Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Мировое хозяйство и международные экономические отношения


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / С.Л. Нетудихата; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено основні концептуальні підходи щодо визначення демпінгу в системі міжнародних економічних відносин, антидемпінгове регулювання в системі ГАТТ/СОТ, економічні наслідки запровадження антидемпінгового мита. Визначено поняття та мотиви демпінгу. Системно розглянуто поведінку окремої фірми, яка намагається одержати перевагу на ринку іншої країни шляхом дискримінаційних цінових домовленностей, використовуючи при цьому лише власні фінансові ресурси. З'ясовано відмінності демпінгу від цінової дискримінації, що базується на субсидіях. Визначено форми реалізації та види демпінгу. Проаналізовано практику антидемпінгового регулювання в межах ГАТТ/СОТ. Розглянуто економічні наслідки застосування антидемпінгових санкцій: споживацький, виробничий та торговельний ефект, ефект доходу державного бюджету, ефект перерозподілу. Запропоновано методику обчислення ефективної ставки захисного мита з доданої вартості у складі середньої ціни продажу в країні-експортері товару й розрахунок ефективної ставки мита з доданої вартості у складі середньої ціни, що декларується під час імпорту товару в Україну. Розглянуто чинники та специфічні умови демпінгу в країнах з перехідною економікою, формування механізму антидемпінгового регулювання в Україні, інституційні засади національної системи антидемпінгових процедур. Запропоновано механізм визначення нормальної ціни за умов антидемпінгових розслідувань. Систематизовано справи з антидемпінгу в Україні. Проаналізовано передумови й характер антидемпінгового переслідування українських товарів за кордоном, форми захисту українських товаровиробників на зовнішніх ринках.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.В. Ярова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-методичні аспекти "втечі капіталу" та засади функціонування системи валютного контролю у країнах з перехідною економікою. Визначено суть понять ввезення, експорту, відтоку та "втечі" капіталу з країни, описано специфіку їх проявів. Проаналізовано негативні наслідки цього явища та світовий досвід введення контролю за відтоком капіталу. Систематизовано основні способи "втечі капіталу" з України та запропоновано найбільш доцільний для українських умов підхід для визначення його обсягів. Оцінено масштаби "втечі капіталу" з України. Побудовано економічну модель, яка дозволяє оцінити її вплив на макроекономічні показники країни. Розроблено практичні рекомендації щодо напрямів протидії "втечі капіталу" та стимулювання його репатріації, вдосконалено систему валютного контролю стосовно протидії даному явищу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Ю.О. Блащук; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено проблеми розвитку системи валютного контролю за банківськими операціями на світовому фінансовому ринку. Вивчено розвиток цієї системи на національному та міжнародному рівнях, їх сучасний стан. Визначено основні тенденції її розвитку за умов глобалізації фінансових ринків. Досліджено теоретичні та методологічні засади створення та функціонування високоефективного валютного контролю. Надано оцінку основних кроків органів валютного контролю та визначено шляхи модифікації системи валютного контролю України в напрямку її адаптації до світових стандартів. Одержані результати використовуються в процесі вдосконалення валютного законодавства, а також у практичній діяльності Національного банку України та комерційних банків, у відносинах з Міжнародним валютним фондом та іншими міжнародними спеціалізованими організаціями.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.Н. Барамія; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано економетричну модель формування механізму валютних курсів трансформаційних економік, параметрами якої є платіжний та торговельний баланси, рахунок руху капіталу, національний доход, заробітна плата, ціни, сукупний попит; на її підставі формалізовано фактори довгострокового характеру, що впливають на валютно-курсову політику за умов непередбачуваності економічних і політичних подій. Обгрунтовано алгоритм встановлення номінальних обмінних курсів у довгостроковому періоді на підставі поєднання теорії довгострокового реального валютного курсу та теорії визначення довгострокових рівнів цін національними монетарними факторами з урахуванням позитивних змін у економіці України. Проаналізовано динамічний ряд руху валютного курсу; на його основі побудовано теоретичну криву, яка найбільш адекватно відображає динаміку валютного курсу; відхилення від емпіричного ряду показує наявність циклічних коливань періодом у 8 - 10 кварталів. Розроблено методику, що точніше та ефективніше передбачує валютний курс з урахуванням інфляції, вимірюваної індексом споживчих цін, монетарних ефектів, відсоткових ставок, динаміки ВВП і рівня безробіття на підставі комплексних методик прогнозування фінансових показників. Виявлено закономірності впливу макроекономічних критеріїв на тенденції зміни валютного курсу на підставі визначення особливостей формування обмінного курсу гривні на різних етапах і фазах економічної динаміки. Встановлено взаємозв'язок макроекономічних критеріїв із структурними елементами фінансово-кредитної системи для формування фалютного курсу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Т.В. Волковинська; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано наявну теоретичну базу процесу європейської економічної інтеграції, систематизовано знання щодо закономірностей та особливостей її розвитку за умов глобалізації світогосподарських процесів. Розкрито економічну сутність валютно-фінансових відносин у процесі інтеграції країн-членів Європейського Союзу (ЄС), об'єктивні передумови й етапи їх розвитку, вплив на систему сучасних міжнародних економічних відносин. Досліджено умови, причини, цілі та завдання створення Економічного і Валютного союзу країнами-членами ЄС, ефективність його функціонування, економічні та соціальні наслідки для кожної окремої країни-учасника єврозони, а також регіонального угруповування у цілому. Розглянуто механізм формування та розвитку європейської валютно-фінансової інтеграції, його інституційно-функціональну структуру, елементи, проблеми та напрямки удосконалення. Охарактеризовано регіональні та міжнародні наслідки, перспективи і проблеми європейської валютно-фінансової інтеграції, її вплив на процес формування майбутньої міжнародної фінансової архітектури, а також процес трансформації та адаптації валютно-фінансових систем східноєвропейських країн - майбутніх членів ЄС. Визначено основні форми та напрямки подальшого поглиблення співробітництва України з ЄС у валютно-фінансовій сфері для реалізації стратегічного курсу нашої держави на поступову повномасштабну інтеграцію в європейський економічний, а також валютно-фінансовий простір.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук.: 08.05.01 / А.В. Сбітнєв; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Систематизовано підходи до регулювання зовнішньоекономічної діяльності різними економічними школами з позицій сучасності. Висвітлено питання щодо приєднання України до Світової організації торгівлі (СОТ). Систематизовано оцінки щодо економічних наслідків цього приєднання у різних галузях вітчизняної промисловості, а також у вітчизняному секторі послуг. Уперше розроблено математичну методику підрахунку інтегральних очікуваних наслідків приєднання до СОТ, що базується на використанні експертних оцінок. Зроблено прогнозування щодо інтеграції України до СОТ у аспекті впливу на зростання (зменшення) конкурентних переваг, рівень виробництва в окремих галузях та зовнішній торгівлі. Зазначено, що інтеграційні процеси супроводжуватимуться соціально-економічними, суто економічними та політичними наслідками. Визначено заходи стосовно зовнішньоекономічного та макроекономічного регулювання для використання за умов приєднання та членства України у СОТ.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.05.01 / В.О. Шевчук; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 34 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Досліджено обмеження платіжного балансу в економіці з "залежною" структурою сукупного попиту та пропозиції для товарів зовнішньої та внутрішньої торгівлі, характер поведінки реального обмінного курсу під час переходу від фінансової стабілізації до стійкого економічного зростання, особливості цілісної економічної політики для Аргентини, Бразилії, Мексики, Чілі та України. З використанням статистичних методів (OLS, VAR і фільтру Кальмана) проведено системне теоретичне та емпіричне дослідження впливу фіскальної та монетарної політики, а також обмінного курсу та зовнішніх чинників на економічне зростання та реальний обмінний курс. Обгрунтовано концепцію взаємодії інструментів економічної політики під час переходу до стійкого економічного зростання та використання незалежного центрального банку, грошової ради та соціального пакту з метою консолідації даної політики. Запропоновано критерій визначення економічної нестабільності на підставі формування очікувань обмінного курсу пропозицією грошової маси. Досліджено вплив інституцій на ВВП, поточний рахунок та інфляцію. З урахуванням емпіричних даних і зарубіжного досвіду зроблено конкретні пропозиції щодо економічної політики в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Є.А. Шаповалов; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості формування, розвитку та функціонування сегменту деривативів світового фінансового ринку. Запропоновано й обгрунтовано науково-практичні рекомендації щодо перспектив введення в Україні механізму похідних фінансових інструментів у контексті інтеграції валютно-фінансової системи України у світовий ринок деривативів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І.М. Майорова; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання аналізу та розвитку використання ринкових досліджень у зовнішньоекономічній діяльності металургійного підприємства стосовно процесів прийняття рішення щодо виходу на світові ринки, розробки методичних і практичних рекомендацій під час вибору експортної стратегії, та організації експортної діяльності. Обгрунтовано економічну доцільність використання дослідження ринку у зовнішньоекономічній діяльності. Удосконалено організаційний підхід щодо організації ринкових досліджень світового та регіонального ринків. Запропоновано експортну модель діяльності підприємства щодо аналізу та вибору ринкової стратегії та модель визначення ефективності експорту.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Акмаль Вассеф Абдала; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано виникнення Азіатської фінансової кризи та її переростання з валютної через фінансову до загальноекономічної. Розкрито економічні механізми впливу регіональної фінансової кризи на формування Європейського валютного союзу. Доведено: становлення Європейського валютного союзу є важливим засобом протидії негативним наслідкам регіональних фінансових криз, а одним із наслідків Азіатської валютної кризи є лібералізація експорту капіталу з Європейського Союзу (ЄС). Встановлено, що Азіатська фінансова криза сприяла становленню та розвитку координаційних функцій Європейського Центрального банку щодо формування спільної регіональної валютно-фінансової політики за умов локальних фінансових криз. Обгрунтовано, що за умов формування Європейського валютного союзу відсоткова політика центральних банків країн ЄС є найбільш ефективним засобом попередження негативного впливу регіональних фінансових криз. Визначено, що фондові ринки країн ЄС за умов лібералізації світового руху капіталу виявилися найбільш чутливими до негативного впливу локальних фінансових криз. Проаналізовано негативний та позитивний впливи Азіатської фінансової кризи на фінансово-економічний розвиток провідних галузей країн ЄС на прикладі морської торгівлі та авіаіндустрії.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.Я. Голюк; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні та практичні аспекти впливу зовнішніх факторів на розвиток паливно-енергетичного комплексу України. Проаналізовано внутрішню структуру паливно-енергетичної системи України й особливості її розвитку за дії зовнішнього середовища. Розглянуто дію основних чинників впливу на паливно-енергетичний комплекс України - глобалізації, транснаціоналізації, кон'юнктури європейського ринку енергоносіїв, інфраструктури цього ринку та діяльність його основних суб'єктів. Запропоновано методологію аналізу ступеня взаємозалежності суб'єктів ринку палива та продемонстровано її дію на прикладі дослідження євразійського ринку природного газу. Установлено, що ступінь енергетичної залежності України від Російської Федерації надто високий, є потреба посилення власної енергетичної безпеки шляхом зниження енергоємності національного господарства, використання альтернативних джерел енергозабезпечення, диверсифікації джерел надходження імпортних енергоносіїв та інших способів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / К.В. Панченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено поглиблений аналіз структурних зрушень у країнах Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), доведено об'єктивну необхідність продовження даного процесу. Визначено особливості та напрямки іноземного інвестування у зазначених країнах. Досліджено роль транснаціональних компаній (ТНК) у процесі зміни структури господарства у країнах ЦСЄ. Галузі та сектори класифіковано за ступенем впливу інвестиційних операцій ТНК на динаміку випуску продукції, зайнятості та експорту певних галузей та секторів. Визначено часовий лаг, що є необхідним для прояву статистично значимого впливу прямих інвестицій ТНК на приймаючу галузь, та найбільш адекватну регресійну функцію у кожній ситуації. Здійснено аналіз процесів іноземного інвестування в Україні та Одеському регіоні зокрема. Визначено роль прямих іноземних інвестицій у процесі структурних перетворень в економіці країни та Одеській області. Надано рекомендації щодо можливостей регулювання процесу структурних зрушень за допомогою іноземного інвестування.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Ю.Л. Грінченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасні інституційні теорії інтеграції, що дозволило обгрунтувати теоретичну базу дослідження трансформації економічного управління в Європейському Союзі (ЄС). Досліджено структуру економічної політики ЄС за умов формування економічного та валютного союзу та визначено інструменти антикризової політики національних держав. Висвітлено еволюцію її інституційної структури та встановлено, що основними напрямками регулятивної стратегії ЄС є розширення використання принципу субсидіарності та регулятивної конкуренції. Обгрунтовано оптимальний тип управління в ЄС - мережевий, на основі багаторівневого уряду, запропоновано методи його функціонування. Розглянуто реформування сучасної системи економічного управління та виявлено шляхи щодо його трансформації за умов економічного та валютного союзу. Визначено, що за умов ЄС найефективнішою є модель дискреційної інституціоналізованої координації макроекономічної політики. Розроблено методи дослідження економічної ефективності систем координації макроекономічної політики. Наведено сценарій розвитку інституційної структури ЄС та його економічної політики.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.В. Бабінська; Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин НАН України. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено сучасні євроінтеграційні процеси та їх вплив на розвиток підприємництва в прикордонному регіоні (ПР), механізм інтегрування ПР в європейський економічний простір. Висвітлено особливості та наведено перспективи розширення та поглиблення євроінтеграції. Викладено концептуальні підходи до розкриття сутності та змісту поняття "підприємництво", з'ясовано специфіку розвитку підприємництва в ПР у контексті євроінтеграційних процесів. Виконано аналіз і проаналізовано світовий досвід розвитку підприємництва в ПР, охарактеризовано зовнішньоекономічний потенціал ПР в аспекті євроінтеграційних процесів. Розроблено рекомендації щодо підвищення ефективності функціонування підприємницьких структур за умов розширення ЄС.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / О.В. Верченко; Укр. акад. зовніш. торгівлі. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розкрито теоретичні концепції зарубіжного інвестування та їх значення для формування інвестиційної політики. Розглянуто та оцінено реалії привабливості інвестиційного клімату в Україні, який ще недостатньо сприятливий щодо залучення масштабних прямих іноземних інвестицій (ПІІ), особливо великого міжнародного капіталу (ТНК, інвестиційних компаній тощо). Значну увагу приділено уточненню параметрів та удосконаленню інвестиційного клімату в країні, посиленню державних гарантій та страхуванню іноземного капіталу від ризиків. Обгрунтовано, що у правовому, економічному та соціально-політичному аспектах створено передумови для розвитку зарубіжного інвестування в економіку України та її регіони, проте, існує необхідність прискорення коригування параметрів ПІІ, посилення їх інноваційного впливу на виробництво, зростання його конкурентоспроможності та сприяння структурним і ринковим перетворенням в економіці країни та Автономної Республіки Крим. Запропоновано більш активно стимулювати ПІІ у високотехнологічні галузі господарської діяльності та інноваційне виробництво, готельно-туристичний комплекс, тобто у ті сфери, що найбільше сприяють сталому економічному розвитку та не порушують екологічну рівновагу у кримському регіоні. Значну увагу приділено аналізу та оцінці ефективності експеременту функціонування СЕЕЗ "Сиваш", досвід якої заслуговує поширення на інші субрегіони Криму. Доведено необхідність послідовного та комплексного застосування радикальних заходів щодо збереження та покращання екологічного стану Криму, надаючи перевагу інвестиційним проектам, що сприяють оптимізації ресурсо-, енерго- і водоспоживання та передбачають збереження його унікальної природи.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Н.М. Грущинська; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено напрями формування та еволюції інтеграційних моделей країн Центрально-Східного регіону Європи в контексті процесів глобалізації та регіоналізації. Показано, що інтеграція до Євросоюзу виступає гарантією соціально-економічної стабільності та динамізації розвитку країн світу. Обгрунтовано, що за сучасних умов ключову роль відіграють засоби інвестиційно-структурної політики держави. Сформульовано задачі мінімізації негативних наслідків та одержання позитивних результатів для України від розширення ЄС. Вперше виявлено інституційні аспекти адаптації країн регіону у процесі інтеграції до ЄС. Відзначено, що широке торговельно-економічне, коопераційне партнерство України з державами ЦСЄ є важливою складовою геоекономічної моделі держави. Доведено, що умовою забезпечення глобальної конкурентоспроможності постає перехід до активної промислово-технологічної політики, подолання тенденцій технологічної деградації ряду провідних галузей економіки, вихід на провідні позиції в конкурентній боротьбі за тими напрямами наукомісткого виробництва, за якими Україна має переваги. Показано цілі "наближення" до ЄС та використання фактора близькості до цього блоку. Наголошено на ролі підтримки України у процесі приєднання до ГАТТ/СОТ, на значущості підключення до окремих європейських програм, зокрема, в галузі енергетики, транспорту, науки й техніки, охорони навколишнього середовища.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / А.В. Жеваго; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено еволюцію державного регулювання міжнародної економічної діяльності за умов становлення глобальної регулятивної системи. На підставі компаративного аналізу національних моделей економічного розвитку показано роль держави в їх ініціюванні й ефективному практичному впровадженні засобами цілеспрямованої макроекономічної політики. Узагальнено сучасні методи й інструменти багаторівневого регулювання міжнародної торгівлі та інвестицій. Визначено умови , а також новітні особливості реалізації державних регулятивних функцій за дії факторів транснаціоналізації та глобальної інституціалізації внаслідок лібералізаційної політики міжнародних економічних організацій. Визначено напрями розвитку сучасної регуляторної політики України у міжнародній економічній сфері. Запропоновано заходи стимулювання експорту й активізації іноземного інвестування. Розкрито міжнародно-інтеграційний потенціал ефективного розвитку за умов глобалізації.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / Г.В. Максименко; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Зроблено спробу виявити найбільш загальні тенденції та закономірності розвитку сфери послуг в індустріально розвинених країнах світу за періодами: становлення "індустріального суспільства" на початку XX ст., суспільства "масового споживання" 1960-х рр., "інформаційного суспільства" останньої третини XX ст. Висвітлено закономірності переходу від "економіки товарів" до "економіки послуг". На підставі порівняльного аналізу стану високотехнологічних галузей у провідних країнах світу виділено елементи подібності (зумовлені об'єктивними закономірностями науково-технічного та технологічного прогресу) та виявлено фундаментальні соціально-економічні відмінності аналізованих процесів у країнах - США, Японії, Німеччині, Англії у взаємозв'язку з національними особливостями.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / В.О. Котляренко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розкрито особливості диверсифікації харчової промисловості за умов формування спільного європейського економічного простору та розширення Європейського Союзу (ЄС). Розроблено цілісну методику дослідження диверсифікації харчової промисловості країн Центральної та Східної Європи (ЦСЄ), які перебувають у процесі трансформації їх економік до системних вимог ЄС. Ідентифіковано моделі виробництва продовольства у державах мегарегіону за рівнем їх зовнішньої, торгівельної, асортиметної та галузевої диверсифікації. Розроблено кластерну модель розвитку дослідженої промисловості, адаптовану для країн ЦСЄ, зокрема для України, та передбачає існування локалізованих селективних оптимізованих науково-промислових систем виробництва окремих видів продукції. Виявлено суть, особливості та наслідки структурних змін у харчовій промисловості України, визначено стратегічні напрямки її подальшого розвитку з метою посилення міжнародної конкурентоспроможності продукції, що випускається, та укріплення продовольчої безпеки держави.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.05.01 / І. Егрі; НАН України. Ін-т світ. економіки і міжнар. відносин. — К., 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Аналізується роль і місце продовольчого господарства Угорщини у розвитку економіки країни у 80-90-х рр. ХХ ст., досліджуються другий і третій блоки агропромислового комплексу Угорщини - сільське господарство та харчова промисловість в умовах переходу до ринкової економіки. В роботі досліджено процес інтеграції виробництва кінцевої продукції продовольчого господарства з точки зору його ефективності, а також враховуючи виключно високий агроекологічний потенціал України - перспективи його більш ефективного використання. В роботі узагальнюється угорський досвід (як позитивні, так і негативні результати) розвитку продовольчого господарства країни.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины