Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Агроґрунтоведение и агрофизика


Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / М.А. Захарова; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського". — Х., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Теоретично й експериментально обгрунтовано необхідність проведення агрогеохімічних досліджень закономірностей міграції та акумуляції важких металів (ВМ) у системі зрошувальна вода - грунт - рослина. Установлено, що вміст ВМ у зрошувальних водах України обумовлюється переважно антропогенним чинником, який деякою мірою нівелює природні зональні закономірності поширення металів. Виявлено закономірності зміни вмісту ВМ в орному шарі та їх грунтово-профільного розподілу в зрошуваних грунтах України, багаторічну динаміку металів і вплив застосування добрив на ці процеси. Уперше з'ясовано, що багаторічне зрошення водами I класу якості (за вмістом металів) та застосування добрив, не змінюючи істотно валовий вміст елементів, обумовлюють тенденцію підвищення вмісту кислоторозчинних і рухомих форм більшості ВМ. За результатами розрахунків балансу металів виявлено його від'ємність для мікроелементів Zn, Co, Cu. Застосування мікродобрив за умов дефіциту мікроелементів у грунті виявилося неефективним. Для профільного розподілу рухомих форм металів встановлено існування вилугуваного та акумулятивного шарів. Доведено, що агрогеохімічні закономірності міграції та акумуляції ВМ у системі зрошувальна вода - грунт - рослина обумовлені тісними взаємозв'язками та взаємозалежністю вмісту елементів в окремих ланках системи. Установлено, що якість води та рівень забруднення грунту впливають на якість овочевих і зернових культур.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.03 / П.П. Надточій; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 1999. — 35 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанню вивчення сучасного агроекологічного стану грунтів Лісостепу України. В дисертації опрацьовані теоретичні передумови оптимізації родючості грунтів і вказані конкретні шляхи вдосконалення управління продуційним процесом в агроценозах з урахуванням екологічних обмежень, спрямованих на стабілізацію агроекологічної ситуації в регіоні. Встановлено, що тривале сільськогосподарське використання грунтів призвело до проявлення різних видів деградаційних процесів: фізико-хімічного, ерозійного і антропогенно-дегумифікаційного. Вивчено гумусовий стан і азотний фонд грунтів та їх зміни під впливом систематичного застосування добрив в сівозміні. Розроблені методики визначення кислотно-основної буферності грунтів і складання картограми буферності. Вивчені буферні властивості грунтів. Запропонована концепція управління родючістю грунтів. Розроблена модель трансформації органічного вуглецю в системі агроценоз-гумусові речовини грунту. Розрахована еколого-економічна ефективність застосування добрив в агроценозах.

Источник: Автореф. дис... д-ра с.-г. наук: 06.01.03 / М.В. Козак; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 1999. — 33 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням збереження родючості грунтів в промислових насадженнях яблуні та їх якісної оцінки в садівництві. На основі біогеоценотичного підходу до досліджень вивчено і оцінено вплив факторів родючості на продуктивність яблуні. Розроблена шкала бонітування грунтів в балах, установлений поріг деградації якісного складу гумусу темно-сірих опідзолених грунтів і запропонований простий екологічний показник контролю за його станом - pH води. Обгрунтована доцільність тривалого задерніння міжрядь саду з використанням невисоких доз (N60P60K60) мінеральних добрив, установлено тривалість і запропоновані трави для задерніння. Розроблена модель родючості темно-сірих опідзолених грунтів і запропонована біогеоценотична схема ведення досліджень в садівництві.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / О.С. Дем'янюк; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено стан мікробного ценозу, біологічних процесів, вмісту основних біогенних елементів у дерново-середньопідзолистому супіщаному грунті та продуктивності ячменю ярого. Зроблено комплексну мікробіологічну й агрохімічну оцінку впливу органічних, мінеральних, сидеральних добрив та їх поєднань у зерно-картопляній сівозміні. Встановлено кореляційні залежності між показниками біологічної активності та станом родючості дерново-середньопідзолистого супіщаного грунту. Доведено ефективність дії азотфіксуючого препарату на різних агрофонах та його вплив на функціонування грунтової мікробіоти, активність біологічних процесів та агрохімічні показники. Надано економічну й енергетичну оцінку використання різних видів добрив та бактеріального препарату під час вирощування ячменю ярого.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / І.І. Воробей; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 16 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню впливу грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на мінімальному обробітку грунту, на біологічні процеси та вміст сполук азоту в лучно-чорноземному вилугуваному грунті. Мінімальний обробіток підвищує біологічну активність, вміст мінерального азоту та азоту сполук, які легко гідролізуються, в шарі грунту 0-15 см і знижує в шарі 15-30 см. В шарі грунту 0-30 см - підвищується целюлозолітична активність, кількість педотрофів, та мікроорганізмів які синтезують полісахариди, в той же час пригнічується розвиток меланінсинтезуючих мікроорганізмів та нітрифікаційна здатність. В перші роки запровадження грунтозахисних технологій, які базуються на мінімальному обробітку, в орному шарі лучно-чорноземного грунту зменшується кількість доступних сполук азоту, але зниження врожайності досліджуваних культур не зафіксовано, а на озимій пшениц0 мало місце підвищення її відносно оранки. Застосування мінімального обробітку знижує собівартість та підвищує рівень рентабельності вирощування озимої пшениці, а також не знижує рівень рентабельності вирощування цукрових буряків і рекомендується для впровадження у Андрушівському природно-сільськогосподарському районі.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Л.І. Мошник; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: На підставі проведеного дослідження земель у системі зрошувальна вода - грунт подано комплексну оцінку еколого-агромеліоративного стану зрошуваних земель Донеччини з виділенням трьох груп: із задовільним, небезпечним і дуже небезпечним (кризовим) станами. Наведено рекомендації щодо охорони та підвищення родючості для кожної групи земель. Виявлено залежність вмісту важких металів (ВМ) у сільськогосподарській продукції від якості зрошувальної води та рівня забруднення грунту. Встановлено закономірності міграції, трансформації та транслокації металів у системі зрошувальна вода - грунт - рослина, кількісний розподіл ВМ між різними фазами і компонентами грунту: грунтовим розчином, вбирним комплексом, мулистою фракцією, гуміновими та фульвокислотами. Обгрунтовано напрямки детоксикації забруднених зрошувальних вод і грунтів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / А.А. Лісняк; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. — Х., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Установлено загальні закономірності розвитку та можливість регулювання швидкості сучасних грунтових процесів і режимів на землях, вилучених зі зрошення, що поливалися водами різної якості (I - III класів). Виявлено особливості найважливіших грунтових процесів - розсолення та розсолонцювання досліджуваних грунтів. Показано, що основним напрямком еволюції грунтів, зрошення на яких припинено, є розвиток процесів, які є протилежні змінам, набутим під час зрошення. Виявлено швидкооборотні, повільнооборотні та необоротні грунтові процеси на землях, що вилучені зі зрошення. Доведено, що динаміка та кількісні характеристики відновлення властивостей, передусім сольових і фізико-хімічних, характерних для незрошуваних аналогів, залежать від якості поливної води, рівня перетворення грунту, досягнутого завдяки зрошуванню та певної тривалості зрошувального й післязрошувального періодів. Виявлено, що післядія зрошення водою I класу на вилучених зі зрошення землях зумовлює підвищену лабільність органо-мінеральної частини грунту, посилену напруженість мінералізаційних процесів і, як наслідок, підвищений вміст рухомих форм поживних речовин, що спричинило більшу врожайність сільськогосподарських культур у порівнянні з незрошуваними контрольними ділянками протягом 10 - 11-ти років.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Г.П. Сладковський; Рівнен. держ. техн. ун-т. — Рівне, 2001. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Вивчено ефективність застосування люпину жовтого як сидеральної культури в складі сівозміни за умов Західного Полісся України. Досліджено оптимальні параметри температури та вологості грунту в період посіву люпину з метою отримання максимального урожаю зерна та зеленої маси. Встановлено вплив якості насіннєвого матеріалу на продуктивність люпину жовтого. Вивчено процеси трансформації зеленої маси люпину в грунті, визначено коефіцієнти гуміфікації рослинних решток і розраховано баланс гумусу дерново-підзолистих грунтів під час запровадження сидеральної сівозміни. Оцінено ефективність запровадження сидеральної сівозміни на фітосанітарний стан полів, розвиток і продуктивність сільськогосподарських культур. Обгрунтовано енергетичну ефективність запровадження сидеральної сівозміни.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / В.А. Величко; Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вивченню грунтового покриву Українського Полісся, уточненню його діагностики і класифікації. Обгрунтовано специфіку гідротермічних умов Полісся, визначено їх показники та параметри й уточнені територіальні межі зони. Встановлено три основні типи грунтоутворення: дерново-підзолистий, дерновий опідзолений і дерново-глейовий. Визначено нормативні градації типів грунтів за ступенем зволоження. Показано особливості впливу материнських порід на морфогенез поліських грунтів і доведено відсутність їх впливу на характер грунтоутворення за домінуючої ролі гранулометричного складу. Запропоновано новий підхід до проблеми класифікації грунтів, який полягає в ієрархічному ранжуванні важливих чинників грунтоутворення на його типові і параметричні особливості, які визначають його якості.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / В.С. Тіщенко; Нац. наук. центр "Ін-т грунтознавства та агрохімії ім. О.Н.Соколовського" УААН. — Х., 2005. — 21 с. — укp.

Аннотация: На підставі цих фактів зроблено висновок, що підзолистий процес не відбувається за умов формування таких грунтів. Відзначено, що певна кольорова морфологічна диференціація профілю грунтів обумовлена відбілюванням і озалізненням пісків за дії оглеєння. Установлено, що піщані та супіщані грунти борових терас річок Лівобережного Лісостепу України розвиваються за буроземним типом грунтотворення, а переважання залізистої плазми дозволяє їх класифікувати за типом озалізнених буроземів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / А.П. Кудрик; Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського. — Х., 2001. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Встановлено закономірності трансформації морфометричних параметрів, механічного складу, гумусового стану, вмісту макро- і мікроелементів у еродованих чорноземах, типових для Лісостепу Житомирщини за останні 30 років. Показано особливості впливу сільськогосподарського використання на процеси грунтоутворення цих грунтів. Обгрунтовано зв'язок деяких режимів у гумусово-акумулятивних горизонтах змитих чорноземних грунтів із режимами в їх перехідних горизонтах. Розроблено технологічні заходи стосовно створення та підтримання активного балансу гумусу та відтворення родючості еродованих чорноземів.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / К.Б. Новосад; Ін-т грунтознав. та агрохімії ім. О.Н.Соколовського УААН. — Х., 2001. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: За результатами комплексних польових, лабораторних (хімічних) та експедиційних (маршрутних) досліджень наведено теоретичні узагальнення та запропоновано теорію еволюції грунтотвірного процесу під штучними лісовими фітоценозами. Розроблено систематичне положення лісокультурних грунтів і визначено їх класифікаційний підрозділ на базі елементарних грунтотвірних процесів (ЕГП) і біодіагностики, що дозволяє прогнозувати їх подальший розвиток, зміну родючості та раціональне використання, особливо під час проведення фітомеліоративних робіт (залуження, заліснення) на площі понад 10 млн гектарів, які будуть виведені з розряду орних. Показано, що 30 - 50-річне зростання лісових кульутр на чорноземах сприяє розвитку акумулятивного профілю за всіма діагностичними показниками, але аналіз елементарних грунтотвірних процесів свідчить про появу нових ЕГП: підстилкоутворення, гуміфікацію у підстилці, формування кислотності, знекарбоначення та інших, нехарактерних для чорноземів типових. Висунуто тезу про необхідність виділення підтипу "чорнозем лісовий" зі збереженням відомих підрозділів (таксонів) нижче підтипу: рід, вид, різновид, розряд, які часто зустрічаються під лісами Лісостепу і, особливо, Степу, що у класифікації Розова - Іванової входять до "вилужених чорноземів".

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / М.М. Ладика; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Досліджено закономірності зміни еколого-меліоративного стану перезволожених грунтів Лівобережного Лісостепу. Встановлено, що в результаті нестабільного функціонування меліоративної системи відбулося погіршення водного режиму органогенних грунтів. Виявлено, що внаслідок тривалого переосушення торфової товщі вміст солей досягає 0,74 %, а порушення водного режиму призводить до зміни фізичних і водно-фізичних властивостей грунту, зокрема ущільнився верхній горизонт, збільшився вміст твердої фази та погіршилися водні властивості. На підставі результатів дослідження дернових грунтів солонцево-осолоділого комплексу за умов западинного мікрорельєфу встановлено деякі особливості властивостей, пов'язані з їх генезисом. Показано позитивний вплив комплексної меліорації (хімічної та гідротехнічної) чорноземно-лучних грунтів на покращення їх агрохімічних і фізико-хімічних властивостей. Виявлено, що внесення фосфогіпсу та органо-мінеральних добрив сприяє відновленню вмісту гумусу. Показано, що внаслідок погіршання експлуатаційного стану дренажної мережі у цих грунтах простежується реставрація засолення та відновлення лужності грунтового розчину.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / М.А. Ткаченко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив різної системи удобрення та затухаючої дії вапна на зміну фізико-хімічних та агрохімічних параметрів дерново-середньопідзолистого грунту. Визначено ступінь погіршення властивостей грунту та зниження продуктивності сільськогосподарських культур у зоні Полісся у зв'язку з різким скороченням масштабів проведення хімічної меліорації кислих грунтів. Встановлено питому вагу впливу мінеральних та органічних добрив і вапнування у структурі продуктивності поліських агроценозів. Запропоновано систему удобрення та хімічної меліорації, що забезпечує розширене відтворення родючості грунту та дозволяє отримувати щорічно 45 - 55 ц/га зернових одиниць.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Л.В. Дацько; Нац. аграр. ун-т. — К., 2002. — 16 с. — укp.

Аннотация: Вивчено грунтозахисну технологію вирощування озимого жита шляхом плоскорізного обробітку грунту на глибину 18 - 20 см з урахуванням показників гумусного стану дерново-підзолистого глеюватого грунту. Застосування плоскорізного обробітку стабілізує гумусний стан, тобто підвищує вміст і запаси гумусу, покращує його якісний склад, стає більш активним, що характерно для окультурених дерново-підзолистих грунтів, а також збільшуються запаси енергії у ньому. Плоскорізний обробіток забезпечує приріст урожайності озимого жита та зменшує собівартість вирощування, підвищує рівень рентабельності. У господарства центрального Полісся рекомендовано під час вирощування озимого жита застосовувати даний вид обробітку.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / О.Л. Макарчук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто вплив грунтозахисних технологій вирощування сільськогосподарських культур, які базуються на мінімальному обробітку грунту, на показники гумусового стану та біологічну активність. Мінімальний обробіток підвищує біологічну активність, прискорює процес гуміфікації в лучно-чорноземному грунті, що проявляється у підвищенні целюлозолітичної та ферментативної активності в 0 - 15 см шарі, збільшенні кореневої маси, кількості мікроорганізмів, які синтезують гумати. Доведено: використання мінімального обробітку сприяє стабілізації гумусового стану, покращанню якісних та молекулярно-масових характеристик гумусових речовин, гумус стає більш пасивним, що особливо помітно в прошарку 15 - 30 см і характерно для грунтів цілинних аналогів. Підкреслено, що грунтозахисні технології, які базуються на мінімальному обробітку, вже в перші роки впровадження забезпечують приріст урожайності зерна озимої пшениці і зменшують собівартість її вирощування, а також не знижують рівень рентабельності цукрових буряків. У господарствах Андрушівського природно-сільськогосподарського району рекомендовано для вирощування озимої пшениці і цукрових буряків застосовувати грунтозахисні технології.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Олена Іванівна Наумовська; Національний аграрний ун-т. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Олена Володимирівна Піковська; Національний аграрний ун-т. — К., 2004.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Ростислав Петрович Богданович; Національний аграрний ун-т. — К., 2003.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.03 / Ольга Володимирівна Франко; Національний аграрний ун-т. — К., 2004.

Аннотация:


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины