Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Размещение продуктивных сил и региональная экономика


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / О.В. Грицай; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Наведено пропозиції щодо підвищення ефективності антимонопольного контролю за недопущенням обмеження конкуренції та монополізації регіонального ринку в процесі концентрації господарських структур. Висвітлено світовий досвід державного регулювання структурних трансформацій у регіональній економіці. Проаналізовано вплив концентрації господарських структур на розвиток регіональної економіки. Подано перелік підстав для заборони концентрації підприємців. Розроблено методику аналізу наслідків економічної концентрації, яка допомогає встановити, коли угоди із злиття компаній можуть нанести шкоду конкуренції. Запропоновано критерії, за якими можливо оцінити, чи призведе конкретне злиття до суттєвого обмеження конкуренції.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / О.В. Булатова; НАН України. Ін-т екон.-прав. дослідж. — Донецьк, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості державного регулювання агропромислового комплексу (АПК) регіону за умов трансформації аграрних відносин, тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва. Обгрунтовано необхідність формування концепції аграрної політики нового типу. Розглянуто особливості розвитку АПК регіону в перехідний період, чинники та наслідки аграрної кризи в Україні. Встановлено вплив окремих важелів державного регулювання, тенденції розвитку сільськогосподарського виробництва, споживання окремих видів продукції. Висвітлено можливості розвитку АПК. Визначено основні системоутворювальні елементи аграрного потенціалу регіону. Розроблено пропозиції щодо удосконалення інвестиційної політики в АПК регіону. Визначено пріоритетні напрями іноземного інвестування, шляхи покращання матеріально-технічної бази АПК. Досліджено основні концепції державного регулювання АПК. Обгрунтовано необхідність застосування концепції паритету віддачі ресурсів. Запропоновано економетричну модель визначення оптимальної концентрації сільськогосподарського виробництва.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Н.С. Вавдіюк; Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Здійснено теоретичні та прикладні дослідження засад діагностики та формування механізму забезпечення економічної безпеки регіону. Запропоновано методологічні підходи до діагностики та з'ясовано порогові значення її показників. Визначено механізм забезпечення економічної безпеки держави на регіональному рівні, а саме - методику формування та вибору стратегії забезпечення економічної безпеки регіону. Сформовано теоретико-практичні рекомендації щодо вибору інструментів реалізації даної стратегії. Визначено напрями удосконалення нормативно-правового та законодавчого забезпечення економічної безпеки регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Д. Філеп; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено еколого-економічні особливості розвитку прикордонних регіонів України (Закарпаття) та Угорщини (Саболч-Сатмар-Берег область). Відзначено стратегічну роль геополітичного фактора в розширені транскордонного співробітництва даних прикордонних регіонів. Розглянуто шляхи імплантації досвіду Європейского Союзу в практику реалізації регіональної політики України та Угорщини в сфері транскордонного співробітництва. Запропоновано форми і методи активізації співпраці прикордонних регіонів даних держав. Обгрунтовано пріоритетні напрями активізації співробітництва прикордонних регіонів у сфері екологічної безпеки та освоєння рекреаційного потенціалу територій.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 / З.В. Герасимчук; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2002. — 40 с. — укp.

Аннотация: На системному рівні удосконалено існуючий та розроблено новий понятійно-термінологічний апарат, завдяки чому характеризовано процес та особливості формування регіональної політики сталого розвитку та розкрито поняття концепції сталого розвитку суспільства, сталого розвитку, сталості розвитку, соціально-екологічної стратегії економічного розвитку держави, депресивного та слаборозвиненого регіонів, економічно-, екологічно-, соціально проблемних регіонів, екологічної безпеки як елементів системи сталого розвитку суспільства, країни, людини, навколишнього середовища. Розкрито історичні особливості та визначено наукове підгрунтя формування теорії сталого розвитку суспільства. Розроблено ієрархічну модель сталого (безпечного) суспільного розвитку. Наведено методологію формування системи екологічної безпеки регіону з позиції сталості розвитку, розвинуто методичні підходи до аналізу, оцінки та управління екологічним ризиком реалізації заходів регіональної політики сталого розвитку. Вперше запропоновано підхід до управління регіональним розвитком з позиції сталості розвитку. Обгрунтовано методологічні принципи регіональної політики сталого розвитку, визначено її функції та цільові орієнтири для України. Розроблено концептуальну модель політики сталого розвитку проблемних регіонів та методику комплексної оцінки рівня сталості розвитку регіону на основі індексного методу, з використанням якого проведено рейтингову оцінку регіонів України. Наведено концептуальні засади здійснення трансформаційних пертворень в економіці регіону в перехідний період на засадах сталого розвитку. Запропоновано принципи розміщення факторів виробництва, обрано пріоритети структурної перебудови економіки регіонів та етапи перетворень. Зазначено механізм залучення інвестиційних ресурсів для структурної перебудови економіки регіону. Розкрито зміст і роль регіональної програми сталого розвитку, сформульовано її мету, вперше запропоновано методику формування та реалізації цільових комплексних програм сталого розвитку регіону, згідно з якою пропонується з'ясовувати пріоритети цілей програм.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / В.В. Мельник; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено суть сталого розвитку малих монофункціональних міст України з урахуванням особливостей перехідної економіки, одночасність економічної та екологічної кризи в нашій державі, обмеженість економічних ресурсів на макро- та мікрорівнях, їх регіональну неоднорідність. Обгрунтовано теоретико-методологічні принципи організаційно-економічного механізму розвитку даних міст. Розроблено рекомендації та пропозиції щодо подальшого економічного та екологонебезпечного їх розвитку на основі реорганізації власнісного статусу щодо засобів виробництва та формування багатоукладної системи господарювання. Запропоновано напрями удосконалення механізму регіонального управління розвитком малих монофункціональних міст, які базуються на результатах комплексного аналізу територіальних особливостей та оцінці соціально-економічної й екологічної ефективності конкретних заходів щодо їх реалізації. Розвинуто концептуальні засади соціально-економічного розвитку досліджених міст України шляхом запровадження ринкових механізмів регулювання та стимулювання виробництва з урахуванням галузевих особливостей та рівня розвитку продуктивних сил. Обгрунтовано принципи формування механізму сталого розвитку монофункціональних міст України у контексті загальнодержавної соціально-економічної політики шляхом імплементації елементів ринкового регулювання в систему управління їх діяльністю.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Д.В. Клиновий; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Ю.А. Авксентьєв; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / О.І. Відоменко; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-методологічні проблеми техногенно-природної безпеки продуктивних сил прикордонних регіонів та практичні шляхи щодо підвищення її рівня. Розкрито сутність безпеки та небезпеки, розроблено класифікацію джерел ініціювання небезпеки, запропоновано методологічні підходи щодо створення бази даних про потенційні джерела ризику, районування регіону за ступенем техногенно-природної небезпеки. Проведено аналіз соціально-економічних наслідків надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру в західному прикордонному регіоні. Запропоновано напрямки удосконалення техногенно-природної безпеки, в тому числі за рахунок перегляду підходів щодо розміщення потенційних джерел техногенного ризику. Обгрунтовано адміністративно-організаційні та економічні механізми регулювання безпечного розвитку регіонів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / В.В. Величко; Харк. держ. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто сутність та особливості економіко-організаційного механізму забезпечення функціонування підприємств міського пасажирського транспорту в Україні та за кордоном. Проаналізовано існуючий стан міських пасажирських перевезень в Україні на основі статистичної звітності. Визначено чинники та умови, що дозволяють підвищити ефективність діяльності транспортних підприємств за сучасних економічних умов. Обгрунтовано напрямки удосконалення механізму економіко-організаційного забезпечення функціонування підприємств даного транспорту та запропоновано відповідні методики. Розроблено механізм упровадження отриманих результатів у організацію роботи підприємств міського пасажирського транспорту.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / А.М. Сундук; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретико-методологічні засади дослідження економічної безпеки, визначено її сутність та структуру, охарактеризовано систему індикаторів оцінки та запропоновано методи розрахунку показників. На підставі використання регіональних критеріїв економічної безпеки визначено її кількісні параметри та тенденції розвитку в Україні та регіонах, що дозволило виявити та врахувати статичні та динамічні особливості забезпечення економічної безпеки. Сформульовано положення щодо удосконалення та підвищення ефективності системи управління економічною безпекою держави на регіональному рівні та розроблено стратегічні напрями її гарантування. Визначено принципи функціонування організаційно-економічного механізму забезпечення економічної безпеки, розроблено положення щодо організації системи її прогнозування та моніторингу. Обгрунтовано значення цих елементів як складових механізму управління економічною безпекою.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Ю.Б. Забалдіна; Наук.-дослід. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено наукові та практичні проблеми формування регіонального ринку туристичних послуг, розроблено теоретико-методологічні засади його економічної діагностики та прогнозування розвитку, що має певне значення для подальшого розвитку наукових і прикладних основ регіональної економіки. Охарактеризовано питання економічної сутності регіонального ринку туристичних послуг, розглянуто закономірності та принципи його розвитку. Проаналізовано процеси регіоналізації національного ринку туристичних послуг України, визначено фактори, що впливають на формування ринку туристичних послуг Києва, надано оцінку його ринкової кон'юнктури. Запропоновано організаційно-економічний механізм регулювання ринкових процесів на регіональному ринку, розроблено концепцію регіональної туристичної аналітичної системи.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Т.Р. Яхіна; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розроблено наукові положення економічної оцінки територіальних ресурсів історичних міст України за ринкових умов містобудування та землекористування з пріоритетом збереження пам'яток історико-культурної спадщини. Зроблено аналіз методів економічної оцінки основних територіальних ресурсів. Створено алгоритми, економіко-математичну модель та програмне забезпечення процесу автоматизації геоінфорамційних технологій. На прикладі параметрів історичного міста Полтава виконано економічну оцінку територіальних ресурсів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / О.В. Жубржицька; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблему економічного моделювання розвитку агропромислового комплексу регіону субнаціонального рівня. Проведено комплексне дослідження шляхів розвитку та розміщення продуктивних сил сільського господарства та інших галузей, для вирішення важливої народногосподарської задачі - забезпечення національної продовольчої безпеки України за умов трансформації економіки. Розроблено методологію та методику економічного моделювання розвитку агропромислового комплексу за ознаками задоволення нацуіональних потреб у ресурсах продовольства з урахуванням економічних, агроекологічних і соціально-демографічних чинників, що відбулися в сільському господарстві. Запропоновано принципові моделі організації виробництва основних видів продукції сільського господарства та ринку продовольства на віддалену перспективу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Л.В. Кравцова; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше запропоновано комплексний підхід та розроблено практичні рекомендації з визначення ефективності економічної мотивації впровадження енергозберігальних технологій у житлово-комунальному господарстві (ЖКГ). Проведено теоретичне обгрунтування сутності та структури економічного механізму мотивації впровадження енергозберігальних технологій у ЖКГ регіону, розроблено методичні підходи до аналізу резервів економії енергоресурсів під час утримання та експлуатації житлового фонду. Вдосконалено систему показників енергозбереження з обгрунтуванням та розрахунками енергоємності, енерговіддачі й енергозбереження. Наведено методичні підходи до визначення якості житлово-комунальних послуг за урахування результатів впровадження енергозберігальних технологій, які підвищують соціально-економічну ефективність функціонування ЖКГ і впливають на комфортність життєдіяльності домогосподарств.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Лариса Михайлівна Мельник; НАН України; Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.10.01 / Валерій Миколайович Василенко; НАН України; Інститут економіко- правових досліджень. — Донецьк, 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / К.В. Давискіба; Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. — Х., 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методичні підходи та практичні рекомендації щодо комплексної оцінки економічного потенціалу регіону й інтегральної оцінки ефективності його використання. Розкрито суть поняття "економічний потенціал регіону" (ЕПР) та розглянуто його структуру. Розвинуто науково-методичні підходи до комплексної оцінки ЕПР. Наведено методику інтегральної оцінки ефективності використання ЕПР, що враховує вплив інвестиційного, інноваційного, природно-ресурсного та трудового потенціалів. Удосконалено систему аналізу та діагностики ЕПР, що враховує класифікацію регіонів країни. Удосконалено підхід до управління ефективним використанням ЕПР, який базується на багатофакторній динамічній моделі. Запропоновано метод стимулювання ефективного використання економічного потенціалу регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / С.О. Лукін; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналітичного огляду вітчизняних і зарубіжних публікацій визначено суть, складові економічного потенціалу, його місце у процесі реформування економіки, проаналізовано та визначено організаційно-економічні передумови формування економічного потенціалу регіону, особливості його розвитку та раціонального використання за умов ринкових перетворень. Досліджено господарський комплекс Волині, що надало можливість проаналізувати сучасний стан та перспективи соціально-економічного розвитку прикордонної області, обгрунтовано методичні положення оцінки економічного потенціалу регіону. За результатами дослідження запропоновано організаційно-економічні механізми регулювання регіонального розвитку, які включають методичні положення щодо вдосконалення сучасних форм і методів програмного регулювання. Обгрунтовано методичний підхід до вибору стратегії регіонального розвитку, що базується на інноваційному механізмі формування конкурентоспроможної політики.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.10.01 / Л.М. Мельник; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто систему кількісних та якісних показників, які характеризують продуктивні сили сільського господарства, обгрунтовано схеми (прогноз) системного розвитку агропромислового комплексу. Розроблено методику регіональних досліджень відтворювальних систем у сільському господарстві, яку апробовано на обласному рівні. Обгрунтовано концептуальні положення щодо вдосконалення територіальної організації сільського господарства виробництва за умов перехідної економіки.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины