Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Исторические науки / История науки и техники


Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / З.С. Савчук; УААН. Держ. наук. с.-г. бібліотека. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження життя та діяльності визначного українського історика науки та освіти В.Д.Отамановського (1893 - 1964). Охарактеризовано основні етапи становлення та розвитку наукового світогляду ученого, розглянуто його викладацьку та наукову діяльність, визначено основні напрямки досліджень, наведено бібліографію творчих праць. З'ясовано, що наукова та педагогічна діяльність В.Д.Отамановського відповідала назрілим потребам перебудови науки та системи освіти в Україні та була підпорядкована розв'язанню найголовніших соціально-наукових завдань. Показано, що науково-педагогічний доробок ученого є цінним джерелом ідей та думок, які стосуються історії краєзнавства, медицини та аптекарської справи, а також розвитку міського устрою та ролі Магдебурзького права в заснуванні міст на Україні. Висвітлено внесок В.Д.Отамановського у формування окремих напрямків історичної науки.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Ю.В. Дятлов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено наукову діяльність видатного українського фізика М.Д.Пальчикова (1857 - 1908 рр.) у контексті розвитку фізичних досліджень в останній третині XIX - на початку XX ст. З використанням широкого комплексу джерел вивчено погляди вченого на теоретичні проблеми фізики, його дослідження в галузі фізичної хімії, поляризації неба, метеорології, земного магнетизму, проаналізовано його технічну творчість. Розглянуто результати М.Д.Пильчикова у галузі нових напрямків фізики: радіотехніці, x-променології та радіоактивності. Висвітлено його участь у реформуванні вищої школи та системи науково-дослідної роботи, науково-просвітницьку діяльність, позицію в українському національно-визвольному русі.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / І.Б. Вашеняк; УААН. Держ. наук. сільськогосп. б-ка. — К., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено життєвий шлях і діяльність визначного українського зоолога П.М.Бучинського (1852 - 1927 рр.). Висвітлено процес становлення його як науковця й охарактеризовано основні методологічні принципи наукової діяльності вченого. Розглянуто його викладацьку працю, з'ясовано основні напрямки досліджень вченого. Зроблено висновок, що наукова та педагогічна творчість П.М.Бучинського відповідала назрілим потребам перебудови науки та системи освіти в Україні та була підпорядкована розв'язанню найголовніших соціально-наукових завдань. Зазначено, що науково-педагогічний доробок вченого є цінним джерелом ідей і думок, які стосуються ембріології, а саме: ембріології безхребетних, еволюційного вчення, історії біології та фауни причорноморських лиманів.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / О.П. Деркач; УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто наукову спадщину П.Василенка з теоретичних питань землеробської механіки, сільськогосподарського машинобудування, механіко-математичних методів дослідження, динаміки машин і машинних агрегатів, проектування сільськогосподарської техніки. Висвітлено передумови започаткування наукової школи із землеробської механіки в Україні, її здобутки у вченні про обробіток грунту, в механізації сівби сільськогосподарських культур, у питаннях збирання коренеплодів та зернових культур, внесення добрив, захисту рослин, садівництва, овочівництва та тваринництва. Показано досягнення школи у розробці технологій точного землеробства.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / С.Д. Коваленко; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва НАН України. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Зазначено спрямованість наукової творчості П.В. Будріна на вирішення проблем ефективності внесення штучних добрив у грунти різного механічного складу, вивчення системи удобрення в сівозмінах, започаткування наукових підходів стосовно використання люпину як зеленого добрива, що є складовою так званого сучасного біологічного землеробства. Наведено результати дослідження наукового доробку вченого з питань селекції основних польових рослин та одержання стійких врожаїв зернобобових культур, відпрацювання технологічних підходів до вирощування льону-довгунця як монокультури, лляних сівозмін та впровадження наукового підходу до травосіяння у грунтозахисному землеробстві. Розглянуто роль вченого в організації сільськогосподарської дослідної справи та освіти держави. Проаналізовано наукові та педагогічні праці вченого, відзначено актуальність наукових програм і вчення П.В. Будріна.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / В.П. Шуманський; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: З використанням сучасної методології та великої кількості джерел зроблено спробу детально та цілісно дослідити внесок І.Фещенка-Чопівського до науки та техніки, що дало змогу по-новому висвітити та оцінити погляди вченого в галузях матеріалознавства, економіки природних ресурсів та сільського господарства України. Шляхом аналізу обгрунтовано ряд нових тверджень щодо вкладу вченого в розвиток металознавства та його впливу на науково-технічний прогрес людства. На базі результатів вивчення творчої спадщини І.Фещенка-Чопівського зроблено ряд нових оціночних положень стосовно проблематики його досліджень у контексті розвитку конкретних наукових програм та подальшого розвитку нових технологій. Зроблено висновки з питань економіки природних ресурсів та розвитку сільського господарства в Україні у 1920 рр. Здійснено всебічний аналіз науково-організаційної діяльності І.Фещенка-Чопівського, надано оцінку педагогічного та просвітницького доробку вченого. Запроваджено до наукового обігу нові матеріали з різних архівів України та Росії.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Л.І. Демкович; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено наукову та педагогічну діяльність видатного вченого-зоолога та еволюціоніста, академіка ВУАН (1922 р.) і АН СРСР (1935 р.) Івана Івановича Шмальгаузена (1884 - 1963 рр). Встановлено, що наукова та педагогічна творчість вченого відповідала назрілим потребам перебудови системи освіти в Україні та була підпорядкована вирішенню найголовніших соціально-наукових завдань. Науково-педагогічний доробок визначного діяча є цінним джерелом ідей та думок, які стосуються порівняльно-анатомічного вивчення хребетних тварин, росту та диференціювання (формоутворення) тваринних організмів, проблеми організму як цілого в індивідуальному та історичному розвитку, шляхів і закономірностей еволюційного процесу, походження наземних хребетних тварин, внеску І.І.Шмальгаузена у формування та розвиток сучасної синтетичної теорії еволюції, кібернетичних проблем біології, селекції та доместикації еволюції сільськогосподарських тварин. Визначено вагомий внесок ученого в організацію науки та освіти України.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Тетяна Олексіївна Гребінник; НАН України; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Т.В. Хоменко; УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто науково-організаційні засади Київського товариства західних земств у галузі механізації сільського господарства. Відображено основні прогресивні тенденції його розвитку на Україні, яке наприкінці XIX - на початку XX ст. вимагало більш широкого застосування сільськогосподарських машин, досягнень та пропозицій фундаментальної та прикладної наук (землеробської механіки, сільськогосподарського машинознавства). Досліджено передумови створення та розвитку сільськогосподарських товариств, які брали активну участь у розвитку сільськогосподарської науки та техніки. Висвітлено процес розвитку механізації сільського господарства у контексті соціально-політичної ситуації у країні. Проаналізовано процес формування наукової школи у галузі випробування сільськогосподарської техніки.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / О.М. Хохлова; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 1998. — 14 с. — укp.

Аннотация: У дисертації відображені основні етапи життя, науково-дослідницька та науково-організаційна діяльність українського вченого-зоолога, спеціаліста в галузі фауністики, систематики та зоогеографії, доктора біологічних наук, професора прикладної зоології М.В.Шарлеманя (1887-1970). Проведений історико-науковий аналіз наукового доробку вченого та його внеску у розвиток біології в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / О.В. Романець; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено історико-науковий аналіз творчої спадщини академіка, доктора медицини, зоології М.Ф. Кащенка. Відзначено внесок вченого у розвиток мікроскопічної техніки, ембріології, гістології, зоогеографії, практичної зоології, селекції рослин, еволюційного вчення. Вперше цілісно викладено наукові ідеї вченого в галузі екології та геронтології. Висвітлено подальший розвиток започаткованих вченим напрямків наукових досліджень. Показано значення науково-організаційної діяльності для становлення Української академії наук. Детально досліджено педагогічну спадщину М.Ф. Кащенка, а також розроблені ним методи просвітницької діяльності наукових товариств. Визначено його роль у розвитку музейної справи в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / О.Г. Таран; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Подано характеристику двох основних періодів наукової біографії Ф.Вовка як антрополога - "паризького" (1887 - 1905 рр.) та "петербурзького" (1906 - 1918 рр.). Проаналізовано методологію наукових праць ученого як представника французької антропологічної школи. Уперше введено до наукового україномовного обігу праці Ф. Вовка, написані французькою мовою, висвітлено основні етапи його організаційно-наукової роботи зі створення власної антропологічної школи. Здійснено спробу надати оцінку антропологічній діяльності науковця як комплексу теоретичних пошуків та практичної реалізації теоретичних завдань. Подано розгорнутий аналіз праць Ф. Вовка в галузі української антропології з урахуванням здобутків сучасної антропологічної науки, висвітлено його участь у співкерівництві гуртками Українознавства, Географічного та Землезнання при Санкт-Петербурзькому університеті, а також роботу в Російському Антропологічному товаристві при згаданому університеті.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / М.М. Корман; УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження наукової діяльності видатного українського вченого-зоолога В.О.Караваєва (1864 - 1939) у контексті розвитку біологічної науки в Україні. Охарактеризовано життєвий і творчий шлях ученого, вперше вивчено основні напрямки його наукової діяльності. На підставі опрацювання значного обсягу наукових джерел встановлено внесок В.О.Караваєва у розвиток ембріології безхребетних тварин та ентомологічних досліджень в Україні. Проаналізовано проблеми зоопсихології у науковій спадщині ученого. Показано участь В.О.Караваєва у Чорноморських глибокомірних експедиціях, висвітлено його погляди на проблему антропогенезу та доказів теорії еволюції органічного світу.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / А.М. Глєбова; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2001. — 21 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання історико-наукової реконструкції, проаналізовано початковий етап розвитку радіофізичних досліджень в Україні наприкінці XIX - на початку XX ст. в контексті світової науки. Визначено основні передумови виникнення радіофізики як науки і детально простежено їх відображення та розвиток у працях українських вчених 1870 - 1910 рр. Проаналізовано основні досягнення та нові результати, одержані українськими фізиками в галузі електродинаміки та теоретичної оптики, а також досягнення з питань вивчення електромагнітних коливань і хвиль, вдосконалення засобів радіозв'язку. Розкрито особистий внесок О.П.Грузинцева, Й.Й.Косоногова, М.Д.Пильчикова, М.О.Умова, М.М.Шіллера та Ф.Н.Шведова у початковий розвиток радіофізики та визначено пріоритети української науки в даній галузі.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / О.П. Анікіна; УААН. Держ. наук. с.-г. б-ка. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: Здійснено дослідженя періодичних видань як джерела реконструкції історії агрономічної науки в Україні 1920 - 1930-х рр. у контексті історичних суспільно-політичних та економічних умов даного періоду. Розглянуто проблеми становлення сільськогосподарських видавництв. Показано динаміку відродження дореволюційних і розвиток нових періодичних видань. З'ясовано безпосередню залежність процесу становлення системи сільськогосподарської періодики від формування мережі науково-дослідних установ Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук і навчальних закладів. Розроблено періодизацію розвитку та здійснено класифікацію агрономічних періодичних видань.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / М.Ю. Караванська; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення документальних матеріалів загальноросійських природничо-наукових з'їздів другої половини XIX ст. проаналізовано передумови, перші спроби, безпосередню організацію, діяльність, еволюцію природодослідницьких з'їздів на теренах України, показано їх внесок у розвиток вітчизняної науки. На прикладі дослідження особливостей організації природничо-наукових з'їздів визначено специфіку стосунків держави та природодослідницької науки у другій половині XIX - на початку XX ст. Встановлено ефективність загальнодержавних з'їздів природознавців і лікарів як особливої форми організації наукових досліджень, проаналізовано їх вплив на суспільство, зокрема виховну роль. Вперше здійснено комплексний аналіз Київських природничо-педагогічних з'їздів 1861 р. та 1862 р. і показано їх нерозривний зв'язок з загальноросійськими з'їздами природознавців і лікарів 1867 - 1913 рр. Висвітлено внесок професора Київського університету К.Ф.Кесслера в започаткування природничо-наукових з'їздів у Російській імперії. Показано роль природничо-наукових з'їздів на теренах України у консолідацію наукової-спільноти та популяризацію природничих знань у суспільстві.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Т.В. Пічкур; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено проблему становлення та розвитку еволюційної теорії в Україні в історично-науковій ретроспективі (друга половина ХІХ - перша чверть ХХ ст.). Розкрито місце теорії еволюції у суспільно-політичному, науковому та культурному житті України у даний період. Здійснено цілісний науковий аналіз розвитку еволюційної теорії зазначеного періоду як соціально-наукового феномену, розглянуто основні етапи її розвитку. Визначено роль теорії еволюції в Україні для розвитку еволюційної біології. Оцінено внесок вітчизняних учених-еволюціоністів у розвиток теорії еволюції.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / Василь Володимирович Іванців; НАН України ; Центр досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.07 / О.Л. Храмова-Баранова; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі широкого кола джерел висвітлено стан наукової розробки історії вимірювальної техніки на території України в останній чверті XX ст.; законодавчу базу незалежної України з питань метрології та стан інших законів, які б сприяли вдосконаленню вимірювання та їх класифікацію; перспективи розвитку координатно-вимірювальної машини, як автоматичного вимірювального засобу. Проведено аналіз авторських свідоцтв, патентів, статей науково-технічних спеціалістів, що мають потенціал та сприяють розвитку метрології України, а також виробництва й економіки країни. Показано взаємозв'язок між удосконаленням вимірювальної техніки та виходом України з кризової ситуації.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 07.00.07 / Г.Л. Звонкова; НАН України. Центр дослідж. наук.-техн. потенціалу та історії науки ім. Г.М.Доброва. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості та умови стимулювання прогресивного розвитку природничих і технічних наук у дореволюційному Харкові та у перше десятиліття існуванння Радянської України. Висвітлено особистий внесок учених університету, а також ветеринарного, технологічного та сільськогосподарського інститутів у розвиток європейської науки, зокрема у галузях фізики, хімії, біології, математики, медицини, ветеринарії, машинобудування. Визначено роль і місце професійних здобутків вітчизняних учених у контексті становлення європейської науки. Визначено чинники, що сприяли покращанню умов підготовки спеціалістів та активізації наукової роботи прикладного характеру та соціальної спрямованості. Проаналізовано діяльність наукових товариств як об'єктивний процес інтелектуального збагачення учених, підвищення їх загальної та професійної культури. Виявлено особливості управління вищою освітою, специфіку організації наукової роботи та основні принципи підготовки молодих учених у дореволюційний та радянський періоди. Здійснено більш повний у порівнянні з попередніми дослідженнями історіографічний аналіз робіт учених Харкова у XIX - на початку XX ст. у галузі природничих і технічних наук. До наукового обігу вперше введено маловідомі архівні документи та висвітлено нові факти діяльності та впливу наукових товариств на соціальне та культурне життя міста.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины