Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Экономические науки / Механизмы регулирования экономики


Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / В.В. Супрун; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 1999. — 23 с. — укp.

Аннотация: Досліджується поєднання вимог, що динамічно змінюються, до рівня освіти з соціальними стандартами й економічними можливостями країни в інноваційному механізмі акредитації. Зважаючи на те, що розвиток освіти як специфічного об'єкту управління поєднує в собі інтереси держави, замовника на кваліфікованого працівника, навчального закладу, суспільства, виявляються джерела коштів на проведення акредитації та характер і форми стимулювання підвищення рівня та якості освіти. Розроблено організаційно-економічну структуру, механізм акредитації інноваційного типу. Запропоновано авторську методику рейтингової оцінки освітньої діяльності, що є універсальною для навчальних закладів різних типів і стимулюючою їх до підвищення рівня та статусу.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Л.О. Волощук; НАН України. Ін-т проблем ринку та екон.-екол. дослідж.. — О., 2004. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Уточнено зміст основних категорій, які використовуються під час дослідження інноваційно-спрямованого інвестування у промисловості. Виявлено передумови активізації інноваційно-спрямованого інвестування з метою забезпечення подальшого розвитку промислового виробництва. Наведено рекомендації щодо формування основних напрямків активізації інноваційно-спрямованого інвестування на державному та регіональному рівнях. Розроблено систему оцінки тенденцій інноваційно-спрямованого інвестування та метод імовірнісної оцінки доцільності реалізації інноваційних ідей, надано рекомендації щодо їх практичного використання.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Т.А. Васильєва; Укр. акад. банк. справи. — Суми, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано нові підходи до формування системи прийняття інвестиційних рішень з метою управління науково-технічним прогресом. Розкрито значення та основні напрямки управління науково-технічним прогресом, проаналізовано роль інвестиційного аналізу в даному процесі, а також проведено порівняльний аналіз основних положень оцінки інвестиційних проектів за умов різних економічних систем. Розроблено оригінальні методичні засади формування системи прийняття інвестиційних рішень, наведено схему багаторівневої оцінки проектів, основні положення аналізу та механізм розрахунку показників ефективності на кожному з рівнів оцінки. Обгрунтовано необхідність зміни механізму обліку фактора часу та амортизації в інвестиційному аналізі, запропоновано удосконалені методичні підходи до розрахунку показників "чиста теперішня вартість" та "індекс рентабельності", а також практично перевірено застосування нового механізму на базі реальних інвестиційних проектів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / А.І. Войтович; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 22 с.: табл. — укp.

Аннотация: Узагальнено вітчизняний та зарубіжний досвід практичної та дослідницької діяльності в області експертної підтримки інноваційних рішень. З використанням існуючої методології наукової та науково-технічної експертизи, методів надання консультаційних послуг, особливостей інноваційної діяльності за умов перехідної економіки розроблено підходи до оціночно-консультаційної діяльності в інноваційній сфері. Обгрунтовано новий консультативний характер діяльності експертів у даній сфері. Поглиблено методологічні засади навчання експертів стосовно їх участі в оціночно-консультаційній діяльності. Виявлено нові вимоги до їх особистісних характеристик.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О.В. Гуменна; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми сучасного стану розвитку й удосконалення управління виставковою діяльністю в АПК України. Визначено роль цієї діяльності у системі інвестиційно-інноваційного розвитку АПК та маркетингових комунікацій. Проаналізовано вітчизняний і закордонний досвід організації сільськогосподарських виставок та функціонування сучасного економічного механізму здійснення даної діяльності в Україні. Визначено особливості організації й управління виставковою діяльністю на підставі оцінки стану мікро- та макросередовища проведення виставок, визначення впливу сільськогосподарських заходів на впровадження науково-технічних розробок в Україні та розвиток підприємств АПК, а також аналізу господарської діяльності спеціалізованого виставкового центру. Обгрунтовано систему прийняття рішень щодо участі агропромислових підприємств у виставках, яка передбачає планування розподілу витрат на участь у виставці та модель результативності виставкової кампанії. Розроблено методичні рекомендації з підвищення ефективної діяльності виставкового підприємства шляхом формування функціональної моделі управління виставковими процесами на рівні виставкового центру, удосконалення елементів механізму врахування інтересів організаторів, експонентів і відвідувачів виставки, а також органів місцевого самоврядування, держави, галузі АПК.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Л.А. Шаповалова; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено економічну природу науково-технічної послуги як самостійного виду діяльності та рівень його розвитку за сучасних умов. Проаналізовано процеси становлення ринку науково-технічних послуг. Обгрунтовано необхідність, узагальнено досвід та виявлено складові державного регулювання ринку науково-технічних послуг. Узагальнено досвід такого регулювання у розвинених країнах з метою його використання в Україні. Вдосконалено методику формування цін на науково-технічні послуги.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Д.В. Райко; Нац. техн. ун-т "Харк. політехн. ін-т". — Х., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено головні фактори активізації інноваційних процесів, які доцільно використовувати як класифікаційні ознаки інновацій. Виявлено найбільш суттєві критерії впливу на прийняття рішення споживачами щодо придбання інноваційних товарів, які складають його споживацьку привабливість. Запропоновано економіко-математичні моделі оцінки споживацької привабливості інноваційних товарів універсального призначення. Розроблено концептуальний підхід щодо організації просування даного товару до споживача. Наведено послідовність заходів інформаційного впливу на споживачів у процесі просування інноваційного товару. Розроблено методичний підхід до оцінки використання та споживання даних товарів з урахуванням економічного, соціального та екологічного ефектів.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О.В. Акіншина; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням економічної оцінки та інвестування розширення гідравлічних електростанцій (ГЕС) оборотних гідроагрегатів (ОГА). На основі системного підходу розроблено методику економічної оцінки гідроакумулювання. Визначено оптимальну потужність ОГА, які додатково встановлюються на ГЕС каскаду, та обгрунтовано умови їх сумісної оптимізації з ТЕС і АЕС у об'єднаній енергосистемі, здійснено економічну та екологічну оцінку модернізації ГЕС каскаду. Обгрунтовано умови адаптації контрактингової моделі інвестування розширення ГЕС гідроенергокомпаній як найбільш ймовірного напряму створення інвестиційного забезпечення їх розвитку.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Н.О. Шпак; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням розробки методологічних і прикладних засад економічної оцінки і регулювання ефективності інноваційних підприємницьких проектів на базі дослідження і аналізу досвіду економічно розвинутих країн світу з урахуванням особливостей ринкових перетворень в Україні та основних тенденцій і закономірностей розвитку інноваційних процесів. На підставі дослідження і аналізу основних тенденцій і закономірностей розвитку інноваційних підприємницьких проектів запропоновано алгоритм їх розробки і реалізації, котрий дозволяє визначити фактори і показники, за якими повинні оцінюватись проекти та вибиратись методи контролю за їх реалізацією. Обгрунтовано методику комплексної економічної оцінки ефективності інноваційних підприємницьких проектів на засадах системи показників, за допомогою яких встановлюється вид таких проектів, їх науково-технічний рівень економічного ефекту і його складність. Вдосконалено методику розрахунку інтегрального показника конкурентоспроможності нової моделі виробу, на основі якої може бути прийнято рішення про рівень його конкурентоспроможності. Запропоновано новий підхід щодо побудови організаційної структури управління розробками інноваційних підприємницьких проектів на засадах оптимального розподілу функцій управління. Обгрунтовано принципи і методичні засади розрахунку економічного ефекту і ефективності інноваційного підприємницького проекту у виробника і споживача нових видів продукції.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / С.І. Кравченко; НАН України. Ін-т економіки пром-сті. — Донецьк, 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено основні складові організаційно-економічного механізму регулювання інноваційної діяльності за умов ринку та запропоновано перспективні напрямки вдосконалення чинної політики держави в інноваційній сфері. Розкрито економічний зміст основних категорій інноваційної теорії з урахуванням найбільш важливих ознак та особливостей інновацій. Запропоновано інтегровану схему інноваційного процесу, яка найбільш повно розкриває його сутність і дозволяє чітко розмежувати категорії "новація", "нововведення" та "інновація". Детально проаналізовано сучасні принципи економічної оцінки інновацій за умов ринку, а також характерних переваг і недоліків основних методів визначення еффективності. Конкретизовано специфіку використання окремих показників економічної оцінки інноваційних проектів, що сприятиме підвищенню об'єктивності та обгрунтованості їх практичного застосування, а також дозволяє визначити нові напрямки додаткового використання. Наведено методичні рекомендації щодо обгрунтування економічно доцільної тривалості використання нововведень, оптимізації умов фінансування інноваційних проектів і формування їх програми.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / К.А. Пріб; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Викладено основні результати дослідження теоретичних аспектів, досвіду інших країн та проблем розвитку аграрного інвестиційного клімату, інвестиційної діяльності вітчизняних та іноземних інвесторів та механізму її економічного регулювання в сільському господарстві України. Уточнено поняття інвестиційного клімату. Обгрунтовано основні заходи та напрямки удосконалення важелів регулювання та їх комплексного застосування. Розроблено методику оцінки державної інвестиційної підтримки сільського господарства непрямими важелями впливу, розраховано обсяги можливої підтримки аграрних товаровиробників. Запропоновано основні підходи до розробки та реалізації регіональних інвестиційних програм.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О.В. Стоян; НАН України, Інститут економіки промисловості. — Донецьк, 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О.О. Герасименко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 21 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Досліджено теоретичні проблеми та практичні аспекти вдосконалення економічного механізму стимулювання праці у сфері наукової та науково-технічної діяльності вищого навчального закладу (ВНЗ) як чинника реалізації Концепції науково-технологічного та інноваційного розвитку України. Узагальнено сутнісні характеристики праці у сфері наукової та науково-технічної діяльності. Уточнено економічну суть та особливості стимулювання праці науковців. Визначено складові економічного механізму стимулювання праці у даній сфері. Проведено аналіз ефективності чинного економічного механізму стимулювання праці у сфері наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ України. Обгрунтовано пропозиції щодо вдосконалення оплати праці, організації преміювання, інституційного забезпечення інтелектуальної власності наукових та науково-педагогічних працівників за умов трансформаційної економіки України. Розроблено економіко-математичну модель впливу рівня оплати праці на ефективність наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Ю.О. Мазін; Сум. держ. ун-т. — Суми, 2005. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто теоретико-методичні засади управління інноваційною ресурсоощадною політикою у машинобудуванні на основі економічного стимулювання її впровадження для забезпечення підвищення ресурсоефективності виробництва. Розроблено систему показників для економічного обгрунтування вибору пріоритетних напрямків ресурсоощадження. Удосконалено класифікацію ресурсоощадних стратегій підприємств галузі, методичні підходи до управління інноваційною діяльністю з метою зменшення ресурсомісткості машинобудівної продукції. Запропоновано підходи до формування стратегій інвестування підприємств у ресурсоощадження. Сформовано організаційно-економічний механізм управління ресурсоощадженням на мікрорівні.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.02 / О.І. Дацій; Нац. наук. центр "Ін-т аграр. економіки" УААН. — К., 2005. — 39 с. — укp.

Аннотация: Розкрито соціально-економічну суть і зміст інноваційної діяльності, її термінологічну базу в агропромисловому виробництві. Обгрунтовано включення об'єктів інтелектуальної власності до інноваційної моделі в аграрній сфері. Розроблено методику визначення квазіренти. Висвітлено засади організаційно-структурної побудови системи наукового забезпечення розвитку аграрного вробництва країни. Доповнено основні форми застосування інновацій, напрями й умови їх впровадження у виробництво. Оцінено економічну ефективність використання інноваційної продукції. Визначено організаційно-економічні умови створення ринку науково-технічної продукції. Розвинуто засади регулювання ринкових відносин наукових організацій і сільськогосподарських товаровиробників. Опрацьовано пропозиції щодо удосконалення державних форм розвитку аграрної науки й наукових установ.

Источник: Автореф. дис... д-ра екон. наук: 08.02.02 / В.І. Захарченко; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2001. — 27 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено питання ефективного обгрунтування нововведень у промисловому виробництві за умов глобальних змін у світовій економіці. Розроблено новий напрямок - економічну безпеку території, який грунтується на концепції національної безпеки. Встановлено, що з'ясування протиріч та заканомірностей адаптації науково-технічного процесу та нововведень до умов сучасної технополітики сприятиме ефективній розробці та реалізації економічного механізму подолання технічного відставання регіону. Запропоновано систему інформаційних моделей оцінки інвестиційного проекту впровадження нововведень у верстатобудівному виробництві.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / О.Я. Галущак; Державний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 1998.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / М.О. Комлик; Ін-т аграр. економіки УААН. — К., 2004. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Поглиблено теоретичні та методологічні засади інвестиційних та інноваційних процесів, установлено їх тісний взаємозв'язок. Обгрунтовано методологічні підходи до оцінок макроекономічних інвестиційно-інноваційних процесів з метою їх регулювання за ринкових умов. Установлено визначальну роль держави в керуванні цими процесами. На базі узагальнення особливостей та тенденцій сучасного стану розвитку макроекономічних інвестиційно-інноваційних процесів визначено інвестиційно пріоритетні галузі, що сприятимуть прискореному переходу економіки України на інноваційну модель зростання. Обгрунтовано методичні положення прогнозу цих процесів у економіці та на їх підставі розраховано основні показники на період 2004 - 2015 рр. Розроблено пропозиції стосовно формування перспективної стратегії розвитку макроекономічних процесів щодо їх одночасної та узгодженої активізації.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / Т.В. Божко; Харк. держ. політехн. ун-т. — Х., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення теоретичних питань і практичних методів оцінки інвестицій запропоновано алгоритм оцінення економічної ефективності реальних інвестицій за сучасних умов. Розроблено методику розрахунку коефіцієнта чутливості інвестиційного проекту за критерієм чистої поточної вартості, який дозволив оцінити вплив одночасно кількох параметрів. Запропоновано рекомендації щодо оцінки інвестиційних ризиків на основі експертних даних у поєднанні з показником чистої поточної вартості. Методикою надано ймовірну оцінку суми недоотримання прибутку в певних межах. Досліджено методику вибору оптимального варіанта інвестування з погляду доцільності здійснення процесу інвестування. На основі запропонованої методики оцінення економічної ефективності інвестицій розроблено прикладну програму для автоматизації процесу аналізу та оцінення ефективності капітальних вкладень.

Источник: Автореф. дис... канд. екон. наук: 08.02.02 / В.О. Самуйлов; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему управління нововведеннями на промислових підприємствах. На підставі аналізу факторів, що впливають на ефективність розробки та впровадження нововведень, розкрито концептуальні засади підвищення якісних показників і оперативності науково-технічних розробок. Обгрунтовано та запропоновано механізм планування витрат нововведень на підставі діагностики життєвого циклу (ЖЦ) проектів, що дозволяють визначити кількісну оцінку витрат на реалізацію всього проекту та розподілити їх у часі за фазами ЖЦ. Наведено метод експертих оцінок щодо розподілу ресурсів у процесі інноваційного підприємництва з метою оцінки недостатньо формалізованих і структурованих завдань, у яких не визначено алгоритми, властивості, відносини. Розроблено методи прогнозування фінансових результатів упровадження інновацій на підприємстві.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины