Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Организация управления, планирование и регулирование экономикой


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.М. Кисельова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано сучасний стан та передумови подальшого розвитку експортної діяльності України в російському напрямку. Визначено особливості й основні етапи формування зовнішньоторговельного режиму у взаємних відносинах. Обгрунтовано висновок щодо необхідності активації зусиль держави для підвищення ефективності використання експортного потенціалу країни. Побудовано нові нейронечіткі моделі аналізу стану та прогнозування тенденцій експорту товарів України до Росії. Розроблено комплекс науково-методичних заходів щодо активізації експорту товарів України до Російської Федерації.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Р.О. Новікова; Дніпропетр. нац. ун-т. — Д., 2004. — 17 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано можливість розширення інвестиційної та інноваційної діяльності шляхом мобілізації внутрішніх інвестиційних ресурсів, які є основою інвестиційного потенціалу економіки України. Розкрито макроекономічний аспект процесу формування даних ресурсів на базі аналізу структури, динаміки національних заощаджень та можливостей їх інвестиційного використання. Установлено, що забезпечення умов для росту заощаджень та її трансформації в інвестиції є необхідним чинником активізації інвестиційного процесу в Україні. Значну увагу приділено визначенню ролі фінансових посередників у формуванні інвестиційних ресурсів. Обгрунтовано основні напрямки державної інвестиційної політики на сучасному етапі розвитку економіки України. Наведено пропозиції щодо збільшення національних заощаджень та активізації інвестиційної діяльності.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.М. Водотика; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Олександр Павлович Макаренко; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Н.М. Літвін; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні та практичні аспекти антикризового управління підприємствами країн СНД, Центральної та Східної Європи (Словенії, Чехії, Польщі, Росії, Білорусії та України). Проаналізовано сучасні концепції антикризового управління, визначено його особливості за умов перехідної економіки. Представлено класифікацію кризових явищ і ситуацій, визначено принципи та елементи механізму антикризового управління. Виявлено переваги, недоліки та можливості використання методик оцінки схильності підприємств до банкрутства у перехідний період. Встановлено, що найбільш прийнятним є використання кількісних методик оцінки неплатоспроможності підприємств, які враховують коефіцієнт менеджменту, а основним інструментом антикризового управління є санація та реструктуризація. Наведено економетричну модель оптимального антикризового управління підприємствами, проаналізовано можливості її використання в Україні. Визначено вплив державного регулювання на становлення вітчизняної системи антикризового управління.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Р.О. Романів; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено основні шляхи удосконалення практики розробки та реалізації регіональних програм демонополізації товарних ринків, захисту й підтримки на них конкуренції та використання економічних важелів як засобів їх антимонопольного регулювання. Поглиблено теоретичні положення щодо природи та особливостей монополізму в перехідній економіці, зокрема, визначено його як поєднання ринкового й адміністративного монополізму. Узагальнено результати та подано наукову оцінку втілення політики демонополізації у досліджуваних регіонах, яку визначено як дії тимчасового характеру, складову загальної системи антимонопольного регулювання. Визначено позитивні та негативні сторони вітчизняного антимонопольного законодавства та на підставі порівняльного аналізу антитрестівського законодавства країн з розвинутою ринковою економікою та вітчизняного антимонопольного законодавства розроблено пропозиції з його удосконалення в Україні. Проведено порівняльний аналіз принципів побудови антимонопольного законодавства США та ЄС, визначено можливості їх використання у вітчизняній практиці. Теоретично обгрунтовано основні напрями удосконалення методичних засад дослідження регіональних товарних ринків. Доповнено методику визначення ступеня монополізації регіональних ринків. Запропоновано логіку проведення аналізу товарних ринків щодо їх монополізації; систему заходів цільового маркетингу в процедурі дослідження товарних ринків; порядок проведення сегментації регіональних товарних ринків. Наведено пропозиції щодо удосконалення методики визначення концентрації ринків, які містять: розрахунок індексу Герфіндаля - Гіршмана (HHI) через коефіцієнт варіації часток підприємств на ринку та їх кількість; визначення основних напрямків проведення аналізу концентрації товарних ринків; використання в методиці показника ступеня відкритості ринку (CBP); проведення класифікації досліджуваних ринків за рівнем бар'єрів вступу/виходу на них нових фірм-потенційних конкурентів; проведення класифікації галузей промисловості з метою регулювання процесу концентрації. Визначено ступінь монополізації та рівень конкуренції товарних ринків областей регіону, внаслідок чого визначено чинники, які гальмують результативність організаційно-економічних дій з демонополізації економіки регіонів. Сформульовано концептуальні підходи щодо побудови організаційно-економічного механізму поточного антимонопольного регулювання в регіоні, сутність яких полягає в упорядкуванні побудови організаційної структури управління, застосуванні програмно-цільових підходів та удосконаленні важелів економічного впливу на діяльність монопольних утворень. Розроблено рекомендації щодо удосконалення методики складання і реалізації регіональних програм демонополізації товарних ринків на основі побудови "дерева цілей" та алгоритму формування програми. Обгрунтовано пропозиції, спрямовані на захист і підтримку конкуренції як напрямку антимонопольного регулювання товарних ринків.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук.: 08.02.03 / Р.А. Слав'юк; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2003. — 39 с.: рис. — укp.

Аннотация: Проведено комплексний аналіз закономірностей становлення та форм прояву аграрного бізнесу. Показано значення вертикальної інтеграції у процесі зародження асоційованих форм аграрного бізнесу. Обгрунтовано необхідність державної підтримки приватного сектору у сільському господарстві у процесі реформ і розширення масштабів асоційованої участі фермерів у капіталі переробних, агросервісних, кредитних структур. Охарактеризовано особливості трансформації сільськогосподарських підприємств у даної структури. Проаналізовано взаємозв'язок і взаємозалежність розвитку ринкової інфраструктури та аграрного бізнесу. Розкрито особливості та перспективи зростання масштабів оптового характеру ринку продовольства у процесі формування та розвитку суб'єктів аграрного ринку. Доведено, що недосконалість ринкового механізму в Україні призводить до виникнення диспропорцій між попитом і пропозицією на продовольчі ресурси, диспаритету та значних коливань цін. Зазначено, що дані тенденції є основою для обгрунтування необхідності державного регулювання аграрного бізнесу за допомогою прямих і непрямих методів. Проаналізовано існуючі напрямки та механізми його державного регулювання та запропоновано шляхи їх удосконалення.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.В. Пасічник; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено суть, зміст, цілі, методи та інструменти валютно-курсової політики, розроблено методологію прогнозування валютного курсу в Україні. Проведено грунтовний аналіз динаміки та визначено вплив основних чинників на формування валютного курсу гривні. Розроблено та апробовано модель його прогнозування, яка враховує вплив макроекономічних чинників курсоутворення. Доведено необхідність переходу від установлення індикаторних показників на базі розробки сценарних прогнозів до таргетування курсу гривні, що дасть змогу підвищити ефективність валютно-курсової політики за умов стабільного економічного розвитку України. Визначено основні принципи встановлення цільового орієнтиру валютного курсу, а також розроблено й апробовано методику визначення темпів приросту грошової маси, яка узгоджується з цільовими показниками валютного курсу гривні.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.В. Фарат; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано фундаментальні основи виникнення та розвитку кредитної кооперації. Визначено місце та значення кредитних спілок у фінансово-економічній системі України. Обгрунтовано необхідність формування єдиної національної організаційно-управлінської моделі функціонування кредитної спілки. На підставі аналізу економіко-правових аспектів діяльності кредитних спілок запропоновано основні шляхи їх удосконалення, зокрема, способи вирішення соціально-економічних проблем у перехідній економіці України за допомогою використання організаційно-фінансового потенціалу кредитних спілок.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 / М.О. Соколов; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2006. — 26 с. — Бібліогр.: с. 30-34 — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні, методологічні та практичні питання вдосконалення управління регіональним соціально-економічним розвитком на базі оптимізації міжбюджетних відносин і трансфертної політики, реалізації державної компенсаційної політики та підтримки регіональних цільових інвестиційних проектів і програм. Запропоновано науково-методичні підходи до оцінки фінансового стану об'єкта бюджетної системи, принципи та методи вдосконалення механізму розподілу міжбюджетних трансфертів з використанням індексу регіонального людського розвитку. Розроблено економіко-математичну модель дворівневої системи управління інвестиційною діяльністю у регіоні. З урахуванням сучасних тенденцій розвитку теорії та практики управління складними регіональними соціально-економічними системами обгрунтовано стратегію розвитку соціальної сфери Сумщини.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Г.Є. Шпаргало; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено методи грошово-кредитного регулювання національних економічних систем за умов ринкової трансформації. Узагальнено досвід використання важелів прямого та опосередкованого впливу на пропорції грошового ринку. Установлено особливості та закономірності формування та розвитку грошово-кредитного регулювання у перехідних економіках. Запропоновано шляхи підвищення ефективності впливу обов'язкового резервування, дисконтної політики та операцій з цінними паперами з метою підтримки стабільності грошового ринку. Значну увагу приділено вивченню розгорненого таргетування інфляції.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Н.П. Москалюк; Київ. нац. екон. ун-т. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання формування державної інвестиційної політики і вдосконалення механізму її реалізації за умов стабілізації національної економіки. Розкрито роль державного регулювання інвестиційної діяльності та його інструментів. Проведено грунтовний аналіз сучасного стану інвестиційної діяльності і на його підставі виявлено внутрішні та зовнішні джерела інвестиційних ресурсів національної економіки та висвітлено основні результати інвестиційної діяльності в Україні. Визначено основні напрями вдосконалення державної інвестиційної політики та розроблено ряд пропозицій щодо покращання механізму податкової, амортизаційної та грошово-кредитної політики, які посилять інвестування економіки за умов стабілізації.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Ю.В. Ігнатенко; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано пропозиції концептуального характеру стосовно удосконалення механізмів державного регулювання АПК за умов трансформації економіки. З'ясовано чинники, які зумовлюють механізми державного регулювання на центральному, регіональному та районному рівнях управління. Обгрунтовано можливість управління собівартістю та ціною завдяки схемі контролю провідних керівних осіб акціонерного товариства великого багатогалузевого підприємства. Здійснено анкетування провідних категорій управлінського апарату підприємств і районних органів управління та виявлено значну розбіжність у розумінні складних економічних процесів, що відбуваються на другому етапі ринкових реформ АПК. Проаналізовано економічні результати ринкових перетворень в АПК Харківщини. Проведено класифікацію факторів, що впливають на державне регулювання АПК на підставі аналізу різнопланових моделей державного регулювання розвинутих країн та таких, що розвиваються.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.03 / О.Д. Вовчак; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 38 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розкрито суть і структуру банківських інвестицій. Узагальнено та систематизовано теоретичні підходи до їх класифікації. Розглянуто сучасний стан, специфіку, чинники та фінансові інструменти банківської інвестиційної діяльності в Україні. Досліджено функції національного банківського інвестування. Обгрунтовано необхідність і напрями державного регулювання даної діяльності. Проаналізовано причини, масштаби, межі та наслідки іноземного банківського інвестування. Обгрунтовано доцільність і перспективи створення в Україні структурних підрозділів іноземних банків, спеціалізованих інвестиційних банків, фінансових супермаркетів і банківських холдингів. Розроблено методичні підходи до оцінювання ефективності банківської інвестиційної діяльності з використанням економіко-математичних методів. Досліджено джерела та механізми формування банківських інвестиційних ресурсів і шляхи їх оптимізації. Обгрунтовано необхідність створення єдиної системи оцінки ризиків і на її основі та з використанням теорії ризик-менеджменту - державної системи управління інвестиційною безпекою банків. Висвітлено міжнародний досвід державного регулювання банківської інвестиційної діяльності та можливості його адаптації до умов сучасної банківської діяльності в Україні. Визначено концептуальні засади розвитку та шляхи вдосконалення державного регулювання банківської інвестиційної діяльності в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Ю.І. Турянський; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано метрологічні причини економічної ефективності розвитку певних економічних процесів, зокрема, капіталізації та лібарелізації. Досліджено фактори формування та зміни капіталізаційної та лібералізаційної економічної ефективності функціонування економічних систем перехідного типу. Обгрунтовано теоретичні положення про залежність рівня капіталізаційної економічної ефективності від висхідних масштабів капіталізації та фактора часу (тривалості ринкового періоду). Досліджено особливості формування статичного, функціонального, динамічного, гіпердинамічного та метагіпердинамічного капіталізаційних ефектів. Розроблено методологічні підходи до метрологічного визначення рівня інтегральної динамічної капіталізаційної економічної ефективності.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Ю.М. Джус; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2004. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розглянуто науково-методологічні засади дослідження грошового ринку, державне регулювання грошової пропозиції в перехідній та розвинених ринкових економіках. Запропоновано методи оцінки результативності державного регулювання грошової пропозиції за умов перехідної економіки. Визначено принципи державного регулювання в основних моделях грошового ринку та зележність макроекономічних показників від регулювання грошової пропозиції.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / В.В. Кривуцький; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 24 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано шляхи оптимізації механізму державного регулювання діяльності природних монополій. Удосконалено класифікацію підходів щодо трактування стуності монополії, уточнено зміст поняття природної монополії, яку запропоновано ідентифікувати з видами господарської діяльності, що за існуючого рівня НТП, цін на ресурси та попиту на продукцію характеризуються істотним ефектом масштабу, але лише за умови законодавчого захисту від руйнівної конкуренції. Удосконалено теорію формування відправної ціни претендентів на франшизу в частині оцінки такої складової собівартості як амортизація. Удосконалено механізм франшизи (набуття на аукціоні права монопольного постачання продукції), який розрахований на створення конкуренції на етапі надання прав господарської діяльності у сфері, яка належить до природої монополії. Запропоновано механізм гарантування оптимальної експлуатації основних засобів, що базується на їх переході у власність переможця аукціону. Виведено формулу економічної оцінки основних засобів, що дозволяє не лишше гарантувати їх оптимальну експлуатаацію, але й здійснення нових успішних інвестицій. Вперше доведено, що оцінка привабливості цінових пропозицій претендентів на франшизу має здійснюватися за критерієм мінімуму показника, що розраховується як сума добутків прогнозованих обсягів споживання продукції природного монополіста відповідною групою споживачів та величин цінових пропозицій претендента на франшизу за одиницю продукції для відповідної групи споживачів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / О.О. Бірюков; Н.-д. екон. ін-т М-ва економіки України. — К., 1998. — 20 с. — укp.

Аннотация: Робота присвячена вдосконаленню на основі системного підходу проблем державного регулювання економіки на прикладі електроенергетики України в період переходу до ринкових відносин. Обгрунтована необхідність, розроблені схема і методичні підходи щодо державного регулювання електроенергетики. Розкриті шляхи і заходи вдосконалення приватизації і акціонування підприємств електроенергетики, ціноутворення та тарифікації, технічного переозброєння і підвищення конкурентоспроможності.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / Володимир Федорович Опанасенко; Харківський держ. ун-т. — Х., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.03 / А.М. Кулик; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано особливості економіко-правового регулювання, процеси земельного й аграрного реформування в Україні, основні тенденції та перспективи розвитку приватних агроформувань, становлення агроринку та його інфраструктури у пореформенний період. Удосконалено комплексну систему управління та підтримки сільгосппідприємств з урахуванням сезонності й ризикованості їх діяльності, необхідності покращення фінансово-кредитного обслуговування, гнучкішого оподаткування, матеріально-технічного забезпечення. Розглянуто основні типи економіко-математичних моделей та проблеми інформаційного забезпечення діяльності приватних агроформувань. Запропоновано оптимізаційну модель, з використанням якої одержано практичні результати стосовно вибору ефективних ринкових стратегій діяльності середньостатистичного приватного агропідприємства. Досліджено сучасний стан нормативно-правового забезпечення реформ, розглянуто категорії власності, право власності на землю та майно, проблеми оренди, лізингу. Проаналізовано основні методи та засоби реалізації нормативно-правових засад. Наголошено на типових порушеннях чинного законодавства під час проведення реформ та вказано способи їх запобігання та усунення. Запропоновано впроваджувати до практики діяльності агропідприємств передові науково-технічні досягнення, покращити підготовку та перепідготовку сільськогосподарських фахівців. Наведено рекомендації щодо інформатизації діяльності, розвитку інфраструктури обслуговування агропідприємств.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины