Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Гидравлика и инженерная гидрология


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / В.І. Орел; Укр. держ. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2003. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Одержано систематичні експериментальні дані для турбулентних течій води з додатками поліакриламіду в трубопроводах з раптовими звуженнями та розширеннями потоку. Одержано залежності для обчислення втрат напору в раптових звуженнях і розширеннях труб, який базується на тому, що в тих місцевих опорах, де переважають втрати на тертя, додатки понижують гідродинамічний опір, а в разі домінування опору форми - збільшують його. Запропоновано та обгрунтовано метод перерозподілу витрат рідини між декількома трубопроводами введенням у потік гідродинамічно активних додатків. Удосконалено відомий спосіб обчислення втрат енергії в прямій циліндричній трубі за питомою потужністю, що витрачається на подолання опору потоку та розповсюджено його на раптове розширення труби.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / О.Д. Коваль; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Обгрунтовано фізичну модель кавітаційного впливу на багатокомпонентні неньютонівські рідини типу піролізної смоли, термогазойлю, коксохімічної сировини, крекінггазойлю. Описано процес перемішування рідин у мішалках і проточних змішувачах за умов дії на рідину кавітації. Розроблено експериментальні стенди та наведено результати дослідження для аналізу наслідків кавітаційного впливу на багатокомпонентні середовища. Проведено реологічні дослідження таких середовищ для доведення гіпотези про те, що у певному діапазоні температур і градієнтів швидкостей ці середовища можна описати степеневим законом Оствальда де Віля. Виявлено, що під час проходження досліджуваних середовищ та їх сумішей через кавітаційний змішувач, у ряді випадків відбувається помітна зміна реологічних властивостей, зокрема, коефіцієнта динамічної в'язкості. Даний ефект дозволяє розробити методики, пов'язані з транспортуванням продуктів із меншими енергетичними витратами. Визначено критерії, що дозволяють оцінити ступінь кавітаційного впливу на складне реологічне середовище. На підставі результатів експериментальних досліджень і математичного опису процесів перемішування запропоновано методики розрахунку кавітаційних змішувачів-реакторів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / В.Ф. Коваленко; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено проблемі визначення гідродинамічних параметрів плівкових течій аномально-в'язких рідин на конічних поверхнях, що застосовуються в харчовій, фармацевтичній, хімічній промисловостях. За результатами досліджень плину в тонких рідинних шарах поверхонь різного типу узагальнено та проаналізовано основні закономірності таких течій. Встановлено, що відмінною рисою плівкової течії на конічній поверхні, на відміну від плоских і циліндричних, є той фактор, що течія на них відбувається уздовж поверхні з кривизною, яка змінюється за довжиною. У процесі створення математичної моделі в якості вихідного використано положення про взаємозв'язок плівкової течії на конічній поверхні з течією у розподіленому пристрої, що забезпечує перехід від напірної течії до течії у плівці. Знайдено функцію, що коректує відмінність у визначенні таких інтегральних характеристик потоку, як щільність зрошення та товщина плівки для конічної поверхні в порівнянні з циліндричною. Фізичне моделювання здійснено на експериментальному стенді з використанням модельних рідин, в якості яких обрано водні розчини полівінілового спирту та карбоксиметилцелюлози різної концентрації. Експериментально отримано залежності, що визначають вплив кута поверхні на щільність зрошення, зміну товщини плівки за довжиною залежно від реологічних властивостей середовища і кривизни поверхні, відповідне критеріальне співвідношення, що характеризує розглянуту течію. На підставі отриманих аналітичних і експериментальних результатів розроблено методику розрахунку найважливіших характеристик робочих елементів плівкових апаратів, у яких використовуються конічні поверхні. Виявлено ефекти, що супроводжують плівкову течію на конічних поверхнях і зв'язані з поводженням волокнистих включень у плівці.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / В.С. Іванов; Нац. ун-т вод. госп-ва та природокористування. — Рівне, 2005. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Досліджено актуальне питання збереження та відновлення рибних запасів України. Запропоновано доставляти плідників риби до місць нересту за допомогою ємностей, обладнаних циркуляційною гідравлічною системою життєзабезпечення. Здійснено теоретичні й експерментальні дослідження циркуляційної системи рибовозного контейнера в цілому, а також окремих її елементів. Одержано основне рівняння руху води у такому контейнері. Наведено методику розрахунку ємності для перевезення плідників живої риби та розроблено її конструкцію.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / М.Д. Швець; Рівн. держ. техн. ун-т. — Рівне, 2000. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто актуальне питання розрахунку нової конструкції напірного колектора насосної станції, загальна подача якої не була б зумовлена порядком вмикання насосів у роботу. Розкрито причини виникнення додаткових гідравлічних опорів, подано методику їх розрахунку, а також розрахунку колектора подібної конструкції.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / А.С. Карагяур; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2003. — 17 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено однопараметричну одномірну математичну модель турбулентного переносу тепла за глибиною малопроточних стратифікованих водоймищ, із враховуванням впливу сукупності основних метереологічних і технологічних чинників: вітрового перемішування, температурної стратифікації, скиду та забору циркуляційної води з водосховища. Запропонована математична модель дає змогу прогнозувати динаміку вертикальної термічної структури малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів і, відповідно, їх охолоджувальну здатність. Розроблено метод інженерного розрахунку роботи такого водосховища-охолоджувача. Цей метод, заснований на розробленій моделі, враховує процеси, що відбуваються у ближнім полі та в околицях водозабору. На підставі результатів теоретичного дослідження динаміки вертикальної термічної структури дальнього поля оцінено ефективність різних схем використання малопроточних стратифікованих водосховищ-охолоджувачів. Розроблено більш ефективну, у порівнянні з існуючими, комбіновану схему використання зазначених водоймищ. Ця схема дає змогу підвищити середнє значення ККД турбін ТЕС та АЕС протягом теплого періоду року.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / О.Г. Ісакієва; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Одержано формули вертикальних профілів осереднених швидкостей за глибиною потоку, що заріс гнучкою водною рослинністю. Розроблено двошарову модель для розрахунку пропускної спроможності широких відкритих водотоків (каналів та малих рік), в якій враховано вплив гнучкої рослинності на гідравлічні та динамічні характеристики водотоку. Запропоновано метод інженерного розрахунку роботи зарослих водотоків. Достовірність теоретичних досліджень перевірено шляхом зіставлення їх з натурними даними.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / О.О. Тертичний; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 18 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено математичну модель охолоджувальної здатності комбінованої системи технічного водопостачання ТЕС та АЕС, що складається з мілководного водосховища-охолоджувача (ВО) та стаціонарних (СБСО) або плаваючих автономних бризкальних систем охолодження (ПАБСО), розташованих на його акваторії. Зазначено, що дана модель враховує взаємний вплив окремих охолоджувачів і базується на системі двовимірних рівнянь Сен-Венана, плановому рівнянні теплопровідності та рівнянні для числа випаровування, яке характеризує бризкальну систему охолодження (БСО). Для оцінки охолоджувальної здатності комбінованої системи охолодження ВО - СБСО та ВО - ПАБСО модифіковано рівняння теплового балансу, що враховує взаємний вплив водосховища та бризкальної системи, розташованої на його акваторії. Виконано розрахунки охолоджувальної здатності комбінованих систем охолодження ВО - БСО, основаних на модельних водосховищах та водосховищі-охолоджувачі Зміївської ТЕС за допомогою удосконаленої планової гідротермічної моделі та модифікованого методу теплового балансу, встановлено задовільний збіг одержаних результатів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / Ю.Ю. Дендаренко; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2004. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано та експериментально досліджено системи радіальних водяних струменів-екранів, які забезпечують захист вертикальних сталевих резервуарів з нафтопродуктами від теплового впливу факела полум'я. Узагальнено результати досліджень та одержано емпіричні залежності, які використовуються у розрахунках пристроїв для створення радіальних водяних струменів-екранів, обгрунтовано достатню їх точність. Уперше встановлено та експериментально перевірено параметри радіальних водяних струменів-екранів для захисту від дії теплового потоку вертикальних сталевих резервуарів з нафтопродуктами. Одержано розв'язання нестаціонарної теплової задачі стосовно прогріву тіла вертикального сталевого резервуара та середовищ, що знаходяться всередині, з урахуванням конвективних теплових потоків, які обумовлені пожежею. Здійснено розрахунки розподілення температур у тілі резервуара та підігріву середовища, що знаходиться всередині, що дало змогу визначити гідравлічні параметри та характеристики насадків для створення радіальних водних струменів-екранів. Розроблено методику їх розрахунку для струменеутворюючих пристроїв з метою мінімізації витрат води, скорочення чисельності персоналу та підвищення рівня його безпеки за умов пожежі.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16. / В.М. Жук; Рівнен. держ. техн. ун-т. — Рівне, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Розроблено і науково обгрунтовано методики регулювання витрати рідини в трубопроводах за допомогою гідродинамічно-активних додатків (ГДАД) з використанням ефекту Томса. Розглянуто три завдання регулювання: стабілізацію витрати рідини у трубопроводі при змінному перепаді тиску на його кінцях, перерозподіл витрати рідини між декількома трубопроводами, зменшення ступеня нерівномірності роздачі рідини у трубопроводах із відбором за шляхом. Експериментально доведено, що у сильно розведених полімерних розчинах із масовими концентраціями до 10...50 ppm зменшення коефіцієнту гідравлічного тертя обумовлено збільшенням концентрації за лінійним законом, а значення гідродинамічної ефективності обернено пропорційно до діаметра труби у степені, що майже дорівнює одиниці. Досліджено діапазон економічно доцільного використання ГДАД з метою зменшення втрат енергії за довжиною труб. Розроблено та запатентовано спосіб регулювання витрати рідини у трубопроводі введенням у потік ГДАД та відповідного регулятора витрат.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.16 / М.М. Хлапук; Рівнен. держ. техн. ун-т. — Рівне, 1999. — 34 с. — укp.

Аннотация: Дисертацію присвячено питанням теоретичного опису сумісного процесу фільтрації у зернистому середовищі та суфозійних явищ, які виникають під дією сил з боку фільтраційного потоку. Розроблено математичну модель, яка описує фільтрацію в усьому грунтовому масиві і деформації (суфозію, кольматаж) у зоні дії градієнтів напору, вищих за критичні, на основі якої поставлено крайові задачі нелінійної фільтрації. Отримано аналітичні розв'язки задач фільтрації під час стабілізації суфозійних процесів, які можна безпосередньо використати у вирішенні актуальних практичних проблем. Лабораторними дослідженнями деформаційних процесів у грунті довкола дренажних конструкцій та зволожувачів визначено адекватність теоретичних розв'язків дослідним даним. Запропоновано залежності для фільтраційного розрахунку дренажних конструкцій із урахуванням механічної суфозії та кольматажу, які виникають у грунті придренної зони.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.16 / Д.А. Дмитрієв; Рівнен. держ. техн. ун-т. — Рівне, 2001. — 17 с. — укp.

Аннотация: Здійснено експериментальні та теоретичні дослідження деформаційних процесів у несуфозійних і суфозійних незв'язних грунтах у навколодренній зоні під час роботи дренажної системи у режимі осушення, підгрунтового зволоження та циклічному режимі. Експериментально підтверджено, що деформації грунтів негативно впливають на фільтраційні процеси у навколодренній зоні. Запропоновано практичні рекомендації щодо розрахунку й експлуатації осушувально - зволожувальних систем.Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины