Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Геодезия


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / В.М. Новосад; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2001. — 18 с. — укp.

Аннотация: Доведено можливість підвищення удвічі точності нівелювання III класу завдяки застосуванню спеціального мікрометра, який дозволяє вести нівелювання методом суміщень середньої нитки сітки з краєм сантиметрових ділень рейки. Проведено порівняльні дослідження можливих програм модифікації нівелювання I класу. На підставі результатів експериментів показано переваги модифікованих програм.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / З.Р. Тартачинська; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розв'язано задачу побудови геоїда та відновлення аномалій сили ваги за даними супутникової альтиметрії в регіоні Чорного та Азовського морів з використанням методів колокації та регуляризації. Запропоновано обчислювальну схему методу регуляризації з додатковими умовами. Одержано просту залежність параметра регуляризації від дисперсії поля та помилок вихідних даних. Доведено можливість використання коваріаційної функції точкового типу для інверсії аномалій сили ваги за даними альтиметрії. Виконано порівняння одержаних результатів з незалежними даними морської гравіметрії.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / І.М. Цюпак; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено розробці методики та алгоритму визначення параметрів обертання Землі (ПОЗ), їх похідних з обробки лазерних спостережень ШСЗ, розробці алгоритму прогнозування координат полюса. Розроблено методику одночасного інтегрування рівнянь руху ШСЗ із системою варіаційних рівнянь для ізохронних похідних та часткових похідних від біжучого вектора стану супутника за ПОЗ, їх похідних, алгоритм визначення різниці часу (UTIR-UTC) за результатами лазерних спостережень ШСЗ. Отримано 13 розв'язків для рядів ПОЗ та їх перших і других похідних у різних комбінаціях параметрів з обробки лазерних спостережень основної кампанії міжнародного проекту MERIT. Виконано Фур'є-аналіз рядів ПОЗ та їх швидкостей зміни, отриманих в роботі та визначених різними міжнародними центрами обробки супутникових вимірів. Порівняльний аналіз результатів свідчить про добру узгодженість отриманих у дослідженні рядів ПОЗ і швидкостей їх зміни з визначеннями міжнародних організацій. Модель прогнозування координат полюса складено з двох частин: математичної та стохастичної. Математичну модель представлено сумою рядів Фур'є з різними базовими періодами: шестирічним, чандлеровим та річним. Здійснено прогноз координат полюса для одиного року.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / І.М. Торопа; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Доведено, що для досягнення високої точності результатів GPS спостережень необхідно враховувати регіональні властивості вертикальних профілів метеорологічних величин та індексу показника заломлення (ІПЗ). Проведено аналіз точності існуючих аналітичних моделей для визначення складових зенітної тропосферної затримки за великим обсягом матеріалів аерологічних зондувань у західному регіоні України в 2002 - 2003 рр. Встановлено емпіричну залежність зміни ІПЗ водяної пари з висотою, а також оптимальні для даного регіону межі висот нейтральної атмосфери (НА), до яких потрібно враховувати суху та вологу складові ІПЗ. Розроблено метод урахування річних динамічних властивостей НА в регіоні з метою визначення сухої та вологої складових лінійної затримки сигналів супутників, який суттєво підвищує точність врахування впливу НА на супутникові спостереження.

Источник: Автореф. дис... д-ра. техн. наук: 05.24.01 / Петро Гервазійович Черняга; Державний ун-т "Львівська політехніка". — Л., 2000.

Аннотация:

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.24.01 / А.С. Мазницький; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 33 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено, що геодизичні методи базуються на застосуванні високоточного нівелювання, полігоно- та світовіддалеметрії, кутових вимірюваннях, техногенних геодинамічних полігонах, а також вимірюваннях деформацій, елементів обв'язки устя експлуатаційної свердловини. Розроблено систему фізико-математичного моделювання напружено-деформованого стану колектора, гірничих порід, що його вміщують, осідань і деформацій земної поверхні. Одержано робочі формули для визначення зони впливу розробки родовищ вуглеводнів на земну поверхню та час проходження амплітуди стиснення колектора до земної поверхні. Зазначено, що методи базуються на механіці суцільного середовища з використанням моделі трифазної квазітрьохмірної фільтрації флюїду у пористому середовищі. Запропоновано алгоритм і програмне забезпечення шодо визначення просторового положення осі стовбура свердловини з оцінкою характерної точки або вибою у плані через еліпс та у просторі через еліпсоїд помилок із заданою імовірністю. Розглянуто метод ампроксимації геометричних параметрів природних колекторів. На підставі формул рівноваги тиску газу, температури та глибини у флюїдному середовищі розроблено методику оптимізації обсягів закачування газу у підземне сховище, визначено межові пластові тиски за умов циклічної експлуатації ПСГ у пористих кристалах.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / В.Г. Павлик; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 15 с. — укp.

Аннотация: Показано, що основною причиною сезонних вертикальних зрушень і нахилів земної поверхні є періодичні варіації запасів вологи грунту. Розглянуто дію окремих складових цього фактора на вертикальні зміщення. Встановлено залежність величини вертикальних деформацій від глибини від поверхні землі і нахилу місцевості. На основі територіального розподілу грунтів за їх механічним складом зроблено якісну оцінку можливих сезонних вертикальних зрушень різних регіонів України. Розглянуто вплив гідротермічних факторів на результати геометричного нівелювання.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Б.Б. Паляниця; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 16 с. — укp.

Аннотация: Визначено шляхи розв'язання задачі врахування впливу атмосфери на точність супутникових вимірів. Проведено оцінку існуючих методів обчислення атмосферної поправки у супутникові віддалемірні виміри в оптичному та радіодіапазонах з використанням комп'ютерного моделювання. Досліджено залежність величини атмосферної поправки від стану вертикальних профілів метеорологічних параметрів. Проведено апроксимацію річної зміни атмосферної поправки для оптичного та радіодіапазонів за даними метеорологічних станцій Львова та Одеси поліномами 3-го та 4-го степенів. Запропоновано метод визначення атмосферної поправки у супутникові виміри в радіодіапазоні. Розроблено модифіковані формули Саастамойнена для обчислення сухої складової атмосферної поправки у Південно-Західному регіоні України для літнього та зимового періодів, що забезпечують підвищення точності визначення даної складової у порівнянні з класичною формулою.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / В.Т. Липський; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 27 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено питання оптимізації технологій та організації виробництва щодо створення, оновлення, зберігання та видачі користувачам геоінформаційних систем топографічних цифрових карт для формування просторово-орієнтованих топографічних баз. Уперше розглянуто підходи до створення системи контролю інформації на різних стадіях технологічних маршрутів та методичні засади організації роботи з нормування праці у разі використання окремих операцій і комплексних норм на створення номенклатурного аркуша. На базі обгрунтованої математичної моделі розроблено теорію та одержано основні формули для створення базової моделі автоматизованої картографічної системи й організаційної структури керування виробництвом. Запропоновано методики для аналізу технічних засобів і спеціалізованих технологічних програм, машинно-програмних комплексів, а також методологію та структуру аналізу функціональної діяльності виробництва, які є базою для формування виробничих підрозділів і динамічного розвитку модулів системи та виробництва. Показано, що основним критерієм під час створення топографічних цифрових карт є система класифікації та кодування топографічних об'єктів, яка впливає на об'єм номенклатурного аркуша та його вартість.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.24.01 / Ф.Д. Заблоцький; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 35 с.: рис. — укp.

Аннотация: Визначено особливості просторово-часових змін показника заломлення повітря в полярних регіонах і вплив представлення граничного шару атмосфери на величину астрономічної рефракції та атмосферної затримки під час супутникових віддалемірних спостережень. Розроблено алгоритми обчислення інтегрального кута астрономічної рефракції, за її аномаліями оцінено придатність таблиць рефракції для полярних регіонів. Встановлено величину впливу температурної інверсії на астрономічну рефракцію. Наведено моделі атмосфери для її визначення на Антарктичному узбережжі та в Центральній Антарктиді. Запропоновано способи визначення кута астрономічної рефракції за спостереженнями Сонця на великих зенітних відстанях і коефіцієнта земної вертикальної рефракції. Встановлено, що позатропосферна частина вологої складової зенітної затримки у GPS виміри в полярних регіонах в літній період сягає 20 % і більше від її повної величини. Розроблено моделі атмосфери для визначення зенітної тропосферної затримки на станціях Антарктичного узбережжя.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / Р.Т. Демус; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 18 с. — укp.

Аннотация: Виведено формули для визначення середніх квадратичних похибок параметрів горизонтальних деформацій через прирости координат пунктів та похибки векторів зміщень у вихідну та наступні епохи спостережень. Встановлено кількісні значення очікуваних похибок параметрів горизонтальних деформацій залежно від конфігурації мереж за заданими величинами зсувів геодезичних пунктів. Визначено та рекомендовано мінімальну необхідну точність визначення векторів зміщень для виводу параметрів горизонтальних деформацій земної поверхні з повторних геодезичних спостережень на локальних геодинамічних полігонах. Розроблено методику визначення та оцінки точності параметрів горизонтальних деформацій земної поверхні за векторами зміщень та їх похибками у вихідному та наступну періодах спостережень, одержаними з урівноважених мереж. За запропонованою методикою визначено горизонтальні деформації та їх похибки на геодинамічному полігоні Рівненської АЕС. На підставі розрахованих значень компонент деформацій побудовано графіки їх розподілу за територією полігону та проведено їх аналіз.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / В.М. Ламбін; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 16 с.: рис. — укp.

Аннотация: На основі статистичного багатофакторного аналізу встановлено залежність пошкодження підкранових колій від ряду негативних факторів і визначено їх значимість. Розроблено та досліджено методику визначення перекосів мостів кранів на основі удосконаленої мережі мікротрілатерації та її математичної обробки. На базі геометричного моделювання мережі визначено необхідну точність вимірювання її параметрів. Запропоновано методику визначення розворотів мостових кранів під час руху у горизонтальній площині з застосуванням лазерних приладів. Наведено методику визначення розворотів мостових кранів під час руху за допомогою електромеханічного пристрою, принцип дії якого базується на порівнянні відстаней, пройдених співвісними ходовими колесами. Розроблено та досліджено автоматичний апаратно-програмний комплекс для безперервного визначення розворотів кранів під час руху, що дозволяє оцінювати стан крану у процесі його експлуатації з метою попередження аварій.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / О.М. Смірнова; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2002. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Зроблено ретроспективний аналіз історії вивчення, методів дослідження та картографічного представлення вертикальних рухів земної поверхні за результатами повторного нівелювання, яка враховує геоморфологічну стійкість реперів та геометрію тектонічних блоків. За цією методикою складено карти градієнтів швидкостей вертикальних рухів земної поверхні Кримського та Карпатського регіонів. З метою оптимізації картографічних зображень вертикальних рухів земної поверхні встановлено аналітичну залежність для визначення оптимального ступеня фільтрації баз даних за результатами їх статистичного аналізу. На підставі статистичного аналізу баз даних складено карти градієнтів швидкостей вертикальних рухів земної поверхні Криму та Карпат та швидкостей вертикальних рухів земної поверхні рівнинної частини Східної Європи, Кавказу та Динарід максимальної інформативності. За складеною картою Карпатського регіону встановлено взаємозв'язок поля градієнтів вертикальних рухів земної поверхні з неотектонікою, розломною тектонікою, деформаційними процесами, а також з сейсмічною активністю регіону.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.24.01 / К.Р. Третяк; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2004. — 36 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні засади оптимізації проектування, вимірювань та опрацювання кінематичних геодезичних мереж, зокрема створюваних за супутниковими радіогравітаційними технологіями. З використанням розроблених алгоритмів зазначеного опрацювання, які протягом тривалого часу перманентно оновлюються та експлуатуються, визначено параметри трьох узагальнених джерел похибок результатів опрацювання державних висотних мереж. Розроблено засади та алгоритми оптимального проектування вимірів у зазначених мережах. Запропоновано теорію та методи опрацювання й оцінки точності кінематичних геодезичних мереж і фільтрації випадкових чинників на кінцеві результати їх опрацювання. Розроблено методи та алгоритми оптимального проектування GPS-мереж. Експериментально встановлено залежності точності вимірювання складових векторів GPS-приймачами від тривалості вимірів і довжини векторів. З метою підвищення точності побудови GPS-мереж створено методику врахування ексцентриситетів фазових центрів антен GPS-приймачів у разі обробки мереж. Теоретично обгрунтовано та експериментально доведено ефективність апостеріорної оптимізації вимірів у даних мережах, що дає змогу підвищити достовірність і точність кінцевих результатів опрацювання геодезичних мереж. Розроблено теоретичні засади та методику оптимального проектування просторових кінематичних мереж і визначення деформацій напірних трубопроводів ГЕС.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.24.01 / І.С. Тревого; Держ. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 1999. — 33 с. — укp.

Аннотация: Запропоновані нові шляхи вирішення проблем побудови планових міських геодезичних мереж. Вони грунтуються на розроблених нових теоретичних положеннях, методиці розрахунку точності світловіддалемірної полігонометрії, методах мінімізації і врахування помилок світловіддалемірних вимірів, оптимальній конструкції взірцевого геодезичного базису з виміром його ліній GPS-методом та ефективній і оптимальній методиці еталонування світловіддалемірів, методиці врахування горизонтальної рефракції в міських мережах; методиці врахування динаміки геодезичних пунктів на високих спорудах.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / О.Б. Мазикіна; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено автоматизовану лазерну систему, удосконалено методику визначення геометричних параметрів підкранових колій, яка забезпечила підвищення точності та оперативності геодезичних робіт за умов безперервного технологічного процесу. Викладено алгоритм та автоматизовану технологію обробки фотознімків на персональному комп'ютері з використанням пакета програм. Встановлено зміни просторового положення підкранових колій від терміну їх експлуатації, динамічних, а також статистичних навантажень. Розроблено та удосконалено методи, що базуються на використанні приладів та пристроїв, які підвищують точність геодезичних вимірювань геометричних параметрів системи кран - підкранових колій.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / І.Ф. Гарасимчук; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2003. — 20 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено і впроваджено у виробництво оперативний метод визначення об'ємів грунту, який базується на створенні цифрової моделі поверхні за результатами електронної тахеометричної зйомки з урахуванням впливу вертикальної рефракції на результати тригонометричного нівелювання. Створено спеціальну експериментальну спостережну станцію з оптимальною кількістю геодезичних пунктів для циклічних спостережень за визначенням об'ємів грунту. Визначено оптимальну відстань між пікетними точками для відображення рельєфу поверхні споруди з допустимою точністю. Розроблено методику обчислення еквівалентних висот напрямків на кожну пікетну точку за результатами тахеометричної зйомки поверхні.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / С.Д. Крячок; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 15 с.: рис. — укp.

Аннотация: Запропоновано та теоретично обгрунтовано новий метод відтворення оптичної вертикалі з рідинними компенсаторами, який полягає у використанні високоточних автоколімаційних вимірювань, виправленні похибок виготовлення елементів оптичної системи ПВП на стадії виготовлення та можливості зміни рідинного компенсатра з урахуванням температурного діапазону його використання, що дозволяє підвищити точність вертикального проектування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / І.Б. Романишин; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2006. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні засади та практичні рекомендації стосовно технології оптимального моделювання GPS-мереж. Створено проект мережі перманентних супутникових радіонавігаційних станцій (ПСРНС) України та розраховано місця та черговість установлення нових ПСРНС. Установлено новий інтегральний критерій конфігурації сузір'я супутників IGDOP. За допомогою визначеної формули залежності середньої квадратичної похибки виміру довжини вектора від параметра IGDOP, довжини самого вектора та тривалості спостережень є можливим прогнозування точності визначення векторів. Розраховано економічний ефект від впровадження мережі ПСРНС для геодезичного виробництва.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.24.01 / О.А. Островська; Нац. ун-т "Львів. політехніка". — Л., 2005. — 20 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: Уперше показано, що у разі термічної турбулентності до висоти 3 м над підстеляючою поверхнею аномальний вертикальний градієнт показника заломлення та температури змінюються обернено пропорційно до еквівалентної висоти променя. Установлено, що за умов динамічної турбулентності аномальні вертикальні градієнти температури та рефракція змінюються обернено пропорційно до еквівалентної висоти променя. Розроблено флуктуаційний метод врахування аномальної рефракції за динамічної турбулентності атмосфери, який дає змогу визначити еквівалентні висоти променя за коливаннями фази візирних цілей. Установлено, що у прошарку атмосфери 1 - 260 м частота максимальних флуктуацій зображень залежить від вертикальних градієнтів температури та висоти світлового променя та змінюється у межах від 2 - 3 Гц до 0,5 Гц. Виведено формулу поправки за рефракцією, яка обумовлена вологістю повітря та не враховує градієнтні виміри вологості.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины