Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Экономика природопользования и охраны окружающей среды


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / І.В. Черниш; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано розвиток економіки України та промислового сектору зокрема щодо стійкості економічних, соціальних та екологічних показників. Удосконалено інструменти природоохоронної діяльності промислових підприємств. Досліджено процес формування економічного механізму екологічної політики України та існуючі в міжнародній практиці екологічні стратегії та інструменти для їх реалізації на рівні промислового підприємства. З'ясовано особливості впровадження системи управління навколишнім середовищем згідно з ДСТУ ISO 14 000 для окремих промислових підприємств, а також здійснення аудиту та оцінки ефективності даної системи. Розглянуто теоретичні аспекти можливості та доцільності поєднання результатів фінансового аналізу проекту з оцінкою його впливу на навколишнє середовище. Обгрунтовано рекомендації щодо удосконалення процедури оцінки впливу проекту щодо організації природоохоронної діяльності на навколишнє середовище в Україні на прикладі Пасичнянського нафтогазового родовища в Івано-Франківській області.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / С.В. Глівенко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано необхідність диференційного визначення еколого-економічних витрат реципієнтів-ресурсів регіону з урахуванням їх граничних корисностей. Розглянуто гіпотизу про хвильову природу залежності економічного росту та якості довкілля. Запропоновано поняття валового екологічного продукту з метою урахування екологічних витрат для розрахунку показників макроекономічного розвитку. Розроблено структурно-логічну модель керування режимом спільного розвитку макроекономічних процесів та процесів негативного навантаження на довкілля для визначення оптимальних термінів і темпів розвитку природоохоронних технологій. Наведено розрахунки додаткових капітальних витрат для збереження якості атмосферного повітря. Досліджено вплив емісій окремих забруднювальних речовин на різні типи реципієнтів у прикордонних територіях суміжних держав під час виробничої та природоохоронної діяльності. Запропоновано показник екологічної рентабельності технологій, що дозволяє прогнозувати термін їх життєвого циклу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Є.С. Лавейкіна; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні та прикладні аспекти формування системи сталого еколого-економічного розвитку на підставі вдосконалення управління екологічною безпекою населення регіонів України. Проаналізовано нормативно-методичний апарат природоохоронної діяльності та запропоновано економічні й організаційно-управлінські механізми вдосконалення використання природно-ресурсного потенціалу України, формування збалансованої стратегії екологічно безпечного розвитку, підвищення ефективності нормативної та правової бази регіональної екологічної політики. Обгрунтовано принципи управління якістю навколишнього середовища, досліджено основні тенденції макроекономічного розвитку держави з урахуванням екологічного фактора. Запропоновано модель оптимізації розподілу наявних ресурсів з метою формування екологічної безпеки зі збереженням основних бюджетних витрат регіонального рівня.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.08.01 / А.Я. Сохнич; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2002. — 40 с.: рис. — укp.

Аннотация: Наведено таксономічну систему ландшафтно-екологічного районування території. Розглянуто питання удосконалення реєстрації землі та нерухомості. Запропоновано підхід щодо оцінки вартості земельних ділянок і нерухомості із застосуванням нейромережних технологій. Розкрито концепційні засади сталого розвитку землекористування. Вперше постановку та розв'язання оптимізаційних задач використання землі запропоновано будувати з використанням методів нечіткого моделювання. Розроблено теоретико-методологічні засоби прийняття компромісних рішень на засадах нечіткої логіки. Наведено методику подання параметрів моделі оптимізації поєднання галузей агроформування шляхом дефазифікації багатоцільової нечіткої задачі оптимізації до чіткого вигляду. Рекомендовано будувати модель оптимізації використання земель на основі нечіткої матриці знань з лінгвістичними змінними. Запропоновано графічну форму алгоритму прийняття рішень.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Н.Ю. Марченко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено вдосконаленню методів економічної оцінки земель населених пунктів. Проаналізовано існуючі науково-методичні підходи до соціально-економічної оцінки земель населених пунктів. Визначено, що суттєвим недоліком є відсутність або схематичність врахування впливу екологічних чинників на величину оцінки. Запропоновано науково-методичні підходи до виділення екологічної складової у рентному прибутку суб'єктів господарювання, а також розрахунку вагового коефіцієнта екологічних чинників у складі рентоутворюючих. Обгрунтовано можливі напрямки використання результатів роботи у галузі оцінки земель населених пунктів та управління розвитком соціально-економічної інфраструктури міста.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / В.М. Пунько; Сум. держ. ун-т. — Суми, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено економічну сутність факторів навколишнього середовища та їх вплив на експертну оцінку нерухомості. Розроблено науково-методичні підходи до врахування факторів навколишнього середовища при оцінці нерухомості.Запропоновано систему коригуючих коефіцієнтів, що враховують регіонально-галузеві особливості об'єктів оцінки. Виведено залежності для розрахунку відносного рівня атмосфероохоронних витрат та повної відновної вартості очисних споруд. На прикладі населених пунктів Сумської області виконано практичні розрахунки коригуючих коефіцієнтів. Запропоновано науково-методичні підходи до оцінки розмірів інвестиційних зобов'язань, необхідних для виконання вимог приватизації та купівлі-продажу об'єктів нерухомості.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Т.О. Євсюков; Держ. п-во "Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою". — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Здійснено науковий аналіз механізмів еколого-економічної оцінки використання земель на базі земельно-кадастрової інформації, обгрунтовано теоретичні засади цього процесу. Висвітлено історичні, соціальні та економічні передумови розвитку земельного кадастру як інформаційної бази для еколого-економічної оцінки використання земель. Розроблено принципи формування земельно-кадастрової інформації, а також нормативно-правового забезпечення цієї оцінки як природного ресурсу. Виявлено сучасний стан інформаційного забезпечення використання земель. Визначено систему земельно-кадастрової інформації та підходи до оцінки її ефективності. Розроблено класифікацію інформації у складі земельного кадастру. Обгрунтовано напрямки удосконалення структури еколого-економічної інформації стосовно стану та використання земель. Запропоновано підходи до стандартизації, що стосується оцінки екологічної ефективності управління землекористуванням. Наведено геопросторовий підхід до еколого-економічної оцінки земель та здійснено його апробацію на прикладі Київської області.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / О.В. Гряник; Держ. п-во "Голов. н.-д. та проект. ін-т землеустрою". — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні основи автоматизації проектування землеустрою, оцінки його еколого-економічної ефективності, сформовано відповідну модель. Запропоновано автоматизовану комплексну програму "Земпро", розроблено механізм її використання та управління. Наведено оцінку екологічного стану території Дніпропетровської області, рівня економічного розвитку новостворених агроформувань, стану їх землеустрою. Досліджено екологічну й економічну ефективність використання нового програмного комплексу, визначено напрями розвитку автоматизації проектування землеустрою.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / О.В. Федько; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2002. — 16 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано неохідність виведення еродованих земель із ріллі на консервацію на підставі зведеної еколого-агрохімічної оцінки поля. Розроблено схему використання або виведення на консервацію (тимчасову, постійну) еродованих орних земель. Удосконалено методику протиерозійної організації території з урахуванням еродованості, крутизни та експозиції схилу. Представлено класифікацію схилових земель для виведення їх під залуження або заліснення. На підставі матеріалів моніторингу обгрунтовано механізм економічного стимулювання раціонального використання та охорони еродованих земель. На прикладі господарства, розташованого в гірській зоні Дрогобицького району, розроблено проект використання ерозійно небезпечного агроландшафту.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Н.Е. Ковшун; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено концептуальні теоретичні та методологічні рекомендації оцінки доцільності капіталовкладень у меліорацію земель, поглиблено вивчення сутності та змісту терміна "ефективність", висвітлено основні принципи ефективного управління природокористування в умовах інтенсивного техногенного навантаження. На основі комплексного еколого-економічного аналізу стану осушених земель за результатами їх використання у сільськогосподарському виробництві запропоновано стратегічні напрямки розвитку меліорацій на Поліссі.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / О.О. Павленко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2006. — 24 с. — укp.

Аннотация: На системному рівні досліджено економічну сутність та структуру впливу господарсько-торгівельної діяльності на стан навколишнього середовища. Проаналізовано теоретичні та методичні підходи щодо урахування екодеструктивного впливу суб'єктів господарсько-торгівельної діяльності у процесі визначення еколого-економічного збитку та формування рівноважної соціо-еколого-економічної системи розвитку міста. Запропоновано науково-методичні підходи щодо еколого-економічної класифікації підприємств торгівлі за ступенем їх впливу на стан навколишнього середовища, використання та відтворення природних ресурсів. Визначено залежність впливу господарсько-торгівельної діяльності на стан навколишнього середовища від галузі торгівлі та споріднених з нею галузей економіки, від обсягів реалізованої продукції підприємствами торгівлі, а також від факторів руху товарів. Обгрунтовано доцільність використання комплексного підходу щодо еколого-економічної оцінки впливу господарсько-торгівельної діяльності на стан навколишнього середовища та використання природних ресурсів. Запропоновано напрямки удосконалення планування розміщення торгівельної мережі з урахуванням впливу на стан навколишнього середовища на рівні населених пунктів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Н.Б. Закорчевна; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Викладено теоретико-методологічні підходи до водогосподарського комплексу та розроблено показники і критерії еколого-економічної оцінки водокористування, економічної оцінки збитків від виснаження та забруднення водних ресурсів. Розкрито сутність і обгрунтовано фактори водогосподарського комплексоутворення. Проведено дослідження водогосподарського комплексу (ВГК) басейну р. Південний Буг, його територіально-галузевої структури, виконано еколого-економічну оцінку водокористування і ранжування галузевих та територіальних суб'єктів ВГК за рівнем антропогенного навантаження на водні ресурси. Визначено економічні збитки від кількісного виснаження та забруднення водних ресурсів. Розроблено рекомендації щодо удосконалення управління ВГК за басейновим принципом.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / І.Я. Антоненко; НАН України. Рада по вивченню продукт. сил України. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Надано еколого-економічну оцінку ефективності використання та охорони лісових ресурсів. Поглиблено методологічні засади та удосконалено методичні підходи щодо еколого-економічної оцінки лісових ресурсів, формування політики держави у сфері еколого-економічної безпеки та становлення організаційно-економічного механізму з питань трансформації лісоресурсної сфери. Базуючись на принципах сталого розвитку обгрунтувано концептуальні засади реформування лісоресурсних відносин за умов перехідної економіки.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / В.І. Яструбинський; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано стан та напрямки розвитку теплоенергетики України, вплив ТЕС на навколишнє середовище, загальні підходи до оцінки економічних збитків від забруднення навколишнього середовища тепловими електричними станціями (ТЕС). Запропоновано науково-методичні підходи щодо прогнозування викидів забруднюючих речовин і економічних збитків за умови зміни структури споживаного палива. Досліджено вплив зміни структури палива на собівартість теплової та електричної енергії. Визначено критичні еколого-економічні параметри доцільності переводу ТЕС на вугільне паливо. Розроблено алгоритм та запропоновано систему показників проведення комплексної еколого-економічної експертизи роботи ТЕС.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / О.В. Максимець; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретичні та практичні проблеми удосконалення зовнішньоторговельної діяльності лісових підприємств з урахуванням екологічних факторів. Висвітлено принципи, на яких повинна урунтуватись збалансована торгівля. Проаналізовано теоретичні основи ролі та впливу екологічного фактору у зовнішній торгівлі. Представлено класифікацію зовнішніх і внутрішніх факторів, що впливають на діяльність лісових підприємств. Розкрито світові та європейські тенденції у виробництві, споживанні та торгівлі деревинною лісопродукцією. Охарактеризовано зовнішньоторговельну діяльність лісових підприємств України. Викладено фактори формування попиту на продукцію з деревини та роль сертифікації лісів у торговельних процесах. Наведено методичні підходи до еколого-економічної оцінки та визначення еколого-економічної ефективності зовнішньоторговельної діяльності лісових підприємств. На основі вивчення впливу різних факторів на зовнішньоторговельну діяльність лісових підприємств запропоновано модель розвитку експорту їх продукції.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / О.О. Захаркін; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2003. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано поняття "екологічна надійність технології", "екологічний та еколого-економічний рівень технології". Розвинуто класифікацію технологічних процесів за ознаками їх екологічності. Визначено складові економічних витрат від забруднення навколишнього середовища внаслідок реалізації технологічних рішень. Запропоновано механізм врахування у разі оцінки технологічних рішень можливого підвищення вимог до якості навколишнього середовища та економічних нормативів екологічної безпеки. Розглянуто можливі джерела фінансування екологізації технологій, проаналізовано можливість їх використання за умов законодавчої бази України. Досліджено взаємозв'язок між екологічними та економічними характеристиками технологій машинобудівного виробництва.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / С.В. Кузьменко; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: В дисертації визначені сутність принципи та шляхи розрахунків показників еколого-економічної ефективності виробництва та використання нових видів азотних мінеральних добрив. Розроблені науково-методичні принципи оцінки економічних збитків від виробництва та застосування мінеральних добрив. Обгрунтовані пропозиції щодо впровадження в сільськогосподарське виробництво екологічно не шкідливих видів мінеральних добрив, як важливого елемента отримання екологічно чистих продуктів харчування.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / А.М. Шаповал; Держ. п-во "Голов. наук.-дослід. та проект. ін-т землеустрою". — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено наукові засади формування агроландшафтів і методологію їх вивчення за сучасних умов. Проаналізовано рівень сучасного використання земельно-ресурсного потенціалу та визначено регіональні особливості функціонування агроландшафтів Полісся. Визначено шляхи удосконалення агроландшафтів, які передбачають виведення з інтенсивного використання деградованих і малопродуктивних земель, лісомеліоративне облаштування агроланшатів, оптимізацію структури посівних площ на базі агрорадіологічної диференціації орних земель та одержання чистих кормів з природних кормових угідь.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / І.М. Кирпач; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розроблено наукові засади еколого-економічного обгрунтування раціонального водокористування у промисловості. Розкрито суть поняття "екологічна оптимізація промислового виробництва", як процесу доведення виробничої системи до оптимального стану екологічної рівноваги за критерієм оптимальності з метою максимізації чистого економічного ефекту чи мінімізації загальних виробничих витрат на природоохоронні заходи. Розроблено еколого-економічну модель промислового водокористування у межах річкового басейну з метою визначення шляхів мінімізації сукупних витрат виробництва завдяки залученню водного ресурсу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.08.01 / Е.В. Гончаренко; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено науково-методичні підходи щодо оцінки економічної ефективності мереж зв'язку з урахуванням еколого-економічних чинників для визначення найбільш перспективних напрямків розвитку безпровідного зв'язку. Удосконалено теоретичні та методичні засади оцінки еколого-економічного збитку від електромагнітного забруднення середовища джерелами випромінювання малої потужності. Обгрунтовано наукові принципи формування моделі визначення додаткових витрат від електромагнітного забруднення, які використовуються у процесі формування доходної та витратної частини бюджетів різного рівня. Суттєво удосконалено механізми компенсації збитків для споживачів інформаційних послуг з використанням принципів медичного страхування, що дає можливість накопичення та цільового використання коштів на відновлення стану здоров'я постраждалих. Розроблено науково-методичні положення щодо формування пріоритетних напрямків екологізації інформаційно-телекомунікаційних технологій, що забезпечать зменшення електромагнітного забруднення довкілля.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины