Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Сельскохозяйственные науки / Агрономия


Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / М.В. Ільницький; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: На підставі результатів досліджень, проведених у 1998 - 2001 рр. на темно-сірих опідзолених легкосуглинкових грунтах Західного Лісостепу України визначено вплив глибини їх основного обробітку та використання сучасного покоління гербіцидів на рівень забур'яненості, формування врожаю та якості зерна озимої пшениці після різних попередників (конюшини лучної та кукурудзи на силос). Наведено комплексну оцінку дії зазначених чинників на широкий спектр показників грунтової родючості, фітосанітарного стану посівів і грунту; обгрунтовано економічну й енергетичну доцільність їх використання. Встановлено, що зменшення глибини обробітку грунту та застосування нового покоління гербіцидів у разі посіву озимої пшениці після конюшини лучної забезпечує економію затрат 384,5, а після кукурудзи на силос - 348,1 МДж/га.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / В.П. Карпенко; Уман. с.-г. акад. — Умань, 1998. — 18 с. — укp.

Аннотация: Проведено комплексні, всебічні дослідження дії різних видів і доз гербіцидів на продуктивність посівів ярого ячменю, біологічні процеси в рослинах і грунті та встановлена різниця в їх дії залежно від вирощування культури з підсівом і без підсіву конюшини. Розроблені науково обгрунтовані, екологічно безпечні дози гербіцидів в чистих посівах ярого ячменю із застосуванням гербіцидів ковбою в дозі 175 мл/га і сатісу - в дозі 125 г/га. Встановлено, що при вирощуванні ярого ячменю з підсівом конюшини, дози гербіцидів можуть бути зменшені на 17-25% проти доз гербіцидів, застосованих в чистих посівах ярого ячменю, що знижує пестицидне навантаження на навколишнє середовище.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / С.М. Рижук; Ін-т землероб. УААН. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив сільськогосподарського використання на трансформацію органогенних грунтів, їх родючість, здатність накопичувати важкі метали та радіонукліди, екологічне становище, а також вплив структури посівних площ з різним поєднанням лучного та польового періодів і системи мінерального удобрення на продуктивність сівозмін, урожай, а також його якість. Встановлено, що для підтримки на осушуваних торфовищах позитивного балансу органічної маси, збільшення термінів його спрацювання та уповільнення вимивання поживних речовин у грунті води з одночасним забезпеченням високої продуктивності агроценозу необхідно запроваджувати травопільні сівозміни з однією просапною культурою та лучним періодом не менше 5 - 6 років. Водночас належить вносити фосфорно-калійні добрива під однорічні культури та багаторічні трави першого-другого років вирощування, а починаючи з третього, - повне мінеральне добриво у дозах, розрахованих на заплановану врожайність.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / В.В. Оніпко; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2002. — 17 с. — укp.

Аннотация: Вивчено особливості органогенезу амброзії полинолисткової, пилкоутворювальну здатність, насіннєву продуктивність та її шкодочинність у посівах польових культур з різною конкурентною здатністю (вико-вівсяна суміш у зайнятому пару; озима пшениця після зайнятого пару; кукурудза та зерно після озимої пшениці; ярий ячмінь після кукурудзи на зерно; кукурудза на силос після ячменю; озима пшениця після кукурудзи на силос і соняшник після озимої пщениці). Визначено забур'яненість посівів цих культур і потенційну засміченість грунту насінням амброзії полинолисткової та інших бур'янів залежно від умов вирощування. Обгрунтовано заходи інтегрованої боротьби з амброзією полинолистковою в посівах польових культур з урахуванням їх фітоценотичної здатності до пригнічення бур'янів. Доведено еколого-економічну ефективність розроблених заходів боротьби з бур'янами в агроценозах провідних культур.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / С.О. В'ялий; Нац. аграр. ун-т. — К., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив 19-річного застосування різних систем основного обробітку грунту на головні фактори грунтової родючості та врожайність кукурудзи на зерно. Встановлено, що застосування полицево-плоскорізної системи основного обробітку сприяло накопиченню гумусу, покращило агрофізичні властивості, забезпечило ефективну боротьбу з бур'янами, дозволило отримати урожай кукурудзи на рівні контролю за менших енергетичних витрат на його проведення. Запропоновано та впроваджено ресурсоощадний обробіток грунту під кукурудзу на зерно в зерно-буряковій сівозміні.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / О.І. Савчук; Нац. наук. центр "Ін-т земл-ва УААН". — К., 2006. — 18 с. — укp.

Аннотация: Досліджено питання підвищення продуктивності культур і родючості дерново-підзолистого супіщаного грунту за насичення сівозмін бобовими культурами за умов центрального Полісся України. Наведено комплексну оцінку родючості грунту залежно від сівозміннного чинника. Розкрито закономірності впливу різної кількості бобових на продуктивність сівозмін. Показано можливість раціонального використання азоту мінеральних добрив. Проведено порівняльну економічну й енергетичну оцінку сівозмін. Встановлено, що введення до їх складу проміжного люпину під просапні культури дозволяє зменшити дозу внесення мінерального азоту вдвічі, не знижуючи продуктивності культур.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / М.О. Шепеля; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив екологізації систем землеробства та технології обробітку грунту на основні показники грунтової родючості, урожайність і якість продукції культур зерно-трав'яної ланки сівозміни - ярого ячменю, конюшини, озимої та ярої пшениці. Встановлено, що екологічна система землеробства з пріоритетним застосуванням органічних добрив, екологічно регламентованим використанням засобів захисту рослин у поєднанні з полицево-безполицевою системою основного обробітку грунту в сівозміні сприяє накопиченню у грунті поживних елементів та їх бездефіцитного балансу, покращує його агрофізичні властивості, забезпечує ефективний захист від бур'янів, дозволяє одержати урожай на рівні промислової системи землеробства та екологічно чисту продукцію з кращими показниками якості за менших енергетичних та економічних витрат. З'ясовано, що можливості біологічного землеробства з повним вилученням агрохімікатів обмежені відсутністю ефективних біологічних засобів захисту рослин. Запропоновано виробництву екологічну систему землеробства з полицево-безполицевим основним обробітком грунту в зерно-трав'яній ланці сівозміни.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / С.П. Каражбей; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2004. — 17 с. — укp.

Аннотация: Проведено експериментальне дослідження довгострокової (протягом 27-ми років) дії та взаємовпливу різних способів обробітку грунту та рівня удобрення на протиерозійну стійкість схилових земель за агроекологічних умов Лісостепу України. Встановлено, що тривале систематичне застосування в ланці сівозміни грунтозахисної технології вирощування польових сільськогосподарських культур, що базується на використанні безполицевого способу обробітку чорозему типового крупнопилувато-легкосуглинкового сильнозмитого на глибину 10 - 12 см, мульчування та щілювання на глибину 35 - 40 см забезпечує істотне підвищення протиерозійної стійкості оброблюваного шару грунту, збереження його родючості та зростання рівня продуктивності агроландшафтів на 10 - 12 %. Встановлено економічну ефективність застосування досліджуваних систем удобрення та полицевих і безполицевих способів обробітку грунту в ланці сівозміни на схилових землях Лісостепу України.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / А.І. Макарук; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 20 с. — укp.

Аннотация: Вперше для зони західного Полісся України визначено та розроблено технологію мінімального обробітку грунту у комплексі із внесенням науково-обгрунтованої норми мінеральних добрив і вапнякових матеріалів на дерново-підзолистих супіщаних грунтах у ланці сівозміни. Наведено та запропоновано виробництву варіанти мінімального обробітку грунту у поєднанні із раціональними нормами удобрення та вапнування, що забезпечує одержання зерна озимого жита 34,2 - 37,7 ц/га. Визначено важливу роль мінімізації обробітку грунту у поєднанні із удобренням та вапнуванням у покращенні основних показників родючості дерново-підзолистих грунтів західного Полісся України.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Н.А. Кудря; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Вивчено вплив зернобобових попередників (гороху, чини, сої та вико-вівсяної суміші) на показники родючості грунту та продуктивність і якість зерна озимої пшениці за короткоротаційних сівозмін у південно-східній частині Лісостепу України. Показано доцільність використання цих культур. З'ясовано, що у разі їх вирощування у грунті створюються сприятливі умови для розвитку рослин озимої пшениці та підвищення її урожайності.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / А.М. Марущак; Дніпропетр. держ. аграр. ун-т. — Д., 2000. — 16 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто питання основного обробітку грунту, добрив, вплив їх на агрофізичні властивості та поживний режим грунту, фотосинтетичні та біохімічні процеси в рослинах кукурудзи, на урожайність зерна і зеленої маси. Надано економічну й енергетичну оцінку прийомів обробітку грунту. Встановлено, що заміна оранки на глибину 23 - 25 см, мілким і поверхневим обробітками плоскорізним і фрезерним знаряддям забезпечує економію енерговитрат 1752-2002 МДж/га без негативного впливу на стан грунту, ріст, розвиток і продуктивність кукурудзи.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / І.В. Гриник; Ін-т землеробства УААН. — К., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / О.В. Ільїн; Нац. аграр. ун-т. — К., 2003. — 19 с. — укp.

Аннотация: Досліджено тривалий вплив систем обробітку грунту в поєднанні з мінеральними та органо-мінеральними добривами, сидератами і соломою на основні агрофізичні, біологічні та агрохімічні показники родючості грунту, забур'яненість посівів та урожайність сільськогосподарських культур, економічну та енергетичну ефективність. Встановлено однакову ефективність органічних та мінеральних добрив під час комбінованої та ресурсозберігаючої систем обробітку в сівозміні, що дозволяє обмежитись економічно вигіднішим мілким обробітком дисковими знаряддями під озиму пшеницю після еспарцету та забезпечити сталу врожайність зерна високої якості. За такого поєднання ефективно використовується післядія сидератів і соломи в сівозміні, забезпечується підвищення основних показників родючості грунту з ознаками розширеного відтворення. Подальше зростання врожайності озимої пшениці проявляється на фоні диференційованого хімічного контролю бур'янів у сівозміні.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Д.В. Літвінов; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2004. — 21 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено вплив різного ступеня інтенсивності агрохімічного навантаження на продуктивність і токсикологічний стан агрофітоценозу з використанням гороху як тест-культури в зерно-просапаній сівозміні на темно-сірому опідзоленому грунті. Установлено закономірності змін основних показників родючості даних грунтів залежно від ступеня інтенсивності агрохімічного навантаження зерно-просапаної сівозміни північного Лісостепу. Досліджено вплив добрив і пестицидів на стан мікробного ценозу, з'ясовано роль поверхнево активних речовин у формуванні поживного режиму, виявлено особливості перерозподілу біогенних елементів у зоні аерації темно-сірого опідзоленого грунту. Установлено продуктивність агроценозу та зміни агрохімічних показників родючості дослідженого грунту за умов заорювання побічної продукції рослинництва.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / С.О. Садовий; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 17 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати трирічних польових досліджень щодо впливу різних способів безполицевого основного обробітку грунту на основні показники родючості чорнозему типового на забур'яненість, ріст, розвиток та урожайність культур ланки зернопаропросапної сівозміни: чистий пар - озима пшениця - кукурудза на зерно. Проведено економічний та енергетичний аналізи способів обробітку грунту. Встановлено, що безполицеві способи основного обробітку грунту підвищують щільність грунту в порівнянні з оранкою, хоча її показники не виходять за межі оптимальних значень щодо вирощування культур ланки сівозміни. Безполицевий основний обробіток підвищує агрегатний стан грунту та його стійкість до ерозії. За рахунок зниження витрат пального та непоновлювальної енергії способи безполицевого обробітку грунту дозволяють скоротити загальні витрати на проведення основного обробітку грунту. Доведено, що комбінований та чизельний обробітки дозволили отримати сталі врожаї культур ланки зернопаропросапної сівозміни, а також забезпечити найбільший вихід кормових одиниць з одиниці площі. Розроблено рекомендації щодо впровадження чизельного або комбінованого грунтозахисного обробітку грунту під культури ланки сівозміни у господарствах Лівобережного Лісостепу України.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Коміссал Ортенсіо Педро; Нац. аграр. ун-т. — К., 1999. — 17 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто вплив різних способів безполицевого основного обробітку грунту на зміну показників родючості чорнозему типового, забур'яненість, ріст, розвиток та урожайність соняшнику. Проведено економічний та енергетичний аналіз способів обробітку грунту, які вивчено в досліді.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Л.І. Шкарівська; Ін-т земл-ва УААН. — К., 2002. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено вплив органічної, мінеральної та органо-мінеральної систем удобрення та чизельного обробітку звичайної та мілкої оранки на агрохімічні показники родючості дерново-підзолистого супіщаного грунту, врожайності та якості бульб картоплі, ураженості паршею звичайною, лежкості вирощеної продукції в промислових картоплесховищах за умов центрального Полісся. Досліджено процес мінералізації органічної речовини гною відповідно до різних глибин основного обробітку грунту. Визначено оптимальні дози органічних і мінеральних добрив, розроблено заходи щодо підвищення ефективності використання підтилкового гною під картоплю на дерново-підзолистих супіщаних грунтах.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / В.Д. Синявін; Нац. аграр. ун-т. — К., 2004. — 22 с. — укp.

Аннотация: Наведено результати досліджень впливу різних способів основного обробітку грунту на фізико-хімічні показники родючості чорнозему типового, забур'яненість, ріст, розвиток та урожайність гороху на зерно. Проведено економічний та енергетичний аналіз різних способів обробітку грунту. Установлено, що способи безполицевого основного обробітку грунту підвищують щільність орного шару грунту, але її показники протягом вегетації гороху мають оптимальні значення та суттєво не впливають на його ріст і розвиток. Установлено, що способи обробітку грунту збільшують кількість агрономічно цінних і водотривких агрегатів в орному шарі грунту, що сприяє підвищенню його стійкості до ерозії. За рахунок зниження витрат пального та непоновлюючої енергії способи безполицевого обробітку дають змогу скоротити загальні витрати на проведення основного. Зауважено, що чизельний обробіток дає змогу одержати сталі врожаї гороху, а також забезпечити найбільший умовно чистий прибуток.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / О.Б. Карнаух; Нац. аграр. ун-т. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Доосліджено вплив поверхневого, мілких, середнього і глибоких зяблевих обробітків під цукрові буряки на умови вирощування, врожайність та якість коренеплодів. Встановлено можливість за умов південного Лісостепу України на чорноземних грунтах зменшувати глибину основного обробітку грунту під цукрові буряки з 30 - 32 до 20 - 22 см практично без зниження врожайності коренеплодів. Збір цукру за даних умов був дещо вищим, що зумовлено кращими технологічними показниками якості коренеплодів. Зазначене зменшення глибини основного обробітку найбільш економічно та енеогетично доцільне.

Источник: Автореф. дис... канд. с.-г. наук: 06.01.01 / Г.А. Давиденко; Нац. аграр. ун-т. — К., 2006. — 21 с. — укp.

Аннотация: Вивчено грунтозахисну й агрономічну ефективність протиерозійного комплексу, який включає систему землеробства з контурно-меліоративною організацією території (КМОТ), одним з елементів якої є грунтооохоронні заходи постійної дії у вигляді протиерозійних гідротехнічних споруд і стокорегулюючих лісосмуг, а також безполицевий обробіток грунту та грутнозахисні сівозміни, насичені багаторічними травами. Виявлено позитивну дію тривалого застосування цього комплексу на зменшення ерозійних процесів і покращання агрофізичних та агрохімічних показників чорнозему типового слабо- та середньозмитого за тривалий період. Поглиблено поняття щодо впливу елементів КМОТ, безполицевого способу оборобітку, удобрення та вирощуваних культур на зменшення втрат грунту від змиву, що дозволяє прогнозувати застосування заходів для удосконалення існуючих систем землеробства на схилових землях.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины