Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Философские науки / Украиноведение


Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Ю.С. Фігурний; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т українознав. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглядається сукупність архаїчних елементів в культурному комплексі українського козацтва, як складової і невід'ємної частини індоєвропейської мілітарної традиції. Для цього залучається велика міждисциплінарна джерельна база; проводиться комплексне дослідження глибоких коренів визначальних елементів козацького культурного комплексу (культи коня та шаблі, козаки-характерники, кобзарі - співці лицарської слави, червоний колір, джури-молодики, зв'язок битви з бенкетом, особливе ставлення козака до жінки тощо); виділяються тюркські впливи в традиційній козацькій культурі; вивчаються паралелі між культурою козацтва та пізнього середньовічного лицарства Західної Європи; аналізуються етапи формування індоєвропейської військової традиції і українського козацтва як її складової частини. Робиться висновок, що досліджуючи культуру українського козацтва, ми виявляємо значну кількість архаїчних елементів загальноіндоєвропейської культурної традиції. Вони мають численні паралелі з культурою середньовічного європейського лицарства і сягають прадавньої глибини індоєвропейської мілітарної традиції.

Источник: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.12 / О.В. Титар; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Здійснено філософський аналіз концепту слобожанської ментальності, формування та проявів феномену слобожанської ідентичності. Проведено порівняльний аналіз теоретичних підходів щодо ментальності. Досліджено дану ментальність через соціокультурні та мистецькі репрезентації в церковному будівництві та філософській думці. Установлено два типи таких репрезентацій у слобожанській ментальності, що характеризуються через уведення поняття стилю, а саме: бароко та народний стиль. Зазначено, що стиль інтерпретується як специфічна структурно-семіотична модель. У аспекті локальної ідентичності та стилю проаналізовано репрезентації слобожанської ментальності у візуальному та вербальних аспектах. Доведено, що гетьмансько-державний стиль (бароко) виступає як динамізуючий фактор національного буття, а народний стиль - як гармонізуючий у просторово-часовій локалізації на Слобожанщині XVII - XVIII ст. Показано, що оскільки опозиція бароко - народний стиль, то він виступає аналогом відомих культурологічних дихотомій на позначення динаміки - стабільності, а слобожанська культура завдяки відкритості, діалогізованості та толерантності свого дискурсу належить до таласократичного типу культури.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / А.А. Жив'юк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми формування та еволюції суспільно-політичних поглядів У.Самчука, що відобразили еволюцію суспільно-політичних поглядів української політичної еміграції між- і повоєнного періодів. Розглянуто сформульовану ним концепцію "синтези", яка стала ідейною складовою державницького чину української діаспори у ХХ ст. Проаналізовано громадсько-політичну діяльність У.Самчука, включно з періодом захоплення ідеологією українського націоналізму, спробами практичного втілення у політичній площині її засадничих постулатів, переходом до демократичного табору з толеруванням різних ідеологічних і політичних платформ. Розкрито специфіку громадсько-політичної діяльності У.Самчука, її вплив на становлення і розвиток української національної свідомості опосередковано через літературну творчість. На підставі аналізу джерел, що стосуються громадсько-політичної діяльності У.Самчука, спростовано заідеологізовану оцінку його літературної і громадсько-політичної діяльності, в тому числі звинувачення в колабораціонізмі під час Другої світової війни.

Источник: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.12 / Т.Є. Мартинова; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена філософському осмисленню кобзарства як соціокультурного явища. Аналізуються основні риси кобзарства та кобзарської творчості як історико-культурного феномену, визначається вплив кобзарства на формування світоглядного менталітету українців, окреслюється його місце серед європейських та вітчизняних типів культури. Аналізуючи кобзарство, автор доводить, що воно є не тільки частиною фольклорної спадщини українського народу, але й займає особливе місце у структурі суспільної свідомості, виступаючи оригінальною формою узагальнення життєвого досвіду українців, яка на сучасному етапі державотворення є важливим чинником відродження духовності та культури України.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Т.М. Тороповська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення архівних документів, переважну кількість з яких вперше залучено до наукового обігу, відтворено біографію відомого українського історика, архівіста, джерелознавця, члена-кореспондента ВУАН з 1924 р. В. Щербини (1850 - 1936). Висвітлено наукову, організаційну, педагогічну, громадську та культурно-просвітницьку діяльність вченого та визначено його місце і роль у громадському житті України і розвитку національної історичної науки. На підставі дослідження творчої спадщини В.Щербини складено найповнішу бібліографію ученого (понад 100 праць). Відзначено провідну роль дослідника у формуванні нового науково-академічного напрямку в ВУАН - києвознавства. Досліджено участь В.Щербини у роботі Науково-дослідної кафедри історії України, Комісії історії Києва та Правобережної України. Документально встановлено зв'язки ученого з відомими вітчизняними діячами (В.Антоновичем, М.Драгомановим, Я.Шульгиним, В.Науменком, О.Левицьким, М.Грушевьским).

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Т.Д. Антонюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано вплив радянізації шкільництва на взаємини сім'ї та школи 1920 - 1930-х рр., а також на уніфікацію та денаціоналізацію освітньо-виховного процесу. До наукового обігу введено значну кількість неопублікованих малодосліджених матеріалів, які на тлі загальних тенденцій розвитку висвітлюють стосунки сім'ї та школи даного періоду. З використанням сучасних наукових методик висвітлено концепції основних ідеологів становлення радянської системи освіти. Здійснено порівняльно-історичний аналіз концепцій українського шкільництва часів Української революції та більшовицько-радянських, що були втілені в практику. Висвітлено характер протистояння, спричиненого трьома основними підходами до розвитку шкільництва у даний період, що передбачали: розвиток українського шкільництва на засадах національно-демократичних, закладених у проектах нової української школи періоду Української революції; формування української радянської школи за проектами українських радянських діячів, керівників Наркомосу УСРР, які певною мірою намагалися поєднати національні та інтернаціональні чинники; будівництво українського шкільництва за російськими радянськими зразками, з подальшою трансформацією в суто радянські. Висвітлено роль тотальної радянізації українського суспільства щодо розвитку шкільництва, що призвело до повної уніфікації системи освіти в межах СРСР та денаціоналізації шкільництва. Доведено, що теорія та практика стосунків сім'ї та школи мала негативні наслідки для подальшого розвитку шкільництва в Україні й формуванні світогляду дитини.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / І.Б. Скакальська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено наукову біографію відомого діяча С.Жука. Показано його роль у національно-визвольному русі українського народу на Волині у міжвоєнний період XX ст. На підставі широкого кола джерел визначено фактори, які вплинули на формування поглядів С.Жука. Висвітлено його партійну, парламентську, кооперативну та просвітницьку діяльність, а також проаналізовано публіцистичну спадщину. Показано, що діяльність С.Жука була спрямована на захист національних інтересів, демократичних прав і свобод українців. Основні етапи його життєвого шляху розкрито на тлі суспільно-політичних подій на Волині у зазначений період.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Т.І. Малєєва; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вперше залучено до наукового обігу широке коло виявлених фондових джерел Центрального державного історичного архіву України, Державного архіву Полтавської області, Інституту рукописів національної бібліотеки України ім. В. Вернадського. Детально переглянуто періодичну пресу, що видавалась у Полтавській губернії в період 1864 - 1914 рр. та узагальнено дані земських періодичних видань. Обгрунтовано основну періодизацію урядової та земської діяльності, спрямованої на вдосконалення та розвиток кустарної промисловості, досліджено еволюцію понятійного апарату кустарництва. Розкрито напрямки діяльності земських установ Полтавської губернії у сфері кустарної промисловості. Визначено форми та методи пропагування та популяризації кустарної промисловості у практиці земств. Виокремлено основні характерні особливості кустарної промисловості Полтавської губернії.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / О.С. Іщук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: На основі комплексного аналізу наукової літератури, опублікованих історичних джерел та архівних матеріалів досліджено участь української молоді у боротьбі за державну незалежність України у 1939 - 1955 рр. Встановлено причини утворення молодіжних структур ОУН, показано їх роль у вихованні свідомих громадян України та активізації національно-визвольного руху. Досліджено організаційну будову молодіжних структур ОУН, визначено їх основні завдання, напрямки діяльності, склад, поширеність, чисельність, динаміку розвитку. Проаналізовано еволюційні зміни молодіжних структур ОУН у період радянізації Західної Ураїни у 1939 - 1941 рр., під час німецької окупації у 1941 - 1944 рр. та в повоєнні роки. Розглянуто методи та основні форми діяльності молодіжних структур ОУН, визначено причини їх тактичних змін. Підтверджено певну залежність політичних процесів в Україні від участі в них молодих громадян. Встановлено значення молодіжних видань ОУН як засобу виховання української молоді. З'ясовано причини розгрому молодіжних структур ОУН органами державної безпеки УРСР у середині 1950-х рр.

Источник: Автореф. дис... канд. філол. наук: 09.00.12 / В.В. Пономаренко; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка, Ін-т українознав. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню хтонічного образу та його численних трансформацій у комплексі міфопоетичних уявлень українського народу. Український фольклорний матеріал хоча і відбиває загальні світові процеси розвитку міфологічної системи уявлень, але має специфічні риси, отже, потребує окремого розгляду. У процесі дослідження визначається місце, роль і значення хтонічних образів у системі народних звичаїв та вірувань. Аналіз функціонування архаїчних елементів культури дозволяє розглядати їх, як органічні форми, що забезпечують цілісність культури людства взагалі. Це дозволяє по-новому підійти до вивчення і викладання народнопоетичної творчості як феномену національної духовної культури, що за типом мислення тяжіє до міфології і до художньої літератури - як мистецтво слова.

Источник: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.12 / Ю.С. Тагліна; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження екологічної культури українського етносу. Розглянуто культурологічний, історичний, соціально-економічний, антропологічний та екологічний підходи щодо вивчення українського етносу. Обгрунтовано доцільність використання діяльнісного підходу щодо вивчення екологічної культури українського народу, що базується на своєрідності співвідношень різних форм діяльності, що виникають у процесі розвитку етносу. Проаналізовано особливості розвитку української екологічної культури як однієї зі специфічних форм його діяльності. Розглянуто чинники її формування, особливу увагу приділено вивченню етнічного характеру і його специфічних рис (індивідуалізму, екзекутивності, інтровертивності, толерантності та емоційно-естетичної домінанти). Досліджено перспективи розвитку екологічної ситуації в Україні з урахуванням впливу економічних і політичних чинників розвитку сучасної екологічної культури. Відзначено, що для подальшого уточнення змісту екологічного імперативу та оптимального розв'язання проблем охорони навколишнього середовища в Україні необхідно враховувати особливості українського національного характеру, оскільки у разі їх ігнорування ефективність формування нового екологічного мислення суттєво зменшиться.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / К.А. Кобченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше комплексно досліджено історію створення та діяльності Київських вищих жіночих курсів як одного з провідних навчальних закладів університетського типу для жінок в Україні у контексті жіночого руху за право на освіту. Проведено критичний аналіз численних джерел, узагальнено досвід історіографічних розробок з досліджуваної проблеми. Розглянуто процес боротьби за відкриття курсів, організацію їх роботи та її основні складові (діяльність викладацького складу, становлення навчального процесу та викладання). Охарактеризовано склад слухачок, висвітлено процес еволюції прав Київських вищих жіночих курсів, досліджено обсяг та характер викладання українознавчих дисциплін.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / С.А. Брижицька; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Здійснено системне вивчення процесу національного самоствердження Т.Шевченка та його впливу на становлення національної ідентичності українців. Уперше за нотатками книг вражень відвідувачів могили митця, у контексті суспільно-політичних змін в Україні (кінець XIX ст.- середина 1920-х рр.) визначено точний період зміни усвідомлення дописувачами постаті поета як духовного національного "батька" спільноти у "борця" за ідеали соціальної рівності, ідеології соціалізму та комунізму. Розглянуто радянські ідеологічні новотвори стосовно потрактування творчої спадщини Т.Шевченка з метою її денаціоналізації та нав'язування радянською владою відповідно до її постулатів. Уперше комплексно досліджено найважливіші сутнісно-змістові аспекти ідентитетів та ідентифікатів з застосуванням методології інтент-аналізу та контент-аналізу до Шевченкової творчої спадщини, листів до нього сучасників та книг вражень відвідувачів його могили, висвітлено процес розвитку національної ідентичності українців.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / С.В. Конча; Київ. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглядається історія і сучасний стан проблеми походження давніх носіїв індоєвропейських мов. Проводиться порівняльний аналіз найбільш вагомих і поширених в науці гіпотез, побудованих як на лінгвістичному, так і на археологічному матеріалі, верифікується вірогідність кожної з них через зіставлення з найбільш усталеними і визнаними серед фахівців поглядами на аспекти мовного та етнокультурного (відомого з археологічних джерел) розвитку. Робиться спроба ввести до парадигми індоєвропеїстики деякі нові результати досліджень українських археологів. Підкреслюється необхідність враховувати фактор діахронності (подовженості в часі) не лише процесів зародження і формування індоєвропейської етномовної єдності, а й процесу її розпаду (resp. виокремлення історично відомих груп). Це дозволяє дещо інакше, ніж у більшості досліджень, підійти до питання про культурний стан індоєвропейського суспільства напередодні і під час розпаду мовної єдності. Робиться висновок, що відомим на сьогодні даним найкраще відповідає гіпотеза про розміщення прабатьківщини індоєвропейців в області низинних лісових рівнин між Рейном і Дніпром за епохи мезоліту - раннього неоліту (близько VII - V тис. до н.е.). Розпад індоєвропейської єдності був, вірогідно, пов'язаний з переходом населення Середньої та Північної Європи до відтворювальної економіки.

Источник: Автореф. дис... канд. філософ. наук: 09.00.12 / О.А. Марченко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено роль національного характеру у формуванні української музичної культури та виявлено типологічні ознаки її матеріальних форм для удосконалення контролю за переміщенням культурних цінностей через митний кордон України. Доведено, що типологічно подібна до феномена перехідності, культура українського романтизму утілює специфіку національного художнього образу світу та функціонує невід'ємно від національного характеру. Зазначено, що риси даного характеру обумовлюють специфічно "музичний" засіб світосприйняття українців. Встановлено, що музика як архетипна форма мислення обумовлює культурну самобутність, формує психоінформаційний простір етносу, утворюючи послідовність звук - інтонація - знак - символ - мова - сенсова спільність. Виявлено, що романтизм як універсальна художня система відповідає українській етнічній ментальності. Досліджено, що романтичний світогляд, гармонійно засвоєний та перетворений національною музичною школою, властивий кращим зразкам декорованих нотних видань ХІХ ст. Показано, що особливості українського національного характеру мають матеріальне втілення на рівні національного народного інструментарію.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / В.І. Петрук; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексне, теоретичне й експедиційне дослідження, а також перевірку даних "Скіфського логосу" (IV, 52;81) Геродота з його "Історій" з метою локалізації річки Екзампей та виявлення географічного розташування і призначення Екзампаю - головного культурного центру Великої Скіфії. З'ясовано, що цим географічним місцем була вершина вододілу річок Чорний Ташлик і Мертвовод, позначена курганом з географічною міткою (висота 269 м) біля с.Вільні Луки Новоукраїнського р-ну Кіровоградської області - найвищої точки у правобережних степах. Власне р. Екзампеєм є р. Мертвовод з її верхньою притокою р. Кам'яно-Костуватою. Зазначено, що гіркота їх води наростає за течією внаслідок мінералізації. Наведено докази реальності факту виготовлення та встановлення царем Аріантом в Екзампаї постійної сакральної пам'ятки - великого Священого казана, а також розрахунки його розмірів та кількості населення Великої Скіфії. Обгрунтовано версію про щорічне спорудження саме у святилищі Екзампаї храму та жертовника Богу війни Арею, відтворено його реальний вигляд і розміри з використанням матеріалів: українських, давньоіранських і частково римської етнографії. За нартівським епосом відновлено фрагменти ритуалу святкування скіфами Новрузу - весняного Нового року. Відзначено близькість географічних центрів Великої Скіфії та сучасної України, що свідчить про територіальну сталість геополітичного праобразу країни, незважаючи на великий хронологічний розрив.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / О.М. Надтока; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено участь частини російської революційної та ліберальної інтелігенції в українському національному відродженні у контексті трьох етапів цього процесу: фольклорно-етнографічного, або етапу збирання історичної спадщини (до заснування Кирило-Мефодіївського товариства); просвітницького (до кінця ХІХ ст.); політичного етапу українського відродження (з 1900 до 1917 року). Висвітлено приклади позитивного ставлення та сприяння представників різних професійних груп російської інтелігенції культурному та політичному напрямкам вітчизняного ренесансу. Обгрунтовано висновок про дійсний внесок частини російської революційної та ліберальної інтелігенції у відродження національної культури та фрагментарне сприяння федеративному напрямку політичного руху.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Т.В. Печериця; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено погляди П.Рябкова на актуальні проблеми історії України, його наукові досягнення у галузі археології та українознавчу діяльність. Встановлено внесок вченого у справу збирання та збереження фольклорно-етнографічних пом'яток української ультури. Простежено ідейне становлення П.Рябкова, як суспільно-політичного та громадського діяча. Визначено роль і місце його наукової діяльності у загальнонаціональній науково-культурній спадщині України. Особливу увагу приділено етнографічній діяльності вченого, яка займає центральне місце у його українознавчих пошукуваннях. Зазначено, що вся діяльність і творчість П.Рябкова були спрямовані на підвищення самосвідомості українського народу та рівня його добробуту.

Источник: Автореф. дис... канд. філос. наук: 09.00.12 / В.М. Горлова; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний, синтетичний аналіз розвитку та функціонування української національної ідентичності (НІ) на сучасному етапі розвитку філософської думки як складного утворення, що тісно пов'язано з загальними етапами розвитку суспільства. Визначено зміст і теоретико-методологічні засади поняття національної ідентичності, показано її структурно-функціональну роль у націотворчих процесах. Розкрито суть понять романтичного, модерного та постмодерного націоналістичних дискурсів, а також наративну природу ідентичності як "оповіді про життя". На підставі використання змісту поняття нормативної ідентичності запропоновано метод аналізу української НІ для аналізу різних чинників формування НІ. Виділено три національних дискурси, на підставі яких проходить конструювання НІ, зокрема, романтичний, модерний, постмодерний. Проаналізовано наукові, художні та публіцистичні тексти, в яких описується НІ як наративна оповідь, а також особливості конструювання ідентичності як наратива в даних дискурсах.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 09.00.12 / Г.Б. Басара; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено комплексний аналіз українського провінційного міста як політичного та соціокультурного явища. Досліджено рівень політичної та соціальної мобілізації городян напередодні національно-демократичної революції 1917 - 1921 рр. Проаналізовано особливості формування законодавчої бази функціонування органів міського самоврядування у Російській імперії. Розглянуто зміни у законодавстві, здійснені Тимчасовим урядом, розкрито муніципальну політику Центральної Ради. Висвітлено роль структурних змін виконавчої влади у громадсько-політичному житті провінційних міст, охарактеризовано прояви національно-визвольного руху та політичного самовираження городян у березні 1917 - квітні 1918 рр. Встановлено специфіку складових, що визначали революційну субкультуру міста, з'ясовано вплив політичних та соціокультурних чинників на розвиток української національної ідентичності.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины