Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Экономика областей хозяйства


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Л.А. Ляхович; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано необхідність і розроблено шляхи формування інфраструктури підтримки інвестиційного процесу у текстильній галузі як сукупності економічних суб'єктів, які шляхом формування певних механізмів здійснюють свою діяльність, забезпечуючи ефективність інвестиційного процесу у галузі. Розроблено методику формування бізнес-плану інвестиційного проекту з використанням методу аналізу ієрархій для встановлення актуальності його розділів для кожного з учасників проекту. Удосконалено методичні підходи до визначення інвестиційної привабливості галузі на базі оцінки інвестиційного ризику, механізм визначення складових підтримки інвестиційного процесу у галузі, якими є нормативно-правова база, інформаційна, матеріальна, організаційна та кадрова складові. Запропоновано методику кількісної оцінки інвестиційного ризику текстильної галузі з використанням коефіцієнта ризику.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / І.М. Крейдич; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено схему управління інвестиційною діяльністю у промисловості регіону з метою її стимулювання. Розглянуто методику ефективності регіональних інвестиційних проектів і програм, що базується на оптимізації за коефіцієнтом прибутковості. Визначено структуру інвестиційного капіталу на підставі аналітичних підходів, що включає корпоративні цінні папери. Враховано зміни амортизаційної політики, що передбачає лібералізацію формування та використання амортизаційного фонду, створення на підставі пільг інвестиційних ресурсів, моніторинг і контроль за ефективним використанням коштів відтворення загального капіталу. У сфері приватизації запропоновано розширити продаж акцій інвестиційними забов'язаннями, збільшити кошти на інвестування, погашення заборгованості підприємств. Проведено оцінку інвестиційної привабливості регіонів України на базі інтегральних показників привабливості. Наведено напрями удосконалення економіко-соціального механізму регулювання інвестиційної діяльності у промисловості Кримського регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Т.А. Черемисова; Криворіз. техн. ун-т. — Кривий Ріг, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми активізації структурних зрушень та підвищення ефективності промислового виробництва шляхом використання лізингового механізму технічного переоснащення пріоритетних галузей промисловості. Уточнено суть економічної категорії "інноваційний лізинг", який адекватно відображає суть процесу лізингових операцій у сфері промислових інновацій. Розроблено методику оцінки ефективності інноваційного лізингу, яка враховує інтереси всіх суб'єктів угоди. Удосконалено методику розрахунку лізингових платежів з урахуванням інфляції та попиту на лізингові послуги в Україні. Обгрунтовано систему заходів щодо зниження сукупного лізингового ризику. Розроблено організаційно-економічний механізм застосування інноваційного лізингу в промисловості.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.А. Гурська; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-еколог. дослідж. — О., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розроблено ефективну систему заходів для посилення позитивного впливу важелів та стимулів на формування власних інвестиційних ресурсів у промисловості України. Проаналізовано стан інвестиційного процесу, виявлено масштаби та характер інвестиційної кризи. Встановлено, що внутрішньогосподарські та чисто ринкові (конкуренція, ринкове ціноутворення, фондовий ринок) важелі та стимули майже повністю втратили вплив на формування власних інвестиційних ресурсів у промисловості України за рахунок прибутку та амортизаційних відрахувань. Доведено, що стимулюючий вплив державних адміністративно-економічних важелів - податкової системи та амортизаційної політики - є повністю негативним, внаслідок чого у промисловості різко знизились можливості формування власних інвестиційних ресурсів. Розроблено рекомендації щодо шляхів удосконалення системи оподаткування та амортизаційної політики з метою позитивних умов для власних інвестиційних ресурсів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Н.Я. Рожко; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розкрито суть поняття собівартості як економічної категорії за умов ринкових відносин, а також визначено її роль та місце у процесі дослідження суспільного відтворення. Зроблено порівняльний аналіз методології та методики формування заводської собівартості в Україні та індустріально розвинутих країнах, що дозволило науково визначити основні напрямки подальшого її вдосконалення. На основі комплексного аналізу прямих витрат визначено витрати, які доцільно чи недоцільно включати у собівартість продукції. Запропоновано нову методику розрахунку суми амортизаційних відрахувань на засоби виробництва 2-ї та 3-ї груп, яка базується на застосуванні кошторисно-розрахункових базових параметрів. Визначено методичні підходи до класифікації витрат на виробництво продукції підприємств машинобудування за умов ринку. Обгрунтовано нові методичні підходи до розподілу непрямих витрат підприємствами машинобудування, які дозволять більш точно формувати собівартість одиниці продукції. Розроблено економіко-математичні моделі для приняття оптимальнихі рішень про обсяги випуску продукції та одержання максимально можливого прибутку з метою їх застосування у завданнях управлінського обліку.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.О. Дубенко; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено поняття, принципи, структуру та послідовність формування конкурентного потенціалу підприємства. Проаналізовано специфіку виміру, оцінки й аналізу конкурентоспроможності підприємств плодоовочевої консервної галузі України. Розроблено моделі конкурентного потенціалу та конкурентоспроможності підприємства, визначено основні вимоги до формування та використання цих моделей у даній галузі. Висвітлено напрямки підвищення рівня використання конкурентного потенціалу з метою забезпечення більшої кількості конкурентоспроможних підприємств і торговельних марок у галузі.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.В. Валентієва; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Відзначено, що виробничо-економічна система промисловості регіону - це сукупність підприємств різних галузей промисловості, об'єднаних загальною територією, функціонально-економічна та соціальна взаємодія яких спрямована на забезпечення потреб конкретної області та регіону. Розроблено методичні підходи кількісного та якісного взаємозв'язку між системними та економічними показниками. Запропоновано багатокритеріальну змістовно-процесуальну модель ефективного розвитку виробничо-економічної системи промисловості регіону. Наведено концептуальні засади щодо підвищення ефективності функціонування та розвитку виробничо-економічної системи промисловості регіону на основі її комплексної реструктуризації.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / В.М. Литвин; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: У дисертації розроблено методику кількісного аналізу й оцінки комплексного впливу системи оподаткування на виробничо-економічні показники підприємств промисловості із урахуванням деталізованої структури господарської діяльності підприємства-товаровиробника, сукупної дії всієї системи податкових інструментів, передбачених українським законодавством, і фактора часу, котрий відображає короткочасні і довгострокові наслідки впливу податкової системи на підприємства. Досліджено і відкрито механізм дії податку на прибуток підприємства і податку на додану вартість, що призводить до прогресуючого оподаткування низькорентабельних і збиткових підприємств.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.М. Кириченко; Н.-д. екон. ін-т М-ва екон.та з питань європ. інтегр. України. — К., 2002. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: На основі аналізу економіки та потенціальних можливостей розвитку виробничо-ресурсного потенціалу АПК виявлено вузлові проблеми та напрямки інтенсифікації виробничої та зовнішньоекономічної діяльності харчової промисловості (ХП). Обгрунтовано теоретичну концепцію розвитку експортного потенціалу як самостійну підсистему державного регулювання. Охарактеризовано систему економічних передумов формування експортної стратегії ХП, яка базується на результатах комплексного дослідження продуктивності використання природно-ресурсних чинників, сировинної бази харчової промисловості та споживчого потенціалу світового ринку. Удосконалено модель розрахунку експортного потенціалу ХП, яка базується на використанні показників ефективності земельних ресурсів, обсягів приросту, ресурсоємності та рентабельності продукції переробної промисловості. Запропоновано комплекс практичних заходів правового, адміністративного та економічного забезпечення активізації зовнішньоекономічної діяльності галузі.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Л.В. Пан; НАН України. Ін-т економіки. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання вдосконалення теоретичних і методичних основ функціонування оборотних коштів промисловості. Досліджено природу та сутність оборотних коштів, визначено основні чинники, які впливають на їх склад і структуру, з'ясовано особливості формування коштів. Обгрунтовано напрями удосконалення й ефективного управління оборотними коштами за умов трансформації економічної системи через вдосконалення організаційних і методичних основ формування оборотних коштів. Запропоновано методику організації контролю за їх використанням. Доведено, що за умов ринкової економіки для більшості підприємств важливим є здатність своєчасно поповнювати оборотні кошти. Особливу увагу приділено їх фінансуванню за рахунок власних ресурсів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Ірина Геннадіївна Єгорова; НАН України, Рада по вивченню продуктивних сил України. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / І.Г. Єгорова; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено ефективні напрямки використання інвестиційних ресурсів у взаємозв'язку з їх фінансовими джерелами. Створено алгоритм діагностики прийнятності застосування та вибору для розрахунків статичних і динамічних показників ефективності інвестицій. Запропоновані критерії прирістних грошових потоків від додаткових інвестицій для порівняння варіантів з різними обсягами інвестування. Розроблено методику визначення доцільності використання в інвестиційних цілях позикових і залучених коштів, а також оцінки величини економії (перевитрати) фінансових ресурсів підприємства-позичальника при сплаті процентів за кредит в інфляційному середовищі. Здійснено обгрунтування реального інвестиційного проекту, який реалізується на ВАТ "Південний ГЗК".

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / В.В. Сиченко; Нац. металург. акад. України. — Д., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено комплексну методику оцінки рівня монополізму, яка включає встановлення меж та обсягів монопольних ринків, визначення часток підприємств на основі натуральних та вартісних показників, обгрунтування нових нормативних значень індексу Харфіндела - Хіршмана, а також прогнозування рівня монополізму. Обгрунтовано новий механізм антимонопольного регулювання, застосування якого дозволяє визначити та відшкодувати збитки від використання монополістами ринкової влади.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.А. Іванова; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Захищаються результати дослідження проблем, пов'язаних з оцінкою економічності та конкурентоспроможності засобів виробництва. На основі аналізу узагальнена теорія та практика оцінки технічного рівня, якості і конкурентоспроможності техніки, розглянута конкурентоспроможність з точки зору її економічності. Запропоновано економічно обгрунтований критерій вибору економічної та конкурентоспроможної техніки - мінімум питомої ціни споживання на одиницю корисної роботи, як узагальнюючого показника технічного рівня засобів виробництва. Розроблена матриця вибору конкурентоспроможної техніки, а також удосконалені показники і алгоритми вибору економічних засобів виробництва залежно від повноти та вірогідності інформації, яку мають виробник чи споживач. Дослідження впливу зовнішніх та внутрішніх для підприємства чинників-аргументів, зміна яких може впливати на ціну продажу й ціну споживання, виконано шляхом модельного експерименту.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / Н.В. Кузьминчук; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано нові підходи до економіко-організаційного забезпечення розвитку сфери послуг виробничого характеру на промислових підприємствах. Розроблено методику оцінки розвитку промислового ринку послуг виробничого характеру з урахуванням системи критеріїв - коефіцієнтів монополізації, освоєння ринку та розвитку галузі надання послуг. Доведено наявність експоненціального закону розподілу промислових підприємств за групами, грунтуючись на показниках обсягів надання виробничих послуг всіх форм власності на підставі методики та алгоритму оцінки ринку послуг виробничого характеру щодо розподілу підприємств. Розкрито суть поняття "послуга виробничого характеру" як найважливішої складової сфери послуг на структурному рівні. Розроблено методичний підхід щодо здійснення інтегральної оцінки темпів економічного розвитку, ефективності діяльності промислових підприємств у сфері виробничих послуг.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / С.В. Знахур; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено роль приватизованих підприємств малого та середнього бізнесу в системі ринкових відносин. Проаналізовано методи та форми державної та недержавної підтримки підприємств малого й середнього бізнесу на прикладі світового досвіду. Запропоновано організаційно-економічну структуру на базі існуючих державних органів управління, яка виконує функції організації, планування та контролю економічного забезпечення функціонування приватизованих підприємств промисловості України. Визначено схеми та заходи щодо здійснення організаційно-фінансової підтримки даних підприємств. Розроблено підхід до комплексного аналізу їх фінансово-господарської діяльності на підставі показників балансової моделі та їх відхилень від еталонних значень і визначення характеру й тенденції зміни інтегральної оцінки. Модифіковано модель фінансового левериджу для визначення ефективності й обсягу залучення коштів. Наведено визначення форм і схем організаційно-фінансової підтримки на підставі комплексного аналізу діяльності приватизованих підприємств й узгодження їх цілей з цілями державних органів управління.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / С.В. Ісаєва; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто економічні показники оцінки та вибору інвестиційно привабливих рішень. Досліджено та уточнено поняття "інвестиції". Висвітлено економічну сутність інвестицій за умов перехідної економіки. Подано класифікацію їх видів, визначено оптимальні напрямки їх використання. Обгрунтовано методи і показники економічної діагностики та відбору інвестиційно привабливих рішень. Проаналізовано тенденції розвитку інвестиційних процесів в Україні, узагальнено закордонний досвід рейтингової оцінки інвестиційного клімату, обгрунтовано основні напрямки його поліпшення в Україні.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.07.01 / В.В. Прядко; НАН України. Рада по вивч. продукт. сил України. — К., 2005. — 29 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано теоретико-методологічні підходи до визначення економічної ефективності виробництва. Розвинуто інструментарій економічної науки дослідження взаємозв'язку категорій ефективності та продуктивності управління, зовнішніх і внутрішніх факторів прибутковості виробництва. Обгрунтовано доцільність використання системи збалансованих показників ефективності, здійснено оцінку стану розвитку виробництва товарів народного споживання за умов перехідної економіки. З'ясовано роль державного регулювання щодо підвищення ефективності даного виробництва та запропоновано відповідну систему заходів. Розроблено стратегічні альтернативи розвитку галузей у сфері виробницва товарів народного споживання. Створено методику оцінювання його ефективності та методику управління ефективністю виробництва у галузях промисловості, що виробляють товари народного споживання.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / І.І. Павленко; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено систему економічної оцінки стану шахтного фонду за допомогою параметричного моделювання та управління природними ресурсами з метою наближення роботи підприємства до рівня беззбитковості. Показано, що економічно гранична глибина розробки, а також інші граничні параметри повинні розглядатися не як залишковий строк дії, а як межа, досягнення якої викликає необхідність переходу до найбільш ефективних методів підтримки потужності шахт або їх закриття. Для оцінки стану груп шахт вперше запропоновано показник інвестиційної надійності, від якого залежить перспективність подальшого розвитку підприємства. Вперше побудовано шкалу граничних параметрів шахт регіону, особливістю якої є можливість оцінки доцільності продовження терміну їх дії.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.07.01 / О.А. Стрелець; НАН України. Ін-т пробл. ринку та екон.-екол. дослідж. — О., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертаційна робота присвячена розвитку методологічних основ і методичних положень економічної оцінки конкурентоспроможності продукції виробничого призначення. Сформульовано методологічні принципи оцінки конкурентоспроможності продукції. На основі використання положень теорій економічної корисності та виробничих функцій сформульвано новий методичний підхід і одержано конкретне співвідношення для визначення рівня конкурентоспроможності споживчих властивостей товару, їх привабливості для потенційного покупця. Розроблено систему показників комплексної оцінки конкурентноспроможності продукції виробничого призначення. Розроблено методику оцінки конкурентоспроможності металопродукції, яка враховує специфіку її виробництва й реалізації. Проведено комплексну оцінку та аналіз конкурентоспроможності основних експортних видів вітчизняної металопродукції.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины