Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Демография, экономика труда, социальная экономика и политика


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Н.Б. Кирич; Технол. ун-т Поділля. — Хмельницький, 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: В дисертації розглядаються актуальні проблеми вдосконалення економічних механізмів та системи взаємозв'язків раціонального природокористування з безпечною життєдіяльністю населення і зміцнення на цій основі стану здоров'я людей.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Н.А. Табачкова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: За результатами дослідження запропоновано комплексний територіально-галузевий підхід до вирішення питань зайнятості та забезпечення раціонального міжгалузевого розподілу трудових ресурсів у промисловому регіоні. Розроблено метод пріоритетного інвестування з метою підвищення сукупної зайнятості у промисловому регіоні. Обгрунтовано доцільність розробки перспективних регіональних програм зайнятості населення на більш тривалий, ніж один рік, термін. Наведено методику розробки прогнозних балансів трудових ресурсів як основи для формування зазначених програм.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / М.Б. Махсма; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: В дисертації досліджені теоретичні і методичні аспекти використання трудових ресурсів у тваринництві на прикладі аграрних підприємств Донецької області. Показана кількісна і якісна оцінка трудових ресурсів галузі, визначений рівень забезпечення аграрних підприємств суспільного сектора ресурсами живої праці, розроблений прогноз забезпеченості аграрних підприємств області працівниками тваринництва. Окреслені основні напрями поліпшення використання трудових ресурсів, зайнятих у тваринництві.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / С.В. Сембер; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-методологічні підходи щодо ефективного використання локального трудового потенціалу за умов ринкових економічних трансформаційних процесів. Поглиблено зміст категорій "локальний трудовий потенціал", "трудовий потенціал обласного центру", "соціально-трудовий потенціал". На матеріалах економічного функціонування Ужгорода проаналізовано ефективність використання праці, а також з'ясовано основні тенденції у сфері зайнятості, ситуацію на ринку праці та стан безробіття. Досліджено вплив локальних факторів на трудозайнятість. Обгрунтовано перспективні напрямки зайнятості населення за умов реструктуризації територіального господарства.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Чинь Суан Хьєу; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено сутність і зміст категорії "рівень життя" та принципи адекватної його оцінки з урахуванням специфіки соціально-економічних умов і механізмів формування рівня життя населення В'єтнаму. З залученням надбань світового досвіду розроблено комплексну систему соціальних та економічних показників, необхідних для своєчасного й адекватного реагування на зміни в соціальному становищі, рівнях доходів і реальному споживанні населення. Обгрунтовано доцільність використання в соціально-економічній практиці В'єтнаму індикаторів і нормативів життєвого рівня населення, спрямованих на виявлення соціальних груп, що знаходяться за межею бідності, та формування комплексу заходів державної політики в сфері соціального забезпечення, праці, зарплати та зайнятості населення.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / С.М. Задорожна; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Поглиблено теоретико-методологічні засади та розроблено практичні рекомендації щодо розширеного відтворення людського потенціалу за умов трансформації регіональних соціально-економічних систем. На піставі ретроспективної оцінки теоретичних поглядів і підходів уточнено зміст категорії "людський потенціал", виявлено чинники, що впливають на його відтворення, здійснено їх класифікацію та запропоновано методичні підходи щодо оцінки та дослідження даного процесу. Обгрунтовано методологічні засади мотиваційного механізму відтворення людського потенціалу у період сучасного етапу трансформаційних перетворень. Запропоновано концепцію функціонування моделі регулювання відтворення людського потенціалу. Визначено складові інституційних засад механізму використання людського потенціалу. Запропоновано напрямки його регулювання на підставі збалансування попиту та пропозиції на ринку праці, а також реформування оплати праці та мотивації трудової діяльності. Розширено зміст складових елементів механізму мотивації ефективного відтворення людського потенціалу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / О.Ф. Златопольський; Кіровоградський ін-т сільськогосподарського машинобудування. — Кіровоград, 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Г.В. Герасименко; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні засади комплексного аналізу гендерних проблем у соціально-економічній сфері. Запропоновано нові методологічні підходи щодо концепції гендерної рівності, методику оцінки різних аспектів гендерних проблем у суспільному житті. Проведено гендерну експертизу трудового та соціального законодавства в Україні, проаналізовано державний механізм підтримки гендерної рівності, встановлено шляхи його удосконалення. Визначено основні гендерні проблеми у сфері державного управління, на ринку праці та в економічному становищі населення, здійснено міжрегіональні порівняння гендерних диспропорцій у країні. Обгрунтовано пріоритети державної соціальної політики, спрямованої на забезпечення гендерної рівості, запропоновано шляхи та механізми їх реалізації.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Л.С. Ноджак; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретико-методологічні засади дослідження демографічних чинників розвитку трудового, насамперед інтелектуального, потенціалу на різних рівнях його функціонування. Проаналізовано взаємозв'язок і взаємозумовленість демографічних і соціально-економічних чинників суспільного поступу, особливості новітнього деморозвитку в Україні та її регіонах, специфіку формування якісної визначеності трудового та інтелектуального потенціалів та її оцінки. Простежено тенденції розвитку системи освіти в країні та Львівщині, вплив трансформаційного етапу в становленні суспільства інноваційного типу на зайнятість спеціалістів у регіоні. На підставі результатів проведеного соціологічного дослідження виявлено характер міграційних установок серед інтелектуальної еліти та студентів випускних курсів вищих закладів освіти області. Запропоновано практичні рекомендації щодо вдосконалення соціально-економічного та організаційно-правового механізмів стабілізації зайнятості працівників з вищою освітою за умов ринкових перетворень.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / І.Є. Голубєва; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розкрито соціально-економічну, демографічну суть понять "дитинство" і "діти". Визначено методологічні засади дослідження дитинства як складової життєвого циклу людини. Досліджено питання щодо соціально-економічних передумов утримання, виховання, освіти, стану здоров'я підростаючого покоління. Розглянуто роль сім'ї у народженні, вихованні, соціальній адаптації дітей як одного з основних осередків демореальності. Досліджено умови утримання, виховання та соціалізації дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячих будинках сімейного типу як осередках демореальності. Розроблено рекомендації щодо оптимізації та забезпечення рівності та результативності соціально-демографічної політики стосовно поліпшення становища дітей в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / О.М. Чала; НАН України. Рада по вивченню продукт. сил України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено комплекс правових, економічних, організаційних заходів щодо створення механізму договірного регулювання оплати праці в Україні. Запропоновано цілісну систему договірного регулювання оплати праці, уточнено основні її елементи, визначено функції та запроваджено класифікацію регулювання оплати праці в цілому та на виробничому рівні. На підставі критичного аналізу світового досвіду договірного регулювання оплати праці обгрунтовано доцільність його використання в Україні. Визначено місце держави в системі договірного регулювання оплати праці на різних рівнях. Значну увагу приділено питанням визначення розмірів заробітної плати.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / І.О. Джаін; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні та методичні принципи економічної оцінки трудового потенціалу території. Визначено складові частини цієї категорії. Наведено класифікацію трудового потенціалу та систематизовано чинники, що впливають на його формування та використання. Визначено, що забруднення навколишнього середовища негативно впливає на розвиток трудового потенціалу, знижує ефективність використання, зменшує його економічну оцінку. Розроблено методичні положення щодо економічної оцінки трудового потенціалу у розрізі територіальних одиниць та галузей економіки. Визначено витрати на формування, відновлення, розвиток трудового потенціалу та джерела їх фінансування. Наведено практичні рекомендації щодо напрямків використання оцінок трудового потенціалу у вирішенні соціально-економічних проблем території. Обгрунтовано доцільність формування регіональної системи управління трудовим потенціалом, розроблено організаційно-економічний механізм її функціонування.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Л.О. Плахотнікова; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-методологічні та прикладні проблеми взаємовпливу трансформації економічної системи та реформування системи вищої освіти. Для досягнення визначеної мети уточнено термінологічний апарат, зокрема, зміст поняття економічних умов реформування системи вищої освіти як сукупності параметрів, що характеризують якість і спосіб певних економічних відносин для системи і потребують прогресивних перетворень. Запропоновано класифікацію економічних умов і чинників, що становлять економічне середовище системи вищої освіти і впливають на процес його реформування. Здійснено аналіз і визначено особливості впливу економічних умов на процес фінансування та якість підготовки фахівців вищими навчальними закладами. Розроблено рекомендації щодо удосконалення умов фінансування та підвищення якості підготовки фахівців вищими навчальними закладами на макро- та мікроекономічному рівнях. Запропоновано й обгрунтовано необхідні напрями державної політики щодо зміни економічних умов для подальшого розвитку та реформування вітчизняної системи вищої освіти за сучасних умов інтеграції та глобалізації.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Т.І. Грінка; НАН України. Ін-т демографії та соц. дослідж. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні та методичні засади оцінки ефективності використання робочої сили та механізму управління підвищенням ефективності праці у харчовій промисловості України на базі системи показників і критеріїв, яка відображає різні аспекти використання праці, а саме: соціально-економічну, матеріально-технічну, організаційно-економічну. Запропоновано моделі розрахунку ефективності використання робочої сили на мікро-, мезо- та макрорівнях. Виявлено структурно-динамічні зрушення у використанні робочої сили. Обгрунтовано алгоритм прогнозування розвитку харчової промисловості України на основі ефективності зайнятості. Доведено, що концепція механізму управління підвищенням ефективності використання робочої сили базується на стратегії та тактиці розвитку за умов конкуренції, а основним напрямом його вдосконалення є розвиток соціально-трудових відносин на принципах партнерства, підвищення якості людського капіталу, мотивація праці та соціальний розвиток, впровадження інновацій.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Наталія Вікторівна Чорноморченко; НАН України; Інститут регіональних досліджень. — Л., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Л.В. Щетініна; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретико-методологічні та прикладні проблеми здійснення оцінки ефективності діяльності центрів зайнятості, наведено рекомендації щодо удосконалення процедури визначення резервів підвищення ефективності їх функціонування. Запропоновано теоретико-методологічне забезпечення оцінювання ефективності центрів зайнятості на основі розроблених інституційного та діяльнісного підходів щодо вирішення даної проблеми. Створено систему критеріїв аналізу методичного забезпечення оцінювання ефективності діяльності служби зайнятості щодо його відповідності розробленим концептуальним положенням. Визначено етапи процедури виявлення резервів підвищення ефективності, що передбачають розробку теоретико-методологічного та методичного забезпечення рейтингового оцінювання центрів зайнятості, впровадження системи ідентифікації потреб незайнятих осіб, децентралізацію управління центрами зайнятості. Розроблено та апробовано методику визначення внутрішньої соціальної ефективності функціонування служби зайнятості на базі визначення трудового потенціалу та факторів впливу на ступінь його реалізації.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / М.В. Паладій; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано розвиток наукової думки щодо ефективної мотивації, досліджено проблеми економічної та соціальної ефективності мотивації праці у комерційних банках шляхом мотиваційного моніторингу, діагностики умов праці, її складності, результативності, форм стимулювання, можливостей використання мотиваційного потенціалу. Обгрунтовано, що досягнення бажаної рентабельності праці у значній мірі обумовлене співвідношенням у стимулюванні регламентованої та творчої праці. Запропоновано систему показників ефективності мотивації праці, розроблено механізм регулювання трудової мотивації, систему комплексної оцінки праці персоналу з урахуванням об'єктивних змін у змісті праці персоналу в умовах ринку.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Л.Я. Гончарук; Ін-т регіон. дослідж. НАН України. — Л., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано метрологічні проблеми ефективності соціальної політики та соціалізації економічних систем. Визначено фактори формування та зміни рівня соціалізаційної ефективності макро- та мікроекономічних систем у країнах з розвинутою та перехідною економіками. Здійснено багатоаспектний аналіз природи соціалізаційних процесів. З'ясовано багатовимірність понять "соціалізація" та "соціальна політика", розглянутих в потрійному вимірі як процеси посилення соціальної орієнтації економічного розвитку, усуспільнення та розширення суспільного сектора національної мікроекономічної системи. На підставі комплексного розуміння процесів соціалізації та соціальної політики виділено три їх типи: соціально-економічну та функціональну соціалізацію як процеси усуспільнення та відповідного використання грошового доходу та формаційну соціалізацію як процес розширення суспільного сектора національної мікроекономічної системи. Вперше сформульовано поняття "соціалізаційна економічна ефективність", яке відображає вплив соціалізації на формування та зміну параметра "економічна ефективність". Досліджено характер, типи впливу соціалізації та соціальної політики на економічний розвиток і відповідно позитивну, нейтральну та негативну соціалізаційну економічну ефективність. Визначено типи впливу соціалізації та соціальної політики на економічну ефективність функціонування макроекономічних систем перехідного та розвиненого стану. Виділено наступні види соціалізаційного циклу - субнормальний та гіперцикл. Наведено рекомендації щодо формування раціональної економічної політики держави у перехідній та розвиненій економіці. Виявлено ступінь чутливості (еластичності) різних економічних систем до зміни інтенсивності розвитку соціалізаційних процесів. Встановлено, що економічні ефекти соціалізації та соціальної політики детермінуються ринковим періодом, а не тільки характером чи типом економічних систем. Розроблено практичні рекомендації щодо формування раціональної економічної та соціальної поведінки суб'єктів бізнесу та держави.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / О.Й. Лесько; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Поглиблено соціально-економічну сутність поняття професійної реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями. Уперше виявлено особливості та основні фізіологічні, виробничі, соціально-економічні й психологічні стимули мотивації праці та професійної реабілітації інвалідів. Обгрунтовано ознаки, які повніше характеризують якісний склад інвалідів-претендентів на робочі місця і професійне навчання завдяки врахуванню особливостей їх фізичного та соціального стану, зокрема, стану здоров'я, зайнятості, ступеня втрати працездатності, причин інвалідності. Розроблено методологічні підходи щодо вивчення контингенту інвалідів, які потребують працевлаштування та професійної реабілітації. Уперше здійснено комплексну оцінку сучасного механізму забезпечення зайнятості та професійної реабілітації інвалідів з урахуванням точок зору інвалідів, роботодавців, працівників служби зайнятості. Визначено основні напрями поліпшення працевлаштування та професійного навчання.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.09.01 / Т.Б. Токарський; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: У дисертації аналізуються проблеми ефективності функціонування системи зайнятості та соціального захисту населення на сучасному етапі на прикладі України й Ізраїлю. Обгрунтовуються сутність, основні компоненти і фактори зайнятості та соціального захисту населення, з урахуванням особливостей розвитку національних економічних систем. Визначено тенденції, засоби, механізми, напрями, шляхи та методи вдосконалення зайнятості та соціального захисту населення з урахуванням соціального досвіду різних країн. Важливим напрямом удосконалення зайнятості є збільшення інвестицій і створення нових робочих місць, зорієнтованих на динамічні високотехнічні виробництва. Що стосується системи соціального захисту населення, то вона повинна відповідати вимогам ринково-цінових механізмів. Саме це підтверджує дійсність Ізраїлю, досвідом якого доцільно скористатися Україні.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины