Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Растениеводство


Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / М.М. Мельников; УААН. Ін-т ефіроолійн. і лікар. рослин. — Сімф., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено комплексній агробіологічній оцінці трави Колумба (Sorghum almum Parodi). Вивчені біологічні та господарські властивості насіння, надземної та підземної частин рослини, встановлені динаміка формування листкової поверхні і продуктивність фотосинтезу посівів. Визначена врожайність та якість зеленої маси трави Колумба. Розрахована економічна ефективність вирощування цієї культури та зроблено висновок про доцільність інтродукції її у Крим.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / В.Г. Дідора; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2001. — 32 с. — укp.

Аннотация: Впроваджено способи основного та передпосівного обробітку грунту автоморфних і гідроморфних грунтів, систему внесення мінеральних добрив під час вирощування льону-довгунцю. Досліджено вплив довготривалого безполицевого основного та комбінованого передпосівного обробітку грунту, строків і доз внесення мінеральних добрив на водно-фізичні властивості грунту, родючість, забур'яненість посівів, добову періодичність росту, фотосинтетичний потенціал і вуглеводний обмін льону-довгунцю.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / В.В. Лихочвор; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2004. — 42 с. — укp.

Аннотация: Досліджено агробіологічні основи формування врожаю озимої пшениці за умов західного Лісостепу України, розроблено ресурсоощадну технологію її вирощування, що забезпечує 60 - 80 ц/га зерна високої якості. Встановлено кращі попередники, особливості обробітку грунту, придатність сортів для ресурсоощадної технології, оптимальні норми мінеральних добрив, строки і норми внесення азоту, спосіб сівби, площу живлення рослин, глибину загортання насіння, строки і норми висіву та внесення туру. Виявлено оптимальні параметри та закономірність формування елементів структури врожаю озимої пшениці під впливом агротехнічних заходів (польової схожості, перезимівлі, загального виживання, густоти рослин і продуктивного стеблостою, коефіцієнта кущіння, довжини колоса, числа колосків і зерен у колосі, маси зерна з колоса), встановлено взаємозв'язок між ними та шляхи регулювання їх параметрів за допомогою розробленої технології. Досліджено вплив агрозаходів на урожайність, якість зерна, елементи структури врожаю. Наведено порівняльну характеристику інтенсивної та ресурсоощадної технологій, економічну й енергетичну оцінку окремих агрозаходів і ресурсоощадної технології.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Н.Ю. Мацай; Ін-т зерн. госп-ва УААН. — Д., 2003. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розроблено агробіологічні параметри окремого та комплексного застосування різних видів, норм та способів унесення біопрепаратів під харчові підвиди кукурудзи, визначено напрямки захисту посівів від бур'янів за умов використання біопрепаратів на різних грунтах. Встановлено, що впровадження цих елементів технології у виробництво забезпечує врожайність високоякісної харчової кукурудзи на рівні 45 - 60 ц/га качанів без обгорток цукрової, 14 - 20 ц/га зерна розлусної та 20 - 32 ц/га - кременистої кукурудзи, знижує собівартість продукції та зберігає високу родючість грунту.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / О.І. Поляков; Укр. акад. аграр. наук. Ін-т олійн. культур. — Запоріжжя, 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням формування високопродуктивних посівів сортів крупноплідного соняшнику з великою масою насіння (понад 110 - 120 г) для умов південного Степу України. Відображено залежність продуктивності і показників якості насіння сортів крупноплідного соняшнику від способів основного обробітку грунту, строків посіву і густоти стояння рослин в умовах Запорізької області. Встановлено, що найбільш ефективно вирощувати сорти крупноплідного соняшнику Запорізький кондитерський та Донський крупноплідний по оранці (25-27 см) при ранньому і рекомендованому строках посіву з густотою стояння 25-35 тис. шт. рослин на 1 га.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / В.Я. Білоножко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2004. — 35 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано умови формування насіння гречки з високими посівними та врожайними властивостями шляхом підбору кращих попередників, системи застосування добрив, оптимальних строків і способів сівби, збирання та зберігання. За ознакою модифікаційної мінливості насіння встановлено його господарську довговічність. На підставі узагальненого показника якості насіння створено моделі управління його посівними властивостями та прогнозування їх змін. Встановлено кореляційні зв'язки між врожайністю та господарсько цінними ознаками, що визначають посівні якості та врожайні властивості насіння.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Г.М. Куц; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Наведено агроекологічне обгрунтування впливу різних систем обробітку грунту у поєднанні з мінеральними та органомінеральними добривами, соломою та сидератами на процеси росту та розвитку томатів, їх продуктивність, показники якості, а також на елементи родючості зрошуваного темно-каштанового грунту, його економічну та енергетичну ефективність. Встановлено доцільність застосування органічних і мінеральних добрив у поєднанні з комбінованою (ресурсозберігаючою) системою обробітку грунту у системі зерно-овочевої сівозміни. Зазначено, що даний спосіб обробки забезпечує сталий урожай томатів, покращення основних показників родючості грунту з ознаками її розширеного відтворення. Виявлено, що витрати, пов'язані з заробкою у грунт соломи та сидератів, згідно розрахунку економічних показників окуповуються додатково одержаним урожаєм плодів томатів з високими показниками якості.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Слов'ян Ількович Воронецький; Херсонський держ. аграрний ун-т. — Херсон, 2002.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Ф.А. Іванов; Херсон. держ. аграр. ун-т. — Херсон, 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто особливості вегетації та продуктивність кукурудзи на зерно та силос за умов літньої сівби з міжряддями 210 см. Доведено, що посів кукурудзи у II декаді червня, за рахунок зміщення вегетації на період з більш сприятливими метеорологічними показниками впливає на ріст та розвиток рослин, зокрема, спостерігається поліпшення режимів мінерального живлення та водоспоживання. Встановлено, що критичний період рослин кукурудзи залежить від зниження температури повітря та підвищення його вологості. Урожайність кукурудзи на силос та зерно у порівнянні з основними посівами зростає на 30%. Вирощування кукурудзи літньої сівби з міжряддями 210 см дозволяє використовувати їх до збирання культури з метою посіву озимої пшениці. Запаси доступної вологи у грунті достатні для отримання нормальних сходів пшениці. Встановлено, що збирання кукурудзи на силос до появи сходів не суттєво впливає на стан посівів озимої пшениці. Негативних наслідків збирання кукурудзи на зерно за умов мерзлого грунту не виявлено. Доведено, що вирощування озимої пшениці у міжряддях кукурудзи літньої сівби дозволяє отримувати стабільний урожай продовольчого зерна. Зазначено, що продуктивність сівозмінних ланок у цілому зростає в 1,5 - 1,6 рази.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / Т.І. Гопцій; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2004. — 38 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано та практично доведено необхідність введення амаранту в культуру Лівобережного Лісостепу України, а також розроблено основні елементи технології його вирощування. З метою виділення найбільш перспективних видів для вирощування в Лівобережному Лісостепу України вивчено 19 видів амаранту, одержаних у різних ботанічних садах та ВІР. На підставі аналізу впливу кліматичних умов зони на ріст, розвиток та продуктивність рослин, вивчення біологічних особливостей видів, їх адаптивного потенціалу, напрямку використання виявлено три види амаранту: A. cruentus - для вирощування на кормові цілі, A. hybridus і A. hypochondriacus - універсального використання кормового та насіннєвого спрямування. Доведено можливість селекційного поліпшення амаранту шляхом застосування методів добору, внутрішньовидової та міжвидової гібридизації. Теоретично обгрунтовано схему селекційного процесу, базуючись на використанні періодичного добору з проведенням оцінки потомства, практичну значимість якої доведено створенням семи сортів амаранту різних напрямків використання, занесених до Державного реєстру сортів рослин України. На підставі результатів вивчення впливу окремих елементів технології вирощування на рівень реалізації продуктивного потенціалу видів, перспективних для умов Лівобережного Лісостепу України, розроблено технологічну схему вирощування з урахуванням фенологічних фаз розвитку рослин. Визначено перспективні напрямки використання зеленої маси та насіння.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / С.М. Каленська; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2001. — 41 с.: рис. — укp.

Аннотация: Ідентифіковано типи нових сортів тритікале та жита вітчизняної та закордонної селекції за рівнем адаптації до несприятливих факторів середовища, розроблено на даній основі економічно вигідні та екологічно безпечні технології вирощування. Визначено фізіолого-онтогенетичні особливості формування і реалізації потенціалу продуктивності та якісних показників продукції сортів жита та тритікале залежно від екологічних і технологічних факторів. Досліджено особливості впливу основних елементів технологій вирощування: системи удобрення, системи захисту посівів від шкідливих організмів, фізіологічно активних речовин як засобу захисту рослин від біотичних стресових факторів середовища, вплив їх на рівень структурно-функціональної організації агрофітоценозів сортів озимих культур та їх продуктивність за умов вирощування на зерно та на корм у зеленому конвеєрі.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / М. П. Синицький; Ін-т зерн. госп-ва, УААН. — Д., 2006. — 23 с. — укp.

Аннотация: Вперше за умов України розроблено та запропоновано нові моделі технологій вирощування сортів ярого ячменю, що забезпечують формування високого врожаю, оптимізацію потенціалу витратних ресурсів та стійкість рослин до основних патогенів. Розроблено методологічні принципи дослідження особливостей росту, розвитку та галуження кореневої системи, які дають змогу кількісно оцінити формування та специфічність захисних та компенсаторних властивостей у рослин досліджуваних сортів ярого ячменю. З'ясовано критерій визначення генетично зумовленого рівня розміщення в грунті вузла кущення та можливість його зосередження у більш глибоких шарах для сучасних сортів ячменю (Фенікс, Бадьорий, Галактик).

Источник: Автореф. дис...канд. с.-г. наук: 06.01.09 / Ф.М. Мироненко; УААН. Ін-т олій. культур. — Запоріжжя, 2000. — 14 с. — укp.

Аннотация: За грунтово-кліматичних умов Донеччини досліджено, науково обгрунтовано та експериментально доведено комплексність впливу попередників, способів основного обробітку грунту, строків і способів посіву та норм висіву на урожайність, а також якість ріпаку ярого. Встановлено економічну та біоенергетичну ефективність прийомів вирощування ріпаку ярого на насіння.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / О.М. Бахмат; Вінниц. держ. аграр. ун-т, УААН. Ін-т кормів. — Вінниця, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив різних способів сівби, удобрення та інокуляції насіння на ріст, розвиток та продуктивність сої. Встановлено оптимальну дозу застосування екограну та мінеральних добрив у припосівному удобренні сої. Проведено порівняльний аналіз ефективності обробки насіння сої ризоторфіном і вермистимом та використання визначених норм мінеральних добрив та екограну. Виявлено сортові особливості рослин сої за динамікою формування фотосинтетичних показників і коефіцієнтів використання фотосинтетично активної радіації за умов південної частини Західного Лісостепу України. Оптимізовано сортову технологію вирощування сої, використання якої забезпечує одержання стабільної врожайності та підвищення якості насіння сої. Встановлено енергетично-економічну доцільність використання удосконаленої технології вирощування сої. Впроваджено у виробництво нові елементи сортової технології вирощування сої сортів Київська 27 та Подільська 1 для господарств різної форми власності, що суттєво підвищує продуктивність сільськогосподарської культури за умов південної частини Західного Лісостепу України.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / В.Л. Курило; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2002. — 34 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено головні фактори підвищення ефективності виробництва насіння. Розроблено математичні моделі розміщення насінневих рослин на площі залежно від норми висіву насіння (безвисадковий спосіб вирощування) або густоти садіння маточних коренеплодів (висадковий спосіб) та зрідженості насінників протягом періоду вегетації. Запропоновано схеми визначення маси насіння із однієї рослини, урожаю з одиниці площі, періоду дозрівання його за висотою рослин, вологості надземної частини залежно від параметрів маточних коренеплодів, густоти рослин та нерівномірності площі живлення насінників. Визначено закономірності зміни сили зв'язку насіння із стеблами залежно від його стиглості. Розроблено математично-статистичні моделі, що визначають урожай та ефективність виробництва насіння залежно від агротехнічних умов вирощування насінників. Результати досліджень застосовано у розробці технологічних карт та вихідних вимог на машини, що вирощують насіння цукрових буряків безвисадковим та висадковим методами.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / І.П. Рихлівський; Ін-т цукр. буряків УААН. — К., 2004. — 38 с. — укp.

Аннотация: Теоретично обгрунтовано необхідність введення топінамбура в промислову культуру. Розроблено та реалізовано основи його селекції за умов південно-західної частини Лісостепу України. Досліджено біологічні характеристики топінамбура щодо стадійності розвитку рослин та їх репродуктивних можливостей, вегетативного саморозмноження, впливу на фізико-хімічні властивості грунту. Вивчено біометричні параметри рослин, з'ясовано кореляційно-регресійні залежності між ними. Визначено величини фотосинтетичного потенціалу та чистої продуктивності фотосинтезу за різних агротехнічних умов вирощування. З'ясовано кількісне споживання елементів живлення рослинами топінамбура з грунту та з мінеральних добрив. Встановлено біологічний еквівалент між поживною ефективністю органічних та мінеральних добрив. Виявлено особливості впливу новітніх елементів технологій вирощування, в тому числі біостимуляторів росту (івіну, потейтіну, емістиму С) та інших фізіологічно-активних речовин (хлорхолінхлориду) на ріст, розвиток та продуктивність рослин. Встановлено причини змін бульбової продуктивності топінамбура за умов зимівлі в полі, основна з яких - збільшення у бульбах вмісту води у з'язку з процесом їх омолоджування.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.09 / В.В. Гармашов; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 40 с. — укp.

Аннотация: Визначено шляхи оптимізації процесу функціонування агроценозу за рахунок стимуляції препаратами асоціативних азотфіксувальних і фосфатмобілізувальних бактерій, а також мікробіолоічними препаратами, які мають фунгіцидні властивості, що обмежує застосування техногенних засобів. Виявлено вплив факторів навколишнього середовища, хімічних засобів стимуляції агроценозу та їх біологічних налогів на динаміку формування адаптивного потенціалу сортів, зокрема, польову схожість насіння, зимо- і морозостійкість рослин, генотипну специфіку постфлорального фотосинтезу, особливості перерозподілу та надходження азоту в зерно залежно від умов вирощування. Обгрунтовано суть і генетичну природу формування продукційного потенціалу на підставі морфофізіологічного аналізу, визначенні впливу азотфіксаторів на потенційну продуктивність напівкарликових і середньорослих сортів. З'ясовано вплив загальноприйнятих агротехнічних заходів та елементів біологічної технології на формування продуктивності озимої пшениці залежно від агрометереологічних і біологічних факторів, в тому числі, динаміки водного та мікробіологічного режимів грунту та фітосанітарного стану посівів. Визначено умови формування врожайності та якості зерна різних сортів пшениці у разі застосування штамів і препаратів азотфіксувальних і фосфатмобілізувальних бактерій та біологічних препаратів для захисту рослин від хвороб у порівнянні з дією їх хімічних аналогів за роздільного та комплексного застосування, на підставі чого встановлено ряд нових, теоретичних і практичних положень і обгрунтовано доцільність переходу до технології вирощування озимої пшениці з елементами біологізації з урахуванням сортових особливостей.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.- г. наук: 06.01.09 / Д.Б. Рахметов; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2001. — 44 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано та практично реалізовано новий напрямок у рослинництві щодо збільшення виробництва збалансованих за показником протеїну кормів шляхом введення в агрофітоценози Лісостепу України нових сортів кормових інтродуцентів родини Malvaceae. Визначено роль мальв у біологізації землеробства та виявлено біоморфологічні й екологічні особливості, біохімічний склад, закономірності формування надземної біомаси та насіння одно- та багаторічних інтродуцентів родини Malvaceae у процесі онтогенезу. Досліджено вплив мальв на мікрофлору та алелопатичну активність грунту, ріст, розвиток і продуктивність наступних культур сівозміни. Розроблено основні елементи технології вирощування, вивчено реакції сортів на добриво, строки і способи посіву, строки збирання. Розглянуто можливості використання сортів нових культур родини мальвових як конкурентоздатних кормово-сидеральних культур для створення високопродуктивних одновидових і змішаних одно- та багаторічних агрофітоценозів. Висвітлено роль інтродукції як важливого фактора збагачення рослинних ресурсів і збільшення видового різноманіття агрофітоценозів. Розроблено класифікацію інтродуцентів за напрямками вирощування та використання.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / С.В. Маслійов; УААН. Ін-т зерн. госп-ва. — Д., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вперше розроблено екологічну безпечну технологію вирощування розлусної кукурудзи з урахуванням біологічних особливостей підвиду та нових гібридів. Для одержання стабільних і високих урожаїв зерна розлусної кукурудзи без застосування гербіцидів необхідно висівати гібриди Дніпровський 298 та Дніпровський 925 з густотою стояння рослин 45 тис/га та шириною міжрядь 30-45 см. Строки сівби - 2-3 декади травня. Обробіток грунту повинен складатися з оранки на 20-22 см та 3-х допосівних культивацій. Така технологія забезпечує врожайність зерна на рівні 35-40 ц/га при найменших матеріальних та енергетичних витратах. Умовно чистий прибуток досягає 4,8-6,3 тис. гр.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.09 / В.А. Шевченко; Ін-т рослинництва ім. В.Я.Юр'єва УААН. — Х., 2005. — 18 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів польових дослідів установлено особливості росту, розвитку, формування асиміляційної поверхні та водоспоживання рослин сортів і гібридів цукрової кукурудзи різних груп стиглості залежно від строків сівби під час висадки їх розсадою, сівби за умов зяблевого обробітку грунту та проміжних посівів. Визначено характер і рівень формування врожайності качанів та якості зерна різночасно достигаючими сортами цукрової кукурудзи залежно від умов вирощування та строків сівби. Запропоновано агротехнічні шляхи організації конвейєру безперервного надходження качанів цукрової кукурудзи молочного стану зерна протягом літа - осені. Наведено дані про економічну та біоенергетичну ефективність вирощування даної культури у разі складання конвейєру безперервного надходження качанів.


[0] [1] [2] [3] [4] [5] [6]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины