Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Экономика предприятия и управления производством


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Г.П. Педченко; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено поняття та розкрито сутність адаптації як пошук способів рішення визначених цілей та задач розвитку, особливостей та принципів адаптації вищих навчальних закладів (ВНЗ) до ринкових умов, включаючи заповзятливість, мобільність, економічну самостійність, конкурентоспроможність, економічну, юридичну та моральну відповідальність. Вперше запропоновано методику визначення рівня адаптації ВНЗ до ринкового середовища за допомогою комплексної порівняльної рейтингової оцінки, критеріями якої є матеріально-технічний та науково-педагогічний потенціал ВНЗ, затребуваність підготовлюваних їм спеціалістів, джерела надходження фінансових коштів, диверсифікованість освітніх послуг ВНЗ. Наведено методику розрахунку цін на освітні послуги, нижня межа яких формується на основі визначення вартості підготовки студента відповідно до спеціальністі, форми навчання, курсу, навчального плану, а верхня - установлюється виходячи зі стратегії "асортиментного ціноутворення". Розроблено методику визначення ризику кадрового бізнесу за допомогою імітаційного моделювання, що враховує джерела фінансових надходжень, обсяги реалізації та ціни на освітні послуги. Удосконалено методичні підходи щодо оцінки ефективності інвестицій у людський капітал, а саме у підготовку спеціалістів з різним рівнем освіти та визначення окупності даних вкладень.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.М. Буднік; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено існуючі теоретичні підходи до обгрунтування та проведення адаптації підприємства до ринкових умов господарювання. Розкрито зміст та особливості процесу адаптації підприємства як складної відкритої соціально-економічної системи. Проаналізовано вплив факторів зовнішнього середовища на фінансово-економічне становище підприємств машинобудування до ринкових умов. Запропоновано методику аналізу відповідності внутрішнього середовища підприємства ринковим умовам господарювання. Наведено методичні рекомендації щодо формування на підприємстві системи моніторингу зовнішнього середовища. Висвітлено особливості класифікації засобів адаптації підприємства до змін ринкових умов господарювання. Розроблено методичні підходи до організації захисту акціонерного товариства від спроб недружнього поглинання як одного з важливих засобів адаптації підприємства до ринкових умов.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Бобриньова; Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2003. — 22 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено, що вихідні бар'єри галузі роблять недоцільним ліквідацію великих підприємств, а формування конкретного середовища можливе за рахунок створення малих підприємств. Визначено умови ефективного використання сучасних форм вертикальної інтеграції. Удосконалено технологічну концепцію в теорії організації ринків. Доопрацьовано механізм сумісного рішення операційних та інвестиційних задач підвищення ефективності використання капіталу. Удосконалено методику диференціювання бавовняних тканин із урахуванням умов їх використання, побудовано сегменти товарного ринку. Зазначено, що подальшого розвитку з урахуванням галузевої специфіки дістала класифікація стратегічних вигід від інтеграції бавовняного виробництва. Розроблено економіко-математичну модель задачі оптимізації розмірів комбінованих малих підприємств.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Г. Єрмоленко; Тавр. нац. ун-т ім. В.І.Вернадського. — Сімф., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано концептуальні положення щодо організаційно-економічного механізму активізації підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств Криму. Розроблено комплекс заходів щодо активізації підприємницької діяльності малих рекреаційних підприємств, який можна реалізувати на малих рекреаційних підприємствах загального типу та створених на базі місцевого домоволодіння, що дозволяє істотно збільшити рівень соціально-економічного забезпечення Кримського регіону. Створено математичну модель оптимальної організації діяльності малих рекреаційних підприємств на підставі використання розробленої адміністративно-територіальної моделі локального рекреаційного комплексу, що враховує усі рекреаційні зв'язки підприємств, які входять до його складу, а також цільову функцію їх завантаженості й основних рекреаційно-виробничих і транспортних обмежень. Обгрунтовано науково-методичні рекомендації з розрахунку оптимальної організації діяльності малих рекреаційних підприємств у локальному рекреаційному комплексі. Удосконалено модель джерел фінансування, запропоновану українським ученим В.І.Ляшенко, яку доповнено п'ятьма сучасними джерелами фінансування з метою інвестування капітальних вкладів малого рекреаційного підприємства. Обгрунтовано твердження, що розвиток малого рекреаційного підприємства потребує державної комплексної підтримки у сферах інформаційного, нормативного, законодавчого, консультаційного, фінансового та навчального забезпечення. Створено пілотні проекти щодо модернізації основних фондів малих рекреаційних підприємств з використанням франчайзинг технологій, які є актуальними, але не одержали достатнього розвитку в рекреаційному комплексі.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.М. Собко; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Тернопіль, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання активізації інноваційної діяльності вітчизняних промислових підприємств за умов ринкової трансформації економіки. Досліджено поняття інноваційної діяльності, інновації та інноваційного процесу, а також розглянуто стан і визначено перспективи розвитку інноваційної діяльності вітчизняних підприємств машинобудування західного регіону України. Розроблено методику та запропоновапно використання ряду показників для здійснення комплексної оцінки інноваційної діяльності та ефективності нововведень. Виявлено чинники активізації інноваційної діяльності підприємств, обгрунтовано доцільність взаємодії підприємств різного розміру на етапах інноваційного процесу для зменшення ризиковості інноваційних проектів і скорочення терміну їх розробки й упровадження у виробництво. Визначено напрямки вдосконалення державної підтримки інноваційної діяльності підприємств, встановлено взаємозв'язки у маркетинговій та інноваційній діяльності підприємств.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Й. Вівчар; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методичні рекомендації щодо оцінювання ефективності активізування інвестиційної діяльності підприємства (ІДП) з використанням відносних показників, які характеризують обсяг залучених та вкладених підприємством інвестиційних ресурсів і ефективність їх використання. Удосконалено методичні рекомендації з оцінювання рівня ризикованості заходів щодо активізування ІДП, які базуються на розрахунку середньозваженого значення коефіцієнта варіації факторів, що зумовлюють ризик активізування ІДП та коригування на його величину узагальнювального показника ефективності активізування ІДП. Запропоновано принципи планування процесу активізування ІДП, уточнено суть планування стратегічного та реалізації відповідної стратегії. Розкрито суть понять "інвестиція" та "активізування ІДП". Наведено класифікацію методів активізування ІДП на підставі показників, які характеризують активізування ІДП, а також чинників, що на них впливають.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Т.О. Пасечник; Одес. держ. екон. ун-т. — О., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні та методологічні положення щодо удосконалення системи структурування й управління акціонерним капіталом в інтегрованих корпоративних структурах (ІКС). Виявлено основні тенденції та закономірності функціонування акціонерного капіталу (АК) великих господарських структур. Створено схему визначення типу української моделі корпоративного управління з урахуванням специфіки АК відносно домінуючих світових моделей. Систематизовано класифікацію ІКС, яка дозволяє встановити рівень розвитку вітчизняних ІКС у порівнянні з зарубіжними та виявити найбільш перспективні напрямки їх діяльності. Запропоновано комплексну методику аналізу АК ІКС, визначено механізми удосконалення системи управління АК. Встановлено доцільність переходу до вертикальної структури АК ІКС з метою економії на витратах у системі контролю над АК. Обгрунтовано необхідність перегляду рівня концентарції капіталу та складу власників відкритих акціонерних товариств з метою підвищення прозорості АК і залучення портфельного й інституціонального інвестора. Визначено напрямки державної підтримки та реформування законодавчого забезпечення функціонування АК в ІКС.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.Й. Бакай; Хмельниц. нац. ун-т. — Хмельниц., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження підходів щодо визначення поняття "амортизація", а також проведено детальний аналіз формування та розвитку теорії амортизації. Запропоновано методику прийняття управлінських рішень щодо оновлення основних фондів промислових підприємств. Вдосконалено модель амортизаційних відрахувань, розроблено та впроваджено методику визначення оптимального терміну амортизації основних фондів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Г.В. Тельнова; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено модель визначення "ранніх сигналів" кризи, яка може бути легко змінена за умов врахування сфери діяльності, масштабів виробництва, етапу життєвого циклу та інших факторів будь-якого окремого підприємства. Обгрунтовано шляхи подолання кризи з урахуванням існуючих можливостей підприємства, заходи щодо ліквідації негативних тенденцій, що приведе показники фінансового стану підприємств у відповідність до нормативних обмежень, дозволить залучити більшу кількість інвесторів, розширити виробництво, одержати додатковий прибуток. Відзначено, що запропонований метод антикризового (докризового) управління дозволяє керівнику будь-якого підприємства самостійно підбирати необхідні та реально здійснені заходи, а оптимальні обсяги зміни структури майна має розраховувати прикладна програма. За цього спрощується фінансове планування на підприємстві, а всі фінансові операції стають економічно та математично обгрунтовані.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / К.І. Залогіна; Хмельниц. держ. ун-т. — Хмельниц., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено суть та механізми розвитку кризових процесів у відкритій системі підприємства за умов перехідної економіки, удосконалено класифікації сучасних видів криз та основних факторів впливу на виникнення кризових явищ. Уточнено зміст поняття "криза підприємства" та "реструктуризація". Обгрунтовано необхідність застосування концепції управління вартістю компанії для антикризового управління підприємством. Удосконалено класифікацію та оцінку існуючих методів і методик діагностики глибини та масштабів розвитку кризових явищ. Розширено систему сучасних інструментів антикризового управління на підприємстві та надано рекомендації щодо їх практичного застосування. Вперше розроблено матрицю діагностики фінансового стану та антикризового управління підприємством на основі концепції управління вартістю компанії з урахуванням структури капіталу. Обгрунтовано методику визначення й управління економічним прибутком підприємства на базі бюджету руху грошових коштів.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.06.01 / С.М. Іванюта; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2006. — 36 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано взаємозв'язок прояву циклічності кризових явищ в природі, демографії, техніці, економіці, державі, науці та культурі. Розкрито причини виникнення та характер прояву даних явищ у підприємствах аграрної сфери. Запропоновано методологічні підходи та практичний інструментарій діагностики кризових явищ, ситуацій та кризового стану на етапах життєвого циклу функціонування господарюючих суб'єктів аграрної сфери. Викладено концептуальні положення антикризового управління, спрямовані на запобігання таким явищам, забезпечення фінансової стабільності, недопущення справи про банкрутство (мирова угода), виведення підприємства зі стану банкрутства (санацій), мінімізації витрат під час застосування організаційно-правових інструментів банкрутства. Рекомендовано антикризові управлінські заходи, що спрямовані на науково-прогнозовану стратегію маркетингу, інноваційно-інвестиційний інструмент фінансововго оздоровлення, диверсифікацію аграрного виробництва, що знаходить своє вирішення через організацію багатогалузевого господарства, розвиток підсобних, допоміжних та обслуговуючих галузей в поєднанні з фермерськими, особистими господарствами сільського населення з метою ефективного використання природно-ресурсного потенціалу. Обгрунтовано доцільність створення системи раннього запобігання та реагування у сільськогосподарських підприємствах, як внутрішньогосподарського економічного механізму регулювання доходів і витрат, що забезпечує ефективний кадровий менеджмент.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Н.М. Соколова; Нац. транспорт. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні та методичні засади проведення антикризового моніторингу діяльності підприємств дорожньої галузі України. Обгрунтовано методичні рекомендації, які дають змогу здійснювати антикризовий моніторинг на всіх стадіях розвитку підприємства для своєчасного виявлення кризи, оцінити наявність кризових явищ та проводити діагностику кризового становища, визначати ступінь впливу управлінських рішень на якісну зміну його фінансового стану. Методичні рекомендації щодо проведення антикризового моніторингу апробовано на п'яти шляхово-будівельних управліннях й обгрунтовано можливість їх застосування для підприємств виробничої сфери.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.Г. Мельник; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 25 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено категорії бюджетування. Розглянуто його роль в системі управління підприємством на етапі технології менеджменту. Запропоновано комплексний підхід до реалізації процесу бюджетування на засадах загальних функцій менеджменту. На підставі проведеного соціологічного дослідження проаналізовано стан бюджетування на вітчизняних підприємствах, визначено проблеми його впровадження та застосування, а також результативність використання. Удосконалено процес бюджетного планування - визначено послідовні взаємопов'язані етапи, доповнено класифікацію методів бюджетного планування, визначено характеристики функціонування організації, що зумовлюють вибір методів розробки бюджетів. Систематизовано внутрішньоорганізаційні норми в межах нормативного методу та визначено їх функціональне призначення під час розробки бюджетів. Розвинуто модель розробки основних бюджетів організації на базі консолідування бюджетних показників, що дає змогу взаємопов'язати бюджети та одержати достовірну й повну інформацію для прийняття обгрунтованих управлінських рішень. Розроблено методичні положення щодо здійснення контролювання та регулювання бюджетів підприємства на основі еластичності та структуризації витрат.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / М.В. Тарасюк; Київ. нац. торг.-екон. ун-т. — К., 2006. — 26 с. — укp.

Аннотация: Визначено суть і особливості бюджетування та бюджету, удосконалено їх класифікацію. Обгрунтовано мету, цілі та принципи бюджетування, етапи його впровадження та технологію функціонування. Досліджено досвід бюджетування у реальному секторі, стан бюджетування в торгівлі, готовність підприємств і об'єднань торгівлі до його впровадження. Вивчено ринок програмних продуктів для автоматизації бюджетування. Розроблено пропозиції щодо формування системи його інформаційного забезпечення у незалежному підприємстві та торговельному об'єднанні з урахуванням вимог системи збалансованих показників і системи менеджменту якості.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / Ю.О. Оліфірова; Донец. держ. ун-т економіки і торгівлі ім. М.Туган-Барановського. — Донецьк, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Сформульовано методичні та практичні рекомендації щодо удосконалення процесів бюджетування грошових коштів у системі управління підприємством. На підставі використання системного та процесного підходів розроблено концепцію бюджетування грошових коштів підприємства. Розроблено теоретичні засади аналізу та вибору комплексу показників та бізнес-процесів бюджетування. Обгрунтовано процеси бюджетного планування з використанням функцій витрат. Розроблено моделі оптимізації залишків грошових коштів на рахунках підприємств, що базуються на методах Міллера та Орра, які дозволяють своєчасно використовувати та ефективно розміщувати тимчасово вільні грошові кошти. Розроблено механізм математико-статистичного аналізу відхилень між фактичними та бюджетними показниками, що дозволяє виявити такі з них, що випадають з загальної сукупності та вимагають більш детального вивчення. Досліджено існуючі методичні підходи щодо складання регламенту бюджетування, визначено його ризики та розроблено комплекс відповідних математико-статистичних та оптимізаційних моделей. Удосконалено економіко-організаційний механізм вровадження системи бюджетування грошових коштів підприємства, який забезпечує організаційно-інформаційну підтримку та оцінку економічної ефективності даного процесу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / А.В. Гриньов; Харк. держ. екон. ун-т. — Х., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація містить теоретичне обгрунтування економічного змісту бізнес-планування розвитку акціонерної форми господарювання, методичні рекомендації щодо визначення напрямів ефективного функціонування акціонерних товариств (АТ) в умовах ринкових відносин. Розглянуто теоретичні основи розвитку акціонерних товариств на основі ефективного сполучення переваг цієї форми господарювання та бізнес-планування. Обгрунтовано роль бізнес-планування як чинника господарської діяльності в ринковій економіці. Виділено технологічну стратегію розвитку АТ як його стратегічного майбутнього. Проведено дослідження стану розвитку акціонерної форми господарювання. Запропоновано методичні рекомендації щодо розробки бізнес-плану з метою забезпечення стратегії розвитку АТ, а також моделювання оцінки його інвестиційного потенціалу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / К.О. Бужимська; Нац. ун-т харч. технологій. — К., 2005. — 20 с.: табл. — укp.

Аннотация: Визначено основні елементи концепції організації внутрішньоекономічних відносин, суб'єктами яких є структурні підрозділи підприємства, що знаходяться у взаємозв'язку згідно з етапами технологічного процесу. Обгрунтовано можливість використання внутрішніх цін як засобу стимулювання трудових колективів структурних підрозділів підприємства, засобу контролю й оцінки ефективності їх діяльності, а також як засобу залучення працівників до участі у прибутках. Розвинуто методику внутрішнього ціноутворення завдяки використанню розробленого підходу до визначення планового прибутку, що має бути складовою частиною структури внутрішніх цін, з застосуванням коефіцієнтів централізованого використання коштів чистого прибутку. Запропоновано методику розподілу планового прибутку, який входить до внутрішньої ціни, між підрозділами на підставі інтегрального коефіцієнта розподілу, розрахованого на підставі ранжування підрозділів за показниками, які враховують їх витрати, стан основних засобів, ступінь ризику та рентабельність їх діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / О.В. Кленін; Приазов. держ. техн. ун-т. — Маріуполь, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено механізм відтворення основного капіталу (ОК) промислових підприємств (ПП). Розкрито економічну сутність капіталу та процесу його відтворення за ринкових умов, визначено основні показники ефективності функціонування та відтворення ОК ПП. Виконано аналіз методик оцінки ефективності лізингових угод, оцінено наслідки лібералізації державної амортизаційної політики та описано особливості її формування на ПП. Наведено методичні рекомендації щодо інформаційно-організаційного забезпечення обгрунтування управлінських рішень у процесі управління механізмом відтворення ОК ПП.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / У.Є. Письменна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено переваги та вади цінового механізму в енергетиці. Розроблено методичні засади оцінки економічного явища тарифної диференціації. З'ясовано можливості застосування альтернативних методів ціноутворення на електричну енергію. Проаналізовано міжгалузеві наслідки впливу цінової політики в енергетиці. З використанням поняття платоспроможного попиту досліджено цінові дискримінації природної монополії у трансформаційній економіці. Показано, що регіональна тарифна диференціація не є економічно ефективною та створює нерівні умови для розвитку промислових підприємств, не сприяє сталому розвитку національної економіки, оскільки частково нівелює конкурентні переваги енергоємних підприємств. Сформульовано пропозиції стосовно вдосконалення існуючого механізму ціноутворення на електроенергію, а також з метою пом'якшення наслідків регіональної диференціації цін на електроенергію.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.06.01 / В.В. Ситник; Нац. гірн. ун-т. — Д., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено систему багатокритеріальної оцінки стану шахтного фонду з визначенням основних техніко-економічних параметрів, що зумовлюють розкриття внутрішніх резервів та приріст обсягів видобутку вугілля для переходу на беззбитковий режим. Запропоновано систему економіко-математичних моделей, які формують функціонал та систему обмежень для аналізу й оцінки стану регіону Західного Донбасу з перспективним шахтним фондом. Висвітлено можливість ступінчастого регулювання вихідних параметрів з використанням принципів об'єднання локальних критеріїв. Проаналізовано граничні параметри шахт у динаміці, визначено складові інноваційно-інвестиційної стратегії підтримки потужності шахт Західного Донбасу та переходу на бездотаційний режим на основі пріоритетності фінансування переоснащення очисних вибоїв високопродуктивною технікою.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины