Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Лесоведение и лесоводство


Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / І.В. Базюк; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Всебічно досліджено агарикоїдні базидіоміцети (Agaricales s.l.) лісів Українського Розточчя. Встановлено, що мікрофлора регіону налічує 341 вид з даної групи грибів, які належать до 88-ми родів 18-ти родин 5-ти порядків класу Basidiomycetes. Зазначено, що 330 видів - нові для району досліджень, 5 - для України. Проведено систематичний, екологічний та географічний аналізи мікрофлори регіону. Досліджено розподіл грибів за основними типами рослинних угрупувань, виділено специфічні для кожної формації комплекси макроміцетів. Проаналізовано сезонну динаміку плодоношення цих грибів у регіоні. Вивчено вплив доглядових рубок на видовий склад і плодоношення грибів. Проведено обстеження двох об'єктів природно-заповідного фонду Українського Розточчя (природного заповідника "Розточчя" та Національного природного парку "Яворівський"), де виявлено 234 види агарикоїдних грибів. Встановлено, що мережа природоохоронних територій регіону є недостатньо репрезентативна стосовно грибів порядку Agaricales s.l.. Запропоновано заходи щодо охорони рідкісних видів грибів Українського Розточчя.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / С.П. Распопіна; Укр. наук.-дослід. ін-т ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 19 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано необхідність комплексного підходу до вивчення стану та функціонування лісових екосистем за умов аеротехногенного забруднення. Визначено рівень техногенного навантаження на ліси, підтверджено їх санітарно-гігієнічну функцію, що виявляється в осадженні сосновими насадженнями вагомої частини забруднювачів. Показано значну акумуляційну здатність лісових підстилок щодо полютантів. Установлено негативні наслідки промислового забруднення лісових грунтів (дернових опідзолених на давньо-алювіальному піску), що відбилися на погіршанні стану та зниженні радіального приросту соснових деревостанів. Розроблено якісно-кількісну систему діагностичних показників аеротехногенного забруднення структурних компонентів лісових екосистем та запропоновано заходи для підтримання сталого розвитку лісів і підвищення їх продуктивності.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / О.Г. Полякова; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено біоекологічним властивостям дуба червоного (Quercus rubra L.) в різних лісорослинних умовах Київського Полісся, питанням його взаємодії з аборигенними дубом звичайним та сосною звичайною. Встановлено, що плодоношення інтродуцента має асинхронний характер. Введення дуба червоного в субори підвищує стійкість соснових лісів без втрати їх продуктивності.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-х наук: 06.03.03 / О.В. Токарева; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Оцінено рекреаційний потенціал лісопаркових господарств Києва. Встановлено особливості внутрішньо- та міжвидових конкурентних взаємодій основних лісотвірних порід зеленої зони Києва. Визначено видовий склад живого надгрунтового пориву та його проективного покриття у різних типах лісопаркових ландшафтів. Встановлено особливості природного формування крони Pinus sylvestris L. у молодих деревостанах різних типів лісопаркових ландшафтів. Визначено особливості формування мікроклімату в різних їх типах. Розроблено організаційно-технічні показники ландшафтних рубань під час формування лісопаркових ландшафтів у молодих деревостанах. Модифіковано класифікацію дерев за їх роллю у формуванні лісопаркового ландшафту та обгрунтовано доцільність її використання. Запропоновано формули якісного складу деревостану з визначенням одиниць категорій дерев.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / В.О. Рибак; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 34 с. — укp.

Аннотация: Розроблено новий напрям управління продукційним процесом у соснових ценозах Українського Полісся шляхом оптимізації біологічних параметрів розвитку ценозу та едатопу рубками догляду. Наведено наукове обгрунтування показників рубок догляду, розроблено моделі оптимальних зріджень для різних вікових груп і класів росту соснових ценозів. Запропоновано методику контролю за дотриманням параметрів зріджень за різних видів рубок. Вперше встановлено кореляційні зв'язки деяких таксаційних показників деревостану з елементами габітусу крони дерева в онтогенезі та можливості управління її морфогенезом. Вивчено особливості генезису лісових грунтів під впливом простих і мішаних ценозів, визначено швидкість і парамтери їх евтрофізації. Обгрунтовано доцільність введення під полог соснових ценозів тіньовитривалих та швидокорослих листяних порід дерев і кущів, які, не порушуючи цілісності структури ценозу, в стислий термін строк посилюють інтенсивність біологічного кругообігу поживних речовин і ростові процеси деревостану. Обгрунтовано новий екологічний підхід щодо збереження родючості лісових грунтів. Визначено інтенсивність та якісні показники природного поновлення залежно від едафічних умов, віку та густоти деревотсану, а також біологічних особливостей порід, що поновлюються. Обгрунтовано заходи щодо відтворення та збереження видового біорізноманіття у різновікових соснових ценозах за умов різних ендотипів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / В.П. Галушка; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Встановлено динаміку життєдіяльності дерев сосни звичайної залежно від тривалості підсочки і лісорослинних умов для Малого Полісся за лісівничо-фізіологічними (морфолого-анатомічною будовою хвої, радіальним приростом стовбура, вмістом пігментів) та електрофізіологічними (біопотенціалами, імпедансом, поляризаційною ємністю) показниками. Вивчено залежність урожайності дерев морфо-метричних показників шишок і насіння, його повнозернистості, абсолютної та господарської схожості, енергії проростання від тривалості підсочки, типів лісу та погодних умов року. Виявлено монотерпеновий профіль підсочених дерев та його реалізацію півсібсовими потомствами. На підставі вивчення пігментної хвої, інтенсивності фотосинтезу, електрофізіологічних і біометричних показників встановлено морфофізіологічні особливості росту потомств підсочених дерев. Розкрито можливості використання урожаю підсочених деревостанів у лісокультурній практиці.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / І.М. Сопушинський; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Львів, 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив лісорослинних умов південно-західного мегасхилу Українських Карпат на будову та фізичні властивості деревини бука, та відповідно до них виділено висотно-екологічні пояси. Визначено рівняння регресії залежності показників будови та фізичних властивостей деревини бука лісового від висотно-екологічного градієнта, які підтверджують вплив лісорослинних умов на властивості деревини. Вивчено особливості формування високоякісних (без несправжнього ядра) стовбурів бука лісового, зокрема, вплив віку, висотно-екологічних умов і механічних пошкоджень на утворення несправжнього ядра.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / М.С. Кікі; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено зміни у грунті під впливом інтенсивної агротехніки, що застосовувались під час створення та вирощування культур сосни в Ізюмському пристеповому бору (Харківська область, межа північного степу та лісостепу). Досліджено культури за різної густоти садіння, строків та інтенсивності доглядових рубань у молодняка. З'ясовано, що після розкорчування зрубів, суцільної оранки та механізованого догляду менше руйнується грунт та скоріше відбувається його відновлення за умов вузькорядного садження культур з міжряддям 1,5 м, ніж за широкорядного - 2,5 - 3 м. Ріст і запас деревини в культурах віком до 20-ти років є кращими у разі широких рядів вирощування. Установлено, що у культурах з густотою садіння від 1,3 до 10 тис./га показники росту середніх дерев збільшуються зі зменшенням густоти. На підставі досліджень рубань у соснових молодняках зроблено висновки щодо можливості під час проведення освітлень застосовувати механічне (неселективне) вирубування.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / А.І. Гузій; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2002. — 35 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання історії формування, просторово-типологічної структури й організації населення птахів у зв'язку зі складом і віком лісостанів, типами лісорослинних умов, гетерогенністю лісових фітоценозів. Розроблено наукові засади охорони, приваблювання, керування популяціями птахів за умов лісогосподарського виробництва. Виділено три етапи у формуванні лісових орнітологічних комплексів: кінець неогену - початок антропогену, період між раннім і середнім голоценом, період від пізнього голоцену до теперішнього часу. У західному регіоні України виділено 13 лісових орнітологічних комплексів. Зазначено, що видове різноманіття і щільність населення птахів у різні пори року зростають від сланких чагарників субальпійського поясу і смерекових лісів у Карпатах до передгірних, лісостепових дубових лісів і зменшуються - у соснових борах Полісся. Структура орнітологічного комплексу найістотніше відрізняється у протилежних за віком лісостанах (незімкнуті лісові культури - стиглі та перестиглі ліси). На узліссях одноярусних лісів щільність птахів зростає, багатоярусних - зменшується. Просторово-типологічна структура населення птахів рівнинних лісів корелює з типами лісорослинних умов, гірських лісостанів - з висотою над рівнем моря. Встановлено, що з переходом одного трофотопу в інший змінюється структура орнітокомплексу, а у разі зростання вологості грунту істотних змін у ній не відбувається.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / М.Я. Музика; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Наведено теоретичні узагальнення та аналіз експериментальних даних щодо стану лісів природно-заповідного фонду Західного Поділля, фітоценотичної структури та лісівничо-таксаційних особливостей деревостанів природного заповідника "Медобори". Встановлено рівень їх трансформації під впливом попереднього господарювання. Узагальнено досвід регуляційної діяльності з відтворення корінних деревостанів природного заповідника за період його існування. З метою відновлення корінних деревостанів обгрунтовано необхідність створення умов для появи самосіву та розвитку підросту, формування молодняків за типом корінних лісів Поділля. Обгрунтовано реконструктивні заходи для забезпечення у складі насаджень домінуючої ролі основних лісотвірних порід. Запропоновано систему лісівничих природоохоронних заходів для відтворення корінних деревостанів лісових природних комплексів Західного Поділля.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / І.Ф. Калуцький; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 1999. — 39 с. — укp.

Аннотация: Виконане індексування інтенсивності вітровальності виявило наявність тісного кореляційного зв'язку між висотою над рівнем моря та індексами вітровалонебезпечності. Залежність апроксимується рівнянням параболи другого порядку і має особливості для кожної територіальної частини регіону. Зафіксовано достовірні показники залежності індексів вітровальності від експозицій схилів. Виділено і описано шість районів у межах від району з особливо високою вітровалонебезпечністю до району з незначною вітровалонебезпечністю. Проведене районування вперше дало можливість порівняльної оцінки окремих територій Українських Карпат за їх вітровалонебезпечністю, що забезпечує відповідну диференціацію систем лісокористування. Виконані в цьому аспекті, із застосуванням методу індексації, дослідження впливу основних лісогосподарських заходів (суцільних, вибіркових санітарних, прохідних рубок, будівництва доріг, прокладання ліній електропередач, нафто- і газопроводів) показали, що вітровалостійкість деревостанів у зоні їх впливу знижується на 40-70%.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / І.М. Коваль; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виявлено зв'язки індексів приросту з обсягом викидів (у Поліссі - сильні, у Степу - середні) і кліматичними показниками (слабкі та середні в обох зонах). Отримано регресійні моделі залежності індексів санітарного стану від відстані до джерел забруднення. Встановлено, що вплив забруднення, в основному, посилює чутливість сосни до кліматичних факторів. Апробовано методику дендрохронологічних досліджень, придатну для екологічного моніторингу II рівня. Результати досліджень доцільно використовувати для діагностики стану лісових екосистем під впливом забруднення, створення прогностичних моделей динаміки радіального приросту.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Анатолій Іванович Івченко; Український держ. лісотехнічний ун-т. — Львів, 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. біол. наук: 06.03.03 / В.М. Тищенко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 22 с. — укp.

Аннотация: Розкрито еколого-фауністичну структуру, проаналізовано просторовий розподіл та лісівниче значення населення кажанів у Західному Поділлі. Досліджено 17 видів у складі фауни рукокрилих в даному регіоні, виділено фактичні знахідки чотирьох видів. Визначено статус видів за відносною чисельністю та шість екологічних груп у складі лісових угруповань кажанів. Вивчено видовий склад пізньолітніх та зимових скупчень рукокрилих. Висвітлено особливості розташування дупел зі сховищами рукокрилих. Визначено середньодобові кількісні та енергетичні показники споживання комах модельними видами кажанів за умов неволі та сезонну динаміку їх змін, проведено екстраполяцію отриманих даних до умов та інтенсивності живлення кажанів у природі. Встановлено обсяги споживання лісовими видами рукокрилих комах-фітофагів, здатних масово розмножуватись та пошкоджувати деревостани за показниками чисельності та щільності населення кажанів у основних стадіях живлення. Доведено, лісові угруповання кажанів є основним чинником біологічного захисту лісів Західного Поділля.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / Н.М. Назаренко; Укр. наук.-дослід. ін-т ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2003. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Розглянуто типологічну структуру північно-степових бересто-пакленових дібров у зв'язку з геоморфологічною будовою схилів та географічними варіантами (районами) дібров. Для досліджених лісів визначено режими провідних екологічних факторів, які характеризують певні лісорослинні умови та пов'язані з визначеними лісотипологічними одиницями. Виявлені за фітоіндикаційними методами характеристики лісорослинних умов відповідають реальним, що визначаються за допомогою класичних методів дослідження екотопів. Охарактеризовано екологічну структуру живого надгрунтового покриву вищих рослин та підросту північно-степових дібров. Виділено угрупування сполучених видів та наведено їх фітоіндикаційну оцінку, відповідно до визначених лісотопологічних одиниць. Визначено види-індикатори для окремих типів лісорослинних умов та типів лісу, їх підтипів та варіантів. Виявлені фітоіндикатори та характеристики лісорослинних умов мають статистичну достовірність і можуть використовуватися у процесі лісотипологічних досліджень та планування лісівничих заходів у північно-степових дібровах.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / В.П. Ткач; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 1999. — 37 с. — укp.

Аннотация: Вперше для умов Лівобережної України висвітлено особливості формування заплавних лісів, показано їх багатогранні еколого-захисні функції; обгрунтовано ідею системного і програмно-цільового лісовирощування насаджень на водозбірній основі; визначено принципи та критерії оптимізації лісистості і структури заплавних ландшафтів. Розроблено моделі формування та вирощування цінних високопродуктивних штучних та природних дубових деревостанів, визначено вік стиглості насаджень переважаючих порід. Вперше складено діагностичні таблиці заплавних типів лісу, запропоновано асортимент деревних та чагарникових порід для штучного лісовідновлення і лісорозведення в заплавах. Розроблено оптимізовані системи рубок головного користування та рубок, пов'язаних з веденням лісового господарства. Запропоновано нову стратегію лісівничих заходів у заплавах рік з врахуванням оптимізації структури заплавних ландшафтів та водозборів рік.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / П.Я. Слободян; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 18 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Розглянуто лісівничо-екологічні особливості формування осередків всихання похідних смеречників і характер поширення осередків всихання за різних лісотипологічних умов, а також залежно від експозиції схилів. Досліджено мікрокліматичні умови уражених і пошкоджених ялинових деревостанів. Розроблено заходи щодо покращання санітарного стану деревостанів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / А.М. Шадура; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Представлено результати вивчення на базі лісотипологічних засад природної кормової бази козулі та кабана у різних лісових біоценозах Східного Полісся України. Запропоновано методику визначення запасів надземної та підземної фітомаси кормових рослин і сільськогосподарських кормів для копитних. З'ясовано причини превалювання певного корму у їх раціоні. Запропоновано заходи підвищення кормової ємності лісових угідь для козулі та кабана. Відзначено, що результати дослідження можуть бути використані для визначення придатності угідь щодо проживання даних тварин, а також встановлення класу бонітету лісових мисливських угідь, проведено розрахунки їх оптимальної ємності.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.03 / А.О. Бондар; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: На підставі теоретичних узагальнень і репрезентативної експериментальної перевірки виявлено нові біологічні та екологічні властивості дуба звичайного, берези лікувальної (Sorbus torminalis (L.) Crantz.), черешні (Cerasus avium (L.) Moench) та груші (Pyrus communis (L.)) звичайних, а також інших деревних рослин. Вперше вивчено інтенсивність розростання трав'яних рослин на зрубах та у часткових культурах і їх значення у процесі природного поновлення деревних рослин у свіжих дібровах. Виявлено вплив ширини міжрядь на розмір крони, загальну масу гілок, листя та запас стовбурової деревини. Встановлено взаємозв'язок розмірів крони з приростом дерев дуба за діаметром. З'ясовано вплив ширини міжрядь на об'єм заболонної деревини та її вологість, а також вологе насичення грунту та зосередження дрібного коріння за шарами земляного покриву у вертикальній площині. На основі стаціонарних досліджень обгрунтовано значення інтенсивності доглядових рубань у часкових культурах на підвищення продуктивності насаджень, вихід і вартість сортиментів. Доведено, що за умови ширини міжрядь два - три метри у часткових культурах дуба звичайного формується найвищий запас стовбурної деревини, вихід сортиментів та їх вартість. На базі використання електрофізіологічних параметрів (імпедансу, поляризаційної ємності та біоелектричних потенціалів) вперше встановлено залежність життєвої здатності дуба звичайного від інтенсивності проведення доглядових рубань і ширини міжрядь у часткових культурах.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.03 / В.І. Ткачук; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено лісівничим особливостям та перспективам вирощування коштовної візерунчастої деревини, яку продукують берези карельська і українська. Тим самим в лісовому господарстві України започаткована проблема формування ефективної ринкової інфраструктури в сфері лісовирощування. Встановлено, що грунтово-кліматичні умови сприяють реалізації біологічного потенціалу цих порід. На основі проведеного аналізу лісових культур з інтродукованою березою карельською, яка вирощується більше 35 років в лісових насадженнях Полісся, запропоновано використати місцевий насінний матеріал для вирощування сіянців, саджанців та чистих і змішаних культур та плантаційні посадки. Вирішення цієї проблеми обгрунтовано теоретично і підтверджено практично вирощуванням лісових культур та знаходженням природних насаджень берези української в Словечанському і Малинському держлісгоспах Житомирської області.


[0] [1] [2]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины