Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Экономика сельского хозяйства и АПК


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / С.А. Галузинський; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена обгрунтуванню суті категорії авансованого капіталу і методологічних аспектів його функціонування. У роботі з'ясовано відмінності авансованого капіталу від категорій виробничого потенціалу та капіталу, в його класичному значенні. Обгрунтовано основні критерії формування раціонального співвідношення між власним та позичковим капіталом. Розроблено рекомендації щодо оцінки фінансово-майнового стану аграрних підприємств та аналізу ефективності їх діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / І.І. Яковець; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Викладено основні результати дослідження проблеми підвищення ефективності виробництва спирту, лікеро-горілчаних виробів та іншої продукції спиртової промисловості на базі раціонального використання ресурсного потенціалу всіх інтегрованих у процесі виробництва галузей спиртопродуктового підкомплексу. Розроблено методичні рекомендації для визначення сукупної вартості ресурсного потенціалу та використання даного інтегрального показника під час оцінки ефективності виробничої діяльності підприємств спиртопродуктового підкомплексу. Висвітлено питання фінансового аналізу та економічної оцінки підприємницької діяльності в спиртопродуктовій галузі. Доведено залежність ефективності виробництва від рівня розвитку сировинної зони, видів сировини, рівня безвідходності її переробки та інших складових організації виробництва.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Л.В. Семенченко; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості ринкових умов в аграрній сфері економіки. Висвітлено економічну суть аграрного техніко-технологічного сервісу та доведено об'єктивну необхідність його адаптації до ринкових умов. Запропоновано методику та здійснено оцінку ефективності аграрного техніко-технологічного сервісу у структурі АПК, здійснено оцінку матеріально-технічного забезпечення та обслуговування сільськогосподарських підприємств. Проаналізовано стан агрохімічного забезпечення даного виробництва. Наведено методичні підходи та практичні рекомендації щодо адаптації аграрного техніко-технологічного сервісу до нових умов господарювання.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Т.В. Драга; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: На системних засадах проаналізовано найбільш актуальні проблеми методології дослідження адаптації зовнішньоекономічної діяльності АПК до умов світового ринку, на теоретичному та практичному рівнях визначено закономірності даної адаптації з точки зору розвитку сільського господарства та харчової промисловості. Висвітлено питання розбудови системи адаптації зовнішньоекономічної діяльності АПК до норм і правил світового ринку в межах ГАТТ/СОТ, організаційно-економічного механізму інтеграції АПК з ринками країн-членів ЄС та виходу з конкурентоспроможною продукцією на Європейський ринок, а також захисту внутрішнього ринку від дискримінаційного імпорту.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Л.А. Панкратова; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено існуючі та розроблено нові теоретичні та методологічні положення, прикладні рекомендації щодо адаптації сільськогосподарських підприємств до нестабільних умов ринкового середовища. Досліджено сучасний стан адаптації аграрних підприємств Черкащини, його складові, а також принципи та чинники, які впливають на зазначений процес у контексті різних організаційно-правових форм господарювання. Проаналізовано досвід адаптації даних підприємств і детально розглянуто розвиток фермерства як найбільш адаптованої форми господарювання у ринковому середовищі. Визначено стратегічні аспекти адаптації господарств, обгрунтовано основні напрями державного регулювання їх ефективного розвитку й адаптації до умов розвитку й становлення ринкового середовища. Опрацьовано методику оцінки рівня адаптованості аграрних підприємств, яка передбачає визначення комплексних показників ефективності діяльності господарських суб'єктів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / М.Д. Бабенко; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2005. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні та методичні засади інтеграційних і кооперативних процесів у АПК. Проаналізовано ретроспективу їх розвитку й ефективність у регіоні. За результатами проведеного дослідження визначено основні напрями активізації та підвищення ефективності розвитку агропромислової інтеграції та кооперації, якими є оптимізація складу та розмірів інтегрованих і кооперативних формувань, забепечення необхідного для активізації й ефективного функціонування інтегрованих і кооперативних структур економічного середовища, удосконалення економічних відносин, створення ефективної інфраструктури ринку й удосконалення організації реалізації продукції.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.О. Єранкін; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання формування акціонерного капіталу та управління ним в бурякоцукровому підкомплексі АПК України та розроблено теоретико-методологічні і практичні рекомендації з метою використання потенційних можливостей акціонерної форми організації бізнесу для подолання системної кризи в підкомплексі та виведення бурякоцукрового виробництва на новий якісний рівень, який має відповідати сучасним вимогам ринкової економіки. Визначено аціонерний капітал як економічну категорію та обгрунтовано доцільність використання різних методів його оцінювання. Запропоновано оптимальну систему корпоративного управління для України. Здійснено періодизацію процесів формування акціонерного капіталу в бурякоцукровому підкомплексі України та розроблено методичні підходи до оцінки його функціонування. Наведено методику визначення оптимального співвідношення розподілу кінцевої продукції між учасниками бурякоцукрового виробництва та мінімальними цінами на готову продукцію. Висвітлено математичну модель оптимізації кількості акцій з правом голосу, які забезпечують прийняття необхідного для акціонера рішення на загальних зборах акціонерів та запропоновано нову процедуру формування органів управління акціонерного товариства. Обгрунтовано механізм формування регульованого ринку цукру шляхом доповнення механізму квотування конкурсним розподілом цукрових привілеїв.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.Ф. Пішко; НАН України. Ін-т радіофізики та електроніки ім. О.Я.Усикова. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Запропоновані теоретичні та експериментальні методи аналізу електродинамічних характеристик специфічного класу періодичних структур - відкритих багатоступінчастих сповільнюючих систем. Значну увагу приділено теоретичному обгрунтуванню особливостей формування полів в таких системах та експериментальному підтвердженню одержаних результатів. Ці системи впроваджені в клінотронах з квазіоптичним розподіленим виводом енергії. Запропоновані та реалізовані чисельні алгоритми, які допомогають моделювати та оптимізувати простір взаємодії таких клінотронів. Створені та досліджені генератори мм та субмм діапозону довжини хвиль - клінотрони з квазіоптичним розподіленим виводом енергії. Ці генератори мають рівень потужності, який значно перевищує рівні потужності, отримані на приладах подібного типу. Вирішені питання узгодження випромінювання генератора з квазіоптичними лініями передачі, запропонована модифікація генератора з коригуючою випромінювання лінзою.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / В.П. Горьовий; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано етапи становлення біржового товарного ринку сільськогосподарської продукції і продовольства в період 1995-1998 рр. Визначені причини спаду біржової торгівлі в 1997-1998 рр. На основі комплексного дослідження сучасного стану біржового ринку розроблені і теоретично обгрунтовані напрями підвищення ефективності використання біржового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства в Україні шляхом розробки нових та удосконалення існуючих механізмів функціонування біржового ринку, таких як: страхування можливих ризиків в умовах біржової торгівлі; забезпечення стабільності та гарантій виконання укладених біржових контрактів; врегулювання нормативно-правової бази функціонування біржового ринку; впровадження зарубіжного досвіду по торгівлі ф'ючерсними контрактами та опціонами тощо, які забезпечуватимуть поступальний розвиток біржового ринку сільськогосподарської продукції і продовольства в Україні на перспективу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Н.О. Лисенко; Держ. агроекол. ун-т. — Житомир, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати теоретичних узагальнень щодо основних принципів формування взаємовідносин у цукробуряковому виробництві та визначено необхідність ринкових перетворень в агропромисловому комплексі. Обгрунтовано основні об'єктивні передумови поєднання інтересів сільськогосподарських і переробних підприємств під час виробництва цукру. Наведено оцінку стану економіко-організаційних відносин між бурякосіючими сільськогосподарськими підприємствами та цукровими заводами. З метою удосконалення виробничих відносин за умов формування ринкової економіки та підвищення ефективності функціонування цукробурякового підкомплексу розроблено стратегію його розвитку в Черкаській області. Обгрунтовано основні напрями удосконалення економічних взаємовідносин між партнерами цукробурякового виробництва. Визначено комплекс заходів для підвищення ефективності економічного механізму регулювання розрахунків між виробниками та переробниками цукрових буряків у регіоні.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.О. Петрова; Миколаївський держ. сільськогосподарський ін-т. — Миколаїв, 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.В. Шолудько; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано теоретичні засади та методику дослідження ринку продукції скотарства. Зроблено економічну оцінку сучасного рівня розвитку галузі. Проведено комплексний аналіз ринку даної продукції за результатами дослідження попиту й пропозиції та оцінено чинники, що їх формують. Досліджено кон'юнктуру та ціноутворення на ринку м'яса та молока. Вивчено організацію виробничо-економічних зв'язків у м'ясо-молочному підкомплексі АПК. Обгрунтовано напрями вдосконалення функціонування ринку продукції скотарства. Досліджено рівень продуктивності тварин, за якого досягається прибутковість виробництва продукції скотарства. Обгрунтовано концептуальні засади реструктуризації м'ясо-молочного підкомплексу АПК. Розроблено рекомендації з удосконалення економічних взаємовідносин партнерів на ринку продукції скотарства та її переробки. Обгрунтовано перспективні параметри розвитку даного ринку.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.Г. Боброва; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання розробки методичних і методологічних засад формування механізму відтворення основних засобів (ОЗ), спрямованого на забезпечення оптимального рівня виробничих витрат. Теоретично обгрунтувано концептуальні підходи щодо відтворення ОЗ аграрних підприємств на сучасному етапі. Охарактеризовано систему показників відтворювального процесу та запропоновано введення коефіцієнта сукупного відтворення ОЗ. Сформульовано основні принципи вибору методу нарахування амортизації залежно від особливостей використання ОЗ та потреб підприємства у ході їх оновлення. Запропоновано напрями подальшого вдосконалення механізму відстворення ОЗ, які є складовою майнових паїв колишніх членів колективних сільськогосподарських підприємств. Розроблено методичні підходи до вибору форм використання ОЗ за критерієм мінімізації витрат на їх утримання.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.В. Пасько; Сум. нац. аграр. ун-т. — Суми, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Створено теоретичні засади та методичні рекомендації щодо удосконалення механізму відтворення основних засобів аграрних підприємств. Уточнено економічну сутність поняття засобів праці, які залежно від форми господарювання виступають у формі "основних засобів" або "народних фондів". Вперше наведено перелік та визначено зміст чинників відтворення основних засобів, класифікованих на ендогенні та екзогенні. Розроблено індекси оцінки рівня управління ендогенними чинниками відтворення основних засобів. Проаналізовано стан використання даних факторів на сільськогосподарських підприємствах Сумської області. З метою визначення комплексної оцінки відтворення основних засобів у науковий обіг введено поняття збалансованості даного процесу. Встановлено особливості його реалізації за сучасних організаційно-правових форм господарювання. Особливу увагу приділено формуванню амортизаційної політики підприємств.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.Г. Гончаренко; Харк. держ. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Аналізується забезпеченість трудовими ресурсами, їх відтворення і використання в умовах переходу до ринкових відносин у сільському господарстві. Розраховано баланс трудових ресурсів колективних сільськогосподарських підприємств досліджуваного регіону. На основі балансу і результатів вирішення економіко-математичної задачі розроблені конкретні пропозиції з раціонального використання трудових ресурсів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / В.М. Попов; Миколаїв. держ. аграр. ун-т. — Миколаїв, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто теоретико-методичні засади формування та використання трудового потенціалу сільськогосподарського виробницва. Розкрито сутнісний зміст трудового потенціалу та його співвідношення з іншими категоріями, що опосередковують відтворення людських ресурсів. Досліджено умови та фактори формування та використання трудового потенціалу аграрної сфери. Розроблено визначальні положення формування активної демографічної політики у сільській місцевості. Визначено напрями покращення соціальної інфраструктури села як основи формування сприятливого життєвого середовища для людей, що мешкають у даній місцевості. Обгрунтовано механізми активізації соціально-економічних і виробничих чинників відтворення трудового потенціалу аграрного виробництва, а також засоби забезпечення його ефективної реалізації у сфері зайнятості населення.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / О.О. Гуторова; Харк. нац. аграр. ун-т ім. В.В.Докучаєва. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості формування та розвитку господарського механізму галузі садівництва за умов становлення багатоукладної економіки, виділено найбільш дієві шляхи підвищення економічної ефективності виробництва, переробки, зберігання й реалізації плодів і ягід. Відносно оптимальних агробіологічних вимог плодоягідних культур розроблено та економічно обгрунтовано новий методичний підхід щодо визначення мікрозон розміщення та розвитку промислового садівництва з урахуванням породно-сортового складу насаджень. На прикладі садівницьких господарств Харківської області вперше виявлено циклічну закономірність прояву врожайності плодово-ягідних культур, визначено середні розміри циклів, а також кількісний вплив кліматичних факторів на врожайність багаторічних насаджень. Обгрунтовано параметри економічно найбільш доцільної галузевої структури спеціалізованих садівницьких підприємств. Розглянуто проблеми інвестиційно-інноваційної діяльності в промисловому садівництві регіону, агропромислової інтеграції та організації безвідходної технології в садівництві.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / Л.О. Миргородська; Крим. держ. аграр. ун-т. — Сімф., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено методичні питання оцінки виноградників різного сортового складу за кінцевим продуктом та аналізом особливостей розвитку виноградарства і виноробства Криму. Уточнено методику грошової оцінки виноградників технічних і столових сортів, проаналізовано грошову оцінку сортів у трьох природно-виноградарських районах Криму. Розглянуто використання методики для оптимізації сортового складу виноградників, орендних відносин, перерозподілу прибутку між виноградарями і виноробами, оподаткування. Зроблено розрахунки стосовно визначення розміру капітальних вкладень для інвестицій у виноградарсько-виноробну галузь до 2015 року, доведено їх окупність і одержання економічного ефекту від даних вкладень.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / І.М. Свідерська; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано визначення терміну раціональної державної підтримки сільського господарства у контексті вимог Світової організації торгівлі (СОТ), висвітлено теоретичні засади необхідності державної підтримки аграрного виробництва за умов ринкової економіки. Зроблено оцінку впливу окремих механізмів державної підтримки на обсяги виробленої сільськогосподарської продукції аграрними підприємствами України та на загальну продуктивність факторів виробництва. Обгрунтовано пріоритетні напрямки розвитку заходів державної підтримки аграрного виробництва відповідно до вимог СОТ і концептуальні засади сучасної аграрної політики України.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.02 / І.М. Титарчук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні та практичні проблеми державної підтримки сільського господарства за умов трансформації економіки АПК. Узагальнено існуючі підходи щодо визначення сутності та механізму реалізації державної підтримки аграрного виробництва, здійснено оцінку її сучасного стану в Україні загалом та в сільськогосподарських підприємствах Сквирського району Київської області. Виявлено зв'язок державної підтримки з фактором виробництва, показано її вплив на фінансову діяльність підприємств. Досліджено рівень забезпечення державної підтримки вітчизняного сільського господарства на основі методик її оцінки, розроблених ОЕСР та СОТ. З метою підвищення ефективності впливу державної підтримки на фінансові результати діяльності підприємств обгрунтовано механізм її розподілу, розроблений на підставі застосування інтегрального коефіцієнта, що враховує сукупність показників, які залежать від ціни, товарності та прибутковості реалізованої продукції. Визначено напрями удосконалення механізму державної підтримки сільського господарства з урахуванням існуючих підходів і досвіду країн з подібними до України умовами сільськогосподарського виробництва, а також вимог міжнародних торгово-економічних організацій, насамперед СОТ.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины