Диссертации и авторефераты Украины
Перейти на каталог
Каталог авторефератов

Я ищу:
Содержимое электронного каталога украинских диссертаций

Авторефераты / Технические науки / Вентиляция, освещение и теплогазоснабжение


Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / О.Е. Ілляш; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена питанням підвищення ефективності систем штучного мікроклімату тваринницьких будівель. Встановлено, що підвищена енерговитратність існуючих систем зумовлена недосконалістю їх структурної організації та некоректністю математичного моделювання. Запропоновані нові способи структурної побудови систем і розроблені дво- і триступеневі безпаливні системи з узгодженим характером енергетичних зв'язків. Теоретично обгрунтована і експериментально підтверджена їх висока ефективність, яка більш ніж удвічі перевищує існуючі енергозберігаючі рішення.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / Ю.К. Припотень; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 19 с. — укp.

Аннотация: Визначено критерій комфортності для променевих систем опалення. Розглянуто особливості сприйняття людиною інфрачервоного випромінювання. Розроблено математичну модель теплового режиму приміщення, яка враховує особливості інфрачервоного опалення (пряме опромінення людини та поверхонь, напрямок теплових потоків від нагрітих поверхонь огороджувальних конструкцій до внутрішнього та зовнішнього повітря, можливість створення різних температурних умов на загальній площі приміщення в процесі забезпечення комфортного стану людини. Наведено математичну модель теплоповітряного режиму, яка враховує взаємозв'язок систем променевого опалення та вертиляції приміщення. Досліджено особливості розрахунку теплоповітряного режиму під час використання місцевої вентиляції.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / Н.Ю. Колесник; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт.. — Х., 2000. — 20 с. — укp.

Аннотация: Досліджено систему використання низькопотенційних теплових вторинних енергоресурсів для гарячого водопостачання на прикладі комбінованої масляно-випарної системи охолодження трансформаторів. Встановлено, що використання системи охолодження знижує температуру масла в баці трансформатора, збільшує номінальну потужність на 5 - 10 %, зменшує різницю температур між верхніми та нижніми шарами масла, що скорочує знос ізоляції та збільшує термін її служби. Отримано теоретичні та експериментальні залежності, які дозволяють точно розрахувати густину теплового потоку на поверхні обмотки та визначити розмір поперечного перерізу витка проводу обмотки. Розроблено, запроектовано та впроваджено дослідний промисловий зразок комбінованої масляно-випарної системи охолодження трансформатора ТСМА 100/6.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / М.З. Фльор; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2005. — 20 с. — укp.

Аннотация: Розроблено, сертифіковано та упроваджено в об'єктах комунального господарства України у кількості більше, ніж 130 штук, жаротрубні водогрійні теплогенератори нової конструкції, що відрізняються високою енергоекологічною ефективністю (КПД складає 94 %, викиди оксидів азоту у 3 рази менше від нормативних), простотою виготовлення, газощільністю та маневреними якостями. Розроблено, сертифіковано та упроваджено автоматизовані блочні газові пальники ГБГ-2,5, з плавним регулюванням теплової потужності та витрат повітря з метою комплектації жаротрубних теплогенераторів потужністю 1,0 МВт. Створено пристрій пропорціоналізатора, який забезпечує постійність заданого технологічними умовами значення коефіцієнта надлишку повітря за змінного теплового навантаження котлоагрегата. Здійснено упровадження розроблених жаротрубних теплогенераторів з регулювальними газовими пальниками типу ГБГ-2,5 на підприємствах ОКП "Донецьктеплокомуненерго" та одержано річний економічний ефект більш, ніж 2,5 млн грн.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.03 / С.А. Горожанкін; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2004. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні засади оптимізації та метод розрахунку енергоекологічно ефективних джерел теплоти для систем опалення, гарячого водопостачання та кондиціювання повітря. Створено узагальнену математичну модель установок з термотрансформаторами, що діють за циклом Стірлінга. Кількісно оцінено параметри установок, складових втрат енергії. Зазначено, що розрахункова схема дає змогу розшири кількість обчислених параметрів, та знаходити між ними залежності. Розроблено метод замкнутої оптимізації для визначення раціональних значень параметрів на етапі проектування. Запропоновано нові схеми машин Стірлінга, які підвищують їх потужність і коефіцієнт корисної дії. Досліджено параметри термотрансформаторів з урахуванням типу їх привода, конструктивних особливостей, виявлено шляхи підвищення ефективності. Досліджено параметри теплових насосів з тепловою потужністю до 400 кВт, ефективним ККД до 0,6, виявлено межі їх практичного застосування для цілей теплохолодопостачання. Надано практичні рекомендації з вибору оптимальних параметрів установок для систем теплопостачання та кондиціювання повітря будинків і споруд.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / В.І. Холодов; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: З метою розробки методики та апаратурного комплексу дистанційного виявлення витоків газу проведено математичне і фізичне моделювання. У процесі математичного моделювання здійснено розрахунки температурного поля на поверхні грунту за умов непорушеного стану герметичності газопроводу та за наявності витоку газу. Створено дослідний полігон для фізичного моделювання процесу формування температурної аномалії за наявності витоку газу на діючому газопроводі. Змодельовано витоки газу з верхньої, нижньої та бокової поверхонь газопроводу з різним дебітом (від 70 до 6400 м3/за добу). Проведено дослідження процесу формування температурного та газометричного полів. Визначено їх фізичні та геометричні характеристики - час формування температурної аномалії на поверхні, її значення і геометричні розміри, вміст вуглеводнів у приповерхневому шарі грунту та в приземному шарі повітря. За результатами досліджень висвітлено методику й апаратурний комплекс дистанційного виявлення витоків газу. Проведено відомчі випробування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / В.В. Шарков; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1999. — 20 с. — укp.

Аннотация: В роботі наведені результати визначення величини споживання теплоти при різних режимах відпускання і неповній забезпеченості споживачів приладами обліку теплової енергії. Отримані залежності для визначення розрахункових теплових навантажень в умовах, які відрізняються від прийнятих для центрального регулювання відпуску теплоти, при відключенні систем вентиляції, а також при зміні площі поверхні нагріву опалювальних приладів системи опалення. Розроблена методика коректування величини відпуску теплоти на централізоване гаряче водопостачання при відсутності у споживачів приладів обліку. У результаті аналізу впливу визначальних факторів на велечину витікання теплоносія із водяних теплових мереж отримані відповідні розрахункові залежності.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / С.О. Бугаєвський; Харк. держ. автомоб.-дорож. техн. ун-т. — Х., 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена вирішенню актуальної проблеми створення технологічних, екологічно безпечних складів на основі доступних місцевих компонентів для ремонту залізобетонних і, зокрема, мостових конструкцій. Створення складів базується на використанні портландцементу, поширених низькомодульних пісків і комплексної домішки, компоненти якої дозволяють різноманітними засобами проводити відновлення захисного шару бетону й арматури залізобетонних конструкцій без припинення руху транспорту. Встановлено механізми дії окремих компонентів і комплексної домішки в цілому на підвищення адгезії до поверхні, що ремонтується. Доведено позитивний вплив комплексної домішки на фізико-механічні та експлуатаційні властивості дрібнозернистих бетонів у відновлених захисних шарах мостових залізобетонних конструкцій. Досягнуто ідентичність деформативних властивостей відновленого захисного шару із дрібнозернистого бетону з комплексною домішкою з бетоном і сталевою арматурою мостових залізобетонних конструкцій.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.03 / В.П. Корбут; Київ. нац. ун-т буд-ва і архіт. — К., 2003. — 36 с.: рис. — укp.

Аннотация: Доведено переважний вплив на повітряно-тепловий режим теплових електростанцій (ТЕС) особливостей формування конвективних потоків у нагрітих вертикальних поверхонь котлів і в каналах між ними. Показано, що неврахування даного чиннику під час вибору схем організації повітрообміну і в розрахункових методиках призводить до значного температурного розшарування за висотою котельного відділення з відповідним переохолодженням нижніх та перегрівом верхніх зон, перевитратою теплової енергії на нагрів припливного та дуттьового повітря та значними тепловими втратами від обладнання. Сформульовано положення про необхідність переходу на зональні за висотою аераційно-механічні системи створення повітряно-теплового режиму з мінімізацією градієнта температур для зниження потужності термогравітаційних течій та раціонального тепловикористання. Запропоновано уточнену фізичну модель термогравітаційної турбулентної течії середовища у вертикальному каналі, а також систему вихідних рівнянь для теоретичного опису швидкісних, температурних і тепломасообмінних характеристик цієї течії. Вперше задачу визначення основних характеристик термогравітаційного потоку середовища розв'язано комплексно для всіх ділянок за висотою каналу для граничних умов першого та другого роду. На підставі результатів проведених за уточненими методиками експериментальних досліджень одержано дані стосовно характеристик термогравітаційних потоків у вертикальних каналах і вивчено вплив горизонтального струменевого перекриття каналу на характеристики термогравітаційного потоку в ньому. Визначено швидкості та температури повітря в об'ємах приміщень, а також температури поверхонь огороджень за різних умов та різних схем організації повітрообміну. За розробленою методикою числового моделювання одержано динамічні та теплові характеристики внутрішнього та зовнішнього повітряно-теплового режиму головних корпусів ТЕС з урахуванням взаємодії вітрового потоку з неізотермічними поверхнями цих споруд. Розроблено концепцію енергоощадних технологій створення повітряно-теплового режиму ТЕС з використанням багатозональних аераційно-механічних систем організації повітрообміну та тепловикористання.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / О.П. Крот; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2000. — 18 с. — укp.

Аннотация: Розглянуто проблему забруднення навколишнього середовища вуглеводнями, в тому числі канцерогенними. Розроблено й упроваджено ефективний спосіб очистки шкідливих вентиляційних викидів переробки нафтовідходів, що полягає в поєднанні термообробки та каталітичного окиснення (на двошаровому каталізаторі, перший за рухом газу - мангановорудний шар, другий - паладієвий; співвідношення об'ємів шарів відповідно 3:1). Проведено лабораторні дослідження ефективності розробленого способу очистки за умов окиснення вміщуючої канцерогени вуглеводневої суміші, а також за наявності в суміші сірководню та діоксиду сірки. Отримано кінетичні залежності каталітичного окиснення вуглеводнів. Досліди, що проведені на дослідно-промисловій установці термокаталітичної обробки газових викидів, доводять ефективність розробленого способу очистки.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / І.Г. Гевлич; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2004. — 18 с.: рис. — укp.

Аннотация: За допомогою комплексних експериментальних досліджень, проведених на натурній моделі жаротрубного теплогенератора, використання універсального газоаналізатора "EcoLine Plus" для теплових вимірів та аналізу продуктів згоряння спектрально-флуоресцентним методом встановлено вплив технологічних параметрів спалювання природного газу на рівень концентрації бенз(о)пірену. Розроблено математичну модель впливу на інтенсивність його утворення у жаротрубних теплогенераторах малої потужності кута установки завихрувача, ступеня неповноти змішання газу з повітрям у пальнику, коефіцієнта надлишку повітря, теплонапруженості топкового об'єму. Розроблено числовий алгоритм та програму "BENZOPYRENE", що дозволяє обчислювати за геометричними параметрами забудови її вихрову схему, розраховувати векторні поля швидкостей вітрового потоку у різних перетинах, визначати траєкторії переміщення забруднень від їх джерел у нестаціонарному режимі за часом, розраховувати дифузію забруднень від траєкторій їх переміщення, визначати концентрацію забруднень на території замкнутої забудови, встановлювати лінії рівних концентрацій у різних перетинах, одержувати інформацію у зручному для використання вигляді та масштабі. На підставі проведених теоретичних та експериментальних досліджень розроблено технологічний режим топкового процесу, який забезпечує мінімальні викиди бенз(о)пірену теплогенераторами малої потужності.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / С.О. Губар; Донбаська держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2004. — 19 с.: рис. — укp.

Аннотация: Розроблено теоретичні положення щодо впливу режимних характеристик роботи жаротрубних водогрійних теплогенераторів і їх геометричних параметрів на ефективність роботи камери згоряння. На підставі комплексних експериментальних досліджень, проведених на натуральній моделі жаротрубного теплогенератора потужністю 1,6 МВт з використанням новітнього обладнання для теплових вимірів та аналізу продуктів згоряння, одержано дані, які стали основою розробки математичної моделі теплообміну в циліндричній поточній камері й обгрунтовано модель впливу на інтенсивність утворення оксидів азоту в жаротрубних теплогенераторах малої потужності коефіцієнта надміру повітря в топці, ступеня перемішування газу з повітрям у пальнику, теплової потужності теплогенератора і турболізації потоку газоповітряної суміші. Розроблено методику та програмне забезпечення розрахунків на ЕОМ жаротрубних водогрійних теплогенераторів, створено концепцію їх проектування, що включає вибір згідно з потрібною тепловою продуктивністю з параметричного ряду відповідного типорозміру теплогенератора, його тепловий розрахунок за розробленою методикою та визначення основних характеристик технологічного процесу, що забезпечують мінімальний викид з продуктами згоряння оксидів азоту та максимальну теплову ефективність.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.03 / О.М. Тарадай; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 1998. — 37 с. — укp.

Аннотация: Робота присвячена вирішенню важливої народно-господарської проблеми підвищення ефективності роботи міських систем теплопостачання і економії палива. Обгрунтовані наукові принципи створення і промислового освоювання теплофікаційного обладнання з пластинчатими теплообмінними апаратами. Розроблена нормативна база їх впровадження. Розроблена методика оцінки теплової ефективності пластинчатих теплообмінних апаратів з системою показників: питомим коефіцієнтом теплоенергетичної ефективності, який враховує конструктивні та режимні параметри апарату, ексергетичним коефіцієнтом корисної дії, який визначає загальні необоротні теплові витрати, та економічними характеристиками. Удосконалений графо-аналітичний метод теплового розрахунку пластинчатих апаратів. У результаті узагальнення дослідних даних запропоновані критеріальні рівняння тепловіддачі та гідравлічного опору. Створено нове покоління вітчизняних теплообмінників, блочно-модульних установок для систем теплопостачання. Розроблені рекомендації з їх практичного застосування.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / О.В. Гвоздецький; Донбас. держ. акад. буд-ва та архіт. — Макіївка, 1999. — 19 с. — укp.

Аннотация: У дисертації пропонуються нові інформаційні технології управління складними опалювальними системами (ОС) за умов змінного споживання теплоти. Розроблено спеціальну структуру математичних моделей процесів, що відбуваються у системі теплопостачання. Задача оптимального управління ОС реалізується у режимі реального часу, що дозволяє оптимально розподілити теплове навантаження поміж опалювальними котельними; оптимально розподілити розходи теплоносія у елементах ОС; встановити оптимальний склад працюючих котлів у кожній з опалювальних котельних та оптимальний розподіл навантаження поміж цими котлами. Оптимальне управління ОС у режимі реального часу відбувається за допомогою програмного експериментально-обчислювального комплексу (ПЕОК), адаптованого до IBM PC/AT, а у відсутності комп'ютерного забезпечення - за допомогою спеціально розробленого пакету технологічних карт.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / І.В. Губар; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 1998. — 16 с. — укp.

Аннотация: Встановлено, що при виробництві полівінілхлоридного лінолеуму основними шкідливими компонентами у вентиляційних викидах є пара діоктилфталата та соляної кислоти. Теоретично і експериментально обгрунтована комплексна система знешкоджування газів від цих компонентів, заснована на принципах охолодження і тонкого очищення від діоктилфталату у фільтрах з пористого фторопласту, а від соляної кислоти - у пінних апаратах. Експериментально отримані рівняння для розрахунку питомої пропускної спроможності та коефіцієнта гідравлічного опору шару пористого фторопласту. Розроблена і випробована промислова установка і створена інженерна методика проектування газоочисної системи.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / В.В. Гранкіна; Харк. держ. техн. ун-т буд-ва та архіт. — Х., 2005. — 19 с. — укp.

Аннотация: Удосконалено метод захисту від сольових відкладів теплообмінних поверхонь системи водяного охолодження, базуючись на ситуаційному підході до керування захистом за умов використання обробки води комплексоном гідроксиетилендіфосфонато(-4-)цинк (ЦОЕДФ). Досліджено вплив сольових відкладів на температурний режим системи водяного охолодження і на параметри роботи газоперекачувального агрегату. Установлено залежність концентрації комплексона для забезпечення стабілізаційного режиму в системі водяного холодження від карбонатної твердості, індексу насичення, концентрації заліза у воді. Обгрунтовано та досліджено "відмивочний" режим від щільних сольових відкладень комплексоном ЦОЕДФ систем водяного охолодження дожимних компресорних станцій.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / О.В. Качан; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2001. — 20 с. — укp.

Аннотация: Запропоновано процес регенерації діетиленгліколю (ДЕГ) інтенсифікувати у роторних відцентрових апаратах (РВА), які створюють розвинену та постійно відновлювану поверхню масопередачі, активну взаємодію фаз. Розроблено математичну модель на засадах ймовірнісного об'єднання трьох послідовних умовно-залежних несумісних подій: створення необхідної поверхні десорбції; дифузії молекул води з крапель і плівок діетиленгліколю; поглинання водяної пари віддуваним газом. Створено алгоритм і програму "REGEN" для розрахунків оптимальних параметрів роботи РВА. Показано, що радіус ротора та його ширина, діаметр насадкового дроту визначають конструкційну працездатність апарата, а легко регулювальні параметри - температура процесу, питома витрата віддуваного газу та швидкість обертання ротора - поточний режим роботи РВА.

Источник: Автореф. дис... д-ра техн. наук: 05.23.03 / М.Д. Андрійчук; Донбас. нац. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2004. — 32 с.: рис., табл. — укp.

Аннотация: На підставі результатів експериментальних досліджень динаміки діючих об'єктів теплогенеруючих установок (ТГУ) потужністю 4 - 12 МВт уперше показано, що під час навантаження та розвантаження об'єкта його постійні часу різні. Це дало змогу обгрунтувати необхідність побудови спеціалізованих систем забезпечення теплових режимів для комплексного підвищення економічності та екологічності ТГУ. Одержано передатні функції теплогенеруючого об'єкта за різних режимів його роботи у зосереджених параметрах і у розподілених, показано сфери їх застосування. Розв'язок математичної моделі здійснено з використанням апроксимаційних виразів функцій Бесселя, що істотно полегшує розрахунок процесу нестаціонарного теплообміну. Запропоновано критерії оцінки значущості членів математичної моделі ТГУ, що базуються на її динамічній декомпозиції та дають змогу спростити математичну модель без внесення істотних погрішностей у кінцевий результат. Розвинуто теорію систем забезпечення теплових режимів ТГУ з питань ідентифікації об'єктів регулювання, побудови математичних моделей об'єктів, що дало змогу визначити закони регулювання, які підвищують економічність та екологічність ТГУ. Обгрунтовано доцільність використання регуляторів на елементах нечіткої логіки у системах забезпечення теплових режимів, що дозволяє підвищити ефективність ТГУ. Адаптовано до умов ТГУ математичну модель процесу поширення викидів у навколишнє середовище, запропоновано методику розрахунку характеристик викидів.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / О.Г. Яценко; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 1999. — 18 с. — укp.

Аннотация: Дисертація присвячена теоретичному і експериментальному вирішенню питань забезпечення високої надійності роботи котлоагрегатів при переведенні їх на спалювання мазуту зі зменшенням викидів в атмосферу продуктами згоряння високотоксичних речовин. Аналітично описані концептуальні механізми утворення відкладень на поверхнях нагрівання котлоагрегатів і їх видалення при дробовій очистці. Встановлено, що запиленість газів повністю визначається кількістю недопалу в загальній масі продуктів згоряння мазуту, яка обумовлюється вмістом кисню в топковій камері. При механічних очистках поверхонь нагрівання запиленість відходячих газів визначається переважно складовою, яка формується процесом очистки котла. Основними факторами, які впливають на викид бенз(а)пирену в атмосферу є механічний недопал і очистка поверхонь нагрівання. Встановлено залежність забруднення атмосфери сполуками ванадію від вмісту аерозолів у відходячих газах мазутних котлів. Радикальним рішенням, що дозволяє експлуатувати котли в режимах з низькими коефіцієнтами надлишку повітря, забезпечуючи як високу надійність роботи, так і мінімальний викид в атмосферу токсичних речовин, є оснащення мазутних котлів золовловлюючими пристроями.

Источник: Автореф. дис... канд. техн. наук: 05.23.03 / І.О. Редько; Донбас. держ. акад. буд-ва і архіт. — Макіївка, 2004. — 19 с. — укp.

Аннотация: Проведено дослідження механічного та хімічного недопалу у процесі спалювання низькосортного палива та водовугільних суспензій у киплячому шарі. Встановлено вплив гранулометричного складу палива, швидкості повітря, температури киплячого шару, коефіцієнта надлишку повітря та інших параметрів на теплові втрати. З'ясовано, що за рахунок укрупнення виносу можливо зменшити механічний та хімічний недопал. Одержано регресійне рівняння впливу режимних параметрів на механічний недопал. Встановлено, що механічний недопал у процесі спалювання водовугільних суспензій менший, ніж у необводненого вугілля. Проведено промислове дослідження процесів спалювання низькосортного вугілля у киплячому шарі.


[0] [1]

Меню
Реклама2006-2009 © Диссертации и авторефераты Украины