Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Исторические науки / Этнология


Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / І.Д. Воротняк; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Опрацьовано широке коло джерел і літератури та досліджено розвиток агрокультури українського населення Буковини. Значну увагу приділено проблемам впливу природних умов на розвиток землеробства. Висвітлено питання стосовно змін структури посівних площ, асортименту вирощуваних сільськогосподарських культур, а також щодо інноваційних систем землеробства. Розглянуто традиційні способи удобрення грунту. Проаналізовано динаміку розвитку народної агротехніки. Досліджено питання впровадження інновацій у сільське господарство краю та проаналізовано їх вплив на менталітет зі світогляду буковинського села. З'ясовано локальні та загальнослов'янські риси розвитку агрокультури українців Буковини. Охарактеризовано у порівняльному аспекті народну агротехніку, аграрні звичаї й обряди українського та східнороманського населення краю.

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.05; 03.00.14 / С.П. Сегеда; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2002. — 35 с. — укp.

Аннотация: Проаналізовано антропологічний склад українського народу на основі широкого комплексу морфологічних ознак: соматологічних, одонтологічних, дерматогліфічних. На території України виділено чотири антропологічних зони - північну, центральну, західну та південну, відмінності між якими незначні. Усі залучені антропологічні системи вказують на поступове посилення південноєвропеоїдного компонента з Півночі на Південний Захід, Південь і Південний Схід України. Стверджено, що українці як носії дніпровсько-карпатської групи антропологічних варіантів займають проміжне місце між представниками північної та півенної гілки європеоїдів, тяжіючи до останніх. Реконструйовано основні напрями давніх етногенетичних процесів на території України, в яких брали участь різні за походженням компоненти.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / М.К. Чучко; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: На основі комплексного аналізу письмових, археологічних, речових, архітектурних і польових матеріалів і музейних колекцій висвітлено питання будівництва, утримання, постачання та охорони дерев'яних культових споруд Буковини. Значну увагу приділено формуванню та розвитку їх архітектурно-об'ємного планування й особливостей внутрішнього обладнання протягом XVII - XIX ст. у контексті взаємовпливів народних традицій, а також церковних канонів. Розглянуто традиційні способи оберігання дерев'яних культових споруд Буковини від пожеж, стихійного лиха, крадіжок та охарактеризовано перші пам'яткоохоронні заходи. З'ясовано роль культових споруд у житті традиційної буковинської громади та їх місце у формуванні духовних цінностей окремих її членів. Детально проаналізовано співвідношення канонічного та традиційного у процесі формування вертикального простору буковинських дерев'яних культових споруд, їх опорядження.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / І.І. Несен; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2004. — 21 с. — укp.

Аннотация: На підставі польових досліджень, проведених протягом 1993 - 2003 рр., та їх діахронного співставлення з архівними та друкованими джерелами середини XIX - XX ст. зроблено спробу наукової реконструкції весільного ритуалу Центрального Полісся - регіону побутування реліктових етнографічних явищ та найбільш постраждалого від аварії на Чорнобильській АЕС. Встановлено інваріантну основу обрядової моделі та її факультативні елементи. Визначено чотири локальні варіанти святкової композиції, характер зв'язків між ними, спрособи переходу від одного до іншого, з'ясовано територію їх побутування. Особливу увагу приділено розгляду проблеми весільної семіосфери - знаковості часового та просторового аспектів, семантиці головних ритуальних груп (атрибутів та учасників). Зазначено, що проведене дослідження продовжує та розвиває традицію етнорегіональних студій весільного ритуалу українців, започатковану вітчизняними дослідниками П.Чубинським, В.Кравченком, А.Кримським, Г.Пашковою, В.Борисенко. До наукового обігу введено ряд нових обрядових сюжетів та етнографічних фактів як додаткове джерело вивчення духовної культури Українського Полісся.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / О.М. Шеремета; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. — Л., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто вплив наукової методології, методики експедиційної роботи та організаційної діяльності Володимира Гнатюка на розвиток української етнологічної науки в кінці XIX - на початку XX ст. Зазначено, що основним положенням концепції вченого було доведення засобами етнологічної науки ідеї соборності українського народу, його єдності та неподільності. Проаналізовано наукову працю В. Гнатюка в Науковому Товаристві ім. Шевченка (НТШ), охарактеризовано його різноманітні наукові контакти як наукового секретаря НТШ з діячами української науки, а також науковцями інших країн, вперше висвітлено його роль у пропагуванні України та української етнографічної науки в зарубіжному світі. Вивлено нові факти щодо методики наукової діяльності вченого, вироблення ним комплексного підходу до дослідження народної культури, простежено вплив науковця на молоде покоління дослідників. Узагальнено спадщину В. Гнатюка як дослідника матеріальної та духовної культури українців, етнодемографічних процесів, зокрема, його роль у доведенні етнічної єдності та самобутності українців Закарпаття. Проаналізовано епістолярну спадщину вченого, введено до наукового обігу три неопубліковані праці етнографа.

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.05 / М.С. Глушко; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Л., 2004. — 32 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження функціонального використання вола і коня як тяглової сили в Україні та поетапного розвитку парного, одинарного й інших видів їх запрягу в сухопутних засобах пересування та знаряддях обробітку ріллі від доби енеоліту до XX ст. включно. Визначено конструкцію, форми, технологію виготовлення та способи застосуванння різних типів і варіантів тяглових, гальмівних і скеровуючих приладів, волової та кінної упряжі. Висвітлено особливості відображення у традиційній обрядовості та національному світогляді конкретного функціонального використання робочої худоби.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Л.О. Метка; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше в українській етнології та керамології проаналізовано архівні та літературні джерела з питань слобожанського гончарства. Досліджено соціально-економічні умови розвитку гончарства в Слобожанщині у другій половині ХІХ - першій половині ХХ ст., з'ясовано причини занепаду гончарних осередків, розглянуто послідовність технологічного процесу гончарного виробництва та пов'язані з ним професійні знання та звичаї гончарів. Охарактеризовано традиційний асортимент гончарних виробів, визначено ареал і форми їх збуту, висвітлено роль і місце в традиційно-побутовій культурі історико-етнографічного району. Досліджено специфіку домашнього побуту слобожанських гончарів, проаналізовано економічний стан гончарських господарств на різних етапах розвитку промислу.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / І.М. Щербак; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: З застосуванням методології та методичних прийомів, які екстраполюються на світоглядну сферу етнічної культури українців, а також ритуально-магічної практики досліджено питання функціонування верстви "діти" як однієї зі структурних одиниць статевовікової стратифікації у структурі ритуально-звичаєвої організації традиційного українського суспільства XIX - початку XX ст. Здійснено комплексний аналіз генези вірувань і уявлень, ритуальних форм їх вияву, специфіки обрядових дій та функцій щодо дитячої верстви. Визначено її місце та роль у ритуальній моделі соціуму як окремої групи, що мала права та обов'язки, що в цілому, базувалося на уявленнях традиційного колективу про перебіг статевих і вікових процесів.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Л.П. Булгакова; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Інститут народознав.. — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено українську традиційну вишивку як етнокультурний об'єкт в системі матеріальної культури населення Поділля. Висвітлено народний досвід у послідовності генетичного взаємозв'язку матеріалу і технік вишивання, топографії вишивки та крою виробів, окремих мотивів і стилістичних особливостей орнаменту вишивки. Вказано причини модифікаційних змін на історичному, економічному, етнічному рівнях. Визначено й охарактеризовано типи подільської вишивки, їх специфічні ознаки та спільні національні риси у контексті традиційної української вишивки. Запропоновано власний підхід до аналізу вишивки на основі класифікації та типології найголовніших її чинників. Додатком є короткий тлумачний словник (310 найменувань), каталог вишитих сорочок (420 найменувань), аналітичні таблиці (350 рисунків).

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / В.С. Собчук; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Л., 1999. — 22 с. — укp.

Аннотация: У дисертації з'ясовується питання етнічної належності автохтонів Берестейщини на основі аналізу етнічної історії, суспільно-політичних процесів, етносвідомості. Проведено співставлення основних компонентів традиційної культури із ізофункціональними компонентами культури українських та білоруських історико-етнографічних регіонів. На цій підставі зроблено висновок, що Берестейщина належить до українського етнічного масиву.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Г.В. Індиченко; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2006. — 16 с. — укp.

Аннотация: На підставі археологічних джерел, доповнених етнографічними даними, проведено етнокультурні реконструкції ранньопервісних суспільств України. Запропоновано новий підхід до розуміння археологічної культури як комплексного поняття, яке є складовою господарсько-культурного типу й історико-етнографічної спільності. Відтворено етнічні риси людських колективів рівнинної території України на межі 40 - 10 тис. років тому. З використанням комплексного підходу в способі життя первісних мисливців на мамонта, північного оленя та бізона виявлено етнічні аспекти матеріальної та духовної культури даних колективів, які визначаються як палеоетнологічні. Зазначено, що такі специфічні риси відображаються у структурі поселень, облаштуванні жител, мисливських прийомах та навичках, способах обробки каменю, окремих видах крем'яних і кістяних виробів, характері пам'яток мистецтва, крою одягу та взуття, системах харчування. Запропоновано моделі реконструкції ранньопервісних угруповань мисливців на мамонта, бізона, північного оленя. У контексті етнокультурних реконструкцій розглянуто співвідношення господарсько-культурних типів та історико-етнографічних спільностей.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / О.О. Малець; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. — Л., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Надано оцінку практиці радянської держави та ідеології КПРС з метою визначення характеру, змісту та напрямків всієї етнонаціональної та етнокультурної політики в Закарпатті. Досліджено процеси консолідації українців Закарпаття в складі української нації та встановлено, що в середовищі творчої інтелігенції в більшості народу розвиток традицій української національної культури сприймався як альтернатива ідеологічній комунізації. Обгрунтовано висновок, що головною метою комуністичної влади в Закарпатті 1945 - 1991 рр. було утвердження в краї соціалістичних, господарських, політичних та ідеологічних порядків. З метою прискорення цього процесу в краї державними органами влади спішно створювалась російська (російськомовна) національна меншина, представники якої займали керівні політичні, ідеологічні та економічні посади та стали надійною опорою нового комуністичного режиму.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / П.Л. Костючок; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: На базі широкого кола джерел відтворено основний зміст і напрями суспільно-політичних, соціально-економічних і культурно-освітніх процесів, основні фактори та механізми етнізації та політизації гуцульської етнографічної групи. Етнополітичні процеси на Гуцульщині мали прояв у боротьбі двох тенденцій: національної консолідації та національної асиміляції. Проаналізовано особливості етнополітичного та національно-культурного розвитку Гуцульського історико-етнографічного району та його складових частин, комплексно досліджено чинники, механізми та динаміку національної ідентичності гуцульської етнографічної групи. Висвітлено аспект практичної реалізації етнополітики, яка негативно позначилася на національному розвитку гуцулів, що зумовило нерівномірність ідентифікаційних процесів у середовищі даної етнографічної групи. Доведено, що, незважаючи на значні національно-політичні, культурно-освітні та господарсько-економічні перешкоди, населення Гуцульщини спочатку крізь призму етнокультурних факторів, а згодом через політизацію ідентифікувало себе як невід'ємну частину української нації.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / З.М. Комаринська; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Л., 2001. — 15 с. — укp.

Аннотация: Вперше комплексно проаналізовано особливості етносоціального та етнокультурного розвитку м.Винники у другій половині XX ст., динаміку загальної чисельності населення, його соціальну та національну структури міста на основі узагальнення досягнень української етнографічної науки, архівних пошуків і польових досліджень. Вивчено характер і специфіку господарського розвитку, пов'язаних з цим особливостей зайнятості, професійного й освітнього складу населення, умови та характер сімейного життя, тенденції сімейної звичаєвої обрядовості у контексті поєднання та конфліктності в ній традиційних і новітніх елементів, а також особливостей громадського побуту міста.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / О.Р. Кісь; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича, Ін-т народознав. — Л., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано наукову доцільність застосування гендерного підходу в історико-етнологічних дослідженнях української культури, що сприяє їх більшій об'єктивності та цілісності. Якісний зміст стереотипу фемінінності українців відповідає патріархальному канону внаслідок дії архаїчних та християнських світоглядних чинників. Висвітлено становище жінки у подружжі, зумовлене її значними майновими правами. Господарські обов'язки жінки визначені традиційним гендерним розподілом праці у сім'ї. В особистих стосунках та етикеті простежено дію подвійного морального стандарту поведінки чоловіків та жінок. Процес гендерної соціалізації дівчат завідчує етнокультурну специфіку форм та способів формування жіночої ідентичності в українській сім'ї (у ритуалах, іграх, іграшках, трудовому вихованні). Періоди життя жінки та її функції у сім'ї дозволили класифікувати базові соціально-вікові статуси (дівчинка, дівчина, жінка, баба) та ключові соціальні ролі (дружина, мати, господиня). Усталений сценарій реалізації жінкою гендерної програми передбачав життя у подружжі, тоді як самотні жінки (вдови, покритки) розглядались як соціальна аномалія. Розкрито особливості поведінки та контактів із соціальним оточенням згаданих категорій жінок.

Источник: Автореф. дис... д-ра іст. наук: 07.00.05 / М.В. Гримич; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 30 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення широкого кола історичних, етнолінгвістичних, етнографічних та історико-правових джерел проведено комплексне дослідження особливостей формування та становлення звичаєво-правової культури українців у XIX - на початку XX ст. Розглянуто питання народної правосвідомості, відтворено народний юридичний термінологічний словник і проаналізовано особливості українського звичаєвого інституту власності. Визначено характерні риси земельних відносин та історичні форми земельної власності. Досліджено сімейні звичаї поділу майна і спадкування, "жіноче право", інститут приймацтва, внутрішньосімейні та позасімейні договірно-зобов'язальні й економічні традиції. Проаналізовано загальноукраїнські моделі побутування звичаїв та їх локальну специфіку. Зазначено, що територіальні межі дослідження охоплюють усі етнічні території українців. Вперше простежено взаємодію звичаю та права. Обгрунтовано взаємозв'язок особливостей народно-звичаєвої культури з ментальністю українців, охарактеризовано сервітутне та чиншове право й обгрунтовано принципово нові уявлення про спільну власність у народній правосвідомості. До наукового обігу введено велику кількість маловідомих архівних джерел (переважно рішень волосних судів і матеріалів анкетування селян XIX - початку XX ст.) та запропоновано нові класифікаційні підходи щодо систематизації явищ звичаєво-правової культури українців на базі використання принципу емпатії.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / О.Г. Босий; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Т.Рильського. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено особливості міфо-ритуального контексту етнокультури українців, у якому вироби ткацтва наповнюються сакральним змістом. Виявлено специфіку магічних уявлень українців, пов'язаних із категорією "надприродне". Проаналізовано обрядові функції ряду виробів, продуктів домашнього ткацтва у контексті світоглядних уявлень українців та з'ясовано їх місце у міфо-поетичній моделі світу. Значну увагу приділено компонентам знаковості обрядових реалій та фізичним характеристикам предметів ткацтва, якими зумовлено їх обрядову символіку. З'ясовано механізм дії магічних обрядів, які грунтуються на традиційних уявленнях про "надприродне", комунікація з якими реалізується за допомогою виробів ткацтва. Детально розглянуто міфо-ритуальні функції та семантику обрядових предметних символів.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / В.Я. Диханов; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2001. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уведено до наукового обігу та систематизовано великий емпіричний матеріал, що репрезентував усі відомі в Україні субетнічні групи даних народів. На підставі компонентного аналізу виокремлено найбільш архаїчні календарні свята, обряди та звичаї, які розкрили культурно-історичні особливості формування й еволюції обрядовості розглянутих етносів. Уперше проведено типологізацію календарних обрядів болгар і гагаузів. Встановлено їх походження в різних етнокультурних ареалах. Обгрунтовано системотвірну роль слов'янських елементів у культурогенезі обох етнічних груп.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / О.Г. Кожолянко; Прикарпат. нац. ун-т ім. В.Стефаника. — Івано-Франківськ, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення широкого кола писемних, археологічних і польових етнографічних джерел проведено дослідження передріздвяної, різдвяної, новорічної та водохрещенської обрядовості українців Буковини. Вперше календарні зимові свята та обряди розглянуто як етнокультурне явище, що відображає форму втілення національної свідомості, загальноукраїнські риси та специфічні соціально-культурні особливості населення краю. З використанням методів порівняльно-історичного, типологічного, структурно-функціонального та картографічного аналізу простежено витоки та основи календарної обрядовості, зміни окремих елементів обрядодій, появу нових назв і свят під впливом різних факторів історичного, соціально-економічного та культурного розвитку Буковини. Визначено загальнонаціональні та локальні риси зимових календарних свят українців. Вперше на підставі вивчення етнологічного матеріалу показано специфіку передріздвяної, різдвяної, новорічної та водохрещенської обрядовості на досліджуваній території та розглянуто питання взаємозв'язку та взаємовпливу у сфері духовної культури найбільш чисельних етнічних груп краю - молдаван і румунів. До наукового обігу введено новий фактологічний матеріал, одержаний в результаті етнологічних експедиційних спостережень етнографічної експедиції Чернівецького національного університету.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.05 / Н.В. Жмуд; НАН України. Ін-т мистецтвознав., фольклористики та етнології ім. М.Рильського. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Систематизовано й узагальнено народно-педагогічний досвід українців як важливого компонента етнокультури. Це дало змогу з використанням методологічних засад сучасної етнологічної науки дослідити еволюцію етнопедагогіки та її роль у процесах етно- та культуротворення. Розкрито механізм творення національного виховання ідеалу на підставі аналізу основних ментальних структур, розроблених у процесі взаємодії родини та громадських соціальних інститутів. До наукового обігу вперше залучено різноманітну джерельну інформацію: матеріали Рукописного архіву Інституту мистецтвознавства, фольклористики й етнології ім. М. Рильського НАН України, Рукописного фонду Народознавчого центру Вінницького державного педагогічного університету ім. М.Коцюбинського та матеріали, одержані внаслідок проведених польових досліджень, які забезпечують всебічне вивчення ролі народної педагогіки (сім'ї, громади та інших соціальних інститутів як об'єктів і суб'єктів звичаєвого права, компонентів народної педагогіки) в етноформувальних і етноконсолідувальних процесах.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины