Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Исторические науки / Книговедение, библиотековедение, библиографоведение


Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Ф.В. Стоян; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Простежено історію розвитку камеральних галузей археографії та бібліографії у діяльності українських археографічних та бібліографічних комісій XIX-XX ст. і сучасній археографії та бібліографії. Проаналізовано розвиток понять "книжка" як об'єкта бібліографічного опису, "документ" - археографічного, "документальна спадщина" як комплексного об'єкта опису з орієнтуванням на включення книжних та архівних пам'яток у Державний реєстр культурного надбання України.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / О.М. Пашков; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Відтворено цілісну картину процесу автоматизації бібліотек протягом другої половини XX - початку XXI ст. як фактора їх модернізації, інноваційного розвитку та трансформації. Визначено провідні історичні тенденції та напрями автоматизації діяльності бібліотек у різних країнах світу та в Україні. Вивчено джерельну базу з питань історії бібліотечної автоматизації. Виявлено історичну специфіку процесів автоматизації бібліотек та її зумовленість соціальними, економічними й технологічними факторами. Визначено основні етапи та напрями автоматизації бібліотечної діяльності в зарубіжних країнах. Описано, проаналізовано й узагальнено історію комп'ютеризації книгозбірень в Україні, насамперед національних, публічних та університетських.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / І.В. Клименко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано архіви українських часописів як джерела з історії редакційно-видавничої діяльності кінця ХІХ - початку ХХ ст. Доведено, що національна видавнича галузь була дійовою підтримкою українському національному рухові та культурі, орієнтованих на національну самобутність. Висвітлено етапи формування національної видавничої галузі. Визначено тематичне спрямування українських часописів та специфіку видавничо-редакційного процесу в Україні. Проаналізовано внесок видавців, редакторів та редакцій у процеси видання української національної періодики.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Л.С. Прокопенко; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено діяльність Бібліографічної секції Міжнародної федерації бібліотечних асоціацій і закладів як осередку дослідження національної бібліографії у 1965 - 2002 рр. На підставі залучення великої джерельної бази, значну частину якої становлять вперше введені у науковий обіг джерела іноземними мовами та електронні документи, відтворено цілісну картину становлення та розвитку секції, визначено її місце у структурі федерації, склад, основні напрями діяльності. Розроблено періодизацію її історії, висвітлено кожний з виокремлених етапів. Досліджено результати теоретико-методологічних розробок секції та її внесок у збагачення світової теорії та практики національної бібліографії та у реалізацію програми Універсального бібліотечного обліку і програми MARC (УБОІМ). Здійснено аналіз проектів секції, спрямованих на дослідження стану поточної та ретроспективної національної бібліографії у країнах світу. Обгрунтовано необхідність включення України у процес міжнародного бібліографічного співробітництва шляхом участі у роботі Бібліографічної секції та можливості використання її здобутків для удосконалення вітчизняної національної бібліографічної продукції.

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.08 / А.А. Непомнящий; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: На підставі опрацювання бібліографічних джерел та архівної інформації, вперше залученої до наукового обігу, здійснено науково-бібліографічну репрезентацію вивчення історії та етнографії Криму кінця XVIII - початку XX ст., проведено класифікацію та аналіз родо-видового складу бібліографічного матеріалу. Виділено основні кримознавчі наукові центри Російської імперії та визначено з використанням просопографічного методу персональний склад вчених та аматорів, які проводили історико-етнографічні дослідження півострову. Досліджено основні закономірності, етапи та напрямки історико-етнографічного вивчення Криму у контексті розвитку історичної науки, принципи її бібліографічної репрезентації, ступінь адекватності, повноти та точності у бібліографічному інформуванні.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / І.П. Цибенко; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено концепцію біліографічої культури у творчості видатного вченого та громадського діяча М.С.Грушевського. Проаналізовано бібліографічне оснащення його наукової спадщини, аспект підготовки бібліографічних праць, критико-бібліографічну діяльність. Визначено вплив М.С.Грушевського на розвиток вітчизняної бібліографії кінця XIX - першої третини XX ст. В історичному аспекті розглянуто невідомі та маловідомі факти бібліографічної діяльності вченого, доведено їх значення для сьогодення.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / О.М. Кобєлєв; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено бібліометричний аналіз розвитку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр. Встановлено когнітивні можливості бібліометричних методів як інструменту аналізу управління розвитком бібліотекознавства та бібліотечного соціального інституту. Охарактеризовано кількісно-якісні аспекти бібліометрії у співвідношенні зі стратегічним розвитком пізнавальної структури бібліотекознавства на прикладі документального потоку українського бібліотекознавства в 1970 - 1990-ті рр.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / С.М. Міщук; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто історію походження, формування та розвиток діяльності науково-дослідної бібліотеки Волинського краєзнавчого музею (ВКМ) у Житомирі у 1900 - 1932 рр. Встановлено головні тенденції розвитку бібліотечної справи на Волині у 1920-х рр., а також висвітлено політику радянського уряду щодо книжкової спадщини дореволюційного походження. Зазначено, що у 1920-х рр. у бібліотеці музею зібрано понад 150 тис. колекційних рукописно-книжкових фондів XVII - XVIII ст. Вперше з'ясовано походження книжково-рукописних зібрань приватних осіб, монастирів і просвітницьких товариств, переданих після націоналізації до ВКМ. Досліджено історичну долю рукописно-книжкового зібрання ВКМ після ліквідації Науково-дослідної бібліотеки. Визначено сучасне місце зберігання, коло книжково-рукописних комплексів, що на сьогодні можна вважати джерельною базою дослідження регіональної історії культури Волині у XVII - XX ст., а також проведено наукову реконструкцію складу та змісту зібрань. Окреслено найціннішу частку рукописних пам'яток, зокрема, конфесійні та літургійні унікуми, що зберігаються у Національній бібліотеці України імені В.І.Вернадського та Центральному державному історичному архіві України у Києві. Визначено роль деяких культурних діячів і вчених Волині у формуванні колекції.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / В.П. Мозгова; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі аналізу комплексної джерельної бази вперше здійснено реконструкцію історико-культурного процесу становлення та розвитку бібліотек ліцеїв України. Розглянуто типологію, періоди розвитку ліцейних книгозбірень. Розкрито концептуальні засади організації мережі, фондів, довідково-пошукового апарату бібліотек ліцеїв. Охарактеризовано систему бібліотечно-бібліографічної та інформаційної підготовки ліцеїстів за умов функціонування бібліотечно-інформаційного культурно-освітнього осередку ліцею.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Т.Д. Булах; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто бібліотечну селекцію як системне явище, що сформувалося за умов змін у зовнішньому середовищі. Визначено основні етапи розвитку теорії бібліотечного відбору, передумови його трансформації у бібліотечну селекцію документів та її місце в технологічному циклі формування бібліотечного фонду в різні історичні періоди і на основі конкретизації його основних процесів обгрунтовано кількісний склад та змістове наповнення основних видів бібліотечної селекції за умов інформатизації. Проаналізовано особливості первинного відбору окремих носіїв інформації та сформульовано основні орієнтири визначення співвідношення між документами в процесі комплектування фонду. Описано технологію бібліотечної селекції з урахуванням функцій бібліотечних установ за умов інформатизації. Охарактеризовано електронну систему бібліотечної селекції як перспективний напрям діяльності вітчизняних бібліотек. Визначено основні аспекти покращення підготовки фахівців бібліотечної сфери. Висвітлено діяльність з формування фондів, організації їх зберігання та використання на основі бібліотечного відбору як технології, яка в процесі переходу до інформаційного рівня соціальних комунікацій трансформується в інтегративний процес бібліотечної селекції в єдиному інформаційному просторі.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / В.М. Ковальчук; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше розглянуто бібліотечну, книговидавничу та культурно-просвітницьку діяльність М.П.Балліна як комплексне історико-культурологічне явище, здійснено історико-бібліотекознавчу реконструкцію його архівної та творчої спадщини, починаючи з середини XIX - до початку XX ст. За допомогою методів архівної евристики встановлено місця зберігання окремих джерел. На підставі досліджень рукописних та опублікованих документів висвітлено життєвий шлях М.П.Балліна в найбільш повному на сучасний період обсязі. Визначено основні напрямки його громадської діяльності. На підставі вивчення ахівних джерел з історії кооперації, записних книжок, творчих матеріалів та епістолярної спадщини визначено внесок М.П.Балліна у розвиток українського та російського просвітництва, бібліотечну та книговидавничу справу. До наукового обігу залучено нові імена та відомості про важливі історичні події, уточнено деякі факти з історії розвитку бібліотечної та книговидавничої справи в Україні, встановлено наукові, культурні та видавничі зв'язки діячів кооперативного просвітництва. Досліджено розвиток ідейних поглядів, що визначали змістовий характер діяльності М.П.Балліна. Розглянуто теоретичні концепції ученого у сфері бібліотечного будівництва, зокрема щодо формування фондів і каталогів бібліотек і видавничої політики у галузі народної книжки. Показано значний внесок М.П.Балліна у розвиток вітчизняного бібліотеко- та книгознавства.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / С.В. Сохань; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено бібліотечно-археографічну діяльність філолога, історика, археографа, книгознавця, професора Київської духовної академії (КДА), завідуючого Церковно-археологічним музеєм (ЦАМ) М.І.Петрова. Висвітлено основні напрями наукової діяльності вченого в галузі вивчення духовної культури, зокрема, історії писемної та книжкової спадщини. Розглянуто внесок до розвитку польової, камеральної та едиційної археографії. Вивчено формування рукописно-книжкових колекцій і зібрань ЦАМ, бібліотеки КДА. Досліджено організацію М.І.Петрова книжкового зібрання, установлено його творче професійне середовище, наукові контакти в галузі бібліотечно-археографічної діяльності. Висвітлено науково-організаційну роботу вченого у Церковно-архівно-археографічних комісіях. Проаналізовано сучасний стан рукописного зібрання ЦАМ в ІР Національної бібліотеки України ім. В.І.Вернадського.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / А.В. Литвин; Київ. нац. ун-т культури і мистец. — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: З'ясовано соціально-економічні та культурні передумови формування мережі спеціалізованих бібліотек для сліпих. Визначено основні етапи та перспективні тенденції розвитку бібліотечно-інформаційного забезпечення людей з вадами зору. Виявлено специфіку їх обслуговування. Розроблено програму організації бібліотечної справи для зазначених осіб.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Н.П. Пасмор; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розкрито вплив основних чинників на трансформацію соціальних функцій бібліотеки вищого навчального закладу (ВНЗ). Обгрунтовано інтегративну суть цільової сапортної функції в поєднанні документної, інформаційної та когнітивної складових системи бібліотечно-інформаційного забезпечення самостійної роботи учнів (БІЗСРС). Розглянуто зміст поняття "самостійна робота студентів". Проаналізовано сучасний рівень задоволення інформаційних потреб студентів бібліотечними засобами. На підставі сучасних педагогічних і бібліотекознавчих теорій розроблено концептуальну модель системи БІЗСРС ВНЗ юридичного профілю. Запропоновано алгоритм створення автоматизованого бібліотечного та когнітивного складників цієї системи, що базується на ефективному використанні комп'ютерних і телекомунікаційних технологій.

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Чен Щзещзінь; Харк. держ. акад. культури. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблеми організації бібліотечно-інформаційних мереж Китаю: їх кадрового та користувацько-технологічного забезпечення, перспективних напрямів розвитку даних мереж у Китаї (на прикладі університетських бібліотек). Комплексно проаналізовано міжнародний досвід бібліотечного співтовариства у сфері комп'ютеризації зазначених бібліотек і використання у їх діяльності Інтернет-технологій для об'єднання бібліотечних ресурсів у комп'ютерній мережі. Вивчено сучасний стан організації інформаційно-бібліотечної діяльності у Китаї. Визначено національні особливості бібліотечних комп'ютерних мереж, а також міжнародні, зумовлені впливом мережі Інтернет. Виявлено особливості використання інформаційних і телекомунікаційних технологій в університетських бібліотеках Китаю. Сформульовано основні умови та вимоги до створення WEB-сайтів у китайських університетських бібліотеках стосовно їх організації та функціонально-змістовного призначення. Розроблено та науково обгрунтовано перспективні напрями розвитку єдиної бібліотечної мережі університетів Китаю.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Г.А. Міщук; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто походження, особливості формування, розвиток та сучасний склад книжково-рукописних нумізматичних колекцій з фондів Інституту рукопису як важливої частини джерельної бази вивчення історії розвитку нумізаматики в Україні у XIX - на початку XX ст. До наукового обігу залучено значну кількість нових джерел з історії нумізматики, розвитку науки про нумізматику, архівних документів щодо колекційної діяльності наукових товариств, установ освіти, культури, видатних вітчизняних фахівців-нумізаматів. Проведено джерелознавчу атрибуцію рукописів нумізматичного характеру, встановлено їх походження, авторську приналежність, історію надходження до колекцій наукових товариств, установ, зокрема НБУВ, окремих осіб. Здійснено фондознавчу класифікацію нумізматичних документів і удосконалено відповідний комплекс науково-облікової документації. Виконано історико-книгознавчу реконструкцію складу та змісту зібрань у період їх становлення та розвитку (XIX - початок XX ст.), а також після розпорошення. За допомогою методів архівної евристики віднайдено місця зберігання уцілілих частин зібрань, проаналізовано взаємозв'язки між ними. Значну увагу приділено вивченню архівних документів власників колекцій, зокрема С.Шодуара, В.Б.Антоновича, К.В.Болсуновського, В.Ю.Данилевича, В.Г.Ляскоронського, М.І.Петрова, М.Ф.Біляшівського, Ф.Р.Штейнгеля, Вс. і В. Модзалевських, колекції Одеського товариства історії та старожитностей, Київського університету св.Володимира, Української академії наук. Встановлено значення рукописної спадщини з нумізматики в історії вітчизняної культури.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Л.В. Лисенко; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження історично сформованих та штучно створених ретроспективних фондів Національної бібліотеки України імені В.І.Вернадського як об'єкта опису археографії та джерелознавства. Особливу увагу приділено реконструйованим колекційним книгозбірням приватних, юридичних осіб та ряду колекцій/зібрань, сформованих за предметно-тематичною, хронологічною, культурологічною ознакою. Здійснено їх історико-культурологічну класифікацію за станово-професійною ознакою для приватних колекційних фондів, за тематичною - для ретроспективних зібрань юридичних осіб, наведено бібліотекознавчу класифікацію. Встановлено терміносистему колекційних фондів (визначено зміст понять "колекція", "зібрання", "бібліотека") для проведення державної реєстрації. Запропоновано ідентифікаційні індекси відповідно до класифікацій ретроспективних книжкових колекційних фондів та систему обов'язкових облікових документів (паспортів) як різновиду науково-довідкового апарату на історико-культурні фонди з метою забезпечення збереження колекцій/зібрань, введення їх до наукового обігу та ефективного використання. Науково обгрунтовано методику складання найменшого елемента археографічного опису колекційного фонду - заголовка.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / Олександр Григорович Луговський; НАН України; Національна бібліотека України ім. В.І.Вернадського. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. пед. наук: 07.00.08 / Лариса Володимирівна Ляшенко; Київський національний ун-т культури і мистецтв. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.08 / С.В. Старовойт; НАН України. Нац. б-ка України ім. В.І.Вернадського. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено видавничу діяльність НАН України у всіх її аспектах протягом 1918 - 1933 рр. В результаті джерелознавчого аналізу документальної спадщини встановлено основні етапи видавничої діяльності, реконструйовано процес роботи Редакційно-видавничої комісії та ради, Видавництва, друкарні, Бюро обміну й розповсюдження видань; їх особовий склад. На основі бібліографознавчого аналізу опублікованих ВУАН матеріалів наведено основні типи видань досліджуваного періоду, видавничі пріоритети різних періодів діяльності ВУАН, залежність їх змін від чинників економічного та суспільно-політичного життя країни. Висвітлено вклад відомих учених Академії наук та її рядових співробітників у редакційно-видавничий процес.


[0] [1] [2] [3]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины