Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Статистика


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / С.П. Червона; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено особливості, притаманні структурі фондового ринку України, сформульовано основні напрямки статистичного аналізу фондового ринку в Україні, узагальнено і оновлено систему показників, що характеризують даний ринок. Розроблені методичні положення аналізу фондового ринку в Україні. Описана модель фондового ринку України, а також визначено особливості, які притаманні лише цій моделі. Дана характеристика приватизаційних процесів як фактору розвитку фондового ринку України. Проведено регіональний аналіз операцій з цінними паперами та статистико-економічний аналіз сертифікатної приватизації в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / І.В. Сирмаміїх; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: На підставі узагальнення вітчизняного та світового досвіду розроблено наукові основи та практичні рекомендації щодо застосування безперервного статистичного контролю якості металургійної продукції. Проаналізовано використання статистичних методів контролю якості продукції. Визначено особливості методології проведення статистичного аналізу металургійних процесів. Встановлено об'єктивну необхідність безперервного статистичного контролю якості даної продукції. Визначено основні фактори впливу на механічні властивості листового прокату, досліджено взаємозв'язки плавочного хімічного складу сталі. Розроблено статистичні моделі щодо застосування безперервного статистичного контролю якості металопродукції, доведено їх відповідність усім вимогам міжнародних і державних стандартів. На прикладі листопрокатного виробництва, з використанням стандартів ISO серії 9000 - 2000 розроблено стандарт підприємства, що встановлює порядок застосування безперервного статистичного контролю якості тонколистової продукції.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.01 / В.К. Данилко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 32 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні, методологічні, науково-методичні й організаційно-практичні аспекти формування екологічної статистики, обгрунтовано її місце та роль у системі інтегрованої інформаційної статистичної бази. Наведено визначення понять, розкрито їх суть і розвинуто науково-методичні засади екологічної статистики. Обгрунтовано етапи її розвитку та становлення. Запропоновано класифікацію екологічних інформаційних ресурсів. Досліджено обліково-статистичні проблеми у сфері природокористування та охорони довкілля, зокрема: атмосферного повітря, водних об'єктів і земельних ресурсів у контексті сталого еколого-збалансованого розвитку. Розроблено та запроваджено у практику статистичних органів України методологічні засади щодо розрахунку викидів шкідливих речовин у повітряне середовище транспортними засобами та ряд форм державної статистичної звітності з екологічних проблем.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / С.П. Коваль; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Наведено результати дослідження методологічних аспектів статистичного спостереження за діяльністю малих підприємств України, які виробляють нефінансові послуги. Запропоновано перелік нефінансових послуг відповідно до Класифікації видів їх економічної діяльності. Розроблено рекомендації щодо складу показників для впровадження місячної та річної форм суцільної звітності даних підприємств. Удосконалено методику розрахунку короткострокових індексів фізичного обсягу реалізації нефінансових послуг, складено план і розроблено схему формування вибірки малих підприємств, що виробляють нефінансові послуги. Здійснено оптимальний відбір та перевірку репрезентативності вибірки територіальних одиниць.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.01 / О.О. Васєчко; Київ. нац. екон. ун-т ім. В.Гетьмана. — К., 2006. — 32 с. — укp.

Аннотация: Доведено значущість статистики підприємств як самостійного напряму в економічній статистиці. Визначено її межі як підсистеми державної статистики, чинники виникнення, зміст, завдання та функції з позицій системного підходу та у контексті ефективного інформаційного забезпечення процесу управління економікою. Досліджено основні питання формування одиниці спостереження, програми та системи показників структурного та кон'юнктурного статистичних спостережень підприємств. Запропоновано структуру та механізм організації використання статистичного реєстру юридичних та фізичних осіб - суб'єктів підприємництва, як центральної ланки статистики підприємств. Розглянуто на прикладі малих підприємств підходи до оптимізації інформаційних потоків і зменшення звітного навантаження на респондентів шляхом залучення адміністративної інформації. Розроблено схему реалізації вибіркового обстеження малих підприємств як завершеного процесу, метод оцінки якості бази вибірки. Сформульовано визначення, причини виникнення та запропоновано уніфікований метод виявлення нетипових підприємств. Обгрунтовано порядок компенсації повних та часткових невідповідностей респондентів у вибіркових обстеженнях. Проаналізовано сутність показника обороту як центрального у сучасній концепції підприємства. Розвинуто основні положення кон'юнктурної статистики стосовно побудови індексу промислововї продукції. Запропоновано схеми розрахунку інтегрального індексу виробництва та індексу обороту підприємств за умов урахування міжнародних рекомендацій.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.01 / Ю.С. Цал-Цалко; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 33 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методологічні, теоретичні й організаційні засади статистичного аналізу, уточнено місце аналізу у статистичній методології. Базуючись на комплексному системному підході, надано визначення статистичного аналізу фінансового стану суб'єктів господарювання, розкрито зміст його функцій і принципів, здійснено класифікацію видів. Показано, що правильне використання статистичного аналізу як стадії статистичного дослідження є дієвим засобом зменшення ризиків у діяльності підприємств, регіонів і держави, забезпечує прийняття ефективних управлінських заходів за умов дії конкурентного механізму господарювання. Обгрунтовано систему раціонального інформаційного забезпечення аналітичного дослідження фінансового стану суб'єктів господарювання й основні аспекти якості даних статистичної звітності. Визначено організаційні етапи та зміст аналітичних процедур процесу статистичного аналізу та його суб'єкти. Досліджено й уточнено систему статистичних показників для оцінки фінансового стану, яку структуровано за блоками, та методи їх пізнання. З використанням системного підходу розроблено гнучкі методики статистичного аналізу фінансових ресурсів, витрат, доходів і фінансових результатів для вивчення певних аспектів фінансового стану господарюючих систем. Запропоновано модель його інтегральної оцінки для побудови рейтингових систем підприємств та їх сукупностей за класифікаційними ознаками та визначення ризику банкрутства. Обгрунтовано необхідність створення паспортів та здійснення моніторингу фінансового стану суб'єктів господарювання, можливість методологічного пошуку резервів покращення фінансової стійкості підприємств і виведення їх з кризової ситуації за допомогою аналітичної оцінки відхилень фактичних і еталонних значень системи показників.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.03.01 / Н.В. Ковтун; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 40 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретико-методологічні та організаційні засади комплексного статистичного дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності. Створено багаторівневу систему статистичних показників, що характеризують інвестиційний процес та інвестиційну діяльність, а також структуру інформаційного забезпечення та схем взаємозв'язку інформаційних потоків у статистичному аналізі інвестування. Сформульовано організаційні засади формування системи статистичного моніторингу, що дозволить здійснювати оцінювання, аналіз, моделювання та прогнозування інвестиційного процесу. Обгрунтовано доцільність використання методів експертного оцінювання у процесі дослідження інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності для вирішення завдань, пов'язаних з прийняттям інвестиційних рішень, а також для аналізу причинно-наслідкових зв'язків між окремими сторонами інвестиційного процесу та інвестиційної діяльності. Розроблено методологічні засади статистичного аналізу інвестування за умов обмеженості даних. Створено індексні системи для визначення доходності фінансових інвестицій та інвестиційного портфеля, а також впливу структурних складових на результати інвестиційної діяльності. Запропоновано методику оцінювання процесів концентрації інвестицій в основний капітал та їх впливу на результати інвестиційної діяльності. Визначено основні тенденції інвестиційної діяльності та розвитку інвестиційного процесу. Проведено багатомірну періодизацію інвестиційного процесу. Розроблено систему критеріїв і показників ефективності інвестиційної діяльності та інвестиційного процесу на різних рівнях і здійснено аналіз на їх основі. Наведено інтегральну оцінку ефективності інвестування на макрорівні.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / С.І. Колесник; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено методологічні та практичні засади статистичного визначення обсягів забруднення атмосферного повітря шкідливими речовинами, які надходять з відпрацьованими газами двигунів автомобільного транспорту. Встановлено роль статистики забруднення атмосферного повітря автомобільним транспортом у вирішенні екологічних проблем в Україні, визначено історичні етапи розвитку, предмет та методологічні засади побудови системи статистичних показників. Запропоновано для практичного використання методику визначення обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря від автотранспорту на базі чинної системи статистичних показників його роботи з використанням результатів вибіркового обстеження роботи автомобілів, які перебувають у приватній власності населення. Наведено методологію формування статистичних показників забруднення атмосферного повітря відпрацьованими газами автомобільного транспорту до міжнародних стандартів. На підставі практичного використання розроблених методик удосконалено інформаційну базу забруднення атмосферного повітря, що дає змогу проводити повний об'єктивний статистичний аналіз забруднення повітряного середовища.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Ю.І. Муромцева; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено існуючу статистичну методологію для комплексної статистичної характеристики населення як носія трудового потенціалу, особливо за умов транзиції. Розглянуто методологію прогнозування й обгрунтування гіпотез. З використанням загальнонаукових і статистичних методів досліджено відтворювальні процеси, що відбуваються у складі населення Харківщини та України, демоекономічні фактори й особливості формування трудового потенціалу населення. Розроблено методику прогнозування життєвого та трудового потенціалів населення.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / О.І. Кремень; Держ. ком. статистики України, Держ. акад. статистики, обліку та аудиту. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Викладено методологічні та практичні підходи щодо статистичного вивчення зайнятості населення регіонів України. Обгрунтовано визначення соціально-економічної категорії зайнятості як системи відносин з метою її найбільш повного та адекватного статистичного вивчення. Проаналізовано наявні статистичні підходи щодо вивчення зайнятості населення. Розроблено систему відповідних показників й обгрунтовано напрямки подальшого вивчення сегментації зайнятого населення. Розроблено методичні підходи щодо розрахунку показників зайнятості населення, які дозволяють визначити її реальний рівень і ступінь збалансованості ринку праці. Обгрунтовано необхідність використання кластерного аналізу для оцінювання зайнятості населення в регіонах. На підставі інтегральних комплексних показників здійснено аналіз стану зайнятості населення у регіонах України. Запропоновано оцінювати асиметрію стану сфери зайнятості на регіональному та загальнодержавному рівнях на основі окремих статистичних показників. Розроблено прогноз показників зайнятості населення Сумського регіону на 2006 - 2010 рр. На підставі даних державної статистики здійснено перевірку якості одержаних прогнозних значень. З використанням економіко-статистичних моделей, визначено кількісні показники взаємного впливу рівнів зайнятості населення на інші важливі соціально-економічні показники розвитку регіону.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Т.М. Пузанова; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено методологічні та практичні підходи до статистичного вивчення товарообороту зовнішньої торгівлі. Розглянуто методи та завдання статистичного дослідження даного товарообороту. Показано значення порівняльного аналізу для виявлення й узагальнення закономірностей порівняльно-історичного підходу до даного вивчення. Здійснено періодизацію статистичного обліку товарообороту зовнішньої торгівлі як типологічного групування у часі. Охарактеризовано інформаційне забезпечення статистичного вивчення цього товарооброту, його географічної, товарної та галузевої структури. Обгрунтовано необхідність використання системи показників для характеристики умов торгівлі. Запропоновано використання окремих показників для характеристики внутрішньогалузевої та міжгалузевої торгівлі. Розглянуто використання індексного методу аналізу для характеристики товарообороту зовнішньої торгівлі за факторами, зроблено його прогнозування.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / В.В. Маслій; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Запропоновано систему показників для статистичного дослідження інвестиційних процесів на регіональному рівні та методику розрахунку багатомірної середньої оцінки інвестиційної активності з використанням системи показників - коефіцієнтів локалізації, еластичності та інвестиційного обороту. Розроблено систему показників для оцінки економічної ефективності інвестицій на реконструкцію підприємства, а також систему статистичних показників для оцінки змін у технологічній структурі інвестицій в основний капітал та методику прогнозування її стану на наступні три роки з використанням основних положень теорії ланцюгів Маркова. Створено моделі найбільш ефективних та пріоритетних напрямків інвестування підприємств цукрової галузі (у розширення сировинної бази, впровадження енергоощадного обладнання та обладнання, яке підвищує вихід цукру, і для переробки вторинної сировини). Запропоновано методику розрахунку їх економічної ефективності.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Я.В. Іщук; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 14 с. — укp.

Аннотация: Розроблено методологію статистичного дослідження економічного ефекту, витрат, економічної ефективності видів економічної діяльності, а також методологічні засади оцінки ефективності структурної політики держави з використанням комплексу статистичних моделей: факторного аналізу динаміки економічного ефекту та ефективності, аналізу абсолютної та відносної економії витрат, індексного аналізу середнього рівня ефективності в розподілі за видами та сферами діяльності, аналізу пропорційності та збалансованості розподілу ресурсів, поточних витрат та економічного ефекту, інтегральної оцінки економічної ефективності видів діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / О.Ф. Євсєєнко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Г.Шевченка. — К., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто методологічні та практичні підходи щодо адаптації статистичного моделювання з урахуванням особливостей функціонування фондового ринку. Обгрунтовано доцільність використання системного підходу щодо вивчення фондового ринку на базі фундаментального та технічного видів аналізу та фондових індексів як основних індикаторів його розвитку. Проаналізовано економіко-статистичні моделі визначення тенденцій розвитку інтегрального фондового індексу України та вплив на нього прибутковості корпорацій "блакитних фішок". Запропоновано шляхи удосконалення регулювання фондового ринку на регіональному та галузевому рівнях з використанням методів багатовимірного статистичного дослідження, включаючи компонентний та кластерний види аналізу. Визначено вплив факторів розвитку фондового ринку на соціально-економічні показники економіки країни. Розроблено трендову модель розвитку фондового ринку на базі обсягів торгівлі цінними паперами на організаційно оформленому ринку з урахуванням сезонних коливань та прогнозною оцінкою показника на найближчу перспективу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / С.О. Скобєльцев; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні засади та обгрунтовано методи багатовимірного статистичного моделювання впливу макроекономічних чинників на вибір вкладника. Обгрунтовано методику побудови статистичних показників впливу макроекономічних факторів на вибір вкладника за допомогою знижених індексів. Наведено статистичну оцінку впливу на вибір вкладника за умов ризику "фактора втрат" та одержано кількісну характеристику змін в уявленнях вкладника у разі відсутності будь-яких перетворень в економічному середовищі. Створено багатовимірну статистичну модель вибору вкладника недержавного пенсійного фонду та комерційного банку, використання якої надає можливість визначити кількісні оцінки психологічних чинників, які впливають на вибір за умов ризику. Доведено необхідність використання критерію "ситуаційної раціональності", побудованого на теоретичних концепціях вибору, що дозволяє проводити статистичний аналіз за умов змін у пріоритетах вкладника. Вперше запропоновано статистичні формули розрахунку факторів впливу на вибір за умов ризику та їх графічне представлення.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Д.Л. Єрін; Держ. акад. статистики, обліку та аудиту Держкомстату України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено суть і структуру платіжного балансу, його інформаційне забезпечення, взаємозв'язок з системою національних рахунків, концепції зовнішньої рівноваги. Розглянуто метологію її статистичного оцінювання. Розкрито взаємозв'язок сальдо рахунку поточних операцій як основного індикатора стану платіжного балансу з макроекономічними показниками, зокрема, з темпами економічного зростання та бюджетним дефіцитом. Проаналізовано визначальні зовнішньоекономічні фактори рівноважного стану платіжного балансу: збалансованість зовнішньої торгівлі та зовнішнє інвестування у вигляді прямих іноземних інвестицій. Висвітлено структуру та зміни у структурі активів і пасивів міжнародної інвестиційної позиції України, а також тенденції золотовалютних резервів і міжнародної валютної ліквідності. Оцінено боргове навантаження на економіку країни і рівень неофіційної доларизації грошового обігу. Доведено доцільність використання моделі головних компонент для оцінювання платоспроможності країни.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / А.Ю. Чорний; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання вдосконалення методики застосування статистичних методів для оцінювання та моніторингу якості обслуговування на підприємствах роздрібної торгівлі. Показано, що використання статистичних методів для підтримки прийняття рішень щодо забезпечення та вдосконалення якості обслуговування споживачів на даних підприємствах відповідає вимогам сучасного управління якістю. Базуючись на відомій моделі SERVQUAL, розроблено вітчизняну модель оцінювання якості обслуговування у роздрібній торгівлі. Установлено, що найбільш доцільним методом дослідження структури сприйняття якості обслуговування є метод головних компонент з обертанням матриці навантажень виду варімакс. Для забезпечення надійності та валідності моделі застосовано коефіцієнт надійності альфа Кронбаха та методи багатовимірного регресійного аналізу. Запропоновано рекомендації щодо визначення напрямів підвищення рівня якості обслуговування з використанням методів статистичного забезпечення управління багатовимірними процесами.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / Р.О. Кулинич; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження актуальних теоретичних і прикладних аспектів статистичної оцінки взаємозв'язку економічних явищ на прикладі розвитку економіки та зовнішньої торгівлі України. Проаналізовано сучасний стан вітчизняної зовнішньоторговельної діяльності, встановлено її значення як чинника забезпечення економічного розвитку держави за умов глобалізації. Наведено характеристику статистичних методів кількісної оцінки взаємозв'язків економічних явищ. Проведено порівняльне дослідження ефективності застосування регресійного аналізу та статистичних рівнянь залежностей для визначення показників взаємозв'язку та взаємовпливу економічного розвитку та зовнішньої торгівлі України. Створено комп'ютерну програму для вивчення взаємодії економічних явищ і виявлення тренду "Метод статистичних рівнянь залежностей". Розроблено методичні положення щодо кількісної оцінки взаємозв'язку зовнішньоторговельного обороту з основними макроекономічними показниками, прогнозування та моделювання рівнів макроекономічних чинників для визначення ступеня інтенсивності їх використання у формуванні зовнішньоторговельного обороту в динаміці й індексного аналізу впливу даних факторів на обсяг експорту/імпорту товарів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / О.Є. Линюк; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Систематизовано джерела забруднення атмосферного повітря та визначено вплив кожного з них на стан атмосферного повітря в Україні. Обгрунтовано необхідність використання інтегрального показника для оцінювання рівня антропогенного навантаження на атмосферне повітря. Доведено необхідність комплексного аналізу закономірностей динаміки та територіальної варіації, локалізації та концентрації викидів забруднюючих речовин. Оцінено структурні зрушення в складі джерел забруднення атмосферного повітря забруднюючими речовинами. Адаптовано регресійну модель для оцінки ступеня залежності захворюваності населення від рівня забрудненності атмосферного повітря з урахуванням структурної неоднорідності розподілу міського населення по областях.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.03.01 / М.Ю. Потапова; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження теоретичних аспектів аналізу репродуктивного здоров'я населення, визначено чинники його формування в Україні. Розроблено напрямки та етапи статистичного аналізу репродуктивного здоров'я, запропоновано систему його показників. Висвітлено питання інформаційного забезпечення статистичного аналізу, проведено оцінку його можливостей у контексті впровадження Міжнародної класифікації хвороб Х перегляду. Здійснено регіональний аналіз репродуктивного здоров'я населення України за сучасних умов, досліджено динаміку його показників, запропоновано їх прогнозування.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины