок українських вчених у вивчення проблеми авторства, хронології та географії подій, поетики, історичного підгрунтя твору, розшифрування окремих "темних місць".

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / Ілона Іванівна Костікова; Харківський національний ун-т ім. В.Каразіна. — Х., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.Г. Якубовська; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено генезис сонетів в українській поезії, еволюцію цієї форми. Визначено строфічно-архітектонічні модифікації сонетів та жанрово-тематичних різновидів. Наведено відомості щодо часу та місця появи канонічної форми вінка сонетів. На підставі комплексного аналізу досліджено тексти вінків сонетів, їх відповідність канонічним вимогам та новаторські відхилення від них. Вінок сонетів виокремлено як своєрідний поетичний жанровий різновид (різновиди). Подано відповідну класифікацію творів цієї форми за строфічно-структурними модикаціями, жанровими різновидами, тематикою та проблематикою. Визначено місце та роль вінків сонетів у загальному літературному процесі в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 10.01.01 / М.М. Коновалова; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему інтерпретації образу гетьмана Івана Мазепи в українській, російській (царській) і зарубіжній історіографії, фольклорі та літературі. Зазначено, що у фольклорі та давній українській літературі образ Івана Мазепи трактувався як образ зрадника, запроданця-авантюриста. В історичних піснях ім'я гетьмана супроводжувалося епітетом "проклятий", що пішло від анафеми, але не за зраду російському царю, а за арешт Палія. У літературі XVII - XVIII ст. ім'я гетьмана возвеличувалось у панегіриках, складених наближеними до його особи людьми. Після переходу Мазепи на бік шведів ті ж самі "друзі" створюють вірші-прокльони на адресу гетьмана. Історичні події періоду гетьманування Мазепи знайшли своє відображення у козацьких літописах та "Історії Русів", де образ гетьмана трактується неоднозначно. Докорінних змін зазнає трактування постаті Івана Мазепи у творчості Т.Шевченка, але радянська історіографія коментує ці скупі Шевченкові згадки про нього лише у негативному світлі. Відмічено, що лише з Другим найціональним відродженням змінюється погляд на особу гетьмана Мазепи, образ якого сприймається як образ-символ, образ борця за державну незалежність.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины