Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Исторические науки / История Украины


Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.Д. Гальчак; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі багатьох джерел досліджено політику та практичні дії нацистського окупаційного режиму стосовно насильницькій мобілізації людських ресурсів краю, а також дискримінацію, пограбування, умови життя, каторжну працю "остарбайтерів" з Поділля у військовій промисловості та сільському господарстві рейху. Висвітлено використання трудових ресурсів Поділля румунською окупаційною адміністрацією, протидію подолян нацистським планам уярмлення населення загарбаних територій. Проаналізовано механізм репатріації, а також ставлення партійно-державного керівництва СРСР і УРСР до репатріантів, їх життя у післявоєнному Радянському Союзі.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.В. Малюта; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На базі результатів вивчення джерел і літератури здійснено порівняльний аналіз ролі осередків "Просвіти" українських земель у складі Австро-Угорської та Російської імперій у формуванні державницького потенціалу українського народу. Розглянуто участь товариства у державно-політичному житті. Висвітлено процес організації їх членами віч, маніфестацій, утворення політичних партій. З'ясовано роль товариств у пробудженні національної свідомості, консолідації українського народу, відстоюванні його культурно-освітніх, економічних, політичних прав, перетворенні у націю. Висвітлено погляди на українську державність діячів "Просвіти", досліджено їх належність до різних суспільно-політичних течій. Визначено, що в "імперський" період діяльності "Просвіта" була одним з центрів формування державницького потенціалу українського народу. Вивчено реалізацію накопичених резервів в українському державотворенні 1917 - 1920 рр., формування з членів "Просвіти", які перебували біля витоків національного державотворення, відповідальних працівників державних органів влади за її всією вертикаллю.

Источник: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / А.Ю. Ясіновський; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. — Л., 2003. — 16 с. — укp.

Аннотация: Уперше зроблено спробу комплексного дослідження впливів візантійсської і поствізантійської спадщини на формування української культури. Доведено, що Острозька греко-слов'яно-латинська академія на початку ранньомодерної доби була важливим осередком грецистики Центрально-Східної Європи. Досліджено переклади та нові редакції творів східних отців Церкви і грецьких богословів, здійснені острозькими вченими. Вивчено питання новаторства венеційських учених-греків у богослів'ї XVI ст. і поширення нових тенденцій у східнохристиянському світі, зокрема на українських землях. Уперше на основі джерельних текстів докладно висвітлено питання розвитку богословської думки в Україні наприкінці XVI - на початку XVII ст. і роль острозького осередку в цьому процесі. Залучено до наукового обігу маловідомий текст - український переклад богословського трактату Гавриїла Севера "Синтагматіон про сім святих тайн", а також низку листів з кореспонденції між патріархами грецького Сходу та острозькими діячами. Встановлено, що українська версія "Синтагматіона" мала виразний вплив на розвиток українського богослів'я в могилянський період, а також на формування культурної парадигми в Україні в XVII ст.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.О. Білан; Нац. пед. ун-т ім. М.П.Драгоманова. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено суть та шляхи реформування системи вищої аграрної освіти України протягом 1990 рр. - початку XXI ст., обумовленого необхідністю підготовки кадрів для нових організаційно-виробничих структур у сільському господарстві, які виникли у процесі реформування агропромислового комплексу. Розглянуто структуру, механізм становлення, а також чинники й особливості функціонування багатоступеневої системи освіти в аграрних вищих навчальних закладах. Визначено місце, роль і функції учасників навчально-виховного процесу у реформуванні даної освіти. Проаналізовано трансформацію державної політики та системи управління у цій сфері. Зроблено висновки щодо подальших шляхів удосконалення підготовки фахівців у вищих навчальних закладах аграрного профілю та підвищення їх ролі у формуванні єдиного освітнього простору України у поєднанні з вирішенням проблеми інтеграції до світової системи.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н.М. Глушенок; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2005. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено основні завдання, характер та особливості реалізації воєнно-економічної політики гітлерівської окупаційної адміністрації у аграрному секторі економіки рейхскомісаріату "Україна". Проаналізовано динаміку розвитку та методи втілення заходів "реформування" системи господарювання на селі. Проведено детальне дослідження поглядів нацистського керівництва щодо ставлення до українського селянства та з'ясовано вплив даного чинника на вибір методів та способів реалізації аграрної політики. Переглянуто характер психологічного впливу та матеріального заохочення селян, встановлено його ефективність у контексті економічної політики Німеччини. У науковий обіг введено невідомі раніше факти щодо вилучення матеріальних і використання людських ресурсів сільського господарства рейсхкомісаріату "Україна" в економічних інтересах Німеччини. Показано зміни у ставленні українського селянства до системи "нового порядку" протягом усього періоду окупації. Виправлено наявні неточності та помилки в історіографічній літературі щодо окремих аспектів аграрної політики третього рейху на українських землях.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Г.В. Терела; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: На підставі архівних матеріалів, переважно неопублікованих, проаналізовано складові аграрної політики уряду Павла Скоропадського. Визначено пріоритети організаційних заходів у ході регулювання землекористування та продовольчого ринку. Показано спроби уряду реформувати відносини власності на землю та причини їх неефективності. Окреслено зовнішні та внутрішні чинники, які впливали на аграрну політику Української Держави 1918 р.

Источник: Автореф. дис. канд. іст. наук: 07.00.01 / В.В. Міщанин; Ужгор. нац. ун-т. — Ужгород, 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив аграрної політики Народної Ради Закарпатської України (НРЗУ) в 1944 - 1945 рр. та регіональних і центральних партійних і державних органів СРСР та УРСР у 1946 - 1950 рр. на зміну суспільних відносин у цілому і аграрних зокрема на Закарпатті. Здійснено комплексний конкретно-історичний аналіз процесу аграрних перетворень 1944 - 1950 рр. у контексті повоєнної політики і радянізації Закарпаття. Визначено головні об'єктивні і суб'єктивні чинники формування основ аграрної політики краю у перші повоєнні роки і детально охарактеризовано механізм її реалізації. Виділено основні етапи політики усуспільнення і колективізації в аграрному секторі Закарпаття другої половини 1940-х рр. Розкрито форми і методи адміністративно-політичного директивного здійснення колективізації в закарпатському селі. Детально охарактеризовано форми опору населення краю компартійній політиці тотальної колективізації. Вперше в українській історіографії зроблено порівняльний аналіз аграрних перетворень 1944 - 1950 рр. на Закарпатті з методами та наслідками реалізації повоєнної політики колективізації в інших західних регіонах СРСР та політики кооперування сільського господарства у державах Східної Європи. Введено до наукового обігу ряд принципово нових джерел з фондів центральних і регіональних архівів України, переважно з Державного архіву Закарпатської області (ДАЗО) з історії аграрної політики на Закарпатті 1944 - 1950 рр. Підкреслено значення історичного досвіду для успішної реалізації сучасної аграрної реформи в незалежній Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.М. Малярчук; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. Ін-т народознав. — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі комплексного аналізу історичних матеріалів та літературних джерел визначено основні етапи, методи та засоби здійснення колективізації сільського господарства на західних землях України в 1944 - 1964 рр. Досліджено особливості реалізації кадрової політики в аграрном секторі економіки та особливості його ідеологічного забезпечення. Проаналізовано специфіку структурної перебудови господарського механізму в регіоні та визначено ефективність його функціонування. Охарактеризовано соціально-побутові умови в сільській місцевості в даний історичний період. Досліджено вплив суспільно-політичних і соціально-економічних чинників на реалізацію державної аграрної політики, зокрема таких факторів, як революційні перетворення в традиційно усталеній системі господарювання в регіоні та збройне протистояння підпілля ОУН, УПА й органів партійно-радянської влади.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Н.А. Ковальова; Дніпропетр. держ. ун-т. — Д., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено дослідженню діяльності в галузі аграрних відносин урядів Української Народної Республіки доби Центральної Ради та Директорії і Української Держави. Вперше у вітчизняній історіографії запропоновано цілісну картину вирішення національними урядами аграрного питання. Застосований комплексний підхід до оцінки внутрішніх та зовнішніх чинників, які впливали на стан земельної справи, дозволив визначити основні напрямки та характерні риси аграрної політики, простежити її еволюцію. З'ясовано суспільні орієнтири в земельній справі, роль і місце політичних партій, проаналізовано ставлення селянства до урядової політики. Дістало подальший розвиток реконструкція системи державних органів, які займалися розробкою та реалізацією земельних реформ. Показано роль аграрного питання при визначенні шляхів національно-демократичної революції.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л.Р. Ігнатова; Одес. нац. ун-т ім. І.І.Мечникова. — О., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто передумови та процес здійснення аграрної реформи П.А.Столипіна в Україні на початку XX ст. Встановлено, що стан сільського господарства України відрізнявся від загального в Російській імперії, що вимагало особливих підходів до реформування аграрного сектора. Однак, уряд, впроваджуючи реформу, не надавав значення історичним, географічним та національним особливостям сільського господарства України. Зазначено, що проведення аграрної реформи надало найбільше позитивних результатів на Україні, незважаючи на недостатнє фінансування та необгрунтованість її організації.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.М. Живора; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розкрито суть, напрями, етапи, соціально-економічні та політичні наслідки реформ в аграрному секторі економіки України у 1991 - 2001 рр. Проаналізовано вплив нових економічних відносин в аграрному секторі на зміну соціальної структури в українському суспільстві. Обгрунтовано тезу про те, що реформування аграрного сектора - важливий фактор становлення громадянського суспільства в Україні.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.А. Бундак; НАН України. Ін-т українознав. ім. І.Крип'якевича. — Л., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: У дисертації досліджено історію Волині кінця XVIII-першої половини XIX ст., поширення російського господарювання в краї, еволюція основних галузей сільського господарства, форми землекористування та землеволодіння, промисли та зародження товарно-грошових відносин, становище селянства.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л.С. Скотнікова; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено аграрні відносини в українському селі у 1921 - 1939 рр. На підставі широкого кола архівних джерел, переважну більшість яких введено до наукового обігу вперше, висвітлено комплекс питань щодо аграрних відносин у добу нової економічної політики. Зазначено, що проведення земплевпорядкувальних робіт, державні кредитування і система контрактації, сільськогосподарська кооперація, орендні відносини сприяли розвитку різних форм власності та господарювання в аграрному секторі, формуванню у селянина властивостей господаря. Проаналізовано процеси в українському селі щодо проведення суцільної колективізації, внаслідок якої під виглядом "колгоспно-кооперативної" власності було утверджено насправді державну власність на засоби виробництва в аграрній сфері, селян було позбавлено статусу власника і господаря, звужено їх громадянські права. Наведено рекомендації щодо використання уроків суспільно-політичного та соціально-економічного розвитку українського села в 1921 - 1939 рр. під час проведення аграрної реформи в сучасних умовах.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / С.В. Бородін; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено зміни в аграрних відносинах в Криму під час першого та другого встановлення радянської влади (січень - червень 1919 року), земельні відносини на завершальному етапі громадянської війни. Проаналізовано аграрні відносини у Кримській АРСР 1920 - 1926 рр., проведення аграрних перетворень на засадах радянського аграрного законодавства, міжселищне закріплення земель за користувачами, внутрішнє землевпорядкування, вплив аграрних відносин на селянське господарство і сільськогосподарське виробництво. Вивчено основні форми землекористування - общинне, ділянково-черезсмужне, колективне, землі безпосереднього державного володіння, радгоспне та допоміжні форми землекористування - в процесі оренди землі, переселення та розселення, спецпризначення та спецвикористання.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / В.М. Касперович; Донец. нац. ун-т. — Донецьк, 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто форми та методи адміністративно-командного керівництва важкою промисловістю Донбасу у 1938 - червні 1941 рр. Досліджено зміни в процесі управління роботи підприємств провідних галузей важкої промисловості краю, зокрема: вугільної, машинобудівної, металургійної та електроенергетичної, посилення адміністративно-директивного тиску партійно-державного керівництва. Детально висвітлено постанови й укази центру щодо важкої промисловості у зазначений період: їх сутність, хід реалізації та наслідки впровадження. Проаналізовано способи керівництва підготовкою та забезпеченням кадрами підприємств, процес налагодження виробничої дисципліни, науково-технічний розвиток. Зроблено висновок, що форми і методи підвищення продуктивності праці та управління промисловим розвитком мали волюнтаристський характер.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / І.В. Савченко; Запоріз. держ. ун-т. — Запоріжжя, 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Висвітлено територіальні зміни Південної України у 1775 - 1822 рр., механізм регулювання управління даним регіоном вищими органами влади, а також розвиток місцевих адміністративних установ. Визначено, що соціально-економічні особливості та геополітичне положення Південної України зумовили специфіку розвитку адміністративного устрою регіону у 1770 - на початку 1790 р., яка визначалася введенням окремого механізму регулювання управління регіоном вищими органами влади та розширенням повноважень губернських установ.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.В. Андрощук; НАН України. Ін-т історії України. — К., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: На основі широкого кола джерел комплексно досліджено проблему трансформації адміністративно-територіального поділу УРСР протягом другої половини 1940 - 1960 рр. Охарактеризовано фактори, що сприяли ініціюванню, підготовці та прийняттю рішень щодо адміністративно-територіальних змін. Розглянуто найважливіші законодавчі акти та етапи формування правової бази територіальних реформ, визначено компетенцію владних структур у зазначених питаннях. Проаналізовано практику проведення адміністративно-територіальної реорганізації, виявлено її наслідки у соціальній, економічній та управлінських сферах. Охарактеризовано форми та засоби вияву ставлення українського суспільства до партійно-державної політики у галузі адміністративно-територіального поділу. Досліджено політику перейменувань адміністративно-територіальних об'єктів у контексті політичної кон'юнктури зазначеного історичного періоду.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / Л.В. Дідух; Нац. ун-т "Києво-Могил. акад". — К., 2005. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження наукової та громадсько-культурницької діяльності академіка М.Ф.Біляшівського. Розглянуто процес становлення ученого як особистості та формування його наукових поглядів. Проаналізовано дослідження ученого у галузі археології, спеціальних історичних дисциплін, мистецтвознавства, етнографії та музеєзнавства, визначено основні напрямки його наукової діяльності. Охарактеризовано внесок М.Ф.Біляшівського в розширення державної музейної мережі України. Досліджено концепцію ученого про створення місцевого музею, розроблену на базі власного практичного досвіду директора Київського міського художньо-промислового та наукового музею. Висвітлено внесок М.Ф.Біляшівського у формування теоретичних положень вітчизняного музеєзнавства як наукової дисципліни. Значну увагу приділено пам'яткознавчій та пам'яткоохоронній діяльності М.Ф.Біляшівського. З'ясовано, що позитивне вирішення основних проблем збереження вітчизняної історико-культурної спадщини учений вбачав у виведенні їх на загальнодержавний рівень у контексті прийняття національного пам'яткоохоронного законодавства. Висвітлено активну діяльність М.Ф.Біляшівського у різних пам'яткоохоронних інституціях та показано роль наукової інтелігенції в національно-культурному розвитку України кінця XIX - початку XX ст.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / О.І. Бонь; Харк. нац. ун-т ім. В.Н.Каразіна. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто найважливіші проблеми, пов'язані з формуванням світоглядних переконань Олекси Петровича Новицького, досліджено його плідну діяльність щодо збереження української історико-культурної спадщини на основі широкого кола джерел, особливо тих, які протягом тривалого часу не використовувались або були недоступними. Особливу увагу приділено діяльності О.П.Новицького стосовно розвитку українського музеєзнавства, а також його науково-організаційній роботі у ВУАН.

Источник: Автореф. дис... канд. іст. наук: 07.00.01 / М.А. Боровик; Київ. нац. ун-т ім. Т.Шевченка. — К., 2002. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто соціально-політичні передумови відродження та поширення анархістського руху в період революції 1917 р. та громадянської війни, проаналізовано його еволюцію та специфічні риси. Розкрито сутність і значення процесу ідейної диференціації анархістського руху, висвітлено особливості стратегії та тактики анархістських організацій. Досліджено роль анархістів у розгортанні повстанського руху взагалі та махновського руху зокрема, а також визначено причини занепаду і ліквідації анархістського руху.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] [11] [12] [13] [14] [15] [16] [17] [18] [19] [20] [21] [22] [23] [24] [25] [26] [27] [28] [29] [30] [31]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины