Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Исторические науки / Историография, источниковедение и специальные исторические дисциплины


Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Ковальська-Павелко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено матеріали газети "Колокол" (1857 - 1868 рр.), виданої О.І.Герценом, як комплексне джерело з історії України другої половини ХІХ ст. Здійснено класифікацію та джерелознавчий аналіз матеріалів, опублікованих в "Колоколі", що висвітлюють економічне, політичне, соціальне становище українських губерній, які на той період знаходились в складі Російської імперії. Розглянуто у джерелознавчому аспекті зв'язки О.І.Герцена з українськими громадсько-політичними і культурними діячами зазначеного періоду. Наведено докази спільності поглядів О.І.Герцена та М.І.Костомарова, Т.Г.Шевченка, Л.І.Мечнікова щодо майбутнього розвитку України. Виявлено джерела інформації та зв'язки українських кореспондентів з редакцією видання, реконструйовано шляхи доставки українських кореспонденцій до м.Лондона. Використано опубліковані та неопубліковані архівні джерела для визначення актуальності, вірогідності, автентичності та репрезентативності "українських" матеріалів, надрукованих на сторінках "Колокола".

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / П.Я. Степенькіна; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українській історіографії здійснено комплексне дослідження фундаментальної праці архімандрита Києво-Печерської лаври Захарії Копистенського "Палінодія или Книга Обороны святой апостолской Всходней церкви", яка була вершиною богословської та історичної думки на початку XVII ст. Уперше "Палінодія" була надрукована у 1878 р. у Петербурзі, а у 1987 і 1995 рр. видана церковнослов'янською та англійською мовами Бібліотекою Гарвардського університету. Завдяки вивченню тексту "Палінодії" визначено роки її написання: 1617 - 1624 рр. узагальнено й систематизовано відомості про життя та діяльність З.Копистенського, наголошено на неординарності цієї особи в історії України. На підставі аналізу джерел, якими користувався З.Копистенський під час написання "Палінодії" засвідчено його енциклопедичну освіченість, глибоке знання історіографії України, Православної Церкви. Зауважено, що дослідження "Палінодії" дало змогу виявити історичну концепцію З.Копистенського та його історичні погляди.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Л.І. Капітан; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано стан розробки проблем історії України XIV - середини XVII ст. на сторінках "Українського історичного журналу" і визначено його місце в розвитку вітчизняної історіографії пізнього середньовіччя. На основі архівних матеріалів, більшість з яких до наукового обігу введено вперше, висвітлено суспільні передумови, офіційні заходи щодо заснування журналу; визначено особливості його функціонування в 60-х - на початку 70-х рр.; окреслено новітні проблеми часопису. З'ясовано місце "Українського історичного журналу" у розробці проблем соціально-економічного, політичного та культурного розвитку українських земель в період пізнього середньовіччя. Показано значення студій з спеціальних історичних дисциплін у висвітленні історії України литовсько-польської доби. Доведено, що їх автори помітно "доповнили" дослідження з конкретно-історичних проблем історії України XIV - середини XVII ст.; пояснили і навіть уточнили деякі явища і події. Обгрунтовано висновок стосовно того, що "Український історичний журнал", діяльність якого складає специфічний розділ вітчизняної історіографії, зробив вагомий внесок у розробку важливих аспектів середньовічної історії України.

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / Олексій Петрович Толочко; НАН України; Інститут історії України. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Ю.А. Прилепішева; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: На базі результатів вивчення різноманітних джерел визначено основні організаційні засади та особливості розвитку видавничої діяльності установ системи Головархіву УРСР. Розкрито вплив на науковий та інформаційний рівень, тематику видань суспільно-політичних та ідеологічних чинників. Надано комплексну оцінку загальносоюзних правил публікації історичних документів, проаналізовано основні принципи та методи підготовки видань, вивчено досвід українських архівістів-археографів у вдосконаленні нормативно-методичної бази публікації джерел. Визначено повноту висвітлення історичного минулого України в документах, уведених до наукового обігу завдяки опублікованим збірникам документів.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Заболотна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено місце та роль І.Крип'якевича в розвитку вітчизняної археографії та джерелознавства. На базі широкого кола архівних й опублікованих джерел, відповідної літератури з дослідженого питання висвітлено основні періоди життя та наукової творчості вченого. Визначено пріоритетні напрями діяльності науковця, серед яких значне місце займають археографічна праця та джерелознавчі студії. Надано оцінку археографічним працям дослідника та з'ясовано особливості його едиційної практики. Проаналізовано його доробок у галузі практичного та теоретичного джерелознавства.

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / І.Б. Матяш; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 33 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення архівних джерел визначено тенденції та напрями наукових досліджень у галузі архівної справи, висвітлено форму та зміст підготовки кадрів для архівних установ, особливості науково-методичного забезпечення архівної освіти. Проаналізовано науково-організаційну діяльність державних органів управління архівною справою, проекти архівної реформи в Україні, роботу Київського й Одеського археологічних інститутів, Археографічної комісії та Кабінету архівознавства - першої науково-дослідної установи у галузі архівної справи в Україні. З'ясовано функції архівної аспірантури, руху архівних кореспондентів. Розглянуто персональний внесок видатних українських істориків у розвиток архівістики.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Н.В. Платонова; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2003. — 23 с. — укp.

Аннотация: Комплексно досліджено історію становлення та розвитку архівної служби МВС, її місце в системі державних архівів та у комплексі розвитку архівної справи колишнього СРСР та України. На підставі архівних документів, вперше залучених до наукового обігу, висвітлено основні тенденції розвитку архівної справи в даному відомстві, передумови створення закритих архівів та причини знищення цінних архівних матеріалів. Охарактеризовано склад та зміст інформаційних ресурсів, визначено їх значення для вивчення історії України. Досліджено стан комп'ютеризації в архівній галузі, проаналізовано автоматизовані бази даних архівної інформації ДА МВС України, визначено напрямки подальшої їх розробки та можливості інтеграції в національну інформаційну систему "Архівна та рукописна Україніка".

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Т.М. Себта; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Комплексно і глибоко проаналізовано маловідомий досі великий масив архівних джерел щодо діяльності Айнзацштабу рейхсляйтера Розенберга в Україні та долі вивезених ним українських культурних цінностей під час Другої світової війни. Об'єктом дослідження є архівні комплекси документів Айнзацштабу (1940 - 1945 рр.) та Мюнхенського центрального збірного пункту Американської військової адміністрації в Німеччині - Мюнхенська картотека мистецьких об'єктів (1945 - 1952 рр.), т.зв. "Транспортні списки" (1946 - 1948 рр.), а також перелік культурних цінностей, що надійшли з Мюнхенського центрального збірного пункту СРСР протягом 1945 - 1962 рр. Вперше було порівняно три великі архівні комплекси документів Айнзацштабу, що зберігаються у Києві (Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф.ф.3674, 3676), Москві (Російський державний військовий архів, ф.1401-К) та Берліні (Bundesarchiv Berlin, ф.NS-30), а також описано та проаналізовано можливі шляхи повернення українських культурних цінностей - комплексу документів Мюнхенського центрального збірного пункту, які зберігаються в Бундесархіві в м.Кобленці (ф.В-323).

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / М.В. Пічугіна; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше комплексно досліджено британську історіографію європейських інтеграційних процесів другої половини ХХ ст. Обгрунтовано головні етапи дослідження британськими науковцями об'єднавчих процесів об'єднання в Європі. Проаналізовано повноту та об'єктивність відображення в британській історіографії історії розвитку та проблем європейської інтеграції, а також роль Великої Британії в цьому процесі та ставлення різних прошарків британського суспільства до європейської інтеграції. Досліджено вплив національної, політичної та соціальної орієнтації істориків на об'єктивність висвітлення даних проблем.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Н.П. Павловська; Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано життєвий шлях видатного історика, архівіста та архівознавця, науковця В.І.Веретенникова, який у 1920 - 1930-ті рр. заклав підвалини української архівістики, висвітлено формування його світоглядних засад, творчу працю дослідника на ниві української архівної справи. Розкрито творчий доробок вченого, його концептуальні засади класифікації та описування архівних документів, концепцію архівної освіти. Відзначено роль науковця у практичній діяльності архівних установ, проектуванні архівного обладнання та будівель, започаткуванні діяльності хімічної та біологічної лабораторій.

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.06 / С.Д. Гелей; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського. — К., 1999. — 37 с. — укp.

Аннотация: Досліджено внесок В.Кучабського в розвиток української історіографії консервативної течії в суспільно-політичній думці України. Вперше в українській історіографії розкривається консервативно-політична концепція державотворення, аналізуються спадщина В.Кучабського з історії української державності 1917-1921 рр., українсько-польських та українсько-російських відносин; простежується складний і суперечливий процес формування консервативної ідеології в лоні національної демократії, яка в умовах незалежності пріоритетними визнає ідеї національної держави, приватної власності, національно-культурної ідентичності українського народу, прав людини.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Н.І. Шевченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше на базі британських історіографічних джерел другої половини XX ст. комплексно досліджено процес нагромадження та систематизації знань з історії організації та механізму функціонування владних структур в Англії першої половини XVII ст. Проведено узагальнення досвіду вивчення британськими науковцями англійської адміністративної історії доби ранніх Стюартів, проаналізовано новітні підходи та дослідницькі методики, запропоновані в британській історичній науці до вивчення державно-владних інститутів Англії дослідженого періоду. Виокремлено та обгрунтовано головні етапи дослідження британськими істориками проблематики з історії організації державного управління Англії доби ранніх Стюартів. Виявлено дискусійні, маловивчені питання, які потребують глибшої розробки та визначено перспективні напрями подальших досліджень.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / С.Л. Гнатюк; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто, систематизовано, проаналізовано основні групи історіографічних джерел з проблеми дослідження української історіографії внутрішньої політики Гетьманату П.Скоропадського, визначено головні теоретичні напрями у її розробці, а також її концептуальні та методологічні засади. Показано негативний вплив ідеологічних догм та політичної боротьби на процеси вивчення та осмислення історії Української Держави. Висвітлено порівняльний аналіз оцінок і трактування внутрішньої політики Гетьманату П.Скоропадського, що сформувалися в межах різних теоретичних напрямків і груп. Розглянуто основні періоди розвитку історіографії проблеми. Визначено коло проблем, що потребують подальшого вивчення та наукової інтерпретації.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Симоненко; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано діяльність губернських вчених архівних комісій, які існували на території України наприкінці ХІХ - на початку ХХ ст. Особливу увагу приділено історіографії та бібліографії питання. Висвітлено історію існування всієї системи вчених архівних комісій та кожної з місцевих комісій. На підставі широкого кола джерел досліджено напрями роботи архівних комісій, організацію та особливості їх функціонування. Визначено місце архівних комісій у системі наукових установ і товариств історичного напряму, їх роль у розробці регіональної історії, охороні пам'яток. Доведено, що місцеві вчені архівні комісії були складовою ланкою краєзнавчого руху України.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / О.В. Файда; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. — Л., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексне дослідження загальних тенденцій та особливостей розвитку візантиністики у Київській Духовній Академії - вищому освітньо-науковому закладі Православної церкви на українських землях у XIX - на початку XX ст. З'ясовано, що візантинознавство посідало одне з чільних місць у навчальних програмах, структурі навчально-наукових підрозділів, формуванні контактів закладу з іншими науково-дослідними інституціями та відігравало помітну роль у підвищенні наукової кваліфікації викладачів і студентів Академії. Висвітлено, що дослідження минулого Візантії в Академії здійснювалося за посередництвом історико-богословських наук, насамперед, церковної історії, патрології, літургіки та церковної археології. Доведено, що науково-педагогічна діяльність визначних візантиністів закладу, їхній внесок у розвиток української, російської та світової візантиністики, а також візантинознавчий доробок талановитих студентів закладу, сприяли становленню Київської Духовної Академії як одного з провідних центрів візантиністики в Російській імперії.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / І.М. Мага; Держ. ком. арх. України. Укр. наук.-дослід. ін-т арх. справи та документознавства. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено життєвий і творчий шлях В.О.Романовського як історика, джерелознавця, історіографа, археографа, подвижника архівної справи в Україні, фундатора навчальної літератури з архівознавства, педагога. Розкрито внесок ученого у розробку проблем історії України, зокрема, фінансово-економічного устрою Гетьманщини другої половини XVII - початку XVIII ст., джерелознавства, архівістики та інших спеціальних галузей історичної науки. Визначено пріоритетні напрями досліджень історика. Описано процес становлення В.О.Романовського як історика та архівіста, висвітлено фактори, що вплинули на формування його наукових поглядів, характер та зміст наукових студій. Проаналізовано архівознавчу спадщину науковця, розроблені ним проблеми історії, теорії і практики архівної справи, методи комплектування, описування та збереження архівних документів.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / В.В. Томозов; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано здобутки вітчизняної історіографії у галузі козацько-старшинської генеалогії протягом другої половини XVII - початку XXI ст. Визначено особливості та специфіку наукових підходів найбільш яскравих представників українського родознавства, показано поступове зростання наукового рівня їх праць, розширення джерельної бази розвідок, посилення критичного ставлення до джерел, застосування методологічних їі теоретичних здобутків загальноєвропейської генеалогії. Розглянуто праці російських і українських діаспорних істориків з дослідженої проблематики. Визначено найважливіші чинники, що сприяли зміні дисциплінарного статусу української генеалогії. Висвітлено основні тенденції, притаманні кожному етапу козацько-старшинського родознавства, з'ясовано її хронологічні межі. Узагальнено та систематизовано методологічні засади сучасної генеалогії, способи фіксації родовідного матеріалу. Розглянуто історію формування різних груп джерел, проаналізовано їх соціальну спрямованість, рівень інформативності та достовірності, ступінь дослідженості, а також основні класифікаційні схеми джерел для реконструкції козацько-старшинських родовидів, визначено їх переваги та недоліки.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / Н.М. Юсова; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення значної кількості архівних матеріалів, більшість з яких вперше введено до наукового обігу з'ясовано наукові та політико-ідеологічні предумови виникнення концепції давньоруської народності у контексті розвитку історичної науки в СРСР у 1930-х - першій половині 1940-х рр. Встановлено хронологічні віхи генезису концепції. Вперше проаналізовано практично всі опубліковані праці радянських істориків зазначеного періоду, що стосуються її формування. Визначено та проаналізовано наукову складову як ідейну, теоретичну та фактологічну базу концепції раннього періоду її розвитку. Визначено персональний внесок східнослов'янських дослідників у формування досліджуваної теорії. Виявлено позанаукові чинники, що вплинули на розвиток концепції давньоруської народності, висвітлено деякі нові аспекти взаємодії ідеології та науки. Зроблено висновок, що концепція сформувалася в історичній науці СРСР під час Великої Вітчизняної війни внаслідок внутрішньої логіки наукового розвитку, спираючись на кількісне накопичення нових матеріалів і теоретичих розробок у гуманітарних галузях 1920 - 1930-х рр. (історії, археології, етногенетиці, мовознавстві) в окремих працях радянських істориків - представників усіх трьох східнослов'янських історіографій.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.06 / К.Г. Лащенко; НАН України. Ін-т укр. археографії та джерелознав. ім. М.С.Грушевського. — К., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення документів фонду Архіву Коша Нової Запорізької Січі, інших рукописних і друкованих джерел, зокрема, топографічних описів, картографічних матеріалів і мемуарів досліджено природне середовище запорожців у XVIII ст.і зумовлені ним умови економічного буття та стосунків у суспільстві. Географічні межі регіону - Дике поле на Правобережжі, Сухий степ на Лівобережжі, що належали запорожцям і татарам. Акцентовано увагу на природокористуванні, екологічних змінах, природоохоронній та природовідновній політиці Запорізького Коша. Вивчено причинно-наслідкові зв'язки побутової та господарської поведінки запорожців, зумовлені географічно-природним середовищем з урахуванням впливу географічних реалій на світосприйняття та спосіб мислення. За результатами дослідження розроблено картосхеми мережі шляхів на Запорізьких Вольностях та картосхему локалізації запорізьких зимівників за межами офіційної території Російської імперії.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины