Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Финансы, денежный оборот и кредит


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.І. Демків; НАН України. Ін-т регіон. дослідж. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання активізації бюджетної політики у забезпеченні соціального й економічного розвитку регіону на базі удосконалення міжбюджетних відносин за умов адміністративно-територіальної реформи. Досліджено досвід розвинених країн у регулюванні бюджетного процесу та можливості його використання в Україні. Систематизовано доходи та видатки місцевих бюджетів з урахуванням вимог бюджетної класифікації. Визначено роль і функції владних структур у формуванні й активізації бюджетної політики у регіонах. З використанням розробленої технології досліджено процеси наповнення та використання коштів місцевих бюджетів Львівщини, розглянуто проблемні питання. Обгрунтовано принципи бюджетного стимулювання розвитку регіону, запропоновано методичні підходи та заходи щодо удосконалення міжбюджетних відносин. Для визначення обсягу міжбюджетних трансфертів з використанням формульного підходу виведено комплекс формул для розрахунку витрат на утримання органів управління, утримання та забезпечення належного функціонування закладів культури та мистецтва в районах, містах районного значення, селах і селищах. Удосконалено методологію формування джерел фінансових ресурсів місцевих бюджетів розвитку за рахунок податкових і неподаткових надходжень у аспекті збільшення абсолютної суми коштів, підвищення обгрунтованості нормативів відрахувань та покращання адміністрування надходжень з метою створення на місцях реальних можливостей для стимулювання розвитку регіонів.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / О.О. Терещенко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 34 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методичне забезпечення антикризового управління фінансами підприємств. Визначено базові складові теоретичної парадигми та фінаново-економічного механізму антикризового фінансового менеджменту. З застосуванням економетричних методів обробки економічної інформації розроблено й апробовано вісім дискримінантних моделей діагностики фінансової кризи на підприємстві. Запропоновано методичні підходи до побудови фінансового контролінгу на підприємстві та обгрунтовано концепцію управління ризиками, що містить контролінг ризиків і внутрішній аудит. Розроблено методичні рекомендації щодо складання плану антикризових заходів, оцінки ефективності антикризового управління, а також визначено місце санаційного аудиту як засобу зменшення інформаційної асиметрії та верифікації антикризового плану. Удосконалено методичні підходи до фінансового забезпечення антикризових заходів. З'ясовано основні домінанти державної політики стосовно фінансової підтримки вітчизняних підприємств, що перебувають у кризі, та запропоновано шляхи її гармонізації зі стандартами Європейського Союзу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.С. Білошапка; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням діяльності банків на ринку цінних паперів. Проаналізовано сучасний стан ринку цінних паперів України, перспективи та шляхи його розвитку. Значну увагу приділено проблемі місця і ролі Національного банку України на ринку державних цінних паперів. Проаналізовано перший досвід використання цінних паперів при реалізації заходів монетарної політики центрального банку. Розширення спектру банківських послуг, в свою чергу, обумовлює необхідність проведення операцій на ринку цінних паперів комерційними банками України. Складність проведення цих операцій і ті високі вимоги, які ринок цінних паперів пред'являє до банківських спеціалістів, визначили необхідність дослідження функціонування основних механізмів зарубіжних ринків цінних паперів та практики діяльності західних банків у цій сфері. Розкрито досвід діяльності на ринку цінних паперів, напрацьований українськими банками.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.В. Боришкевич; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням діяльності банків на валютному ринку. Коло питань, які розглядаються у роботі, включає аналіз сучасного стану валютного ринку України та види операцій, які на ньому проводяться, питання формування валютного курсу. Значна увага приділена валютному регулюванню і валютному контролю як елементам макроекономічних перетворень в Україні. Проаналізовано перший досвід використання фінансових інструментів з метою забезпечення управління валютними ризиками.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.С. Шапран; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено місце ринку корпоративних цінних паперів у економічній системі, з'ясовано роль банків на цьому ринку. Значну увагу приділено основним протиріччям, що виникають за участі банків на ринку корпоративних цінних паперів як універсальних фінансових інститутів з високим рівнем доступу до різних сегментів фінансового ринку. Розроблено рекомендації щодо змінення акцентів у регулюванні банківської діяльності на зазначеному ринку з метою наближення стандартів і змісту регулювання до стандартів Базельського Комітету (Базелю II). Доведено необхідність підвищення інтенсивності розвитку національної системи розкриття банківської інформації в Україні та надано відповідні конкретні пропозиції. Запропоновано стратегію виходу вітчизняних банків на міжнародний фондовий ринок як емітентів, втілення якої дає змогу покращити рівень капіталізації вітчизняної банківської системи.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / С.В. Лисюк; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено генезис та еволюцію банківської діяльності у сфері розвитку зовнішньоекономічних відносин України. Сформульовано економічно-правові засади удосконалення валютного регулювання та контролю в Україні. Наведено рекомендації щодо вдосконалення практики проведення комерційними банками операцій з купівлі - продажу іноземної валюти. Проаналізовано форми та умови міжнародних розрахунків, різні види фінансування міжнародної торгівлі, систематизовано класифікацію акредитивів за різними критеріями. Виявлено недоліки в системі управління зовнішнім боргом України, досліджено його макроекономічні позиції. Обгрунтовано основні передумови підвищення кредитного рейтингу України, запропоновано шляхи удосконалення механізму залучення іноземних інвестицій у грошовій формі.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / К.В. Петренко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с.: табл. — укp.

Аннотация: Досліджено суть банківської діяльності та механізм її регулювання з використанням фінансово-економічних і адміністративних методів і відповідних їм інструментів. Розкрито економічну природу та доведено об'єктивну необхідність регулювання банківської діяльності за умов ринкової трансформації. З'ясовано, що фінансовий механізм її регулювання реалізується шляхом провадження комплексу заходів законодавчого, нормативного та фіскального характеру. Досліджено зміст та структуру методів державного регулювання, а також їх вплив на діяльність комерційних банків. Висвітлено вплив грошово-кредитної політики НБУ на вітчизняну банківську систему за умов ринкової трансформації. Визначено особливості застосування банківського нагляду за умов трансформаційної економіки. Запропоновано нові підходи до прийняття рішень у сфері регулювання діяльності комерційних банків.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.О. Оконська; Терноп. держ. екон. ун-т. — Т., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретико-концептуальні засади банківської ліквідності, визначено місце та роль банків у системі грошово-кредитних відносин. Розглянуто конкурентне середовище діяльності банків та показано його вплив на банківську ліквідність. Проаналізовано сучасний стан функціонування даних установ в Україні та виділено проблеми забезпечення ліквідності. Розкрито методи оцінки та прогнозування ліквідності банківських установ, обгрунтовано доцільність, переваги та недоліки дистанційного аналізу ліквідності. Доведено важливість врахування ризику фінансових операцій у разі проведення аналізу ліквідності. Обгрунтовано запровадження комплексного підходу до управління нею. Запропоновано етапи процедури моніторингу ресурсного забезпечення банку з подальшою розробкою стратегії управління ліквідністю. Визначено необхідність впливу НБУ на банківську ліквідність за допомогою інструментів регулювання.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.О. Затварська; Н.-д. фін. ін-т при М-ві фінансів України. — К., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Досліджено сутність та функціональне призначення банківської системи у період становлення ринкових відносин. Встановлено критерії її стабільного функціонування та сталого розвитку. Визначено основні етапи формування банківської системи залежно від кількісних параметрів її функціонування, інструментів грошово-кредитної та регулятивної політики Національного банку України (НБУ), наявних економічних умов і видів банківських інститутів. Досліджено організаційно-економічний механізм грошово-кредитної політики НБУ та обгрунтовано її вплив на розвиток банківської системи держави. Розглянуто специфіку грошово-кредитного регулювання за умов перехідної економіки та запропоновано шляхи підвищення його ефективності. Розглянуто потенційні можливості зростання капіталу банківської системи України за рахунок злиття та консолідації банків, залучення коштів на умовах довгострокового субординованого боргу, приросту капіталу банківської установи шляхом додаткового випуску акцій, об'єднання прибутку минулих і поточного років та його використання для формування нових резервів. Зроблено висновок про найбільшу перспективність використання методу консолідації банківських установ з метою швидкого збільшеня капіталу в Україні. Запропоновано методику оцінки ефективності фунціонування державної банківської системи на базі використання багатовимірного статистичного групування банків за рівнем рентабельності активів і капіталу. Визначено роль держави у процесі активізації розвитку банківської системи та наведено рекомендації щодо формування державної концепції її удосконалення.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.Л. Малахова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто теоретичні аспекти організації кредитних відносин банків з підприємствами. Сформовано основні підходи щодо визначення підприємницької діяльності та особливостей її впровадження за умов перехідного періоду. Обгрунтовано роль банків як основних фінансових посередників на грошовому ринку та значення банківського кредиту у процесах формування фінансових ресурсів підприємств. Розроблено методологічні засади механізму кредитного забезпечення підприємницької діяльності та основні аспекти його практичної реалізації. Визначено вплив інструментів грошово-кредитного регулювання центрального банку у системі заходів щодо стимулювання кредитної активності комерційних банків. Проаналізовано сучасний стан та обгрунтовано практичні рекомендації щодо удосконалення організаційно-економчіних засад кредитного забезпечення банками підприємницької діяльності. Запропоновано удосконалення основних документів, що регламентують відповідну роботу комерційних банків. Наведено пропозиції щодо оптимізації кредитних відносин банків з підприємствами, розрахунку ефективності кредитних вкладень, активізації використання монетарних важелів впливу НБУ на операції комерційних банків та визначено напрями розширення спектру банківських кредитних продуктів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / В.Б. Ісмаілов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні та практичні питання банківського кредитування суб'єктів господарювання за умов ринкової трансформації економіки. Розкрито економічну суть і доведено об'єктивну необхідність банківського кредитування. Висвітлено його місце та визначальну роль у системі кредитного ринку України, а також відзначено особливості даного кредитування у країнах з розвиненою економікою. Здійснено аналіз регуляторної політики НБУ у сфері банківського кредитування та визначено його стратегічно важливий вплив на економічне зростання в країні. Досліджено сукупність ризиків, взаємопов'язаних з кредитною діяльністю комерційних банків. Визначено методи мінімізації процентних ризиків і формування оптимального кредитного портфеля за умов ризиковості.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Т.В. Майорова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено найсуттєвіші характеристики процесів інвестування у національній економічній системі за рахунок банківського кредиту, досліджено сучасний стан ринку інвестиційного кредиту в Україні, перспективи та шляхи його розвитку. Значну увагу приділено міжнародному інвестиційному кредиту та його ролі у фінансуванні вітчизняних промислових інвестиційних проектів. Особливе практичне значення має дослідження організації кредитування інвестиційних проектів на прикладі АКБ "МТ-Банк". Доведено необхідність удосконалення процесу інвестиційного кредитування, зокрема, управлінні кредитними ризиками. Підкреслено, що ринок банківського інвестиційного кредиту в Україні обумовлює необхідність створення Державного банку реконструкції та розвитку, удосконалення законодавчої бази та впровадження нових форм інвестиційного кредитування.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / О.С. Гришина; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2002. — 21 с. — укp.

Аннотация: На підставі узагальнення теоретичних і практичних розробок розглянуто сучасні тенденції розвитку ринку капіталів, що дозволило систематизувати неодноразові спроби перебудувати існуючі схеми інвестування. Проаналізовано світовий досвід регулювання фінансових ресурсів у господарському обігу, який охоплює різноманітні підходи щодо використання державних важелів і стимулів інвестиційної діяльності. Розглянуто механізм регулювання у фінансово-банківській сфері з урахуванням реальних секторних зв'язків, людського, інформаційного капіталів, спонукальних чинників. Охарактеризовано інвестиційні процеси в Україні. Визначено характерні тенденції та особливості генезису інвестиційної сфери у трансформаційний період розвитку української економіки у порівнянні зі світовими аналогами. Уточнено основні фактори, які впливають на інвестиційну діяльність: ступінь розвитку реального та фінансового секторів, премію за зовнішні фінансові ресурси з урахуванням ризиків, оцінку кредитного портфеля, інформаційний та людський капітали тощо, які детально характеризують відносини між партнерами та впливають на ефективність реалізації інвестиційних проектів. Удосконалено шляхи лібералізації діяльності кредитно-фінансових установ як головних інституційних фінансово-посередницьких структур на ринку капіталовкладень України, що стимулюють розвиток інвестиційної сфери. Визначено й обгрунтовано основні положення щодо регулювання інвестиційних ресурсів у напрямі стабілізації та розвитку реального сектора економіки, фінансового сектора економіки, фінансування науково-технічного прогресу, вирівнювання рівнів економічного розвитку регіонів. Наведено нові рекомендації та методичні підходи щодо зміцнення зв'язків між реальним та фінансовим секторами, спрямованими на розвиток інвестиційної сфери та економічний розвиток.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Н.В. Попова; Терноп. акад. нар. госп-ва. — Т., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено суть, функції, принципи й особливості банківського інвестиційного кредитування. Проаналізовано його сучасний стан в Україні, розглянуто основні проблеми, які перешкоджають активізації діяльності банків у цій сфері. Проаналізовано напрямки розвитку діяльності банків у сфері інвестиційного кредитування, зокрема шляхом розвитку системи рефінансування Національним банком України завдяки її доповненню системою споживчого кредитування. Під час реалізації інвестиційних проектів банківськими установами запропоновано використовувати різні гарантійні схеми, що забезпечує розподіл ризику між потенційними учасниками. Обгрунтовано необхідність врахування "ефекту масштабу", тобто впливу масштабу банківських операцій, зокрема обсягів банківського кредитування на величину середніх витрат банків, і як наслідок - на рівень відсоткових ставок за кредит.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / М.Д. Алексеєнко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2003. — 29 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено основні теоретичні засади банківського капіталу за умов ринкової економіки. Розкрито та проаналізовано механізми формування основних складових банківського капіталу - власного, залученого та позиченого. Розглянуто теоретичні засади грошових заощаджень та їх вплив на формування банківського капіталу. Обгрунтовано конкретні пропозиції щодо вдосконалення існуючої практики його формування в Україні. Запропоновано систему заходів щодо удосконалення організації захисту прав і законних інтересів банків, їх вкладників і учасників як необхідну умову стабільності ресурсної бази банків. Розроблено цілісну концепцію вдосконалення механізму формування банківського капіталу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / А.І. Степаненко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено методологічні та організаційні засади системи банківського нагляду в Україні. Встановлено необхідність здійснення державного нагляду за діяльністю банківських установ. Уточнено та запропоновано нове тлумачення категорії "нагляд за діяльністю банків". Обгрунтовано доцільність виконання НБУ наглядових функцій за діяльністю банківських установ. Проаналізовано заходи, здійснені державою (зокрема, НБУ) щодо запобігання використанню банків для відмивання брудних коштів. Досліджено практику державної реєстрації та ліцензування банків. Розглянуто систему економічних нормативів та показників раннього реагування, механізм інспектування банків та систему нагляду на основі оцінки ризиків. Надано рекомендації щодо удосконалення банківського нагляду в Україні.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.04.01 / І.Я. Чугунов; НАН України. Ін-т екон. прогнозування. — К., 2003. — 37 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Розкрито економічну суть бюджетної системи як інструменту регулювання економічного розвитку, що полягає у використанні бюджетної архітектоніки, яка визначається оптимальними співвідношеннями між елементами бюджетної системи з метою впливу на динаміку економічного розвитку. Запропоновано структурно-функціональну модель системи бюджетного регулювання, як грунтується на інтеграції державного регулювання дохідної та видаткової частин бюджету, міжбюджетних відносин, дефіциту (профіциту) бюджету, державного боргу з урахуванням динаміки економічних процесів та зовнішньоекономічного середовища. На підставі економетричного аналізу виявлено тенденції запланованих і фактичних показників дохідної та видаткової частин зведеного, державного та місцевих бюджетів, уведено до наукового обігу економічний показник "рівень регулювання доходів (видатків) бюджету регіону". Визначено вплив обсягу податкової бази на суму надходжень за основними податками стосовно адміністративно-територіальних одиниць. Виявлено роль податкового навантаження у формуванні дохідної частини бюджету, економічному розвитку держави та регіонів, взаємозв'язку видаткової частини бюджету, бюджетної централізації та економічного зростання. Розроблено методологію прогнозування дохідної частини бюджету, запропоновано систему міжбюджетного регулювання на базі відповідних моделей. Уведено до наукового обігу економічний показник "коефіцієнт міжбюджетного регулювання".

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / А.Є. Буряченко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено систему бюджетного вирівнювання у ході реалізації регіональної політики держави для задоволення стандартних бюджетних потреб мешканців різних адміністративно-територіальних одиниць. Розглянуто теоретичні підходи щодо визначення фінансово-адміністративних засад побудови бюджетної системи держави, історію становлення та розвитку бюджетних відносин в Україні. Обгрунтовано необхідність і завдання регіонального вирівнювання в системі міжбюджетних відносин. Здійснено комплексне дослідження форм і методів взаємовідносин між бюджетами. Висвітлено механізми виділення бюджетних трансфертів. Запропоновано методи моделювання взаємовідносин бюджетного вирівнювання. Надано пропозиції щодо вдосконалення системи бюджетного вирівнювання з урахуванням світових тенденцій даного процесу, а також засад формування фондів бюджетного вирівнювання в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / І.І. Д'яконова; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено економічну природу дефіциту бюджету, тенденції його розвитку та взаємозв'язок із загальними макро- та мікроекономічними показниками економіки країни. Розкрито основні чинники виникнення й джерела фінансування дефіциту бюджету як показника незбалансованості доходів і видатків в умовах перехідної економіки. Запропоновано систему показників оцінки рівня бюджетного дефіциту та визначено шляхи удосконалення методів регулювання доходів, видатків та дефіциту державного та місцевих бюджетів, податкової політики. Досліджено доцільність впровадження системного аналізу показників планування бюджету та його моделювання. Обгрунтовано необхідність затвердження стабільних нормативів відрахувань від загальнодержавних податків у бюджети регіонів відповідно до рівня їх економічного розвитку.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.04.01 / Т.В. Жибер; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Виділено складові бюджетного процесу та його основні ознаки у демократичних державах. Визначено завдання та критерії оптимізації бюджетного процесу. Систематизовано терміни, що характеризують його часовий вимір. Виділено суб'єктивні й об'єктивні чинники, що впливають на виконання бюджету. Показано доцільність розробки, затвердження та реалізації задач середньострокової та довгострокової бюджетної політики. Проаналізовано сучасні технології, що використовуються під час складання та виконання бюджету, а саме методи: програмно-цільовий, складання бюджету "з нуля", а також касовий метод виконання бюджету. Проаналізовано відмінності кожного методу, умови та наслідки його використання. Обгрунтовано розмежування бюджетних повноважень учасників бюджетного процесу в Україні під час виконання бюджетів різних рівнів. Визначено напрями удосконалення системи бюджетного контролю. Запропоновано детальну законодавчу регламентацію процедури закриття бюджетного року.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины