Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Лесное хозяйство


Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / У.Б. Башуцька; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Уперше досліджено флористичну та фітоценотичну структури, виявлено й описано сингенетичну фазу угруповань перекультивованих породних відвалів та ендоекогенетичні зміни рослинності рекультивованих відвалів Червоноградського вугільного регіону. Установлено, що суксеційні перетворення рослинності обох типів відвалів відбуваються за природною схемою, характерною для Малого Полісся. Для екотипів нерекультивованих відвалів виділено деревну, деревно-мохову, деревно-різнотравну та деревно-злакову стадії розвитку рослинності; для терас рекультивованих відвалів - мохово-нечуйвітрову, злаково-різнотравну, злакову стадії; для їх заліснених схилів - деревно-мохову, деревно-мохово-лишайникову, деревно-різнотравну та деревно-злакову стадії. Теоретично обгрунтовано прогнозні рослинні асоціації обох типів відвалів та запропоновано технології створення ценозів-фітомеліорантів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / Н.Є. Горбенко; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Львів, 2001. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено плющ звичайний та його декоративні форми у лісових фітоценозах Заходу України із різним ступенем антропогенного впливу за умов м. Львова та на закритому грунті. Розглянуто біоекологічні особливості виду та форм, виділено нову форму плюща. Досліджено листкову пластинку виду та форм, ступінь впливу на неї умов середовища. Розроблено підходи до визначення режиму заготівлі сировини виду, досліджено вплив фітомаси на природне поновлення. Визначено місця виростання квітучих плющів, особливості приуроченості пагонів до експозиції стовбура. Вивчено насіннєве та вегетативне розмноження виду, його використання в озелененні.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.01 / Ф.М. Левон; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2004. — 40 с. — укp.

Аннотация: Розроблено біолого-екологічні основи створення зелених насаджень за умов урбогенного і техногенного середовища. Проаналізовано екологічну ситуацію, видовий склад і сучасний стан зелених насаджень в містах України. Вивчено особливості реакції деревних рослин на дію факторів забруднення середовища в районах розміщення промислових підприємств. Теоретично обгрунтовано фенолого-кліматичний принцип добору рослин для посадки в техногенному середовищі. Рекомендовано новий стумулятор росту коренів препарат 1619, 4-гідрокси-2-гідразино-6-метилпіримідин (А.с. СССР 1568292). Доведено перспективність дубово-гледичієвих культур з посадкою сіянців чи висівом жолудів дуба чистими рядами з шириною міжрядь 2,5 м і проведенням своєчасного захисного лісівничого догляду за дубом. Обгрунтовано нові методичні підходи щодо формування приміського лісу у південному регіоні України з орієнтацією на переважно рекреаційно-оздоровче їх використання. За вмістом свинцю у фотосинтезувальних органах деревних і кущових порід у вуличних насадженнях вперше встановлено високий рівень забруднення міського середовища Києва вихлопними газами автомобільного транспорту. Розроблено, затверджено в Держбуді України і районовано за грунтово-кліматичнами зонами України новий асортимент дерев і кущів для проведення озеленення території. Запропоновано концепцію формування зелених насаджень міст за сучасних умов.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.01 / Я.Д. Фучило; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: Розвинуто наукові положення стосовно потенційної та реальної продуктивності деревостанів сосни звичайної, ялини європейської, тополі та верби, а також особливостей формування їх плантаційних деревостанів за умов України. Виділено перспективні форми деревних порід для прискореного вирощування деревини. Удосконалено агротехніку та технологію створення плантацій (вирощування та використання різних видів садивного матеріалу, підготовка лісокультурної площі, обробіток грунту, удобрення, агротехнічні). Одержано математичні моделі взаємозалежностей густоти деревостанів з іншими таксаційними характеристиками. Розроблено програми формування оптимальної густоти плантацій на баланси та пиловник за слабкої та сильної інтенсивності доглядових рубань. Вивчено особливості формування та продуктивність другої (порослевої) генерації плантацій тополь на середню та грубу деревину. Запропоновано ознаки оцінки життєдіяльності дерев у разі визначення доглядових рубань (розміри крони та вологість лубу). Розроблено математичні моделі росту насаджень досліджених порід за запасом і середньою його зміною, що передбачає обгрунтування оптимальних строків головного рубання за максимальною кількістю деревини та її вартістю. Розроблено математичні залежності основних морфометричних характеристик вербового пруту від маси кущів маточної плантації та виходом стандартних живців. Обгрунтовано роль сфери плантаційного вирощування у розв'язанні екологічних проблем. Визначено економічну ефективність створення плантацій сосни з ущільнювачами.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.01 / Надія Олександрівна Олексійченко; Національний аграрний ун-т. — К., 2005.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 06.03.01 / Г.С. Захаренко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 36 с. — укp.

Аннотация: На підставі вивчення палеоботанічних даних, сучасних ареалів, а також морфологічних і біохімічних ознак і ритмів сезонного розвитку у роді Cupressus виділено дві секції: Americana sect. nova - види, природно розповсюджені у Північній Америці, і Afrasiana sect. nova - види роду, розповсюджені у Старому Світі. Установлено, що в Україні та країнах СНД введено в культуру 15 видів і 9 різновидів Cupressus. Розроблено класифікацію культиварів і форм. Показано, що у кожного виду Cupressus є можливою поява не менше 46-ти морфологічно виражених типів культиварів. Уперше описано 27 культиварів у 5-ти видів Cupressus. На підставі результатів вивчення особливостей росту, репродуктивного розвитку розкрито закономірності внутрішньовидової мінливості, механізми, що забезпечують відновлення популяційної структури та рівня гетерозиготності популяції. Установлено, що ритми росту пагонів, проростання насіння та сезонного розвитку видів обох секцій відповідають кліматові середземного типу. З'ясовано, що висока ідивідуальна фенологічна мінливість ритмів розвитку репродуктивних органів є адаптивним пристосуванням популяційного рівня, що забезпечує щорічне формування життєздатного пилку та насіння. Завдяки порівняльному вивченню фенотипової мінливості ознак репродуктивних і вегетативних органів на прикладі C. sempervirens виявлено, що за умов інтродуції у разі масового насіннєвого розмноження протягом 20 - 25 поколінь місцевої репродукції формуються інтродукційні популяції, близькі за збалансованістю рівня поліморфізму до природних.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / О.О. Марчук; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено біорізноманіття дендропарків та осередків культивованої дендрофлори Харківщини. Досліджено потенційно перспективні інтродуковані види дерев, наведено таксаційні, біоекологічні, декоративні характеристики, їх оцінку. Визначено перспективні види та форми інтродуцентів для впровадження у лісове господарство, захисне лісорозведення та озеленення регіону. Описано адаптовану методику збереження і розмноження Sorbus domestica в культурі in vitro. Розроблено рекомендації щодо впровадження в лісове господарство, захисне лісорозведення та озеленення найбільш продуктивних і стійких видів та форм деревних інтродуцентів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / В.В. Борисова; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні засади та вдосконалено технологію вирощування садивного матеріалу модрини європейської у теплицях з застосуванням інтенсивних методів за умов Лівобережного Лісостепу України. Доведено, що завдяки розподілу насіння на фракції за розміром і щільністю збільшується енергія проростання, лабораторна схожість, а також кількість здорового насіння. Виявлено, що застосування агростимуліну, емістиму-С, триману-1, фумару, ПАБК для 18-годинного замочування насіння сприяє підвищенню його якісних показників. З'ясовано, що для вирощування сіянців модрини європейської у теплицях доцільно використовувати торф'янистий субстрат та зв'язно-піщану грунтову суміш з внесенням 1-сантиметрового шару у борозну. Установлено, що кращим матеріалом для загортання насіння та мульчування сходів є свіжа соснова тирса. Показано високу ефективність сумісного застосування агростимуліну та амофосу під час вирощування садивного матеріалу зазначеної рослини у теплицях. Визначено, що обробка коренів сіянців модрини європейської полімерною плівкотвірною композицією екзопліакриламіду з додаванням емістиму-С сприяє збільшенню приживлюваності сіянців і темпів росту культур у висоту та за діаметром у перші три роки вирощування.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / Л.О. Дешко; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано необхідність вивчення внутрішньовидової мінливості лісівничо-таксаційних і цитологічних показників сосни звичайної у географічних культурах, що дозволило відібрати за комплексом ознак найперспективніші кліматипи. Розроблено методичні основи застосування цитологічних досліджень з метою виявлення та прогнозування мінливості сосни звичайної на різних біологічних рівнях та відбору кращих популяцій. Вперше проведено цитологічні дослідження пилку та насіння сосни звичайної у географічних культурах першого та другого поколінь. Висвітлено науково обгрунтовану систему показників для визначення біологічних зв'язків між дослідженими таксаційним та цитологічним рівнями. На основі системного підходу до вивчення внутрішньовидової мінливості проведено в географічних культурах селекційний відбір кращих за комплексом показників популяцій сосни звичайної. Відібрано кращі кліматипи з метою створення високопродуктивних лісових насаджень сосни звичайної.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / Л.І. Терещенко; Укр. НДІ ліс. госп-ва та агролісомеліорації ім. Г.М.Висоцького. — Х., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вивчено клони плюсових дерев сосни та їх потомств за біометричними, фенологічними, репродуктивними характеристиками. Визначено коефіцієнти успадкування основних ростових і репродуктивних ознак. Досліджено морфологічні, анатомічні, цитологічні особливості хвої, пилкових зерен, шишок і насіння клонів та їх сібсових потомств. Наведено порівняльний аналіз росту та репродукції сібсових родин на різних ділянках культур. Доведено можливість ранньої діагностики росту сосни за наявністю вторинного приросту пагонів і типом його прояву, а також можливість ідентифікації і відбору для схрещувань дерева за наявністю аномальних пилкових зерен, інтенсивністю та особливостями росту пилкових трубок, біометричними та якісними показниками шишок і насіння.

Источник: Автореф. дис... канд. c.- г. наук: 06.03.01 / М.П. М'ясоїд; Національний аграрний ун-т. — К., 1999.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / А.О. Бондар; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Узагальнено сторічний досвід використання інтродуцентів у лісових культурах Вінницької області. У роботі відображені результати комплексного вивчення стану, інтенсивності росту надземної частини і сформованості кореневої системи ялини звичайної, модрини європейської, сосни веймутової, сосни звичайної, горіха чорного, бархату амурського і гікорі білого, їх взаємодії з аборигенними породами, вплив чистих і змішаних насаджень на фізико-хімічні властивості грунту. З урахуванням стану, інтенсивності росту, запасу деревини на одиниці площі, виходу цінних сортиментів та їх вартості, приведені рекомендації і технологія по створенню та раціональному використанню інтродуцентів в лісових культурах Вінницької області.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / Н.П. Ковальчук; Нац. лісотехн. ун-т України. — Л., 2006. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено еколого-біологічні особливості формування міської дендрофлори за різних рівнів урбогенного впливу. Вперше за умов Луцька комплексно досліджено вплив дафічних, кліматичних і забруднюючих урбогенних факторів на зміни в морфологічній та анатомічній будові фотосинтетичного апарату деревних рослин, їх фенології, біологічній стійкості та декоративності. Вперше здійснено систематичний та флористичний аналіз дендрофлори міста. Встановлено таксономічний склад культивованої дендрофлори та вивчено ріст нових високодекоративних інтродуцентів у приватному секторі міста та приміській зоні. Визначено прирости найбільш поширених інтродукованих видів вічнозелених рослин міста та ступінь їх приживання за вегетативного розмноження шляхом живцювання. Вперше за умов Луцька використано фітоценотичний підхід для дослідження паркових насаджень міста. Запропоновано асортимент деревних рослин й обгрунтовано можливість його використання у зеленому будівництві. Рекомендовано до впровадження низку еколого-компенсаційних заходів щодо підвищення рівня життєвості зелених насаджень міста.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / Н.В. Максимчук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Визначено ураженість сіянців сосни звичайної збудниками хвороб за умов Київського Полісся. Виявлено у прикореневому грунті та ризосфері однорічних сіянців сосни різні види нематод, за загальними екологічними чинниками наведено їх класифікацію та установлено чисельність, що впливає на ріст і розвиток молодих рослин. Уперше з'ясовано вплив намочування насіння у витяжках плодових тіл трутовиків на енергію проростання та схожість, ріст молодих рослин сосни звичайної. Визначено ефективність дії протруйника "Рубіж" (1 %) та водних витяжок з трутовиків проти комплексу фітопаразитичних нематод. Установлено дію стимуляторів "КО-64", "Гумісолу" на біометричні показники й ураженість сіянців даних рослин. Визначено ефективність впливу позакореневого підживлення препаратом "Джерельце-7" на їх біометричні показники й ураженість.

Источник: Автореф. дис... д-ра біол. наук: 06.03.01 / В.М. Черняк; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2005. — 37 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати узагальнення та аналізу історичного досвіду інтродукції деревних рослин на Волино-Поділлі. Охарактеризовано сучасний стан 63-х об'єктів садово-паркового мистецтва, їх архітектурно-планувальних і стильових особливостей, тенденцій їх зміни під впливом антропогенних факторів, виділено 4 групи старовинних парків за ступенем цінності та збереженості. Складено повний перелік культивованої дендрофлори Волино-Поділля, який містить 781 вид, 6 різновидів, 381-у форму, 52 гібриди, 67 сортів, які належать до 73-х родин, 187-ми родів. Всебічно досліджено особливості росту, розвитку, ботаніко-систематичні й еколого-біологічні особливості видів, репродуктивну здатність та декоративні якості виявленого генофонду, установлено 4 групи перспективності інтродукованих деревних рослин для збагачення культивованої дендрофлори Волино-Поділля. Виявлено певні території, де трапляються ендемічні, реліктові види та форми аборигенної дендрофлори, які можуть слугувати генетичною базою для введення цих видів у культуру на популяційному рівні з метою їх збереження ex situ. Розроблено теоретично обгрунтовані основні засади сучасної мобілізації хвойних і лісистих видів Волино-Поділля, акцентовано на необхідності всебічної оцінки їх потенційних можливостей і відповідного вивчення флористичних зв'язків, еколого-історичного аналізу, впливу культурно-історичних умов.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.01 / С.Б. Ковалевський; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2003. — 33 с.: рис. — укp.

Аннотация: Виявлено інтенсивність поселення та розвитку трав'яних рослин у культурах сосни різного віку та складу за умов свіжих борів і суборів. Визначено вплив трав'яного покриву на ріст штучних насаджень сосни, вологість і фізико-хімічні властивості підстилки та грунту, мікроклімат, а також розповсюдження в них безхребетних. Вивчено транспіраційні витрати вологи різними видами трав і деревами сосни, вплив зімкнутості крон насаджень і розвитку трав'яного покриву на інтенсивність транспірації, фотосинтезу, дихання сосни, вміст пігментів у хвої. Вивчено особливості біохімічного взаємовпливу між деревними і трав'яними видами в штучних насадженнях. Досліджено розповсюдження коренів сосни та трав у культурах різного віку та різній зімкнутості крон, виявлено вплив трав'яного покриву на природне поновлення сосни за умов свіжого субору. Уперше встановлено сукцесійний розвиток трав'яних рослин за весь період вирощування насаджень - від їх створення до рубань головного користування та зрубах. Показано, що зростання трав'яних рослин у культурах впливає на продуктивність соснових насаджень і вихід ділових сортиментів, особливо за умов інтенсивного зрідження деревостанів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.03.01 / О.С. Ситник; Нац. аграр. ун-т. — К., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше для умов Правобережного Лісостепу проведено комплексні (системні) дослідження полезахисної ролі лісових смуг різних конструкцій. Визначено особливості їх лісівничо-таксаційної будови та росту, досліджено аеродинамічні властивості (впливу на зниження швидкості вітру), снігозатримання, снігорозподілення та запаси вологи у снігу. Вивчено властивості грунту та врожайність зернових культур (зокрема, озимої пшениці). Удосконалено методику проведення польового експерименту щодо системного вивчення полезахисного лісорозведення. Уточнено деякі положення агролісомеліорації - інтегрального грунтопокращення та коефіцієнта рівномірності меліоративного впливу полезахисних лісових смуг. Розроблено математичні моделі позитивного впливу лісових смуг на польові угіддя з метою виявлення їх оптимальної конструкції.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.- г. наук: 06.03.01 / А.К. Сейідов; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 34 с. — укp.

Аннотация: Розроблено новий напрямок каштанорозведення в Азербайджані. Наведено комплексну оцінку природних і штучних каштанових насаджень в республіці, досліджено сучасні технології вирощування різних сортів і форм каштана їстівного з урахуванням агроекологічних умов розвитку та продуктивності каштанових насаджень. На підставі вивчення Шекі-Загатальської провідної промислової садівницької зони Азербайджану виявлено та описано перспективні високоврожайні 10 сортів народної селекції та 72 форми каштана їстівного, з яких детально вивчено 28. Серед досліджених форм виявлено рано-, середньо- та пізньоквітучі, ранньостиглі, середньостиглі, середньопізньостиглі та пізньостиглі. Вперше складено та опубліковано карту "Природний ареал каштана їстівного та перспективи його розповсюдження". На підставі визначення оптимальних строків і прийомів вегетативного розмноження каштана розроблено наукові засади технології вирощування саджанців та створення високопродуктивних стійких насаджень, встановлено окупність виробництва посадкового матеріалу та економічну ефективність окремих сортів та форм. Визначено еколо-економічну ефективність каштанорозведення у господарствах Шекі-Загальської зони. З'ясовано, що рівень рентабельності культури каштана у господарствах досягає 149,8 %.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.01; 06.03.02 / В.Ю. Юхновський; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 36 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Проаналізовано динаміку, сучасний стан, структуру, агролісомеліоративні параметри, антропогенні впливи, які зумовили трансформацію лісоаграрних ландшафтів рівнинної України та призвели до погіршання екологічної ситуації. Вивчено стійкість агроландшафтів до антропогенних навантажень, розроблено кількісні показники оцінювання стійкості, обгрунтовано запровадження агролісомеліоративного моніторингу з метою координування та контролю процесу оптимізації лісоаграрних ландшафтів. Розроблено методику визначення оптимальної полезахисної лісистості для різних грунтово-кліматичних зон. Одержано математичні (графічні та аналітичні) моделі залежностей між головними агролісомеліоративними параметрами лісоаграрного ландшафту (ріллі, лісів та лук). Виявлено залежність між захищеністю полів полезахисними лісовими смугами та урожайністю озимої пшениці в лісоаграрних ландшафтах Лісостепу та Південного Степу. Визначено кількісні показники біологічної продуктивності захисних лісових насаджень типового лісоаграрного ландшафту лісостепової зони за компонентами фітомаси. Обгрунтовано та доповнено асортимент цінних у декоративному відношенні деревно-кущових порід для даних насаджень. Розроблено систему нормативно-довідкових даних для лісотаксаційної оцінки полезахисних лісових смуг та проведення рубок догляду. Запропоновано еколого-економічну модель оптимізації структури земельного фонду лісоаграрного ландшафту та сформульовано основні принципи його конструювання. Обгрунтовано місце географічних інформаційних систем у реалізації оптимізаційних моделей та проектуванні агролісомеліоративних заходів. Виявлено, що еколого-економічна ефективність лісоаграрних ландшафтів вища на 20 - 30 %, ніж на відкритих територіях.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.03.01 / М.Н. Агапонов; Укр. держ. лісотехн. ун-т. — Л., 2005. — 32 с.: табл. — укp.

Аннотация: За результатами дослідження вперше визначено особливості розбивання та нарізання терас на схилах змінної крутизни та їх формування на сильно еродованих схилах, виявлено деформацію грунтів у разі глибокого безвідвального розпушування. З'ясовано радіус затуплення леза ріжучого інструмента, спричиненого зносом робочого органу грунтообробного знаряддя. Вивчено явище сположування укосів терас внаслідок ерозійних процесів. Розроблено пристосування для визначення відхилення робочого органу грунтообробного знаряддя від заданого напрямку руху та пристрої й обладнання для динамометрії навісних механізмів на трактор, оцінки змиву грунтів на схилах, приготування розчинів для створення захисної плівки на садивному матеріалі деревних і чагарникових порід. Проаналізовано вплив крутизни схилу на якість обробки ділянок під час оранки та безвідвального розпушування грунтів, терасування гірських площ. Розглянуто питання щодо ефективності накопичення грунтової вологи та гумусу, збереження та росту лісових культур. Обгрунтовано нові робочі органи та обладнання для садіння рослин, сівби насіння, видалення каміння з оброблюваного шару, культивації, відвальної та безвідвальної оранки, нарізання терас і формування лісокультурних площадок, зрізання дерев і гілок з ростучих дерев, трелювання деревини від доглядових рубань. Запропоновано закріплення глибоких ерозійних утворень завдяки формуванню земельних загат, екранованих різноманітними конструктивними елементами, а саме: водонепроникною еластичною плівкою; залізобетонною плитою спеціальної конструкції; металевою сіткою; утилізованими автотракторними покришками; камінням та порубочними решітками від доглядових рубань; металевою решіткою просторової форми. З'ясовано види машини та знаряддя для освоєння гірських схилів та яружно-балкових земель. Удосконалено технологію доглядових рубань у лісомеліоративних насадженнях.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины