Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Бухгалтерский учет, анализ и аудит


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / М.І. Козак; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено еволюцію існуючих форм і технологій ведення обліку. Удосконалено теоретико-методологічні засади автоматизації даного процесу за умов застосування комп'ютерної техніки. Визначено провідні тенденції в розвитку комп'ютерних технологій ведення обліку й обгрунтовано підходи щодо їх побудови з використанням баз даних. Запропоновано архівно-комп'ютерну форму обліку на основі автоматизації банком поточного архіву електронних документів планового, облікового та нормативно-договірного характеру. Розроблено й апробовано модульну структуру інтегрованої системи автоматизації господарського обліку для підприємств сільського господарства та наведено рекомендації щодо її впровадження з використанням науково обгрунтованої технології консультаційного процесу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Л.Л. Горецька; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2003. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проаналізовано основні підходи до визначення поняття "система бухгатерського обліку", визначено місце активів в структурі об'єктів обліку, роль і завдання обліку, зв'язки та взаємодію з оточуючим середовищем. Розглянуто основні риси світової інтеграції: гармонізацію, стандартизацію або уніфікацію; виявлено межі цих понять, надано об'єктивну характеристику природі сучасного процесу реформуваня обліку активів в контексті міжнародних вимог. Проаналізовано економічні передумови гармонізації бухгатерського обліку на національному та міжнародному рівнях у контексті господарської інтеграції для уточнення правильності вибору шляху стандартизації або уніфікації обліку. Уточнено поняття "активи" та "майно" в системі бухгалтерського обліку для потреб користувачів облікової інформації та прийняття ефективних управлінських рішень. Досліджено основні організаційно-методологічні аспекти обліку активів на рівні країн світу для розробки пропозицій щодо внесення змін до чинних нормативно-законодавчих актів з бухгалтерського обліку. Сформульовано концепцію подальшого реформування системи бухгалтерського обліку в цілому та в частині обліку активів України відповідно до вимог Міжнародних стандартів фінансової звітності на шляху гармонізації.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.М. Євтушенко; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Досліджено порядок нарахування й обліку амортизації основних засобів у сільськогосподарських підприємствах. Обгрунтовано методику вибору методів амортизації залежно від виду об'єктів основних засобів і стратегії розвитку підприємства. Запропоновано використання методу заміни для тварин основного стада. Обгрунтовано нові способи визначення ліквідаційної вартості основних засобів на базі застосування усередненого відсотка за їх групами, що суттєво поліпшує якість облікової інформації та спрощує процес визначення ліквідаційної вартості в сільськогосподарських підприємствах. Розроблено нову форму реєстру з обліку нарахування амортизації за виробничим методом. Удосконалено первинні документи з обліку основних засобів та їх амортизації. Обгрунтовано порядок викладу в фінансовій звітності інформації про відтворення основних засобів, обгрунтовано необхідність складання відповідного звіту у Примітках до фінансової звітності підприємства. Запропоновано методику узагальнення й трансформації даних бухгалтерського обліку про нараховану амортизацію у показники податкової звітності з застосуванням коефіцієнтів коригування, що дозволить уникнути подвійного розрахунку амортизації для даних видів обліку та забезпечить її об'єктивне відображення.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.04 / Л.О. Примостка; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 33 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концептуальні засади аналізу банківської діяльності, що базуються на принципі оптимізації співвідношення прибутковості та ризиків. Розроблено систему базових концепцій, що реалізує даний принцип у банківській сфері. Визначено структуру аналітичного процесу, вивчено систему показників та інструментарію аналізу для кожного з етапів управління. На підставі інтегрованого підходу до управління активами та пасивами удосконалено методику оперативного аналізу фінансових потоків банку. Запропоновано методику аналізу банківських портфелів та розроблено засоби їх реалізації. Здійснено дослідження хеджування фінансових ризиків та розглятуто методично-аналітичне забезпечення операцій хеджування у комерційних банках. Розроблено підхід щодо комплексного аналізу діяльності банку, що базується на прийомах непараметричної статистики та реалізований через побудову нормативної моделі динамічної фінансової рівноваги банку. Досліджено базовий принцип оцінки управлінських рішень у координатах прибуток - ризик. Наведено схему геп-аналізу, що включає систему показників відсоткового ризику, методи їх обчислення, методику прогнозного аналізу впливу зміни ринкових ставок на маржу банку.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / В.П. Бондар; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено потенційні можливості інформації бухгалтерського балансу на основі проміжної звітності як економічної моделі підприємства. Встановлено факт недостатнього її використання для потреб внутрішньогосподарського управління результативністю діяльності, внесено пропозиції щодо удосконалення балансу. На підставі нового підходу в аналізі бухгалтерського балансу на основі проміжної звітності розроблено методи короткострокового пасивного прогнозування, які спираються на універсальні прийоми згладжування вихідних даних балансів за певний проміжок часу (горизонтальний аналіз) та виявлено в процесі дослідження тенденції поведінки показників діяльності (статей балансу та ін. показників). Методи короткострокового пасивного прогнозування поєднані з методами активного прогнозування. Розроблено спеціальні методи щодо вибору еталона для досягнення кращих економічних показників у майбутньому. Досліджено алгоритм дії системи комплексного аналізу та короткострокового прогнозування діяльності підприємства, який може бути віднесено до алгоритмів прогнозування методом зворотного зв'язку. На базі створеного алгоритму дисертантом розроблено програмне забезпечення з впровадженням на підприємствах.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.А. Цвігун; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено стан кормовиробництва та його розвиток за умов ринкових відносин в Україні. Запропоновано систему показників і методики аналізу та інформаційно-аналітичну модель, яка синтезує різні фактори, що впливають на розвиток кормовиробництва та на формування ринку кормів. Оцінено динаміку та сучасний стан кормовиробництва та встановлено, що адаптація галузі до ринкових умов стримується багатьма факторами, основним з яких є занепад галузі тваринництва, який проявляється у зменшенні виробництва продукції та її збитковості, а також реструктуризація галузі рослинництва в напрямі збільшення питомої ваги високорентабельних товарних культур. З метою прогнозування розвитку галузі та альтернатив формування ринку кормів запропоновано системно-аналітичний підхід. Синтез такого підходу й удосконаленої методики визначення потреби в кормах дозволили розробити різноваріантні прогнози, які враховують різні умови розвитку кормовиробництва.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Олена Леонідівна Польова; Національний аграрний ун-т. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / З.Б. Штефан; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено види потенціалів, їх зміст, структуру і роль у виробничому процесі, теоретично обгрунтовано поняття "виробничий потенціал" будівельно-монтажних організацій, розкрито проблеми його використання в ринкових умовах господарювання. Розроблено науково обгрунтовані положення з удосконалення методології, методики і організації економічного аналізу будівельно-монтажних організацій. Запропоновано методику аналізу впливу виробничого потенціалу на строки будівництва об'єктів, собівартість і фінансові результати господарської діяльності, визначено шляхи підвищення ефективності використання виробничого потенціалу підрядних будівельно-монтажних організацій України.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Т.А. Талах; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено теоретичні та практичні аспекти розвитку та забезпчення ресурсним потенціалом підприємств хлібопекарської промисловості. Уточнено систему узагальнюючих показників, що характеризують ефективність використання ресурсного потенціалу. Проведено детермінований факторний аналіз його складових елементів. На підставі одержаних результатів розроблено моделі множинної та лінійної регресії. Запропоновано модель ціноутворення соціально-важливих видів хлібної продукції та розроблено оптимальну структуру елементів ресурсного потенціалу підприємств хлібопекарської промисловості на базі використання методу математичного моделювання.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Ю.К. Семениченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано можливість застосування в аналізі діяльності вітчизняних банків окремих модифікованих показників зарубіжних методик аналізу (мінімальної та валової маржі, що скоригована на кредитний ризик). Досліджено та узагальнено класифікацію інформаційної бази для проведення аналізу доходності та прибутковості кредитної діяльності. Запропоновано нові форми звітності, а також удосконалено звіт про фінансові результати. На підставі результатів дослідження зарубіжного та вітчизняного досвіду розроблено методику комплексного аналізу, яка включає аналіз доходності кредитних операцій, впливу ризиків на доходність даних операцій, фінансових коефіцієнтів ефективності діяльності та прогнозний аналіз фінансових результатів від кредитної діяльності. На підставі реалізації для аналізу доходності кредитних операцій банку такого статистичного методу, як згладжування та аналітичного вирівнювання динамічних рядів, визначено найпридатнішу функцію полінома 3-го ступеня для характеристики закономірності розвитку динамічного ряду відсоткових доходів. Розроблено методику аналізу прибутку комерційного банку у розрізі складових, які дозволили оцінити структуру прибутку через вплив на неї кредитної діяльності банку.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Б.Г. Сенів; Терноп. акад. нар. гос-ва. — Т., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концептуальні підходи щодо сутності інвестицій та інвестиційної діяльності підприємств, пов'язаної з їх реконструкцією і технічним переозброєнням. Визначено місце та роль економічного аналізу у здійсненні відбору найбільш ефективних інвестиційних проектів з реконструкції та технічного переозброєння. Надано оцінку стану інформаційного забезпечення аналізу інвестицій,запропоновано шляхи його покращання. Розроблено методику проектного аналізу інвестицій у реконструкцію і технічне переозброєння діючих підприємств з урахуванням фактора ризику. Визначено головні напрями аналітичних досліджень інвестиційної діяльності підприємств щодо їх реконструкції та технічного переозброєння. Створено алгоритм оцінки ефективності інвестицій з використанням методів імітаційного моделювання.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / К.І. Швабій; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Зазначено, що за умов поширення глобалізаційних процесів банки можуть підвищувати рентабельність інвестицій за рахунок розміщення коштів під забезпечення різних фінансових інструментів і гарантій, рівнів прибутковості та інвестиційного ризику. Доведено, що одиниця прибутковості мультивалютного портфеля цінних паперів менше обтяжена ризиком на відміну від звичайного портфеля фондових активів, а сукупний ризик мультивалютного портфеля краще піддається диверсифікації. Запропоновано метод визначення припустимих меж сукупного ризику портфеля цінних паперів, встановлено критерії ефективності мультивалютного портфеля.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Коновалова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано нові підходи до розв'язання питань організації аналізу оборотних активів відповідно до сучасних вимог керування як особливого різновиду господарських заходів. Розроблено пропозиції щодо вдосконалення класифікації оборотних активів гірничорудних підприємств. Визначено основні напрямки покращання організації та розвитку методики аналізу виробничих запасів, поточних фінансових інвестицій, дебіторської заборгованості, грошових активів. Подано рекомендації щодо вдосконалення методики розрахунку нормативів на гірничо-збагачувальних комбінатах. Удосконалено методику розрахунку сповільнення оборотності оборотних активів через надлишкові запаси концентрату. Визначено резерви більш ефективного використання цих активів на базовому підприємстві.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / С.М. Скочиляс; Тернопільська академія народного господарства. — Тернопіль, 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.С. Кручок; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано розвиток банківського кредитування аграрних підприємств з метою підвищення ефективності управління наданням, використанням та поверненням кредитних ресурсів. Уточнено поняття кредитні відносини та сутність банківського кредитування підприємств. Класифіковано предумови розвитку кредитних відносин. Встановлено значення держави у формуванні макроекономічних передумов, а також роль підприємств-постачальників і банків у створенні необхідних мікроекономічних передумов. Запропоновано алгоритм пошуку підприємством резервів поліпшення його фінансового стану, а також визначення потреби в коротко- та довгострокових кредитах у процесі бізнес-планування. З метою підвищення точності даного показника розроблено фінансові коефіцієнти структури оборотних активів та покриття поточних і довгострокових зобов'язань. Розроблено універсальну методику оцінки фінансового стану підприємства, яка дає можливість визначити короткостроковий, довгостроковий та загальний рівень кредитоспроможності. Запропоновано специфічну методику визначення кредитного рейтингу аграрних підприємств, яка дає змогу охарактеризувати річні, з квартальною розбивкою, межі їх короткострокового та довгострокового кредитування. Запропоновано алгоритм оцінки доцільності кредитування банком бізнес-проектів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / А.М. Шиш; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Створено методологію та рекомендації щодо удосконалення аналізу податкових відносин. Запропоновано визначення категорії податкових відносин, обгрунтовано трансформацію існуючих принципів формування структури податкової системи, необхідність переорієнтації пріоритетів діяльності податкової служби. Розроблено систему заходів, спрямованих на формування та поліпшення партнерських стосунків у ланцюзі держава (податкові органи) - платники податків, а також вміщено пропозиції стосовно зменшення непрямих витрат, пов'язаних з оподаткуванням. Аргументовано, що запровадження результатів дослідження сприятиме стабілізації фінансової стійкості сільськогосподарських підприємств та гармонізації інтересів учасників податкового процесу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / І.Ю. Чумакова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено організаційно-методичні аспекти аналізу й аудиту реальних інвестицій та їх інформаційне забезпечення на виробничих підприємствах малого і середнього бізнесу. Визначено потребу принципово нових підходів стосовно дослідження реальних інвестиційних процесів для питань аналізу й аудиту. Запропоновано основні напрями удосконалення інформаційного забезпечення аналізу й аудиту реальних інвестицій. Розроблено методику аналізу інвестиційної привабливості проектованих і діючих підприємств - об'єктів інвестування. Обгрунтовано методи перспективного й оперативного аналізу реальних інвестиційних проектів та інвестиційного портфеля. Надано рекомендації щодо розвитку методики зовнішнього (незалежного) аудиту й організації внутрішнього аудиту в напрямі включення до складу об'єктів аудиторського контролю інвестиційних проектів і систем управління їх реалізацією на підприємстві.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Н.Р. Венгренович; Львів. комерц. акад. — Львів, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено концептуальні засади та обгрунтовано об'єктивну необхідність участі банківського капіталу в активізації підприємницької діяльності суб'єктів господарювання. Розроблено методику аналізу кредитної та інвестиційної діяльності комерційних банків України, спрямовану на розвиток підприємництва. Наведено модель комплексної автоматизації аналізу й оцінки банківських ресурсів для активізації підприємництва. Запропоновано нову методику визначення лімітів запозичення ресурсів у інших банках, адаптовану до умов роботи комерційних банків України. Наведено рекомендації щодо вдосконалення організації аналізу й оцінки діяльності комерційних банків.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / О.В. Ярощук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретичні, методичні та практичні проблеми формування капіталу підприємства. Визначено економічний зміст даної категорії. Висвітлено значення капіталу підприємства за умов становлення ринкових відносин. Систематизовано термінологію та запропоновано класифікацію капіталу за різними ознаками. Досліджено пасив балансу як інформаційну базу аналізу формування капіталу підприємства, визначено шляхи його удосконалення. Проаналізовано сучасні методики аналізу формування капіталу підприємства, запропоновано застосування показників "межа платоспроможності" та "межа байдужості". Розроблено методику аналізу потреби підприємства в додатковому капіталі для встановлення розміру необхідних коштів. Побудовано імітаційну модель розрахунку потреби в капіталі для визначеного масштабу діяльності підприємства.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.04 / Е.Т. Карапетян; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2001. — 24 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретичні, методологічні та практичні питання аналізу формування та виконання виробничої програми на підприємствах швейної галузі України. Висвітлено напрямки удосконалення аналізу формування виробничої програми, зокрема, в питаннях, що стосуються механізму аналізу сегментів споживачів швейних виробів, оновлення асортименту продукції, застосування економіко-математичних методів для аналізу формування виробничої програми. Розроблено загальну логічну схему аналітичної підготовки управлінського рішення щодо формування портфеля замовлень продукції швейного підприємства, адаптовану до умов ринку.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины